Do Wykonawców 3

advertisement
Będzin, dnia 22.01.2009r.
ZP.34111-17/08
DO WSZYSTKICH WYKONAWCÓW 3
WYJAŚNIENIA I ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW
ZAMÓWIENIA
Zamawiający:
Gmina Będzin reprezentowana przez
Prezydenta Miasta Będzina
z siedzibą ul. 11-go Listopada 20
42-500 Będzin, Polska
Dotyczy: zamówienia publicznego na zadanie pn.: Wykonanie kanalizacji sanitarnej i
deszczowej oraz przebudowa sieci wodociągowej wraz z odbudową dróg w miejscowości
Będzin i obejmuje nw. zadanie: Zadanie nr 20 Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji
deszczowej w ul. Kościuszki w Będzinie w ramach projektu Gospodarka wodnościekowa w Będzinie. Etap IIA. Zadanie nr 20. 2004/PL/16/C/PE/001-02A KONTRAKT
NR 02A
Na podstawie art. 38 ust.2 w związku z art.38 ust.1 ustawy Prawo zamówień
publicznych, udziela się wyjaśnień na podane niżej pytania oraz zgodnie z art. 38 ust. 4
ustawy Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U z 2007r. Nr 223 poz. 1655 ze zm.)
dokonuje się zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
PYTANIE 20: Zwracamy się z prośbą o ponowne umieszczenie na Państwa stronie
internetowej n/w plików, ponieważ nie można ich otworzyć
Pliki znajdujące się w folderze KONTRAKT 02A_skan PT
1.Opis Kościuszki umieszczony w opisie technicznym w folderze Projekt wykonawczy –
odtworzenie nawierzchni.
2. str. 171 i 196 umieszczone w pliku projekt budowlany (całość)
3. str. 52,53 i 54 umieszczone w pliku Projekt wykonawczy – Część sanitarna.
Pliki znajdujące się w folderze Tom III Kontrakt 02a_ 28.11.2008r.
Przedmiar robót 02A_ ogłoszenie. pdf
Prosimy także o umieszczenie w pliku Projekt budowlany (całość) brakującej str. 135.
ODPOWIEDŹ 20:
1.Opis Kościuszki umieszczony w Opisie technicznym w folderze Projekt wykonawczy – odtworzenie
nawierzchni należy otworzyć w następujący sposób:
nacisnąć prawy przycisk myszki i wykonać operację „Zapisz element docelowy jako…” i zapisać plik
na nośniku.
2. Str. 171, str. 196 umieszczone w pliku Projekt budowlany (całość) należy otworzyć w następujący
sposób: nacisnąć prawy przycisk myszki i wykonać operację „Zapisz element docelowy jako…” i
zapisać plik na nośniku.
3. Str. 52, str. 53 i str. 54 umieszczone w pliku Projekt wykonawczy – Część sanitarna należy otworzyć w
sposób opisany w Ad.1, Ad.2.
Przedmiar robot 02A_ ogloszenie.pdf umieszczony w folderze Tom III Kontrakt 02a_28.11.2008 należy
otworzyć w sposób opisany w Ad..1, Ad.2.
Informujemy, że str. 135 w pliku Projekt budowlany (całość) zawiera dane osobowe, których
Zamawiający nie może ujawnić ( ustawa z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych /Dz.
U. z 1997r. Nr 133 poz. 883 z późń zm./).
1
Informacje zawarte na str.135 nie mają wpływu na przygotowanie i złożenie ważnej oferty przez
Wykonawców.
PYTANIE 21: Czy teren planowanej inwestycji położony jest w strefie oddziaływania szkód
górniczych?
Jeśli tak to prosimy o określenie zakresu i kategorii tych szkód.
ODPOWIEDŹ 21: Inwestycja zlokalizowana jest w obszarze byłych terenów górniczych
zlikwidowanych kopalń, dla których wygasły koncesje na wydobywanie kopalin.
PYTANIE 22: W związku z treścią skl.22.4 podajemy, że jest ona niezgodna z art. 144 pzp i
wnosimy o jej wykreślenie.
