Uploaded by agadolata89

fizjologia-roczny egzamin

advertisement
1. Autonomiczny układ nerwowy składa się z: ​​układu współczulnego i przywspółczulnego​.
2. Zjawisko DYWERGENCJI polega na: ​przekazaniu pobudzenia z jednego neuronu do wielu
neuronów postsynaptycznych.
3. Wydzielanie soków trawiennych zwiększają: ​włókna przywspółczulne.
4. Wymiana Hamburgera w tkankach polega na: ​dyfuzji anionów wodorowęglanowych do osocza.
5. W procesie krzepnięcia krwi następuje przemiana: ​fibrynogenu w fibrynę.
6. Ośrodek pneumotaksyczny na 1-2s: ​hamuje ośrodek wdechu.
7. Skurczom zupełnym tężcowym nie ulegają: ​poprzecznie prążkowane mięśnia sercowego.
8. Przewodzenie impulsów we włóknach rdzeniowych: ​przebiega skokowo. ​(we włóknach
bezrdzeniowych przebiega w sposób ciągły)
9. Reakcje termoregulacyjne w organiźmie w wyniku zimna to: ​zwiększenie właściwości
izolacyjnych tkanek, zwiększenia tempa metabolizu, hipotermia​.
10. W skład osocza krwi wchodzą​: ​woda, białka, elektrolity.
11. Wskaż nieprawidłowe stwierdzenie: ​bodźcem pobudzającym chemoreceptory kłębuszków
szyjnych i aortowanych jest zwiększenie ciśnenia parcjalnego tlenu
12. Mięśnie gładkie charakteryzują skurcze: ​powolne ale długotrwałe​(również skurcze
niezależne od woli).
13. Karboksyhemoglobina to hemoglobina związana z: ​tlenkiem węgla.
14. W czasie wdechu: ​cząsteczki surfaktantu rozsuwają się, a napięcie powierzchniowe wzrasta.
15. W czasie skurczu izotonicznego: ​cały mięsień ulega skróceniu, a jego napięcie nie ulega
zmianie.
16. Rola jonów wapnia w skurczu mięśnia poprzecznie prążkowanego polega na: ​łączeniu się z
tropiną C, co powoduje zmianę konfiguracji tropomiozyny i odsłonięcie miejsc aktywnych na
aktynie.
17. Sarkomer: ​to podstawowa jednostka kurczliwa mięśni ​(to tzw. jednostka czynnościowa
mięśnia poprzecznie prążkowanego oraz podstawowa jednostka kurczliwa budująca miofibryle)
18. Biorca ma grupę krwi B Rh​+​. Możemy mu przetoczyć krew grupy​: ​AB Rh+, B Rh+.
19. Somatomedyna odpowiada za:
20. Szybkość dyfuzji tlenu między gazem pęcherzykowatym, w krwinkami czerwonymi w
kapilarach płuc zależy od​:​​
gradientu ciśnienia parcjalnego tlenu,
powierzchni wymiany gazowej, właściwości tkanek (grubości tkanek tworzących błonę
pęcherzykowo-kapilarną, odległości pomiędzy ścianą kapilarów a krwinkami czerwonymi).
21. Neurony przewodzące impulsy z receptorów do centralnego układu nerwowego to: ​neurony
aferentne (inaczej czuciowe).
22. Hormon, który zwiększa resorpcję wody w nerkach to: ​wazoprezysna (AVP).
23. Synapsy elektryczne​: ​sygnały przechodzą dwukierunkowo, bezpośredni przepływ potencjału
czynnościowego.
24. Ośrodek pragnienia u człowieka znajduje się w: ​podwzgórzu.
25. Powinnowactwo hemoglobiny do tlenu wzrasta pod wpływem: ​niskiego pH (wzrost stężenia
jonów wodorowych).
26. Rolą układu pozapiramidowego jest: ​kontrola określonej postawy ciała.
27. Zwiększona zawartość jonów wapniowych we krwi pobudza do wydzielania: ​kalcytoniny.
28. Cechy charakteryzujące hormony steroidowe to:​​oddziaływanie ich z receptorem
wewnątrzkomórkowym.
29. Układ sarkotubularny to: ​struktura komórkowa odpowiadająca za rozchodzenie się
pobudzenia nerwowego w komórce mięśniowej.
30. Pojemność minutową serca oblicza się: ​mnożąc objętość wyrzutową serca przez liczbę
skurczów w czasie 1 minuty.
31. Niższy poziom mózgowy obejmuje: ​ośrodki odruchowe np. regulacja ciśnienia tętniczego,
odruchy pokarmowe.
