Uploaded by User943

FIZJO PYTANIA

advertisement
KOLOKWIUM I
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)
16)
17)
18)
19)
20)
21)
22)
23)
24)
25)
26)
27)
28)
29)
30)
31)
32)
33)
34)
35)
36)
Potencjał elektrochemiczny, wzór i wartość.
Sprzężenie elektromechaniczne.
Hamowanie pre- i postsyanptyczne.
Organizacja jąder we wzgórzu i korze.
Organizacja neuronów czucia somatycznego w korze i we wzgórzu.
Odruch Babińskiego.
Budowa i funkcje móżdżku rdzeniowego.
Transmisja i kontramisja na neuronach zwojów współczulnych.
Opisz funkcję tropoiny w skurczu.
Sumowanie w czasie i przestrzeni.
Rola ATP w skurczu.
Charakterystyka kanałów jonowych.
Funkcjonowanie synapsy nerwowo-mięśniowej.
Neurony w móżdżku.
Regulacja wzajemna między układem współczulnym i przywspółczulnym.
Powstawanie ruchu zamierzonego.
Różnice pomiędzy drogami swoistymi i nieswoistymi.
Różnica między receptorami wolno i szybko adaptującymi się.
Działanie pompy sodowo-potasowej.
Narysować i opisać zależność obciążenie-czas i obbciążenie-siła podczas skurczu pojedyńczego
włókna.
Zasada ‘wszystko albo nic’ – opisać na przykładach.
Funkcja i regulacja komórek Purkiniego w korze móżdżku.
Recepcja czucia bólu i modulacja.
Potencjalizacja długoterminowa.
Drogi piramidowe i pozapiramidowe.
Integracja na poziomie syanpsy.
Równanie Goldmana.
Triada mięśniowa, co to i działanie w skurczu.
Odczuwanie bólu trzewnego na powłoce skury.
Odruch miostatyczny i odwrotny miotatyczny w odniesieniu do łuku odruchowego.
Pamięć elementarna, ruch zamierzony.
Chronaksja i reobaza – definicje.
Integracja informacji na poziomie synapsy.
Graficzna zależność czasowa między zjawiskami elektrycznymi a mechanicznymi w mięśniu
sercowym a szkieletowym.
Odruch na rozciąganie.
Kodowanie informacji o sile i powierzchni bodzca.
KOLOKWIUM II
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)
16)
17)
18)
19)
20)
21)
22)
23)
24)
25)
26)
27)
28)
29)
Od czego zależy gradient ciśnienia krwi.
EKG – narysować i opisać.
Co to eikozanoidy? Funkcja.
Pobudliwość komórki roboczej serca.
Miejscowa regulacja krążenia – peptydy i metabolity.
Receptory adrenergiczne.
Czynniki wzrostu mózgu.
Gdzie są receptory muskarynowe? Jaką mają funkcję?
Hormon wzrostu – funkcja, regulacja.
Co oznacza wydłużony odcinek PQ?
Porównanie zależności między zjawiskami mechanicznymi a elektrycznymi w mięśniu
szkieletowym i sercowym.
Aktywna i rekatywna hiperemia.
Reakcja organizmu na zwiększoną objętość.
Rola pompy mięśniowej w krążeniu.
Hormony wytwarzane przez komórki tłuszczowe i jakie są ich funkcje?
Kanały jonowe podczas spontanicznego pobudzenia komórek rozrusznikowych.
Wolumoreceptory – gdzie występują, jak wpływają na regulację przepływu krwi?
Co to wektokardiografia?
Przepływ krwi w łożysku naczyniowym, od czego zależy?
Synkopa wazowagalna.
Co to melatonina? Mechanizm wydzielania i funkcje.
Ośrodek naczynioruchowy.
Jak układ wspólczulny radzi sobie z kontrolowaniem naczyń krwionośnych?
Objętość wyrzutowa i minutowa. Jak zmienia się wraz z wysiłkiem?
Porównać szybkość przewodzenia w różnych strukturach serca.
Hormony DNES.
Jak kontrolowana jest przysadka?
Regulacja miejscowa związana ze zwiększonym metabolizmem tkanki.
Jak organizm radzi sobie humoralnie z gospodarką wodno-elektrolitową?
Download