Zagadnienia do egzaminu teoretycznego z przedmiotu "Nauka o

advertisement
Nauka o człowieku - zagadnienia do egzaminu teoretycznego dla studentów
studiów stacjonarnych i pt/sob
Rok akad. 2015/2016
1. Homeostaza. Pobudliwość. Mięśnie. Fizjologia krwi.
1. Homeostaza – definicja.
2. Składowe homeostazy (izotonia, izojonia, izohydria, izowolemia, izotermia,
homeostaza ciśnieniowa)
3. Budowa neuronu.
4. Budowa błony komórkowej i jej funkcje.
5. Geneza potencjału spoczynkowego w neuronie.
6. Pompa sodowo-potasowa – mechanizm działania, znaczenie
7. Cechy bodźca. Klasyfikacje bodźców.
8. Na rysunku przedstawić i opisać potencjał czynnościowy w neuronie.
9. Refrakcja – definicja, rodzaje, znaczenie.
10. Charakterystyka synapsy chemicznej.
11. Charakterystyka synapsy elektrycznej.
12. Jakie warunki musi spełniać substancja aby mogła zostać uznana za neuroprzenośnik?
13. Na rysunku przedstawić i opisać budowę sarkomeru.
14. Molekularne podstawy skurczu mięśnia szkieletowego.
15. Dług tlenowy – definicja, znaczenie.
16. Mechanizm zmęczenia mięśni szkieletowych.
17. Rodzaje skurczów mięśni szkieletowych.
18. Molekularne podstawy skurczu mięśnia gładkiego.
19. Szczegółowa charakterystyka mięśni gładkich typu trzewnego.
20. Szczegółowa charakterystyka mięśni gładkich typu wielojednostkowego.
21. Funkcje białek osocza.
22. Hematokryt – definicja, od czego zależy jego wartość.
23. Opisać na schemacie przebieg erytropoezy.
24. Funkcje erytrocytów.
25. Klasyfikacja leukocytów
26. Funkcje granulocytów obojętnochłonnych.
27. Funkcje granulocytów kwasochłonnych.
28. Funkcje granulocytów zasadochłonnych.
29. Funkcje monocytów.
30. Klasyfikacje i znaczenie limfocytów T i B.
31. Budowa i funkcje trombocytów.
32. Faza naczyniowa procesu krzepnięcia.
33. Droga wewnątrz- i zewnątrzpochodna procesu krzepnięcia krwi.
34. Fibrynoliza.
2. Fizjologia
układu pokarmowego
1. Motoryka przewodu pokarmowego.
2. Ślina – skład, funkcje.
Regulacja wydzielania śliny.
Mechanizm połykania.
Sok żołądkowy – skład, funkcje.
Fazy wydzielania żołądkowego.
Regulacja miejscowa (lokalna) wydzielania soku żołądkowego – znaczenie gastryny i
histaminy.
8. Sok trzustkowy – skład, funkcje.
9. Sok jelitowy i jego znaczenie.
10. Funkcje gastryny.
11. Funkcje sekretyny.
12. Funkcje cholecystokininy.
13. Trawienie i wchłanianie białek.
14. Trawienie i wchłanianie lipidów.
15. Trawienie i wchłanianie węglowodanów.
16. Funkcje wątroby.
17. Żółć i jej znaczenie.
18. Funkcje jelita grubego.
3.
4.
5.
6.
7.
3. Fizjologia układu wewnątrzwydzielniczego i rozrodczego
1. Klasyfikacje hormonów.
2. Różnice w działaniu na komórki hormonów białkowych i sterydowych.
3. Organizacja strukturalna układu wewnątrzwydzielniczego
4. Pętle sprzężeń zwrotnych ujemnych i dodatnich.
5. Hormony tropowe przysadki i ich znaczenie
6. Funkcje wazopresyny.
7. Znaczenie oksytocyny.
8. Znaczenie hormonu wzrostu.
9. Funkcje prolaktyny
10. Znaczenie amin katecholowych.
11. Znaczenie tyroksyny i trójjodotyroniny.
12. Funkcje glikokortykoidów kory nadnerczy.
13. Aldosteron – regulacja wydzielania, mechanizm działania.
14. Znaczenie insuliny.
15. Znaczenie glukagonu.
16. Funkcje parathormonu, kalcytoniny i witaminy D3.
17. Dojrzewanie płciowe
18. Fazy cyklu miesięcznego.
19. Ciąża i poród
20. Funkcje estrogenów.
21. Funkcje progesteronu.
22. Funkcje testosteronu.
4. Fizjologia układu oddechowego i wydalniczego
1.
