TEST EGZAMNINACYJNY Z FIZJOLOGII CZłOWIEKA

advertisement
TEST EGZAMNINACYJNY Z FIZJOLOGII CZłOWIEKA.doc
(46 KB) Pobierz
TEST EGZAMNINACYJNY Z FIZJOLOGII CZŁOWIEKA
1. Mięsień szkieletowy może wykonywać pracę bez:
tlenu
2. Część depresyjna ośrodka naczynioruchowego jest aktywowana przez:
- impulsację z baroreceptorów ze ścian łuku aorty i zatoki tętnicy szyjnej wewnętrznej
3. Krew do wątroby dociera przez:
- żyłę wrotną i tętnicę wątrobową
4. Mitochonrdria są:
- głównymi producentami energii w komórce
5. Oddychanie wewnętrzne to:
- oddychanie wewnątrzkomórkowe
6. Minutowa wentylacja płuc to:
- iloczyn objętości oddechowej i rytmu oddechowego
7. Dyfuzja O2 i CO2 zachodząca w pęcherzykach płucnych i naczyniach włosowatych jest
spowodowana:
- gradiantem prężności tych gazów
8. W fazie tlenowej glikozy powstaje ostatecznie:
- dwutlenek węgla i woda + energia
9. W czasie pracy mięśnia wymagana energia pochodzi z przejścia:
- ATP w ADP i AMP
10. Ilość całkowita wody w organizmie u dorosłego człowieka wynosi:
około 60% masy ciała
11. Pompa sodowo-potasowa to:
- aktywny transport kationów Na+ i K+ przez błonę komórkową
12. Biegacz maratoński w czasie biegu z prędkością 20 km/h zużywa:
- około 65 ml O2/kg/min
13. Minimalna wartość VO2 max umożliwiająca człowiekowi samodzielność lokomocyjną to:
- około 12 ml O2/kg/min
14. Ciśnienie skurczowe krwi zdrowego młodego człowieka (20 lat) w spoczynku wynosi:
- 120 mm/Hg
15. Prążek anizotropowy występuje w miejscu gdzie światło przechodzi przez:
- aktynę i miozynę
16. W czasie skurczu mięśnia błony Krauzego:
- zbliżają się do siebie
17. FE CO2 to:
- frekcja CO2 w powietrzu wydychanym
18. Depolaryzacja błony kom mięśniowej obejmując kanaliki T powoduje:
- uwalnianie wolnych jonów Ca+
19. Komórka nerwowa to:
- neuron
20. Anabolizm charakteryzuje:
- asymilacja, przyswajanie
21. Do czynności wegetatywnych ustroju zaliczamy:
- wszystkie wymienione powyżej
22. W trakcie depolaryzacji błony kom jest ona:
- w fazie szczytowej pobudliwości
23. Ruchy kończyn i całego ciała są powodowane:
- skurczami tężcowymi o typie skurczów auksotonicznych
24. Dług tlenowy to:
- nadwyżka w VO2 ponad wartość spoczynkową po zakończeniu wysiłku
25. Jednostka motoryczna to:
- komórka nerwowa, jej wypustka biegnąca do mięśnia i wszystkie komórki przez nią
unerwione
26. Synapsa nerwowo-mięśniowa to:
- miejsce stykania się kom nerwowa-aksonu z kom mięśniową
27. Odruchy warunkowe są:
- nabyte
28. RQ natychmiast po wysiłku maksymalnym (bieg na 800 m):
- jest wyższy od 1
29. Podstawowa przemiana materii wynosi:
- 1 Kcal na godzi i na kg masy ciała
30. Okres refrakcji bezwzględnej to:
- niewrażliwość na działające podniety
31. Astazja wywołana uszkodzeniem móżdżku to:
- trudność w utrzymaniu pozycji wyprostnej
32. Ośrodek pragnienia zlokalizowany jest:
- w części środkowej podwzgórza
33. W części współczulnej ukł. wegetatywnego mediatorem na zakończeniach włókien
zazwojowych jest:
- noradrenalina
34. Część przywspółczulna ukł. wegetatywnego działa na serce:
- hamująco
35. Glukagon powoduje:
- podniesienie poziomu cukru we krwi
36. Wazopresyna i oksytocyna są produkowane:
- w tylnym płacie przysadki mózgowej
37. Podstawowymi regulatorami przemian węglowodanowych w organizmie są:
- insulina i glukagon
38. Testosteron wywołuje:
- rozwój cech płciowych męskich
39. Pod wpływem insuliny wątroba:
- zmniejsza uwalnianie i zwiększa wchłanianie glukozy
40. Organizm traci ciepło:
- podczas kąpieli morskiej lub w basenie
41. Całkowita objętość krwi stanowi:
