Sprawozdanie z realizacji projektu edukacyjnego "Jaki wpływ na

advertisement
Sprawozdanie z realizacji projektu edukacyjnego
„Jaki wpływ na zdrowie człowieka ma wysiłek fizyczny?”
TERMIN realizacji projektu – 05-01-2015r. do 31-05-2015r.
CELE PROJEKTU:



poznanie funkcjonowania organizmu człowieka podczas wysiłku fizycznego,
zapoznanie się szczegółowo z budową anatomiczną człowieka,
zapoznanie z testami sprawności fizycznej (ISF - Zuchory, MTSF, Próba Harwardzka,
Eurofit, Test Chromińskiego).
CELE SZCZEGÓŁOWE:
 rozpoznanie różnic pomiędzy funkcjonowaniem organizmu podczas spoczynku
i podczas wysiłku,
 wskazanie pozytywnych lub negatywnych oddziaływań wysiłku fizycznego
na organizm człowieka,
 pokazanie funkcjonowania organizmu na konkretnym człowieku (może to być
uczestnik projektu),
 nauka pomiaru ciśnienia krwi,
 nauka pomiaru tętna wysiłkowego i spoczynkowego,
 odczytywanie pomiarów tętna i ciśnienia krwi w określaniu poziomu sprawności
fizycznej,
 rozwijanie aktywności i kreatywności uczniów,
 kształtowanie umiejętności planowania i organizacji pracy własnej ucznia
z uwzględnieniem potrzebnych pomocy dydaktycznych,
 rozwijanie umiejętności prezentowania rezultatów własnej pracy na forum
publicznym.
Uczniowie, biorący udział w projekcie, poszukiwali odpowiedzi na pytanie
Czy warto być aktywnym, by być sprawniejszym i czy na pewno zdrowszym ?
HARMONOGRAM DZIAŁAŃ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Przedstawienie tematu i celów projektu
Zapoznanie się testami sprawności fizycznej
Przydział zadań
Zapoznanie z zasadami pomiaru tętna i ciśnienia krwi
Układ krwionośny człowieka, wydolność, wytrzymałość – prezentacje multimedialne
Zapoznanie z wynikami testów sprawnościowych
Podsumowanie wyników
Efekty i wnioski z testów oraz podsumowanie problemu projektu
Podsumowanie i prezentacja projektu
PROJEKT EDUKACYJNY „Jaki wpływ na zdrowie człowieka ma wysiłek fizyczny?”
mgr Dariusz Szeląg
1
Dnia 29 października 2014r. 2 uczniów z klasy II A zawarło kontrakt z opiekunem
projektu mgr Dariuszem Szelągiem, nauczycielem wychowania fizycznego. Opiekun
zapoznał uczniów z metodą projektu edukacyjnego, razem z uczniami ustalił harmonogram
oraz zasady oceniania. Uczestnicy dobrali się w grupy zadaniowe, odpowiedzialne
za realizację ustalonych zadań.
Na konsultacje przychodzili w każdy poniedziałek, a czasami również w innym terminie,
w miarę potrzeb. Nauczyciel na bieżąco weryfikował postępy poczynione przez uczniów,
a osobom które nie dotrzymywały terminów przypominał o konieczności wykonania
podjętych się zadań. Konsultacje dotyczyły głównie wskazówek dotyczących selekcji
wybranego materiału i sposobu poprawy danej pracy. Podczas spotkań uczniowie
przedstawiali także opracowane przez siebie materiały. Nauczyciel na bieżąco weryfikował
postępy poczynione przez uczniów i motywował do terminowego wykonania prac. Zadania
były realizowane przez grupę w domach i podczas pracy na zajęciach projektowych.
Wszystkie ustalone w harmonogramie zadania udało się zrealizować. Efektem niektórych
działań były prezentacje multimedialne, plakaty i plansze naukowe..
Po zakończeniu realizacji zadań ujętych w Harmonogramie projektu uczniowie wypełnili:

Kartę samooceny,

Kartę ewaluacji projektu,

Kartę obserwacji zachowań w grupie.
Z analizy wyżej wymienionych kart wynika, że tematyka zainteresowała uczestników
projektu, poszerzyła i uporządkowała wiadomości na temat testów sprawnościowych,
wydolności organizmu i wpływu wysiłku fizycznego na zdrowie człowieka. Uczestnicy
rozwijali umiejętność pracy zespołowej, samodzielnego poszukiwania informacji, ich selekcji,
analizy i przetwarzania. Grupa stwierdziła, że w projekcie były jasno określone cele
i wspólne podejmowanie decyzji. Zaangażowanie przeważało u jednego ucznia Adriana,
natomiast Dawid nie potrafił dotrzymać obietnic i wywiązać się z realizacji zadań. Uczestnicy
mieli możliwość podawania własnych pomysłów i dobrze im się współpracowało
z dorosłymi. Pojawiły się również problemy. Nie zawsze chłopcy umieli się dogadać, czasami
czuli, że nie szanuje się ich zdania, ale równocześnie uczniowie mówili o większym zgraniu
się, wzmacnianiu więzi, lepszym poznaniu się. Nie mieli jednak problemu z żadnym
zadaniem, którego się podjęły.Z analizy Karty Ewaluacji Projektu wynika, że uczeń Adrian
Kopaczewski wysoko ocenił projekt, chwalił atmosferę panującą między prowadzącym
a uczniem, odpowiadał mu sposób prowadzenia zajęć.
Opiekun wraz z uczniami dokonał wspólnej oceny i tak też projekt według kryteriów
oceniania tj: załącznika nr 4, został oceniony na ocenę dobrą ponieważ:
 Uczestnicy projektu wybrali temat przy wykorzystaniu sugestii nauczyciela
 Samodzielnie ustalili zagadnienia istotne dla wykonania projektu
 Wybrali trafne i różnorodne źródła informacji
 Samodzielnie dokonali podziału pracy w grupie
 W większości Adrian czynnie uczestniczył w pracy zespołu
 Wykazywał dobry stopień kreatywności
PROJEKT EDUKACYJNY „Jaki wpływ na zdrowie człowieka ma wysiłek fizyczny?”
mgr Dariusz Szeląg
2
 Prace w większości wykonywane były w terminie
Należy dodać, że oceny wystawiono każdemu uczniowi za pracę i wkład w realizację
projektu. Dlatego też 1 uczestnik (Adrian Kopaczewski) zasłużył na ocenę dobrą, gdyż
wykazały się zaangażowaniem, dużą ilością podjętych zadań oraz wielką odpowiedzialnością
za swoją pracę. Jednemu uczestnikowi projekt (Dawid Suchy) nie został w ogóle zaliczony.
Na moją decyzję wpłynęły : bardzo niska frekwencja na spotkaniach, oraz bardo małe
zaangażowanie i ilość podjętych zadań.
Reasumując, jako nauczyciel opiekujący się projektem, podobnie jak uczniowie jestem
przekonany o wielu pozytywach projektów edukacyjnych w szkole, głownie jako czynnik
podnoszący atrakcyjność danego zagadnienia a tym samym przedmiotu, z którego projekt jest
realizowany.
mgr Dariusz Szeląg
PROJEKT EDUKACYJNY „Jaki wpływ na zdrowie człowieka ma wysiłek fizyczny?”
mgr Dariusz Szeląg
3
Download