32.Włókna czerwone (wolne): ​zawierają dużo mioglobiny ​(stąd ich barwa).
33. Według prawa Bella-Magandiego: ​
włokna czuciowe - aferentne zdążają do rdzenia kręgowego
tylnymi korzeniami​(włokna ruchowe - eferentne opuszczają rdzeń kręgowy korzeniami
przednimi).
34. Przenikanie leukocytów z nieuszkodzonych naczyń włosowatych do otaczających tkanek:
diapedeza.
35. Transfuzja krwi jest możliwa: ​tylko wtedy gdy biorca i dawca są zgodni w zakresie antygenów
grupowych.
36. Bodźce pobudzają mięsień w odstępach czasu krótszych niż trwa skórcz pojedynczy,
pozwalający na rozkurcz mięśnia pomiędzy bodźcami - występuje w​: ​skurczu tężcowym
zupełnym.
37. W proesie skurczu mięśni gładkich jony wapnia wiążą się z: ​kalmoduliną.
38. Jako ostatnie depolaryzują komórki tworzące układ bodźcowo-przewodzący serca​: ​pęczki
Hisa.
39. Zwiększona erytropoeza: ​stymulowana jest przez erytropoetynę, zachodzi w warunkach
hipoksji, zwiększa zdolność krwi do przenoszenia tlenu.
40. Trymanie ciężarów lub odkręcanie mocno przykręconych śrub to przykład skurczu​:
izometrycznego.
41. Czas wentylacji płuc: ​w czasie wdechu powietrze przepływa z zewnątrz do pęcherzyków,
ponieważ ciśnienie pęcherzykowe jest wyższe od atmosferycznego​.
42. Wzrost stężenia 2,3 DPG w erytrocytach powoduje: ​zwiększenia powinnowactwa do tlenu i
łatwiejsze oddawanie dwutlenku węgla tkankom.
43. Wskaż prawidłowe twierdzenie: ​erytrocyty transpotrują krew, limfocyty biorą udział w
procesach odpornościowych, trombocyty biorą udział w procesie krzepnięcia krwi.
44. Pirogen egzogenny jest to: ​czynnik patogenny.
45. Żródłem energii dla wysiłków trwających ponad 60 minut jest: ​kwas tłuszczowy.
46. Wyrazem depolaryzacji mięśnia komór w badaniu EKG jest: ​załamek P.
47. Potencjał spoczynkowy spowodowany jest głównie przez​: ​dyfuzję jonów zgodnie z ich
gradientem stężeń - potencjał dyfuzyjny ​(różnicą stężeń jonowych, przede wszystkim Na+ i K+ po
obu stronach błony​, ​selektywną przepuszczalnością błony względem tych jonow, obecnością
metabolicznej pompy sodowopotasowej w błonie).
48. W fazie skurczu izowolumetrycznego (skurcz serca) następuje: ​zamknięcie zastawek
przedsionkowo-komorowych, wzrost ciśnienia w obu komorach.
49. Pojemność minutowa serca jest to: ​ilość krwi tłoczonej przez jedną z komór serca w czasie
jednej minuty.
50. Erytropoetyna: ​wywołuje zwiększenie liczby krwinek czerwonych w krwiobiegi.
51. Rola jonow wapnia w skurczu mięśnia poprzecznie prążkowanego serca polega na: ​łaczeniu
się z troponią, co powoduje zmianę konfiguracji tropomiozyny i odsłonięcie miejsc aktywnych na
akynie.
52./ 2. Zjawisko DYWERGACJI polega na: ​przekazaniu pobudzenia z jednego neuronu do wielu
neuronów postsynaptycznych.
53. Wskaż poprawną kolejność rozprzestrzeniania się pobudzenia w łuku odruchowym
umożliwiającą zaistnienie odpowiedzi odruchowej: ​receptor (na który działa bodziec) --> droga
dośrodkowa (aferentna) --> ośrodek odruchu -->
droga eferentna (nerwowa odśrodkowa ) --> efektor (narząd wykonawczy)
54. Czynnikim ułatwiającym oddawanie tlenu przez krew to tkanek jest: ​obniżenie pH
55. Hematokryt: ​stosunek objętości erytrocytów do objętości krwi pełnej.
56./ 23. Synapsy elektyczne: ​sygnały przechodzą dwukierunkowo, bezpośredni przepływ
potencjału czynnościowego.
57. Biorca ma grupę krwi 0 Rh+ moźemy przetoczyć krew grupy: ​0 Rh+.
58. Pompa Na+/K+ (sodowa-potasowa): ​transportuje jony Na+ i K+ przez błonę komórkową w
proporcji 1:1.