ODPOWIEDŹ 22: Klauzula 22.4 tekst o brzmieniu:
22.4
Zgodnie z Prawem obowiązującym w Rzeczpospolitej Polskiej, w szczególności zgodnie z
przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych, wszelkie zmiany postanowień Kontraktu w
stosunku do treści Oferty są niedozwolone, chyba że konieczność wprowadzenia takich
zmian wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia
Kontraktu lub zmiany te są korzystne dla Zamawiającego. Zmiana Kontraktu dokonana z
naruszeniem Prawa obowiązującego w Rzeczpospolitej Polskiej, w szczególności przepisów
ustawy Prawo zamówień publicznych jest nieważna.
zastąpić tekstem o następującym brzmieniu:
22.4
Zgodnie z Prawem obowiązującym w Rzeczpospolitej Polskiej, w szczególności zgodnie z
przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych, wszelkie zmiany postanowień Kontraktu w
stosunku do treści Oferty są niedozwolone, chyba że konieczność wprowadzenia takich
zmian wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia
Kontraktu, a zmiany te Zamawiający przewidział w SIWZ. Zmiana Kontraktu dokonana z
naruszeniem Prawa obowiązującego w Rzeczpospolitej Polskiej, w szczególności przepisów
ustawy Prawo zamówień publicznych jest nieważna.
PYTANIE 23:
W związku z odpowiedzią Zamawiającego z dnia 07.01.2009r. ad 6 podajemy, że zgodnie z
art. 144 pzp zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na
podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, chyba że zamawiający przewidział
możliwość dokonania takiej zmiany w ogłoszeniu o zamówieniu lub w specyfikacji istotnych
warunków zamówienia oraz określił warunki takiej zmiany. W niniejszym przypadku kwestie
te są uregulowane przede wszystkim w Warunkach Ogólnych Kontraktu FIDIC, które nie są
częścią SIWZ, istnieje więc niebezpieczeństwo uznania, ze brak jest wyliczenia przypadków
dopuszczalnych zmian umowy. W związku z tym ponownie prosimy o wprowadzenie
stosownych zapisów do treści SIWZ.
ODPOWIEDŹ 23: Zamawiający potwierdza, iż Warunki Kontraktowe FIDIC są
elementem SIWZ i stanowią jego integralną część.
Potwierdza to zapis Tomu I - INSTRUKCJA DLA WYKONAWCÓW WRAZ Z FORMULARZAMI
- Rozdział 1 - Instrukcja dla Wykonawców klauzula 5.4 cyt.
„Roboty będące przedmiotem niniejszego Kontraktu będą wykonane zgodnie z WARUNKAMI
KONTRAKTOWYMI DLA BUDOWY i robót inżynieryjno-budowlanych projektowanych przez
Zamawiającego…”
Potwierdza to również zapis Tomu II - WARUNKI KONTRAKTU - Rozdział 1 –
Akt Umowy klauzula 2 - w FORMULARZU AKTU UMOWY cyt.
2
„2.Następujące dokumenty będą uważane, odczytywane i interpretowane jako integralna część
niniejszego Kontraktu, według następującego pierwszeństwa:
(a)
(b)
(c)
(d)
(e)
(f)
(g)
(h)
niniejszy Akt Umowy;
Warunki Szczególne Kontraktu (Część II);
Warunki Ogólne Kontraktu (Część I);
Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych
Dokumentacja projektowa
Wyceniony Przedmiar Robót (po korekcie arytmetycznej)
Formularz Oferty z Załącznikiem do Oferty,
Karta Gwarancyjna (Gwarancja Jakości)”
PYTANIE 24: Prosimy o informację czy uprawnienia budowlane do kierowania robotami
budowlanymi w specjalności instalacyjno-inżynieryjnej z ograniczeniem do zakresu sieci
sanitarnych obejmujących sieci wodociągowe, kanalizacyjne, gazowe i cieplne są traktowane
jako uprawnienia porównywalne (równoważne) z warunkami przedstawionymi w SIWZ w
pkt. 7.2.2., tablica lp.2 kol.6 dotyczące uprawnień do kierowania robotami budowlanymi w
specjalności instalacyjnej z ograniczeniem do zakresu sieci, instalacji i urządzeń cieplnych,
gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych ?
ODPOWIEDŹ 24: Nie.
PYTANIE 25: Prosimy o wyjaśnienie, jakie dokumenty dotyczące sytuacji finansowej
Wykonawcy za rok 2008 należy przedstawić wraz z ofertą. Ponieważ zgodnie z art. 12 ust.1
Ustawy o rachunkowości rachunek zysków i strat oraz bilans należy sporządzić w ciągu 3
miesięcy od dnia bilansowego przypadającego na dzień kończący rok obrotowy. W
przypadku Naszej firmy termin ten kończy się 31.03.2009r. czyli po upływie terminu
składania ofert 22.01.2009r.
