Fizjologia sportu WF III rok/6 semestr studia

advertisement
Fizjologia sportu
WF III rok/6 semestr studia stacjonarne I stopnia
Studium trenerskie
Ćw. 1
Fizjologiczne podłoże treningu sportowego.
Fizjologiczne uzasadnienie zasad treningowych. Superkompensacja. Roztrenowanie. Tapering.
Charakterystyka rodzaju obciążeń treningowych. Fizjologiczne wskaźniki doboru obciążeń treningowych
(częstość tętna, stężenie mleczanu we krwi).
Część praktyczna:
1. Wyznaczanie stref treningowych na podstawie częstości skurczów serca i rezerwy częstości tętna
2. Wykorzystanie wskaźnika skuteczności restytucji częstości skurczów serca w ocenie obciążeń
treningowych.
3. Rejestracja zmian częstości skurczów serca podczas wysiłku interwałowego.
Do samodzielnego wykonania:
- wyznaczenie wskaźnika skuteczności restytucji tętna po zasadniczej części własnego treningu.
Ćw. 2
Przetrenowanie. Fizjologiczna ocena zdolności wysiłkowej.
Fizjologiczne wskaźniki przetrenowania sympatykotoniczne i parasympatykotoniczne.
Zasady prowadzenia i doboru testów wysiłkowych w zależności od specyfiki różnych dyscyplin
sportowych. Fizjologiczne wskaźniki wydolności beztlenowej, wydolności i wytrzymałości tlenowej oraz
metody ich oceny.
Część praktyczna:
1. Wykorzystanie prób czynnościowych układu krążenia w diagnostyce przetrenowania
- próba Liana, próba ortostatyczna.
2. Ocena wskaźnika subiektywnej ciężkości podczas wysiłku o narastającej intensywności.
3. Wyznaczanie stref treningowych na podstawie stężenia mleczanu we krwi i wskaźnika ciężkości
wysiłku wg skali Borga (6-20 pkt) – analiza danych
4. Porównanie wskaźników wydolności beztlenowej mierzonych w teście Wingate u zawodników
różnych dyscyplin sportowych.
5. Ocena wydolności tlenowej u zawodników różnych dyscyplin na podstawie
a) pułapu tlenowego:
- metoda bezpośrednia
- proste metody wyznaczania pułapu tlenowego: wg formuły Foxa, przy użyciu step-testu
b) progu przemian anaerobowych:
- metoda inwazyjna
- metody nieinwazyjne
6. Diagnostyka funkcji krążeniowo-oddechowych u osób wytrenowanych na podstawie:
- tętna tlenowego (VO2/HR), współczynnika wentylacyjnego poboru tlenu (Ve/VO2)
Do samodzielnego wykonania:
- monitorowanie spoczynkowej częstości tętna przez 7 kolejnych dni
Ćw. 3
Wybrane czynniki modyfikujące zdolność wysiłkową.
Podstawowe komponenty tkankowe ciała ich znaczenie dla zdolności wysiłkowej.
Wpływ treningu na skład ciała. Oddziaływanie wielkości angażowanych grup mięśniowych,
pozycji ciała i udziału pracy statycznej podczas wysiłku na reakcje ustroju. Zróżnicowanie
reakcji ustroju na trening sportowy w zależności od płci i wieku.
Część praktyczna:
1. Wyznaczenie współczynnika pracy użytecznej podczas submaksymalnego wysiłku
cykloergometrycznego wykonanego z różną prędkością pedałowania
2. Wpływ podwyższonego ciśnienia w śródpiersiu na reakcje krążeniowe - próba parcia Burgera
3. Ocena reakcji krążeniowych na wysiłek wykonywany w różnych pozycjach ciała
4. Zasady wyznaczanie maksymalnej częstości skurczów serca u dzieci oraz u osób starszych.
5. Analiza tkankowa składu ciała w różnych dyscyplinach sportu.
Do samodzielnego wykonania:
- Obliczenie wielkości pułapu tlenowego na szczupłą masę ciała oraz masę mięśniową
- Obliczenie wielkości maksymalnej mocy i całkowitej pracy anaerobowej na szczupłą masę ciała i masy
mięśniowej.
Ćw. 4
Oddziaływanie czynników termicznych na reakcje wysiłkowe. Odwodnienie.
Wpływ podwyższonej lub obniżonej temperatury otoczenia na zdolność wysiłkową.
Przestrzenie wodne ustroju. Utrata wody i elektrolitów podczas wysiłków fizycznych.
Wpływ odwodnienia i zaburzeń elektrolitowych na zdolność wykonywania wysiłków fizycznych.
Część praktyczna:
1. Ocena wpływu zwiększonego obciążenia termicznego ustroju na wysiłkowe reakcje
krążeniowe, temperaturę skóry oraz zawartość ciepła w ustroju.
2. Określenie ilości ciepła traconego z ustroju w drodze parowania potu.
3. Ocena wpływu lokalnego oziębienia na częstość skurczów serca - próba oziębieniowa twarzy.
4. Obliczenie całkowitej zawartości wody w ustroju na podstawie szczupłej masy ciała.
5. Obliczenie zmiany objętości osocza po wysiłku wytrzymałościowym.
Ćw. 5
Kolokwium. Zaliczenie.
Literatura:
1. Birch K., Mac Laren, K. George „Fizjologia sportu” PWN, Warszawa 2008
2.Górski „Fizjologiczne podstawy wysiłków fizycznych” PZWL Warszawa 2001
3.Górski J. „Fizjologia wysiłku i treningu fizycznego”. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa, 2011
4.Halicka-Ambroziak „Wskazówki do ćwiczeń z fizjologii dla studentów wychowania fizycznego”
Skrypt AWF Warszawa 1996
5.Jaskólski A. „Fizjologia wysiłku fizycznego z zarysem fizjologii człowieka” AWF Wrocław, 2005.
6.Konturek „Fizjologia człowieka” Urban &Partner, Wrocław 2007
7.Kozłowski, Nazar „Wprowadzenie do fizjologii klinicznej” PZWL Warszawa 1995
8.Dobrzański T.: „Medycyna wychowania fizycznego i sportu”. Wyd.Sport i Turystyka Warszawa
1989
9.Kubica R.: „Podstawy fizjologii pracy i wydolności fizycznej”. Skrypt AWF Kraków 199510. Ronikier
10.A. „Fizjologia wysiłku w sporcie, fizjoterapii i rekreacji”. Centralny Ośrodek Sportu Warszawa 2008
11.Hoffman J. “Physiological aspects of sport training and performance” , Human Kinetics, 2002
12.Rożynek-Łukanowska W. ,,Wybrane ćwiczenia z fizjologii wysiłku fizycznego i sportu”, AWF
Poznań, 1986
13.Wilmore J., Costil D. „Physiology of Sport and Exercise” Human Kinetics, 1994 13. Mc Ardle W.,
14.D.., F.I. Katch, V.L. Katch “Exercise Physiology” Lea & Febiger ,1985.
15.Gajewski A. ,,Kobieta, sport, zdrowie” Polskie Stowarzyszenie Kobiet, Warszawa,1998.
16.Gieremek K., Dec L. „Zmęczenie i regeneracja sił. Odnowa biologiczna” Has-Med.S.c., Katowice,
2000.
17.Zatoń M., Jastrzębska A. ,,Testy fizjologiczne w ocenie wydolności fizycznej”. PWN 2010
18.Bar-Or O. „The Wingate Anaeroboic Test – an update on methodology, reliability and validity Sports
Med., 4: 381-394.
Download