59. Efekty działania, których hormonów są antagonistyczne: ​kalcytonina i parathormon
60. Wyrazem depolaryzacji przedsionków jest: ​załamek P.
61. Fibryna z fibrynogenu powstaje pod bezpośrednim wpływem: ​trombiny.
62. Do krążenia małego należy: ​żyła płucna ​(prawa komora, tętnica płucna, sieć naczyń
włosowatych, lewy przedsionek).
63. Podczas reakcji stresowej, gdy organizm ulega mobilizacji: ​zwiększa się przepływ krwi przez
mięśnie szkieletowe.
64. Neuroprzekaźnikiem uwalnianym z przedzwojowych zakończeń włókien współczulnych jest​
:
acetylocholina.
65./ 48. W fazie skurczu izowolumetrycznego (skurcz serca) następuje: ​zamknięcie zastawek
przedsionkowo-komorowych, wzrost ciśnienia w obu komorach.
66. Limfocyty: ​namnażają się w węzłach chłonnych i grasicy.
67. Pobudzenie współczulnej części układu autonomicznego spowoduje: ​przyspieszenie pracy
serca.
68. W warunkach prawidłowych pobudzenia dla skurczów serca powstają (są generowane): ​
w
węźle zatokowo-przedsionkowym.
69. Trombina: ​hamuje krzepnięcie krwi.
70. W organiźmie młodego dorosłego mężczyzny znajduje się przeciętnie: ​5-6l krwi​(kobieta 4-5l
krwi).
71. Wskaż twierdzenie prawidłowe o budowie i funkcji komórki nerwowej:
72./ 34. Przenikanie leukocytów z nieuszkodzonych naczyń włosowatych do otaczających tkanek
to: ​diapedeza.
73./ 33. Według prawa Bella-Magandiego: ​włokna czuciowe - aferentne zdążają do rdzenia
kręgowego tylnymi korzeniami
74./ 26. Rolą układu pozapiramidowego jest: ​kontrola określonej postawy ciała.
75. Ośrodek pokarmowy (głodu i sytości) u człowieka znajduje się w: ​podwzgórzu.
76. Cząsteczka tropominy C: ​wiąże jony wapnia.
77. Dwutlenek węgla jest transportowany: ​głównie w osoczu, w mniejszym stopniu w
erytrocytach; w postaci karbaminianów, dwuwęglanów, fizycznie rozproszony.
78. Hipoglikemia pobudza wydzielanie: ​wazopresyny.
79. Okresem bezwzględnej niewrażliwości w mięśniach szkieletowych nazywamy: ​okres, w
którym komórka mięśniowa nie jest pobudliwa.
80. Stężenie jonów wapnia w osoczu obniża się pod wpływem: ​kalcytoniny.
81. Adrenalina: ​powoduje wzrost ciśnienia tętniczego poprzez skurcz naczyń krwionośnych.
82./ 15. W czasie skurczu izometrycznego: ​cały mięsień ulega skróceniu, a jego napięcie nie ulega
zmianie.
83. Szybkość dyfuzji 0​2​między gazem pęcherzykowym a krwinkami czerwonymi w kapilarach
płuc zależy od: ​gradientu ciśnienia parcjalnego O​2
84. Mięśnie poprzecznie prążkowane charakteryzują:
żadna odpowiedź nie jest prawidłowa​(skurcze silne, bardzo szybkie, pod kontrolą woli).
85. Ośrodek pneumotaksyczny: ​hamuje zwrotnie ośrodek wdechu na 1-2 sekund.
86./ 45. Źródłem energii do wysiłków trwających ponad 60 minut jest: ​kwas tłuszczowy.
87. Wazopresyna​: ​zmniejsza objętość wydalanego moczu.
88. Za wychwytywanie siarczanów we krwi przez chrząstki nasadowe odpowiada: ​tyrozyna
89. Neurony przewodzące impulsy z receptorów do centralnego układu nerwowego to:
kojarzeniowe
90. Wbudowanie jednego atomu jodu do cząsteczki tyrozyny daje: ​MIT
91. Cechy charakteryzujące hormony steroidowe to: ​oddziaływanie z receptorami zewnętrznymi
92. Neurotransmiter wydzielany jest z części:​presynaptycznej
93. Niższy poziom mózgowy zawiera ośrodki, które: ​regulują zmysłami takimi jak czucie, wzrok,
smak, węch.
