PROGRAM ZAJĘĆ Z FIZJOLOGIIDLA KIERUNKU WYCHOWANIE F

advertisement
PROGRAM ZAJĘĆ Z FIZJOLOGIIDLA KIERUNKU WYCHOWANIE
FIZYCZNEI STOPIEŃ , STUDIA NIESTACJONARNESEMESTR ZIMOWY
TEMATY WYKŁADÓW (10 GODZ .)
1
Mechanizm powstawania i przewodzenia impulsów nerwowych. Rodzaje receptorów. Budowa
i zasada działania synaps nerwowych. Budowa łuku odruchowego. Odruchy u człowieka. Funkcje
układu somatycznego i wegetatywnego. Regulacyjna rola centralnego systemu nerwowego.
Najważniejsze podkorowe i korowe ośrodki nerwowe.
2
Podział mięśni. Synapsa nerwowo-mięśniowa. Mechanizm skurczu mięśniowego. Energetyka
pracy mięśniowej. Rodzaje włókien mięśniowych i ich charakterystyka. Przyczyny zmęczenia mięśni i
formy wypoczynku.
3
Funkcje i skład krwi – rola elementów morfotycznych i składników osocza. Odczyn
Biernackiego, wskaźnik barwny, podstawowe grupy krwi, hematokryt, hemoglobina.
4.
Rola małego i dużego obiegu krwi. Automatyzm i cykl pracy serca. Regulacja czynności
mięśnia
sercowego. Cykl pracy serca.
4
Rodzaje naczyń krwionośnych. Regulacja przepływu krwi przez łożysko naczyniowe. Częstość
skurczów serca, objętość wyrzutowa i pojemność minutowa serca. Ciśnienie krwi – wielkości należne,
zależności, regulacja. Podstawy elektrokardiografii.
PROGRAM ZAJĘĆ Z FIZJOLOGIIDLA KIERUNKU WYCHOWANIE
FIZYCZNEI STOPIEŃ , STUDIA NIESTACJONARNESEMESTR ZIMOWY
TEMATY ĆWICZEŃ (18 GODZ .)
1
Przepisy BHP obowiązujące podczas ćwiczeń z fizjologii. Obserwacja odruchów rdzeniowych u
żaby (zginania, prostowania, wycierania). Irradiacja pobudzenia w rdzeniu kręgowym. Zależność czasu
reakcji od siły bodźca. Hamowanie i torowanie odruchów. Odruchy u człowieka. Badanie wybranych
odruchów mięśniowych, skórnych i wegetatywnych (m.in. odruchów: kolanowego, ze ścięgna
Achillesa, podeszwowego, rogówkowego, źrenicznego).
2
Przygotowanie preparatów mięśnia szkieletowego i mięśnia z nerwem. Rodzaje skurczów
mięśniowych. Skurcz pojedynczy i skurcze tężcowe.
3
Oznaczanie pracy mięśniowej zbieraczem pracy Ficka. Zmęczenie i wypoczynek. Zmęczenie
mięśnia izolowanego. Krzywa zmęczenia mięśni ludzkich na ergografie Mosso.
4
Obserwacja barwionego rozmazu krwi ludzkiej. Oznaczanie liczby hematokrytowej.
Zachowanie się krwinek czerwonych w roztworach o różnym stężeniu NaCl.
5
Liczenie krwinek czerwonych i białych. Oznaczanie poziomu hemoglobiny metodą
Govers-Sahliego. Obliczanie wskaźnika barwnego. Oznaczanie podstawowych grup krwi.
6
Obserwacja i zapisywanie skurczów serca metodą Engellmanna. Wpływ temperatury na pracę
serca. Przewiązki Staniusa. Wpływ bodźców dodatkowych na akcję serca (skurcz dodatkowy i przerwa
kompensacyjna). Wpływ elektrolitów na akcję serca. Wpływ adrenaliny i acetylocholiny na pracę
mięśnia sercowego.