2.
3.
4.
5.
Mechanizm spokojnego i natężonego wdechu.
Mechanizm spokojnego i natężonego wydechu.
Stosunek wentylacja-przepływ w płucach.
Dyfuzja gazów w pęcherzykach płucnych.
Transport tlenu i dwutlenku węgla w krwi.
6. Opory sprężyste i niesprężyste płuc.
7. Surfaktant i jego znaczenie.
8. Rodzaje hipoksji.
9. Regulacja oddychania;
a) kompleks oddechowy pnia mózgu,
b) receptory płucne i ich znaczenie,
c) chemiczna regulacja oddychania, odruch z chemoreceptorów płucnych.
10. Pozaoddechowe funkcje płuc.
11. Budowa nefronu.
12. Mechanizm filtracji kłębuszkowej.
13. Losy wody, jonów sodu, potasu oraz glukozy w nefronie.
14. Pojęcie klirensu.
15. Krążenie nerkowe i jego regulacja.
16. Układ renina-angiotensyna-aldosteron.
17. Mechanizmy zagęszczania i rozcieńczania moczu, kontrola wydalania wody.
18. Odruch mikcji.
5. Fizjologia układu nerwowego i narządów zmysłów
1. Odruch – definicja, podziały, przykłady odruchów rdzeniowych.
2. Podział odruchów bezwarunkowych, przykłady.
3. Odruchy warunkowe – mechanizm powstawania, klasyfikacja.
4. Hamowanie odruchów warunkowych.
5. Znaczenie układu piramidowego.
6. Funkcje układu pozapiramidowego.
7. Funkcje móżdżku.
8. Budowa i funkcje układu siatkowatego wstępującego.
9. Budowa i funkcje układu siatkowatego zstępującego.
10. Fazy snu – charakterystyka.
11. Funkcje podwzgórza.
12. Funkcje układu limbicznego.
13. Funkcje kory mózgowej.
14. Charakterystyka procesu uczenia się i zapamiętywania.
15. Receptory – klasyfikacja, charakterystyczne cechy receptorów.
16. Nocyreceptory – mechanizm pobudzenia.
17. Zmysł słuchu – budowa, sposób pobudzenia.
18. Zmysł równowagi – budowa, sposób pobudzenia, drogi przewodzenia impulsów z
narządu równowagi.
19. Zmysł wzroku – układ optyczny oka, ostrość wzroku, adaptacja, wady refrakcji, droga
wzrokowa.
20. Zmysł smaku – budowa, sposób pobudzenia.
21. Zmysł węchu – budowa, sposób pobudzenia.
6. Fizjologia układu krążenia
1. Funkcje układu krążenia.
2. Na rysunku przedstawić i opisać przebieg potencjału czynnościowego w komórkach
układu bodźcotwórczo-bodźcoprzewodzącego serca.
3. Na rysunku przedstawić i opisać przebieg potencjału czynnościowego w komórkach
mięśniówki roboczej serca.
Budowa i znaczenie układu bodźcotwórczo-bodźcoprzewodzącego.
Cykl pobudliwości serca.
Na rysunku przedstawić i opisać pętlę ciśnienie-objętość dla lewej komory serca.
Scharakteryzować fazy skurczu serca.
Scharakteryzować fazy rozkurczu serca..
Zdefiniować pojęcia objętość wyrzutowa, pojemność minutowa serca – od czego
zależą ich wartości?
10. Zasada ciągłości przepływu.
11. Teoria powietrzni.
12. Unerwienie serca i naczyń krwionośnych. Ogólne efekty pobudzenia układu
współczulnego i przywspółczulnego.
13. Nerwowa regulacja ciśnienia tętniczego krwi – odruch z baroreceptorów.
14. Hormonalna regulacja ciśnienia tętniczego krwi – hormony rdzenia nadnerczy,
wazopresyna, układ renina-angiotensyna-aldosteron, VIP, peptydy natriuretyczne,
kininy.
15. Wpływ substancji produkowanych przez śródbłonek na obwodowy opór naczyniowy.
16. Teoria miogenna autoregulacji przepływu krwi.
17. Teoria metaboliczna autoregulacji przepływu krwi.
18. Hipoteza Sterlinga dla mikrokrążenia.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Download