ODPOWIEDŹ 25: Zamawiający nie wymaga przedkładania dokumentów dotyczących
sytuacji finansowej za konkretne lata. Wykonawca posiada wiedzę o terminach roku
obrotowego zgodnie z treścią art.3 ust.1 pkt 9 ustawy o rachunkowości rok obrotowy jest
rokiem kalendarzowym lub innym okresem trwającym 12 kolejnych pełnych miesięcy
kalendarzowych. Rok obrotowy lub jego zmiany określa statut lub umowa na podstawie,
której utworzono spółkę, Zamawiający tej wiedzy nie posiada.
PYTANIE 26: Czy przedłożenie przez Wykonawcę oświadczenia o osiągnięciu za lata 20052007 średniego rocznego przychodu netto w kwocie co najmniej 5 MLN PLN oraz rachunku
zysków i strat za podane lata, stanowić będzie formalnego warunku udziału w postępowaniu,
o którym mowa w punkcie 7.2.1 SIWZ, Prosimy o podanie odpowiedzi: „tak” lub „nie”
ODPOWIEDŹ 26: Wykonawca posiada wiedzę o terminach roku obrotowego zgodnie z
treścią art.3 ust.1 pkt 9 ustawy o rachunkowości rok obrotowy jest rokiem kalendarzowym lub
innym okresem trwającym 12 kolejnych pełnych miesięcy kalendarzowych. Rok obrotowy
lub jego zmiany określa statut lub umowa na podstawie, której utworzono spółkę,
Zamawiający tej wiedzy nie posiada i nie może podać odpowiedzi tak lub nie.
3
PYTANIE 27: Prosimy o sprecyzowanie jakiego typu materiał ma być użyty na wykonanie
studni Ø 1200mm?
W SIWZ Tom III ST-02 p. 2.2.1.4 i ST-03 p.2.2.1.2 jest mowa o studzienkach z kręgów
żelbetowych i o prefabrykowanych elementów betonowych.
ODPOWIEDŹ 27: Studnie 1200mm należy wykonać z kręgów żelbetowych – dotyczy to
zarówno kanalizacji sanitarnej i deszczowej.
Zatem zmianie ulega SIWZ Tom III:
ST-02 pkt 2.2.1.4
tekst o brzmieniu:
a) Studzienki z kręgów żelbetowych Ø 1200mm, z uszczelką zapobiegającą infiltracji do wewnątrz
studni.
Dane techniczne:
Prefabrykowane elementy betonowe i żelbetowe wraz z uszczelką zapobiegającą infiltracji do
wewnątrz studni, według normy PN-EN 1917:2002. Wykonane z betonu wibroprasowanego
B45, wodoszczelnego W8, mrozoodpomego zgodnie z normą PN-EN 1917:2002;
nasiąkliwość nie powinna przekraczać 5%wagowych.
- właz żeliwny typu ciężkiego (40T) zatrzaskowy (zabezpieczenie przed kradzieżą),
- kineta z betonu B - 15.
- pokrywa z pierścieniem odciążającym .
- stopnie złazowe.
Studzienki winny posiadać aprobaty:
 dopuszczenie do stosowania w sieciach kanalizacyjnych
 dopuszczenie do stosowania w pasie drogowym
 dopuszczenie do stosowania na terenach szkód górniczych klasa obciążeń (wg
PN-EN 124:2000): A15 – D400.
zastąpić tekstem o następującym brzmieniu:
a) Studzienki z kręgów żelbetowych Ø 1200mm, z uszczelką zapobiegającą infiltracji do wewnątrz
studni.
Dane techniczne:
Elementy żelbetowe wraz z uszczelką zapobiegającą infiltracji do wewnątrz studni, według
normy PN-EN 1917:2002. Wykonane z betonu wibroprasowanego B45, wodoszczelnego W8,
mrozoodpomego zgodnie z normą PN-EN 1917:2002; nasiąkliwość nie powinna przekraczać
5%wagowych.
- właz żeliwny typu ciężkiego (40T) zatrzaskowy (zabezpieczenie przed kradzieżą),
- kineta z betonu B - 15.
- pokrywa z pierścieniem odciążającym .
- stopnie złazowe.
Studzienki winny posiadać aprobaty:
 dopuszczenie do stosowania w sieciach kanalizacyjnych
 dopuszczenie do stosowania w pasie drogowym
 dopuszczenie do stosowania na terenach szkód górniczych klasa obciążeń (wg
PN-EN 124:2000): A15 – D400.
ST-02 pkt 5.2.6
teks o brzmieniu:
Obiekty sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Kościuszki:
Studzienki kanalizacyjne z kręgów betonowych.
