Materiał obowiązujący na zajęcia z Fizjologii tkanki mięśniowej

advertisement
Materiał obowiązujący na zajęcia z Fizjologii tkanki mięśniowej
Ćwiczenie 1 – 4-5.11
1. Pompa sodowo-potasowa
2. Mechanizmy jonowe potencjału spoczynkowego i czynnościowego
3. Struktura sarkomeru /miofilamenty cienkie i grube, linia Z i M, miomezyna, titina/
2.Rola retikulum sarkoplazmatycznego w skurczu mięśnia szkieletowego
3.Białka kurczliwe mięśnia – aktyna – budowa, funkcje; miozyna - meromiozyna lekka i
ciężka, funkcje subfragmentów S1, S2
5.Białka regulacyjne i ich funkcje /troponina C, I, T i tropomiozyna/.
6.Przekładnia elektromechaniczna.
7.Depolaryzacja sarkolemmy i cechy jej transmisji przez kanały T i retikulum
sarkoplazmatyczne /receptory dihydropirydynowe i rianodynowe/
8. Fazy skurczu mięśniowego, skurcz pojedynczy, skurcz tężcowy zupełny i niezupełny
9. Ślizgowy model skurczu mięśnia.
11. Rodzaje i właściwości miocytów mięśni szkieletowych
12. Mięśnie gładkie, cechy strukturalne mięśni gładkich.
13. Mięśnie trzewne i wielojednostkowe.
14. Cechy czynnościowe mięśni gładkich.
15. Automatyzm mięśni gładkich.
16. Rola bodźców mechanicznych, chemicznych i hormonów w wyzwalaniu skurczów
mięśni gładkich.
Ćwiczenie 2 – 18-19.11
1. Rodzaje i właściwości miocytów mięśni szkieletowych
2. Elastyczne własności mięśni.
3. Plastyczne własności mięśni szkieletowych i gładkich.
4. Rozciągliwość mięśni
5. Czynniki określające siłę skurczu
6. Jednostka motoryczna, współczynnik unerwienia mięśni, pole motoryczne
7. Rodzaje i cechy jednostek motorycznych (S, FR, FF).
8. Rekrutacja jednostek motorycznych.
9. Zmęczenie mięśniowe – przyczyny i objawy.
10. Energetyka skurczu mięśnia szkieletowego. Rola ATP w skurczu mięśniowym.
11. Praca dynamiczna i statyczna
12. Przemiany cieplne w mięśniach
13. Reakcja miokinazowa.
14. Znaczenie fosfokreatyny w przemianach energetycznych mięśni.
15. Znaczenie glukozy i kwasów tłuszczowych w przemianach energetycznych mięśni.
16. Wydajność mięśni szkieletowych
17.Wpływ treningu na powstawanie zmęczenia mięśniowego.
18. Kontraktura - przyczyny i mechanizm powstawania.
19. Stężenie pośmiertne, czynniki warunkujące szybkość pojawiania się i trwania stężenia
pośmiertnego.
Download