Zajrzyj do środka

advertisement
Tytu³ orygina³u
Liberal Fascism. The Secret History of the American Left from Mussolini to the Politics of Change
Copyright © 2007, 2009 by Jonah Goldberg
This translation published by arrangement with Doubleday, an imprint of The Knopf Doubleday
Publishing Group, division of Random House, Inc.
All rights reserved
Copyright © 2013 for the Polish translation by Zysk i S-ka Wydawnictwo s.j., Poznañ
Prze³o¿yli
Lech Jêczmyk
(rozdzia³y 2–4 oraz 9)
Jacek Lang
(pozosta³e czêœci)
Projekt ok³adki i stron tytu³owych
www.designpartners.pl
Redakcja i sk³ad
Axis Jacek Lang
ISBN 978-83-7785-276-7
Zysk i S-ka Wydawnictwo
ul. Wielka 10, 61-774 Poznañ
tel. 61 853 27 51, 61 853 27 67, fax 61 852 63 26
Dzia³ handlowy, tel./fax 61 855 06 90
[email protected]
www.zysk.com.pl
Spis treœci
Leszek Balcerowicz, S³owo wstêpne: Goldberg
odk³amuje historiê i jêzyk
Wprowadzenie. Wszystkie twoje przekonania na temat
faszyzmu s¹ b³êdne
1. Mussolini: ojciec faszyzmu
2. Adolf Hitler: cz³owiek lewicy
3. Thomas Woodrow Wilson i narodziny liberalnego faszyzmu
4. Faszystowski Nowy £ad Franklina Roosevelta
5. Lata szeœædziesi¹te: faszyzm wychodzi na ulice
6. Od mitu Kennedy’ego do marzenia Johnsona: liberalny faszyzm
i kult pañstwa
7. Liberalny rasizm: eugeniczny duch w faszystowskiej machinie
8. Liberalna ekonomia faszystowska
9. Nowa wspania³a wioska: Hillary Clinton
i sens liberalnego faszyzmu
10. New Age: teraz wszyscy jesteœmy faszystami
Pos³owie: Kusz¹cy konserwatyzm
Pos³owie do wydania z 2009 roku: Barack Obama
i stara znana zmiana
Podziêkowania
Dodatek: Program partii nazistowskiej
Przypisy
7
13
49
87
119
175
229
281
341
401
447
501
547
569
593
596
601
Od Wydawcy
Wydawca œwiadom jest ró¿nic definicyjnych pomiêdzy amerykañskim a europejskim rozumieniem s³owa „liberalny”. Pierwotnie s³owo to oznacza³o tradycjê myœli spo³ecznej i politycznej, której g³ównym za³o¿eniem jest ograniczenie w³adzy pañstwa po to, aby
utrzymaæ szeroko zakrojon¹ wolnoœæ jednostki, funkcjonowanie
wolnego rynku, a tak¿e rz¹dy prawa. W Europie termin ten zachowa³
generalnie swój pierwotny sens. Natomiast w Stanach Zjednoczonych
pojêcie „libera³” okreœla osoby popieraj¹ce szeroki zakres interwencji pañstwa poprzez przede wszystkim rozbudowane programy socjalne i aktywnoœci regulacyjne ograniczaj¹ce wolnoœæ jednostki.
Termin ten w Stanach Zjednoczonych oznacza pogl¹dy, które w Europie okreœlamy mianem lewicowych, socjalistycznych czy socjaldemokratycznych.
Jonah Goldberg, u¿ywaj¹c s³owa „liberalny” w ksi¹¿ce i w oryginalnym tytule, pos³uguje siê utrwalonym na kontynencie amerykañskim znaczeniem tego terminu. Wydawnictwo, w porozumieniu
z autorem i za rad¹ autora Wstêpu do polskiego wydania, profesora
Leszka Balcerowicza, podjê³o decyzjê o zmianie tytu³u, który w naszej opinii lepiej oddaje g³ówne przes³anie ksi¹¿ki. Czytelnik znajdzie obszerne wyjaœnienie kwestii terminologicznych zarówno we
Wprowadzeniu Jonaha Goldberga, jak i Wstêpie profesora Leszka
Balcerowicza.
Leszek Balcerowicz
S³owo wstêpne: Goldberg odk³amuje
historiê i jêzyk
Propaganda nie musi byæ prawdziwa, aby zatriumfowaæ w umys³ach
ludzi. Wystarczy, gdy jest silna i uporczywa oraz umiejêtnie gra na
emocjach. Taka jest lekcja z krajów totalitarnych, gdzie — z definicji
— stosuj¹ca przymus w³adza publiczna ma monopol na wszystko,
w tym na œrodki masowego przekazu. Fa³szywa propaganda mo¿e
jednak równie¿ odnosiæ sukcesy w pañstwach demokratycznych,
w których systematycznie wybiera siê w³adze i istniej¹ rozleg³e indywidualne swobody. To pokazuje Jonah Goldberg w wybitnej ksi¹¿ce
Lewicowy faszyzm, w której zarazem odk³amuje propagandowe has³a,
fa³szerstwa, manipulacje i zwyk³e nieporozumienia.
Wiele osób kojarzy zapewne s³owo „faszyzm” z nazizmem i uwa¿a, ¿e faszyzm to skrajna prawica, czyli coœ, co le¿y na krañcu przeciwnym do „lewicy”. To pierwsze skojarzenie jest zrozumia³e: okropnoœci hitlerowskiego nazizmu wytworzy³y w umys³ach wielu ludzi
swoisty znak równoœci miêdzy nazizmem a faszyzmem i spowodowa³y, ¿e s³owo „faszyzm” wywo³uje efekt emocjonalnego odrzucenia. Goldberg nie broni faszyzmu, przeciwnie, jest on — podobnie
jak autor niniejszego wstêpu — bardzo wobec niego krytyczny. Pokazuje on jednak, ¿e faszyzm Mussoliniego ró¿ni³ siê zasadniczo od
nazizmu Hitlera. Tak np. w³oski faszyzm nie by³ antysemicki, a ¯ydzi
Download