Tematy seminaryjne z układu krążenia

advertisement
Tematy seminaryjne z układu krążenia -DIETETYKA
1. Cechy czynnościowe mięśnia sercowego: autonomia, automatyzm,
przewodnictwo, kurczliwość, pobudliwość i refrakcja.
2. Układ bodźczy serca.
3. Przewodzenie pobudzenia w sercu.
4. Potencjały czynnościowe komórek węzła zatokowo-przedsionkowego.
5. Molekularny mechanizm skurczu włókien mięśnia sercowego.
6. Przekładnia elektromechaniczna włókien mięśnia /porównanie roli
zewnątrzkomórkowych jonów Ca+ w sercu i mięśniach szkieletowych/.
7. Kurczliwość mięśnia sercowego /pojęcie maksymalnej siły skurczu/.
8. Zależność siły skurczu od spoczynkowej długości mięśnia /prawo Starlinga/.
9. Mechanizm wzmocnienia siły skurczu po skurczu dodatkowym
10.
Mechanizm inotropowego /dodatniego/ działania adrenaliny na serce.
11.
Mechanizm inotropowego działania /ujemnego/ acetylocholiny na serce.
12.
Wewnątrzsercowa regulacja czynności serca /wpływ endogennych i
egzogennych ciał czynnych na kurczliwość mięśnia sercowego.
13.
Unerwienie serca i wpływ odnerwienia na jego czynność.
14.
Odruchowa regulacja czynności serca.
15.
Rola odruchów depresyjnych i presyjnych z zatoki szyjnej i łuku aorty w
czynności serca i utrzymaniu stałego ciśnienia tętniczego krwi.
16.
Odruchy sercowe wyzwalane pobudzeniem receptorów umiejscowionych
w sercu i jego okolicach.
17.
Funkcjonalny podział naczyń krwionośnych /naczynia pojemnościowe,
oporowe, wymiany z płynami zewnątrzkomórkowymi, elastyczne
tętnicze anastomozy tętniczo-żylne/.
18.
Unerwienie naczyń krwionośnych.
19.
Autoregulacja przepływu krwi w nerkach, mięśniach szkieletowych,
mięśniu sercowym i jelitach.
20.
Sercowe i naczynioruchowe ośrodki rdzenia przedłużonego.
21.
Ośrodki podwzgórzowe i ośrodki korowe.
22.
Odruchy aksonowe i funkcje histamin i bradykininy w tych reakcjach.
23.
Rola kinin w regulacji przepływu krwi.
24.
Ciśnienie tętnicze krwi i czynniki determinujące jego wielkość.
25.
Ciśnienie skurczowe i rozkurczowe, średnie ciśnienie tętnicze, ciśnienie
tętna.
26.
Elektrokardiografia i elektrokardiogram
27.
Odprowadzenia klasyczne, wzmocnione i jednobiegunowe.
28.
Cechy prawidłowego elektrokardiogramu /załamki, odcinki i odstępy
oraz czas ich trwania/.
29.
Arytmie sercowe, bloki sercowe.
30.
Migotanie i trzepotanie przedsionków.
31.
Zawał mięśnia sercowego.
32.
Tony serca.
33.
Tętno, cechy tętna i jego rodzaje.
34.
Tętno tętnicze i tętno żylne.
35.
Krążenie wieńcowe krwi.
36.
Metabolizm mięśnia sercowego i jego substraty energetyczne.
37.
Regulacja metaboliczna i nerwowa przepływu wieńcowego krwi.
38.
39.
40.
41.
42.
Krążenie mózgowe.
Pojęcie bariery krew - mózg i jej funkcje.
Obszary wyłączone spod bariery krew - mózg.
Płyn mózgowo-rdzeniowy, jego skład, krążenie oraz funkcje.
Krążenie trzewne /wątrobowe, śledzionowe i jelitowe/.
Download
Random flashcards
123

2 Cards oauth2_google_0a87d737-559d-4799-9194-d76e8d2e5390

Motywacja w zzl

3 Cards ypy

66+6+6+

2 Cards basiek49

Pomiary elektr

2 Cards m.duchnowski

Create flashcards