94. Karboksyhemoglobina to hemoglobina związana z: ​tlenkiem węgla.
95. Fizjologiczny kierunek przepływu krwi przez serce jest następujący:​żyła główna --> prawy
przedsionek --> prawa komora -->pień płucny --> płuca --> lewy przedsionek --> lewa komora -->
aorta --> duży krwiobieg
96. Gdzie dojrzewają limfocyty T: ​w grasicy
97. Wazopresyna jest hormonem:​​wytwarzanym przez podwzgórze a magazynowanym i
wydzielanym przez przysadkę mózgową.
98. Fizjologiczny kierunek przewodzenia impulsu nerwowego w neuronie jest: ​ortodromowy,
czyli od dendrytów do zakończeń aksonu.
99. Erytropoetyna to hormon, który stymuluje erytropoezę. Jest wytwarzany: ​w wątrobie, w
nerkach.
100. Wydolność beztlenowa charakterystyczna jest dla wysiłków: ​krótkotrwałych o intensywnym
nasileniu.
101. Pompa sodowa-potasowa jest enzymem, który transportuje wbrew gradientowi stężeń: ​
3
jony Na+ zewnątrz komórki i 2 jony K+ do wnętrza komórki.
102. Mózgowy ośrodek odpowiadający za utrzymanie równowagi oraz koordynację ruchową
znajduje się w:​rdzeniu przedłużonym
103. Główne miejsce wchłaniania składników pokarmowych to:​jelito cienkie
104. Enzym zawarty w soku trawiennym żołądka, który rozkłada cząsteczki białek na mniejsze
cząsteczki polipeptydów to:​lipaza
105. Zdolność organizmu do zachowania równowagi podstawowych parametrów biologicznych
to:​homeostaza
106. Hormon wywołujący skurcze porodowe to:​oksytocyna
107. Hemoglobina połączona z tlenem to: ​oksyhemoglobina
108. Kiedy pobudzany jest układ współczulny:​w sytuacji stresowej
109. Ośrodkowy układ nerwowy składa się z: ​mózgowia i rdzenia kręgowego
110. Częstość oddechów zwalniają: ​włókna współczulne.
111. Wymiana Hamburgera w tkankach polega na:​dyfuzji anionów wodorowęglanowych do
osocza​(anionów chlorkowych do krwi)
112. W procesie krzepnięcia krwi trombina aktywuje: ​fibrynogen
113. Pojemność minutowa serca to:​ilość krwi tłoczonej przez obie komory serca w czasie jednej
minuty
114. Źródłem energii dla wysiłków trwających ponad 60 min jest:​kwas tłuszczowy.
115. Ośrodek sterujący procesem oddychania i układu krążenia wieńcowego znajduje się w​
:
rdzeniu przedłużonym
116. Główny szlak, przez który impulsy z receptorów czuciowych przekazywane są do różnych
ośrodków w centralnym układzie nerwowym to:​oś czuciowa
117. Efekty działania których hormonów są antagonistyczne:​kalcytonina i parathormon
118. Wskaż nieprawdziwe stwierdzenie: ​limfocyty B powstają w szpiku kostnym i dojrzewają w
grasicy.
119. Mięśnie gładkie, charakteryzują skurcze:​powolne, ale długotrwałe
120. W czasie wdechu:​cząsteczki surfaktantu rozsuwają się, a napięcie powierzchniowe wzrasta
121. W czasie skurczu izotonicznego:​cały mięsień ulega skróceniu, a jego napięcie nie ulega
zmianie.
122. Napływ jonów wapnia do wnętrza komórki, a jonów potasu do przestrzeni
zewnątrzkomórkowej wywołuję fazę:​wczesna repolaryzacja.
