Monitorowanie pracy serca przez ucznia i nauczyciela

advertisement
Woźny Paweł
Poznań
13
Monitoring pracy serca
Monitorowanie pracy serca przez ucznia i nauczyciela.
„Cokolwiek mogę zrobić
dobrego lub jakąkolwiek
komukolwiek wyświadczyć
przysługę, niech uczynię to teraz.
Niech tego nie odkładam ani nie
zaniedbuję, bo nie będę szedł tą
drogą nigdy więcej”.
Święty Paweł
Wychowanie fizyczne jest miejscem rozwijania różnorodnych form aktywności
fizycznej, ukierunkowanych na podnoszenie sił witalnych organizmu. Istotą wychowania
fizycznego jest wysiłek fizyczny, właściwie zaplanowany stanowi ważny stymulator rozwoju
dziecka. Z aktywnością fizyczną jest jak z lekarstwem – efekt zależy od dawki. Jeśli jest ona
zbyt duża może zaszkodzić, albo zbyt mała – nie pomoże. Zbyt duża intensywność grozić
może chorobą, urazem, kontuzją, stanem przetrenowania, zbyt niska natomiast, nie
doprowadzi do pożądanych zmian adaptacyjnych, zatracając jej doniosłe znaczenia z punktu
widzenia zdrowotności jednostki. Dlatego też niezbędny jest nauczyciel, który właściwie
pokieruje przyzwyczajaniem do wysiłku fizycznego swoich podopiecznych.
Właściwie dawkowana codzienna porcja ruchu / intensywność / w pełni zrealizowana
przez ucznia, wspomaga jego rozwój fizyczny, psychiczny i społeczny. Przyczynia się do
wzmocnienia organizmu poprzez między innymi : wzrost odporności, lepsze samopoczucie i
zdolność przyswajania wiedzy. Aktywność fizyczna jest fundamentem zdrowia, daję szansę
na odciągnięcie od zachowań patologicznych / alkohol, nikotyna, narkotyki / pokonywanie
lęków , frustracji, stresu i agresji. Aktywność fizyczna stanowi ponadto doskonałą formę
wypoczynku i kształtowania zdrowia.
Za intensywność lekcji przyjąć można czas, w którym ćwiczący przebywa w ruchu w
stosunku do poszczególnych jej części . Priorytetem winno być więc dążenie do wzmożenia
natężenia wysiłku fizycznego w jednostce lekcyjnej, poprzez ograniczanie tzn. czasu
martwego. Aby to osiągnąć niezbędna jest właściwa organizacja lekcji, wprowadzenie zadań
dodatkowych, które winny mieć charakter ćwiczeń wyrównawczych czy uzupełniających.
Uczeń zaangażowany w cykliczny proces doskonalenia swoich umiejętności
przyjmuje proponowane przez nauczyciela „paczki” ruchu jako wzór, odtwarzany i
modyfikowany każdorazowo, w zależności od działanie określonego projektu dydaktycznego.
W roku szkolnym 2003/2004 postanowiłem wdrożyć w szkolne wychowanie fizyczne
unikalny przyrząd pulsometr – sport tester , w celu dokładnej kontroli moich poczynań na
lekcji wychowania fizycznego. Pozwala on określić wybrane parametry : takie jak ;
uśredniony rytm pracy serca , maksymalne tętno wysiłkowe , informacje o ilości spalonych
kalorii podczas lekcji wychowania fizycznego. Sport – tester daje mi konkretny zbiór
informacji o ćwiczącym uczniu, grupie. Zastosowany sport-tester w sposób kontrolowany
jest pomocy we właściwym zbudowaniu, utrzymaniu lub podniesieniu formy sportowej.
Przeprowadziłem badania pilotażowe, służące określeniu wartości tętna wysiłkowego
w lekcji wychowania fizycznego. Posłużyło mi to do precyzyjnego kontrolowania obciążenia
w trakcie zajęć programowych. Odczyt wartości tętna w poszczególnych częściach lekcji
stanowi dla mnie cenną wskazówkę / informację / jak rozkładać akcenty w czasie, objętości
i intensywności. Dowiedziałem się, czy stosowane przeze mnie ćwiczenia w części wstępnej,
głównej i końcowej, przynoszą prawidłowy wynik w postaci wartości mierzalnych przez
sport-tester. Gdy zaprogramowana strefa tętna nie zostaje osiągnięta przez ćwiczącego,
znaczy to iż, intensywność lekcji była niska – niewystarczająca z punktu widzenia
racjonalnego stymulatora rozwoju dziecka. Wówczas nauczyciel winien przeanalizować swój
sposób postępowania dydaktycznego zmierzającego do wyciągnięcia wniosków do dalszej
pracy, ukierunkowanych między innymi na eliminowanie :
- przedłużających się czynności organizacyjno-porządkowych / lepiej
wykorzystać pierwsze i ostatnie 5 minut lekcji /
- zbyt długiego i nieprzemyślanego objaśniania
- braku przygotowania przed lekcją sprzęty koniecznego do realizacji zadań lekcji
- prowadzenia ćwiczeń o charakterze indywidualnym a nie masowym
- trudności wychowawczych prowadzącego grupę
- braku ćwiczeń dodatkowych
Konieczne jest także stosowanie metod pracy, które w swej treści zawierają elementy
intensyfikujące / metoda obwodowa, tor przeszkód /.
