TEMATY WYKŁADÓW Z FIZJOLOGIIDLA KIERUNKU W

advertisement
TEMATY WYKŁADÓW Z FIZJOLOGIIDLA KIERUNKU WYCHOWANIE
FIZYCZNEI STOPIEŃ , STUDIA STACJONARNEROK II, SEMESTR
ZIMOWY
1
Mechanizm powstawania i przewodzenia impulsów nerwowych. Rodzaje receptorów. Budowa
i zasada działania synaps nerwowych.
2
Budowa łuku odruchowego. Odruchy u człowieka.
3
Funkcje układu somatycznego i wegetatywnego. Regulacyjna rola centralnego systemu
nerwowego. Najważniejsze podkorowe i korowe ośrodki nerwowe.
4
Podział mięśni. Synapsa nerwowo-mięśniowa. Mechanizm skurczu mięśniowego.
5
Energetyka pracy mięśniowej.
6
Przyczyny zmęczenia mięśni i formy wypoczynku.
7
Rodzaje włókien mięśniowych i ich charakterystyka.
8
Funkcje i skład krwi – rola elementów morfotycznych i składników osocza.
9
Odczyn Biernackiego, wskaźnik barwny, podstawowe grupy krwi.
10
Rola małego i dużego obiegu krwi. Automatyzm i cykl pracy serca.
11
Regulacja czynności mięśnia sercowego. Rodzaje naczyń krwionośnych. Regulacja przepływu
krwi przez łożysko naczyniowe.
12
Częstość skurczów serca, objętość wyrzutowa i pojemność minutowa serca.
13
Ciśnienie krwi – wielkości należne, zależności, regulacja.
14
Podstawy elektrokardiografii.
15
Podsumowanie wiadomości z działów omawianych w semestrze zimowym.
TEMATY WYKŁADÓW Z FIZJOLOGIIDLA KIERUNKU WYCHOWANIE
FIZYCZNEI STOPIEŃ , STUDIA STACJONARNEROK II, SEMESTR LETNI
1
Oddychanie płucne i tkankowe. Transport tlenu i dwutlenku węgla przez krew. Mechanizm
wdechu i wydechu. Wymiana gazów oddechowych.
2
Całkowita pojemność płuc i jej składowe. Wentylacja minutowa płuc. Regulacja oddychania.
3
Rodzaje hipoksji. Wpływ obniżonego i podwyższonego ciśnienia powietrza na organizm
człowieka.
4
Wydolność fizyczna. Funkcjonalne i morfologiczne zmiany adaptacyjne poszczególnych
narządów i układów pod wpływem regularnego wysiłku fizycznego.
5
Zmiany parametrów układu oddechowego i krążenia podczas wysiłku o stałej intensywności.
„Martwy punkt” i „drugi oddech”. Deficyt i dług tlenowy. Koszt energetyczny wysiłku.
6
Przebieg zmian wskaźników fizjologicznych w czasie pracy o stopniowo wzrastającej
intensywności. Maksymalny minutowy pobór tlenu i jego rola w ocenie wydolności aerobowej.
7
Progi metaboliczne i ich rola w ocenie wydolności fizycznej.
8
Maksymalna moc anaerobowa i jej rola w ocenie wydolności beztlenowej.
9
Zmiany wydolności aerobowej i anaerobowej u dzieci w wieku rozwojowym. Dymorfizm
płciowy w poziomie wydolności fizycznej.
10
Fizjologiczne podłoże zmęczenia i przetrenowania.
11
Podstawy termoregulacji.
12
Wpływ racjonalnego żywienia i nawadniania na zdolności wysiłkowe.
13
Przyczyny oraz objawy ostrego i opóźnionego bólu mięśniowego.
14
Wykorzystanie wyników badań wydolności fizycznej oraz prostych urządzeń pomiarowych w
celu racjonalnego doboru obciążeń wysiłkowych.
15
Podsumowanie wiadomości z fizjologii wysiłku.
TEMATY ĆWICZEŃ Z FIZJOLOGIIDLA KIERUNKU WYCHOWANIE
FIZYCZNEI STOPIEŃ , STUDIA STACJONARNEROK II, SEMESTR
ZIMOWY
1
Organizacja zajęć. Przepisy BHP obowiązujące podczas ćwiczeń z fizjologii. Wprowadzenie do
tematyki przedmiotu.
