Gimnazjum Nr 3 im - Gimnazjum Nr 3 w Siemianowicach Śląskich

advertisement
Gimnazjum Nr 3 im. Wojciecha Korfantego
w Siemianowicach Śląskich
rok szkolny 2014/2015
PROJEKT EDUKACYJNY:
„Jaki wpływ na zdrowie człowieka
ma wysiłek fizyczny”?
Klasa 2A
Opiekun projektu – mgr Dariusz Szeląg
Załącznik nr 1
KARTA PROJEKTU
TEMAT PROJEKTU
TERMIN REALIZACJI
PROJEKTU
„Jaki wpływ na zdrowie człowieka
ma wysiłek fizyczny”?
styczeń 2015 r. – maj 2015 r.
CELE PROJEKTU
Cele ogólne:



poznanie funkcjonowania organizmu człowieka
podczas wysiłku fizycznego,
zapoznanie się szczegółowo z budową anatomiczną
człowieka,
zapoznanie z testami sprawności fizycznej (ISF Zuchory, MTSF, Próba Harwardzka, Eurofit, Test
Chromińskiego).
Cele szczegółowe:
 rozpoznanie różnic pomiędzy funkcjonowaniem
organizmu podczas spoczynku i podczas wysiłku,
 wskazanie pozytywnych lub negatywnych
oddziaływań wysiłku fizycznego na organizm
człowieka,
 pokazanie funkcjonowania organizmu na konkretnym
człowieku (może to być uczestnik projektu),
 nauka pomiaru ciśnienia krwi,
 nauka pomiaru tętna wysiłkowego i spoczynkowego,
 odczytywanie pomiarów tętna i ciśnienia krwi
w określaniu poziomu sprawności fizycznej,
 rozwijanie aktywności i kreatywności uczniów,
 kształtowanie umiejętności planowania i organizacji
pracy własnej ucznia z uwzględnieniem potrzebnych
pomocy dydaktycznych,
 rozwijanie umiejętności prezentowania rezultatów
własnej pracy na forum publicznym.
PROBLEM
Czy warto być aktywnym, by być sprawniejszym i czy na
pewno zdrowszym ?
ZESPÓŁ UCZNIOWSKI
KLASA 2A
imię i nazwisko ucznia
podpisy uczniów
1. Kopaczewski Adrian
2. Suchy Dawid
NAUCZYCIEL OPIEKUN
Nauczyciel wychowania
fizycznego/edukacji dla
bezpieczeństwa
imię i nazwisko nauczyciela
Dariusz Szeląg
podpis nauczyciela
Download