Jeśli tętno jest zbyt wysokie, oznaczać to może stan przetrenowania. Jest to stan
przewlekły o podostrym przebiegu powstający podczas intensywnego treningu, przy
stosowaniu nieadekwatnych przerw wypoczynkowych. Wyżej wymienione zjawisko
charakteryzuje się następującymi objawami subiektywnymi : pogorszeniem samopoczucia,
zniechęceniem, bólem mięśniowym , zaczerwienieniem twarzy, dusznościami, nudnościami,
zawrotami głowy. Dłuższe intensywne wysiłki doprowadzić mogą do występowania zaburzeń
orientacji w czasie i przestrzeni, omamów. Do objawów obiektywnych należą między innymi
: obniżenie zdolności do pracy, koordynacji i precyzji ruchów, zmniejszenie szybkości
reagowania na bodźce, obfite pocenie się, wzrost ciepłoty ciała, częstotliwości tętna
i oddechów. Ponadto sygnałem ostrzegawczym występowania stanu przetrenowania mogą
być bóle głowy, zaburzenia snu, brak apetytu, chudnięcie, bóle w okolicy serca, zmiany
i chwiejność usposobienia, zmniejszona lub wzmożona pobudliwość lub niechęć do pracy.
Wyniki badań jakie przeprowadziłem w mojej szkole obrazują zagadnienie
intensyfikacji procesu dydaktycznego poprzez dokładne określenie krzywej natężenie wysiłku
fizycznego. Badaniu poddałem dwóch uczniów z klasy IV . Otrzymałem przeciętne wartości
zmian tętna wysiłkowego w przebiegu wybranych lekcji wychowania fizycznego, w stosunku
do tętna spoczynkowego / rys. 1 /. Dokonałem ponadto porównania tętna maksymalnego i
średniego , oraz liczby spalonych kalorii badanych uczniów / rys. 2 /.
Dzięki przeprowadzonym badaniom przy pomocy sport-testera utwierdziłem się w
przekonaniu , co do słuszności proponowanych przeze mnie ćwiczeń wprowadzających,
stosowanych i uspokajających. Głównym celem jaki sobie postawiłem, było określenie jak
zachowuje się serce na początku , w środku i na końcu lekcji. W czasie lekcji stopniowo
wdrażałem uczniów do wysiłku fizycznego. Ćwiczenia intensywne przeplatałem ćwiczeniami
o mniejszym natężeniu. Największe jednak obciążenie przypadało na 2/3 lekcji , to znaczy w
30 minucie. Od tego czasu następowało stopniowe zmniejszenie intensywności ćwiczeń i
zadań ruchowych. Uwrażliwiłem uczniów, że to od ich codziennego zaangażowania w pracę
nad swoim ciałem, zależy ich zdrowie, sprawność fizyczna. Chciałem zachęcić, iż do
lepszego wykorzystania czasu na lekcji, przeznaczonego na doskonalenie procesów
adaptacyjnych . Uświadomiłem uczniom zmiany jakie zachodzą w sercu pod wpływem
systematycznej aktywności fizycznej. Zapoznałem ich z definicją tętna, właściwym
pomiarem. Jest to rytmiczne rozciąganie naczyń krwionośnych wywołane nagłymi zmianami
ciśnienia w następstwie skurczów i rozkurczów komór serca. Przykładając palce do tętnicy
promieniowej, szyjnej wyczuwamy jak pulsuje krew. Częstotliwość tętna u człowieka zależy
od wieku, wysiłku fizycznego , stanu emocjonalnego, choroby. Średnio tętno spoczynkowe
wynosi 72 uderzenia na minutę. U dzieci i młodzieży tętno spoczynkowe może być nieco
wyższe / do 90 ud./ min. /
Objaśniałem, że u osób systematycznie uprawiających sport wzrost częstości skurczów serca
jest przy takim samym obciążeniu, znacznie mniejszy aniżeli u niewytrenowanych.
Równocześnie u tych pierwszych obserwuje się skrócony czas powrotu tętna do stanu
spoczynkowego. Serce adaptuje się do powtarzalnych wysiłków fizycznych poprzez między
innymi spoczynkową: mniejszą pojemność minutową, większą objętość wyrzutową, mniejsze
ciśnienie tętnicze skurczowe i rozkurczowe oraz wolniejszy rytm pracy serca. Uprawianie
sportu prowadzi do zmian morfologicznych w obrębie mięśnia sercowego i naczyń
wieńcowych poprzez zwiększenie średnicy i długości włókien mięśniowych, wzrost
wewnętrznej średnicy naczyń wieńcowych, bogatsze unaczynienie włosowate mięśnia
sercowego.