2
Obserwacja odruchów rdzeniowych u żaby (zginania, prostowania, wycierania). Irradiacja
pobudzenia w rdzeniu kręgowym. Zależność czasu reakcji od siły bodźca. Hamowanie i torowanie
odruchów.
3
Odruchy u człowieka. Badanie wybranych odruchów mięśniowych, skórnych i wegetatywnych
(m.in. odruchów: kolanowego, ze ścięgna Achillesa, podeszwowego, rogówkowego, źrenicznego).
4
Kolokwium z układu nerwowego.
5
Przygotowanie preparatów mięśnia szkieletowego i mięśnia z nerwem. Rodzaje skurczów
mięśniowych. Skurcz pojedynczy i skurcze tężcowe.
6
Oznaczanie pracy mięśniowej zbieraczem pracy Ficka. Zmęczenie i wypoczynek. Zmęczenie
mięśnia izolowanego. Krzywa zmęczenia mięśni ludzkich na ergografie Mosso.
7
Kolokwium z układu mięśniowego.
8
Obserwacja barwionego rozmazu krwi ludzkiej. Oznaczanie liczby hematokrytowej.
Zachowanie się krwinek czerwonych w roztworach o różnym stężeniu NaCl.
9
Liczenie krwinek czerwonych i białych. Oznaczanie poziomu hemoglobiny metodą
Govers-Sahliego. Obliczanie wskaźnika barwnego. Oznaczanie podstawowych grup krwi.
10
Kolokwium z krwi.
11
Obserwacja i zapisywanie skurczów serca metodą Engellmanna. Wpływ temperatury na pracę
serca. Przewiązki Staniusa. Wpływ bodźców dodatkowych na akcję serca (skurcz dodatkowy i przerwa
kompensacyjna).
12
Izolowane serce żaby. Wpływ elektrolitów na akcję serca. Wpływ adrenaliny i acetylocholiny
na pracę mięśnia sercowego.
13
Pomiar ciśnienia krwi u człowieka. Sposoby oznaczania częstości skurczów serca. Wpływ
wysiłku na częstość tętna i ciśnienie tętnicze.
14
Wyliczanie pojemności minutowej serca metodą Starra oraz zasady oznaczeń metodą
oddechową Ficka. Badanie elektrokardiograficzne.
15
Kolokwium z układu krążenia.
TEMATY ĆWICZEŃ Z FIZJOLOGIIDLA KIERUNKU WYCHOWANIE
FIZYCZNEI STOPIEŃ , STUDIA STACJONARNEROK II, SEMESTR LETNI
1
Informacje związane z organizacją ćwiczeń w semestrze letnim. Zasady bezpieczeństwa
obowiązujące podczas laboratoryjnych badań wysiłkowych. Wstępne wiadomości dotyczące układu
oddechowego oraz fizjologii wysiłku fizycznego.
2
Podstawowe parametry układu oddechowego. Spirometria – badanie objętości oddechowej
oraz pojemności życiowej płuc. Próba duszności – badanie pojemności odruchowej płuc.
3
Wentylacja minutowa płuc. Maksymalna wentylacja dowolna. Analiza składu powietrza
wydechowego. Omówienie warunków: ATPS, BTPS i STPD.
4
Wyliczanie minutowego poboru tlenu i minutowego wydalania CO2. Iloraz oddechowy,
współczynnik tlenowo-wentylacyjny i tlenowo-pulsowy.
5
Kolokwium z układu oddechowego.
6
Zasady obliczania deficytu i długu tlenowego oraz kosztu energetycznego wysiłku.
7
Zmiany parametrów układu oddechowego oraz częstości skurczów serca podczas wysiłku o
stopniowo wzrastającym obciążeniu. Metody oceny maksymalnego poboru tlenu.
8
Oznaczanie maksymalnego poboru tlenu pośrednią metodą Margarii.
9
Oznaczanie maksymalnego poboru tlenu pośrednią metodą Astranda.
10
Badanie wydolności fizycznej metodą PWC170.
11
Próby czynnościowe układu krążenia: próba Martineta, test harwardzki.
12
Progi metaboliczne – metody wyznaczania obciążeń progowych.
13
Metody oceny maksymalnej mocy anaerobowej: test Margarii-Kalamena, test Wingate.
14
Kolokwium z fizjologii wysiłku fizycznego.
15
Podsumowanie wiadomości i zaliczenie przedmiotu.
Download