123. W czasie skurczu mięśni gładkich:​kalmodulina, która występuje w cytoplazmie łączy się z
napływającymi jonami wapnia, nitki kurczliwe ulegają skróceniu na skutek nasuwania się
cząsteczek miozyny na cząsteczkę aktyny
124. Cząsteczka troponiny C:​wiąże jony wapnia
125. Jako wskaźnik hematokrytu określa się stosunek: ​objętości krwinek do objętości pełnej
krwi
126. Powinowactwo hemoglobiny do tlenu wzrasta pod wpływem:​​wzrostu prężności CO2
127. Rolą układu pozapiramidowego jest: ​współdziałanie z układem piramidowym w regulacji
ruchów precyzyjnych , kontrola określonej postawy ciała , kontrola aktywności czuciowej
128. Zwiększona zawartość jonów wapnia we krwi pobudza: ​kalcytoninę
129. Cechy charakterystyczne dla hormonów steroidowych to:
oddziaływanie ich z receptorem zewnątrzkomórkowym
130. Jednostka motoryczna to: ​grupa komórek mięśniowych oraz unerwiający je neuron
131. Wbudowanie jednego atomu jodu do cząsteczki tyrozyny daje: ​monojodotyrozynę (MIT)
132. Wazopresyna wydzielana jest w wyniku: ​obniżenia ciśnienia tętniczego
133. Najniższe piętro osi ruchowej odpowiada za:
134. Transfuzja krwi jest możliwa: ​tylko wtedy gdy biorca i dawca są zgodni w zakresie
antygenów grupowych
135. Pobudzenie mięśnia w odstępach czasu dłuższych niż czas trwania pojedynczego skurczu,
pozwalający na częściowy rozkurcz mięśnia pomiędzy bodźcami występuje w: ​tężcowy
niezupełny
136. W czasie skurczu komór zastawki są: ​przedsionkowo-komorowe zamknięte,
półksiężycowate otwarte
137. Najszybciej depolaryzują komórki tworzące:​węzeł zatokowo-przedsionkowy
138. Szybki dokomórkowy prąd jonów sodowych wywołuje fazę:​szybką depolaryzacji
139. Podczas aktywności ruchowej człowieka najczęściej występującym rodzajem skurczu jest
skurcz: ​auksotoniczny
140. Podczas wentylacji płuc:​w czasie wydechu powietrze przepływa na zewnątrz, ponieważ
ciśnienie śródpęcherzykowe jest wyższe od atmosferycznego
141. Wymiana gazów przez błonę pęcherzykowo-kapilarną w płucach następuje jako proces:
bierny ​¶
¶
142. Wzrost stężenia 2,3 BPG w erytrocytach powoduje:​zmniejszenie powinowactwa do tlenu i
łatwiejsze oddawanie tlenu tkankom
143. Najniższy poziom mózgowy zawiera ośrodki, które: ​regulują ciśnienie tętnicze krwi, akcje
serca i odruchy pokarmowe.
144. Wyróżniamy następujące synapsy:​nerwowo-nerwowe , nerwowo-mięśniowe,
nerwowo-gruczołowe
145. Neurotransmiter wydzielany jest z części:​presynaptycznej
146. Zjawisko dywergencji (rozbieżność) neuronów polega na: ​unerwieniu grupy komórek
mięśniowych przez jedno z rozgałęzień neuronu
147. Ból ze względu na rozmieszczenie swoich receptorów dzieli się na: ​somatyczny, trzewny,
ścienny
148. Do najważniejszych efektorów termoregulacji u człowieka należą:
układ krążenia, mięśnie ; wątroba, tkanka tłuszczowa; gruczoły potowe
149. Przewodzenie impulsów we włóknach rdzennych:
przebiega skokowo, prędkość przewodzenia jest szybsza niż we włóknach bezrdzennych,
depolaryzacja przeskakuje od cieśni do cieśni
150. Reakcje termoregulacyjne uruchamiane w organizmie w wyniku zimna to:
skurcz naczyń krwionośnych skórnych
151. Reakcja termoregulacyjna na ciepło polega na:
rozszerzeniu naczyń krwionośnych, pobudzeniu pracy gruczołów potowych, zwiększenie
przepływu skórnego i usuwanie ciepła
152. Hormon, który zwiększa resorpcję zwrotną wody w nerkach to: ​wazopresyna
153. Zwiększona zawartość jonów wapniowych we krwi pobudza do wydzielania:​kalcytoniny
154. Najwięcej śliny w warunkach podstawowych produkuje: ​ślinianka podżuchwowa
155. Czynnik IF, czyli czynnik Castle’a jest niezbędny do wchłaniania: ​B12
156. Najniższe piętro osi ruchowej odpowiada za: ​reakcje ruchowe i czynności odruchowe autonomiczne.
157. Szybki dokomórkowy prąd jonów sodowych określamy jako: ​szybka depolaryzacja
158. Za produkcję ciepła u noworodków odpowiada: ​brunatna tkanka tłuszczowa, białko
termogenina
159. Wyrazem depolaryzacji przedsionków jest: ​załamek P
160. Hiperglikemia pobudza wydzielanie:​insuliny
161. W fazie skurczu izowolumetrycznego następuje: ​zamknięcie zastawek
przedsionkowo-komorowych, wzrost ciśnienia w obu komorach
Download
Random flashcards
123

2 Cards oauth2_google_0a87d737-559d-4799-9194-d76e8d2e5390

ALICJA

4 Cards oauth2_google_3d22cb2e-d639-45de-a1f9-1584cfd7eea2

Create flashcards