4
Kompletne studzienki z kręgów betonowych wg DIN4034 cz.1 łączonych na uszczelkę
gumowa, zapewniającą m.in. szczelność komory. W/w kompletne studzienki posiadają
aprobatę techniczną na stosowanie ich m.in. w obszarach ruchu kołowego: w pasie jezdni,
parkingach i utwardzonych poboczach. Studzienka zawiera w komplecie właz typu ciężkiego
zatrzaskowy (zabezpieczony przed kradzieżą), stopnie złazowe, odpowiednio wyprofilowaną
kinetę betonową w kręgu dennym. Studzienki przystosowane są do podłączenia
poszczególnych kanałów przyłączeniowych przewidzianych pod przyszłe przyłącza z
budynków  200mm PVC-U, objętych odrębnym opracowaniem. Przy przejściu rurociągów
przez ściany studzienek kanalizacyjnych należy zastosować tuleje ochronne umożliwiające
elastyczne połączenia studni z rurociągami zapewniające odpowiednią szczelność połączenia.
Należy zastosować typowe tuleje ochronne PVC z uszczelką gumowa o odpowiednich
średnicach w zależności od materiału i średnic rurociągów. Ściany studzienek w terenie
suchym należy dwukrotnie zaizolować Izoplastem R+B, zgodnie z instrukcją producenta. W
przypadku wystąpienia wody gruntowej powyżej dna studzienki należy studzienkę
zaizolować izolacją 2xpapa bitumiczna na lepiku z warstwą dociskowa z cegły.
zastąpić tekstem o następującym brzmieniu:
Obiekty sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Kościuszki:
Studzienki kanalizacyjne z kręgów żelbetonowych.
Kompletne studzienki z kręgów żelbetonowych wg DIN4034 cz.1 łączonych na uszczelkę
gumowa, zapewniającą m.in. szczelność komory. W/w kompletne studzienki posiadają
aprobatę techniczną na stosowanie ich m.in. w obszarach ruchu kołowego: w pasie jezdni,
parkingach i utwardzonych poboczach. Studzienka zawiera w komplecie właz typu ciężkiego
zatrzaskowy (zabezpieczony przed kradzieżą), stopnie złazowe, odpowiednio wyprofilowaną
kinetę betonową w kręgu dennym. Studzienki przystosowane są do podłączenia
poszczególnych kanałów przyłączeniowych przewidzianych pod przyszłe przyłącza z
budynków  200mm PVC-U, objętych odrębnym opracowaniem. Przy przejściu rurociągów
przez ściany studzienek kanalizacyjnych należy zastosować tuleje ochronne umożliwiające
elastyczne połączenia studni z rurociągami zapewniające odpowiednią szczelność połączenia.
Należy zastosować typowe tuleje ochronne PVC z uszczelką gumowa o odpowiednich
średnicach w zależności od materiału i średnic rurociągów. Ściany studzienek w terenie
suchym należy dwukrotnie zaizolować Izoplastem R+B, zgodnie z instrukcją producenta. W
przypadku wystąpienia wody gruntowej powyżej dna studzienki należy studzienkę
zaizolować izolacją 2xpapa bitumiczna na lepiku z warstwą dociskowa z cegły.
ST03 pkt 2.2.1.2
tekst o brzmieniu:
Betonowe studnie kanalizacyjne
Prefabrykowane elementy betonowe i żelbetowe wraz z uszczelką zapobiegającą infiltracji do
wewnątrz studni, według normy PN-EN 1917:2002. Wykonane z betonu wibroprasowanego
B45, wodoszczelnego W8, mrozoodpomego zgodnie z normą PN-EN 1917:2002;
nasiąkliwość nie powinna przekraczać 5%wagowych.
Studzienki rewizyjne z kręgów betonowych i żelbetowych wraz z uszczelką zapobiegającą
infiltracji
do
wewnątrz
studni,
włazowe,
kinetowe
Ø
1200mm:
- z płytą odciążającą, posiadającą właz żeliwny zatrzaskowy,
- krąg redukcyjny pod właz żeliwny,
- krąg denny z kinetą betonowa B-15 wraz z przejściami szczelnymi rurociągów do rur
- stopnie złazowe,
- właz żeliwny 600mm zatrzaskowy (zabezpieczony przed kradzieżą) kl. D400.
5
zastąpić tekstem o następującym brzmieniu:
Żelbetowe studnie kanalizacyjne
Elementy żelbetowe wraz z uszczelką zapobiegającą infiltracji do wewnątrz studni, według
normy PN-EN 1917:2002. Wykonane z betonu wibroprasowanego B45, wodoszczelnego
W8, mrozoodpomego zgodnie z normą PN-EN 1917:2002; nasiąkliwość nie powinna
przekraczać 5%wagowych.