- około 1/15 masy ciała
42. Do elementów morfotycznych krwi zaliczamy m.in.:
- płytki krwi
43. Hematokryt to:
- stosunek krwinek do osocza
44. Zjawisko hemolizy zachodzi:
- w roztworze hipotonicznym
-
45. Hemoglobina wykazuje największe powinowactwo do:
- tlenku węgla
46. Magazynem tlenu w organizmie jest:
- mioglobina i hemoglobina związana z tlenem
47. Trening wysokogórski nasila:
- erytropoezę
48. VO2 max zdrowych osób w wieku 30 lat wynosi:
- około 45 O2/kg masy ciała
49. Depolaryzacja skokowa zachodzi:
- we włóknach otoczonych otoczką mielinową
50. Adrenalina jest produkowana głównie przez:
- nadnercza
51. VE max u wybitnie wykreowancyh sportowców może osiągnąć wartość:
- 200 l
52. Sarkomer zbudowany jest m.in.:
- z aktyny i miozyny
53. Prosty Luk odruchowy zaczyna się:
- w receptorze
54. Receptory wzrokowe znajdują się w:
- siatkówce
55. Akomodacja oka polega na:
- zmianie krzywizny soczewki
56. Limfocyty zaliczamy do:
- agranulocytów
57. Heparyna (czynnik powstrzymujący krzepnięcie krwi) jest wydzielana przez:
- granulocyty zasadochłonne
58. Prawidłowa ilość hemoglobiny u mężczyzn wynosi (na 100 mil krwi):
- 15 g
59. Wentylacja minutowa płuc w spoczynku wynosi około:
- 750 ml
60. Automatyzm serca polega na:
zdolności do rytmicznej spontanicznej depolaryzacji kom ukł. przewodzącego serca
61. Objętość wyrzutowa lewej komory jest:
- równa ilości krwi wyrzucanej przez prawą komorę
62. Ciśnienie krwi w tętnicach:
- zmienia się w zależności od fazy pracy serca
63. Czas jednego pełnego cyklu serca wynosi:
- 0,8 s
64. Pojemność minutowa serca w spoczynku:
- równa się krwi krążącej (około 5 l)
65. Maksymalna częstość skurczów serca (HR max):
- set w przybliżeniu równa 220 + wiek (w latach)
66. W próbie ortostatycznej oceniamy:
- tętno i ciśnienie krwi
67. Próba harwardzka polega na:
- rejestracji HR max
68. Istotą testu PWC 170 jest oznaczenie:
- obciążenia przy tętnie 170
69. Hemostaza to:
zjawisko występujące po uszkodzeniu naczyń przy udziale trombocytów
70. Podstawowa grupa krwi ukł ABO zależy od:
- obecności danego antygenu w erytrocytach
71. Układy buforowe utrzymują:
- równowagę kwasowo – zasadową
72. Bradykardia to:
- obniżenie spoczynkowej wartości HR
73. Nerw błędny powoduje:
- zwolnienie pracy serca
74. Efekt Bainbrgidgen powoduje:
- przyspieszenie skurczów serca w odpowiedzi na szybkie wypełnienie krwią zbiornika
żylnego dużego
75. Jedna cząsteczka hemoglobiny (HB4) wiąże:
- cztery cząsteczki tlenu
76. Różnica tętniczo-żylna w zawartości tlenu we krwi pomiędzy zbiornikiem tętniczym dużym
i zbiornikiem żylnym dużym wynosi ok. 50 ml na 1 l krwi. Znając ilość krwi przepływającej
przez serce w ciągu 1 minuty (ok. 5 l), wyliczona ilość pobranego tlenu przez cały organizm
wynosić będzie:
- 1l
77. Iloraz oddechowy RQ to jest:
- stosunek wydalanego CO2 do pobieranego O2
-
78. Utlenianie tłuszczów wymaga:
- więcej tlenu co w przypadku utleniania węglowodanów
79. Pobieranie 1 l tlenu przez organizm wyzwala przeciętnie:
- ...
Plik z chomika:
madusiaX
Inne pliki z tego folderu:

2011 (2) - test.doc (59 KB)
 2011 - test.doc (83 KB)
 2012 - spisane.docx (18 KB)
 2013 lek - test.doc (23 KB)
 2013 stoma - test.docx (41 KB)
Inne foldery tego chomika:

2012
 foldery z pytaniami
 NA BANK DOBRZE
Zgłoś jeśli naruszono regulamin

Strona główna






Aktualności
Kontakt
Dla Mediów
Dział Pomocy
Opinie
Program partnerski




Regulamin serwisu
Polityka prywatności
Ochrona praw autorskich
Platforma wydawców
Copyright © 2012 Chomikuj.pl
Download