Przeprowadziłem ponadto 22 własne / lat 32 / treningi korzystając z przyrządu
monitorującego pracę serca. Dominującą formą aktywności fizycznej były w kolejności:
jogging / 10 /, pływanie / 9 /, rower / 1 /, siłownia / 1 /, narty / 1 /. Materiał stanowiły wyniki
uzyskane w miesiącach od września 2003 do grudnia 2003r. W poszczególnych miesiącach
częstotliwość treningów przedstawiła się następująco:
- wrzesień - 5
- październik – 6
- listopad – 6
- grudzień – 5
Jak wynika z powyższego zestawienia w prowadzonym przeze mnie cyklu treningowym ,
jogging i pływanie występowały najczęściej. Na podstawie komputerowej analizy uzyskałem
następujące wnioski:
-
-
Maksymalne tętno w biegu o charakterze wytrzymałościowym / 45 min. / w terenie
leśnym oscylowało między wartościami 165 - 175 ud./ min.
Maksymalne tętno w pływaniu o charakterze wytrzymałościowym / 45min. – 20 min.
Styl dowolny; 10 min. Styl klasyczny; 4×25 stylem motylkowym; 4× 25m stylem
grzbietowym; 3×100 m stylem zmiennym / wynosi 140 – 150 ud. / min.
Średnie tętno w biegu wynosi 140 ud. / min.
Średnie tętno w pływaniu wynosi 125 ud. / min.
Optymalną aktywnością fizyczną z punktu widzenia jej zbawiennego wpływu na
zdrowie, polecaną w szczególności okazuje się pływanie.
Wnioski dotyczące analizy mierzonych parametrów wysiłkowych ucznia i nauczyciela.
Rys 1.
Krzywa natężenia wysiłku fizycznego uczniów kl. IV a i IV b. Krzywa obrazująca
intensywność lekcji ucznia klasy IV a miarowo wzrasta od tętna 100 ud./ min. , osiągając
apogeum HR = 204, potem wykazuje stopniowy regres / do wartości 120 / w części
końcowej lekcji. Natomiast uczeń klasy IV b pracował na nieco niższych wartościach tętna
wysiłkowego, tj. od 100 poprzez wartość szczytową 190 do wartości 110 w części końcowej
lekcji.
Rys. 2.
Porównanie tętna maksymalnego i średniego, liczby spalonych calorii. Średnie tętno
ucznia klasy IV a wynosiło 168 , natomiast drugiego ucznia 144. Uzyskane wyniki świadczą
o charakterze wykonanej pracy ukierunkowanej na poprawę kondycji i podniesienie
wydolności organizmu. Pierwszy badany uczeń spalił 478,86 kcal , natomiast drugi 388, 27
kcal.
Rys. 3
Maksymalne tętno nauczyciela oscyluje w przeważającej większości pomiarów w
przedziale między 150 – 170 uderzeń na minutę. Po odrzuceniu skrajnych wyników można
stwierdzić, iż intensywność wykonywanej pracy mięśniowej miesiła się między umiarkowaną
a ciężką.
Średnie tętno występuję między wartościami 120 – 140 uderzeń na minutę.
Rys. 4
Jak wynika z rys 4. krzywe tętna maksymalnego i średniego kształtują się na
odmiennym poziomie, charakterystycznym dla wyznaczonego cyklu treningowego. Można
stwierdzić równomierne rozłożenie poszczególnych wyników.
Rys.5
Trening powodował spalenie 280 –400 kcal. W przebiegu treningów dominującą
strefą zaplanowanego wysiłku fizycznego były wartości mieszczące się między tętnem 140 do
170 uderzeń na minutę.
Rys. 6
Całkowity czas treningu trwał między 40 – 45 min. Zgodnie z moimi oczekiwaniami
czas dochodzenia do zaplanowanej strefy wysiłku występował między 8 – 15 minutami .
Rys. 7
Zaznaczyć należy, że czas pozostawania wewnątrz strefy wysiłku był znacznie
zróżnicowany, wyniki mieszczą się między 25 - 35 minut.
Czas ponad górną granicą strefy wysiłku wynosił między 0 – 4 minut.
Rys. 8
Porównanie czasu treningu do czasu wewnątrz zaplanowanej strefy , ponad strefą i
dochodzenia do strefy, pozwala wysunąć następujące wnioski:
- czas jednostki treningowej został właściwie zaplanowany
- czas dochodzenia do zaplanowanej strefy wysiłku jest zgodny z kanonami metodyki
treningu sportowego , pozostaje na względne stałym poziomie , wartości nie odbiegają
od siebie w poszczególnych próbach
-
-
czas przebywania wewnątrz zaplanowanej strefy wysiłku jest zadawalający z punktu
widzenia postawionych sobie zadań – podniesienia sprawności fizycznej poprzez
trafny dobór obciążenia
czas ponad strefą wysiłku występuje jedynie w pojedynczych przypadkach , co
świadczy o prawidłowej kontroli tętna podczas treningów
Download