Studzienki rewizyjne z kręgów żelbetowych wraz z uszczelką zapobiegającą infiltracji do
wewnątrz studni, włazowe, kinetowe Ø 1200mm:
- z płytą odciążającą, posiadającą właz żeliwny zatrzaskowy,
- krąg redukcyjny pod właz żeliwny,
- krąg denny z kinetą betonowa B-15 wraz z przejściami szczelnymi rurociągów do rur
- stopnie złazowe,
- właz żeliwny 600mm zatrzaskowy (zabezpieczony przed kradzieżą) kl. D400.
PYTANIE 28: W przedmiarze robót w pozycjach 24 i 36 w kolumnie cena jednostkowa są
wstawione odpowiednio wartości „36” i „31600”. Prosimy o wyjaśnienie jak należy to
traktować?
ODPOWIEDŹ 28: W pliku Przedmiary robot_02A_korekta_28.11.2008.xls:
a) z Arkusza PR-KO-20 należy:
- z poz. 24 w kolumnie nr 7 usunąć liczbę 36.
- z poz. 36 w kolumnie nr 7 usunąć liczbę 31600.
PYTANIE 29: Czy do renowacji kanału deszczowego DN 600 mm można zastosować rury
PE?
ODPOWIEDŹ 29: Zamawiający wymaga zastosowania do renowacji kanału deszczowego
DN 600 mm rur zgodnie z wytycznymi określonymi w SIWZ.
Ponadto Zamawiający zmienia treść SIWZ w niżej wymienionych punktach:
W Pliku: Przedmiar robot 02A_ogloszenie.pdf :
Zmianie ulega pozycja 19 w przedmiarze robót:
Jest:
19
KANALIZACJA SANITARNA ul. Kościuszki - WNK
Montaż rurociągów z tworzyw
sztucznych PVC-U, z robotami
ziemnymi, z podsypką i obsypką
oraz próbami pomontażowymi
KO.S.20.6 ST-02 Fi 200 mm, klasy S SDR 34
m
355,00
Ma być:
19 KO.S.20.6
KANALIZACJA SANITARNA ul. Kościuszki - WNK
Montaż rurociągów z tworzyw
sztucznych PVC-U, z robotami
ziemnymi, z podsypką i obsypką
oraz próbami pomontażowymi
ST-02 Fi 200 mm, klasy S SDR 34
m
445,00
Dodatkowo w pliku: Przedmiary robot_02A_korekta_28.11.2008.xls pozycja 19 w taki sam sposób
podlega zmianie .
6
W związku z powyższym ulega zmianie SIWZ Tom III: „Opis przedmiotu zamówienia”:
a). ST-00” Wymagania ogólne
Tekst: w pkt. 1.2.2.1. Zakres robót zadania nr 20 w ul. Kościuszki obejmuje wykonanie:
a) kanalizacja sanitarna:
- rurociągiem PVC-U Ø 200x5,9mm klasy S SDR 34 o dł. 355m;
ma otrzymać brzmienie:
a) kanalizacja sanitarna:
- rurociągiem PVC-U Ø 200x5,9mm klasy S SDR 34 o dł. 445m;
Tekst w pkt. 5.6.1.1. Zakres robót zadania nr 20 w ul. Kościuszki obejmuje wykonanie:
a) kanalizacja sanitarna:
- rurociągiem PVC-U Ø 200x5,9mm klasy S SDR 34 o dł. 355m;
ma otrzymać brzmienie:
b) kanalizacja sanitarna:
- rurociągiem PVC-U Ø 200x5,9mm klasy S SDR 34 o dł. 445m;
b). ST-02 „Rurociągi kanalizacji sanitarnej”
Tekst w pkt 1.2. Przedmiot i zakres robót:
Zadanie nr 20
„Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji deszczowej w ul. Kościuszki
w Będzinie”.
Kanalizację sanitarną wykonać z rur PVC-U klasy S SDR34 o średnicy:
Ø 200x5,9mm - dł. 355m
ma otrzymać brzmienie:
Zadanie nr 20
„Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji deszczowej w ul. Kościuszki
w Będzinie”.
Kanalizację sanitarną wykonać z rur PVC-U klasy S SDR34 o średnicy:
Ø 200x5,9mm - dł. 445m
Tekst w pkt. 5.2.4. Montaż kanalizacji sanitarnej :
Zadanie nr 20
Kanalizację sanitarną wykonać z rur PVC-U klasy S SDR34 o średnicy:
Ø 200x5,9mm - dł. 355m
ma otrzymać brzmienie:
Zadanie nr 20
Kanalizację sanitarną wykonać z rur PVC-U klasy S SDR34 o średnicy:
Ø 200x5,9mm - dł. 445m
PREZYDENT MIASTA
mgr Radosław Baran
7
Download