nazizm-i-korzenie-ideologii

advertisement
3
Nazizm i korzenie ideologii. 4. Faszyzm włoski - ideologiczne korzenie wieloznaczność terminu
„faszyzm” :
termin ten wszedł do języka politycznego Europy i świata jako nazwa oznaczająca ruch polityczny,
założony w 1919 r. przez Benito Mussoliniego (1883-1945), włoskiego dziennikarza, byłego
socjalistę
Mussolini po zakończeniu I wojny światowej założył Fasci di Combattimento (Związki
kombatanckie, słowo „fascio” znaczy związek, wiązka, dlatego też symbolem stał się pęk rózg
liktorskich)
po przejęciu władzy przez działaczy związku terminu „faszyzm” używano dla określenia programu i
ideologii tego ruchu, a także dla oznaczenia ustroju politycznego Włoch
przymiotnik „faszystowski” służył do oznaczania podobnych do włoskiego ruchów politycznych
m.in. niemieckiego nazizmu
ruchy faszystowskie :
Po I wojnie światowej zaczęły pojawiać nowe partie - organizacje polityczne, mające na celu
reprezentację interesów ogółu (narodu, państwa, itd.).
cechy charakterystyczne partii faszystowskich :
zmierzały one do tego by stać się partiami masowymi, powszechnymi
ich organizacja była ściśle hierarchiczna i oparta na ścisłej dyscyplinie partyjnej (uniformizm)
posiadały często oddziały zbrojne (tzw. bojówki)
najważniejszą ich cechą był fakt, iż całe swoje istnienie opierały na autorytecie i uznaniu
charyzmatycznej pozycji swego przywódcy
skład społeczny tych ruchów (partii, organizacji, itd.) nie pozwala ich jednoznacznie zaklasyfikować
(nie były to partie klasowe, w ich skład wchodzili reprezentanci wszystkich grup społecznych) wszystkich członków łączyło rozczarowanie rezultatami zakończonej wojny i postanowieniami
traktatu wersalskiego
istotnym elementem tych ruchów był fakt, że ogromną liczbę członków stanowili żołnierze, którzy
po demobilizacji nie mogli znaleźć dla siebie pracy ani uzyskać odpowiedniej dla ich ambicji
pozycji społecznej
partie faszystowskie miały stanowić alternatywę dla partii komunistycznych
przykłady partii: NSDAP, Węgierski Ruch Narodowosocjalistyczny, rumuński Legion Michała
Archanioła, belgijska REX, polski ruch Obóz Narodowo-Radykalny
ideologia faszyzmu - ogólna charakterystyka i źródła :
Faszyści mieli świadomość ogromnej wagi swej ideologii, programu politycznego, stylu życia, itd.
Podobnie wypowiadali się na tematy dotyczące gospodarki, kanonów estetycznych, niechętnie
natomiast zajmowali się kwestiami teoretycznymi, woleli realizować tzw. „filozofię czynu”.
Faszyści gardzili pojęciem prawdy w sensie zgodności z obiektywną rzeczywistością, prawdą dla
nich było przede wszystkim to, co się czuje, w co się wierzy (powrót do pewnych koncepcji
romantyzmu). Jak wiadomo w organizacjach faszystowskich ogromną rolę odgrywali przywódcy, to
właśnie do nich należało tworzenie ideologii, hierarchii wartości i celów, które partia powinna
osiągnąć.
(…)
…:
faszyści odwoływali się m.in. do dziewiętnastowiecznych nurtów myślowych i ideologii (koncepcje
nacjonalizmu, rasizmu i darwinizmu społecznego, romantyzmu politycznego)
odwoływali się do filozofów, np. Hegla, Nietzschego, rasistów, np. Chamberlaina i Marrema
istotnym źródłem dla faszystowskiej ideologii były historyczne odniesienia, m.in. do starożytnego
Rzymu, pragermańskich zwyczajów i wierzeń i historycznych zwycięstw nad „odwiecznymi
wrogami”, itp.
negacje faszystowskie:
faszyści odrzucali m.in. zasady, które tkwiły u źródeł liberalizmu (indywidualizm, racjonalizm,
równość ludzi, liberalizm gospodarczy, pluralizm polityczny, itd.)
totalnie krytykowali marksizm, komunizm i socjalizm
krytyce poddawano wszelkie przejawy indywidualizmu (uważano, że jednostka jest niczym wobec
narodu, państwa…
… na prawdziwą kulturę, moralność, itd.; rasizm w ruchach faszystowskich występował z różnym
nasileniem i natężeniem; często odwoływano się do tzw. więzów krwi całego narodu - na bazie tego
budowano wspólnotę duchową narodu; skrajność faszystowskiego rasizmu przejawiała się przede
wszystkim w chęci fizycznego zniszczenia „rasowych wrogów”)
darwinizm społeczny i pochwała wojny:
darwinizm społeczny to nic innego…
Faszyzm i rasizm jako doktryny prawicowe - wykład
Wykład - definicja faszyzmu
Sens ideowy pojęcia faszyzm
Faszystowska krytyka zastanego świata
Doktryny- zagadnienie faszyzm
Faszyzm
Reklama































Prawa autorskie
Reklama
Kontakt
Download