7. Pomiar ciśnienia krwi u człowieka. Sposoby oznaczania częstości skurczów serca. Pojemność
minutowa serca i objętość wyrzutowa serca. Wpływ wysiłku na częstość tętna i ciśnienie tętnicze
1
2
-próba Martineta. EKG.
Kolokwium z fizjologii układu nerwowego, mięśni, krwi i krążenia.
Wyliczanie w spoczynku i podczas wysiłku pojemności minutowej serca i objętości wyrzutowej
serca metodą Starra.
PROGRAM ZAJĘĆDLA KIERUNKU WYCHOWANIE FIZYCZNEI STOPIEŃ ,
STUDIA NIESTACJONARNESEMESTR LETNI
TEMATY WYKŁADÓW (8 GODZ .)
1
Oddychanie płucne i tkankowe. Transport tlenu i dwutlenku węgla przez krew. Mechanizm
wdechu i wydechu. Wymiana gazów oddechowych. Całkowita pojemność płuc i jej składowe.
Wentylacja minutowa płuc. Regulacja oddychania. Rodzaje hipoksji. Wpływ obniżonego i
podwyższonego ciśnienia powietrza na organizm człowieka.
2
Zmiany parametrów układu oddechowego i krążenia podczas wysiłku o stałej intensywności.
„Martwy punkt” i „drugi oddech”. Deficyt i dług tlenowy. Koszt energetyczny wysiłku. Funkcjonalne i
morfologiczne zmiany adaptacyjne poszczególnych narządów i układów pod wpływem regularnego
wysiłku fizycznego.
3
Wydolność fizyczna. Przebieg zmian wskaźników fizjologicznych w czasie pracy o stopniowo
wzrastającej intensywności. Maksymalny minutowy pobór tlenu i jego rola w ocenie wydolności
aerobowej. Progi metaboliczne i ich rola w ocenie wydolności fizycznej.
4
Maksymalna moc anaerobowa i jej rola w ocenie wydolności beztlenowej. Zmiany wydolności
aerobowej i anaerobowej u dzieci w wieku rozwojowym. Dymorfizm płciowy w poziomie wydolności
fizycznej.
PROGRAM ZAJĘĆ Z FIZJOLOGIIDLA KIERUNKU WYCHOWANIE
FIZYCZNEI STOPIEŃ , STUDIA NIESTACJONARNESEMESTR LETNI
TEMATY ĆWICZEŃ (18 GODZ .)
1
Zasady bezpieczeństwa obowiązujące podczas laboratoryjnych badań wysiłkowych.
Podstawowe parametry układu oddechowego. Spirometria – badanie objętości oddechowej oraz
pojemności życiowej płuc. Próba duszności – badanie pojemności odruchowej płuc.
2.
Wentylacja minutowa płuc. Maksymalna wentylacja dowolna. Analiza składu
powietrza wydechowego. Omówienie warunków: ATPS, BTPS i STPD. Wyliczanie minutowego poboru
tlenu i minutowego wydalania CO2. Iloraz oddechowy, współczynnik tlenowo-wentylacyjny
i tlenowo-pulsowy.
2
Zasady obliczania deficytu i długu tlenowego oraz kosztu energetycznego wysiłku.
3
Zmiany parametrów układu oddechowego oraz częstości skurczów serca podczas wysiłku
o stopniowo wzrastającym obciążeniu. Metody oceny maksymalnego poboru tlenu.
1
Progi metaboliczne – metody wyznaczania obciążeń progowych.
2
Oznaczanie maksymalnego poboru tlenu pośrednią metodą Margarii oraz metodą Astranda.
3
Metody oceny maksymalnej mocy anaerobowej: test Margarii-Kalamena, test Wingate.
4
Kolokwium z fizjologii układu oddechowego oraz z fizjologii wysiłku fizycznego.
5
Badanie wydolności fizycznej metodą PWC170. Próby czynnościowe układu krążenia: test
harwardzki, próba Ruffiera.
Download