SIWZ 1_13_PN

advertisement
oznaczenie sprawy: 52/14/PU
Załącznik nr 1 – Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia
SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie audytu zewnętrznego wydatkowania środków
finansowych na naukę przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, na podstawie
rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 29 września 2011 roku w
sprawie przeprowadzania audytu zewnętrznego wydatkowania środków finansowych na
naukę (Dz.U.2011 Nr 207, poz. 1237), w związku z art. 34 ust. 2 ustawy z dnia
30 kwietnia 2010 roku o zasadach finansowania nauki (Dz.U.2010 Nr 96, poz.615).
2. W szczególności, audyt zewnętrzny Zamawiającego musi obejmować sprawdzenie jego
działalności w jednym roku z okresu 3 lat poprzedzających rok przeprowadzenia audytu,
wybranym przez audytora na podstawie przeprowadzonej przez niego analizy ryzyka
audytowanego Zamawiającego.
3. Audyt Zamawiającego obejmuje sprawdzanie:
1) podstaw prawnych działalności Zamawiającego;
2) poprawności polityki rachunkowości;
3) realizacji rocznego planu finansowego;
4) wniosków o dotacje składanych do ministra właściwego do spraw nauki, zwanego dalej
ministrem;
5) sposobu dokumentowania i zatwierdzenia wyników działalności;
6) przestrzegania przepisów o zamówieniach publicznych, finansach publicznych i
rachunkowości, w tym przestrzegania dyscypliny finansów publicznych;
7) poprawności ewidencji księgowej Zamawiającego;
8) wyodrębnienia w ewidencji księgowej wydatków realizowanych z dotacji otrzymywanych od
ministra;
9) celowości i zasadności wydatków sfinansowanych z dotacji otrzymanych od ministra;
10) funkcjonowania systemu kontroli zarządczej;
11) realizacji wniosków i zaleceń z wcześniejszych kontroli i audytów.
4. W przypadku, gdy przeprowadzenie audytu wymaga specjalistycznej wiedzy, umiejętności lub
kwalifikacji, Wykonawca może powołać na swój koszt rzeczoznawcę.
5. Na podstawie zebranych dowodów Wykonawca zobowiązany będzie do sporządzenia opinii oraz
pisemnego sprawozdania z audytu, spełniającego wymogi § 14, ust. 1 i 2 rozporządzenia Ministra
Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 29 września 2011 roku w sprawie przeprowadzania audytu
zewnętrznego wydatkowania środków finansowych na naukę (Dz.U.2011 Nr 207,
poz. 1237).Sprawozdanie powinno zawierać:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
datę sporządzenia;
nazwę i adres audytowanego podmiotu;
oświadczenie audytora o niezależności od audytowanego podmiotu;
imiona, nazwiska i określenie uprawnień audytorów;
cele audytu;
przedmiotowy i podmiotowy zakres audytu;
termin, w którym przeprowadzono audyt;
zwięzły opis działań audytowanego podmiotu w obszarze objętym audytem;
zwięzła ocenę sytuacji ekonomicznej audytowanego podmiotu;
Strona 1 z 26
oznaczenie sprawy: 52/14/PU
10) informację o wynikach badania sprawozdania finansowego audytowanego podmiotu, w
przypadku gdy obowiązek jego badania wynikał z innych przepisów;
11) ocenę adekwatności i skuteczności systemu zarządzania i kontroli w obszarze
działalności audytowanego podmiotu objętym audytem;
12) informację o metodzie doboru i wielkości próby do badania;
13) zaprezentowanie wyników badania w których stwierdzono nieprawidłowości;
14) określenie kwot uzyskanych, rozliczonych i przechodzących na kolejny rok środków
dotacji statutowej;
15) określenie kwot nierozliczonych środków dotacji statutowej podlegających zwrotowi;
16) określenie nieprawidłowości w działalności audytowanego podmiotu oraz analizę
ich przyczyn i skutków;
17) zalecenia w sprawie usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości w działalności
audytowanego podmiotu;
18) podpisy audytorów, a w przypadku, gdy audytorem jest osoba prawna albo jednostka
organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej – nazwę jednostki.
6. Do sprawozdania audytor dołącza opinię, na temat:
1) wiarygodności danych liczbowych i opisowych zawartych w dokumentach związanych
z prowadzoną działalnością;
2) poprawności dokumentowania i ewidencyjnego wyodrębniania operacji gospodarczych
oraz opracowania sprawozdań;
3) adekwatności i skuteczności systemu zarządzania i kontroli audytowanego podmiotu
w obszarze działalności objętym audytem;
4) prawidłowości rozliczenia otrzymanych dotacji.
7. Wykonawca przekazuje Zamawiającemu sprawozdanie w terminie 7 dni od dnia zakończenia
audytu. Audytor przechowuje dokumentację audytu przez okres 5 lat od końca roku, w którym
audyt został przeprowadzony.
8. Audytor jest zobowiązany do udzielenia wyjaśnień w zakresie objętym audytem ministrowi oraz
upoważnionym przez niego osobom.
9. Audyt powinien zostać przeprowadzony z uwzględnieniem Międzynarodowych Standardów
Audytu
Wewnętrznego
oraz
Kodeksu
Etyki,
ogłoszonymi
przez
The Institute of Internal Auditors (IIA) oraz co najmniej jednego z wymienionych poniżej
Standardów:
1)
Międzynarodowych Standardów Rewizji Finansowej i norm wykonywania zawodu
biegłego rewidenta;
2)
Kodeksu Etyki Zawodowej Biegłych Rewidentów, ogłoszonego przez Krajową Izbę
Biegłych Rewidentów;
3)
Standardów kontroli wydanymi przez Komisję Standardów Kontroli Międzynarodowej
Organizacji Najwyższych Organów Kontroli (INTOSAI) lub Europejskimi Wytycznymi
Stosowania Standardów Kontroli INTOSAI.
10. W celu prawidłowego przeprowadzenia audytu należy zapewnić zespół o odpowiednich
umiejętnościach i doświadczeniu w zakresie prowadzenia audytu działalności jednostki sektora
finansów publicznych.
a.
Audyt przeprowadza audytor, którym może być:
Strona 2 z 26
oznaczenie sprawy: 52/14/PU
1) osoba spełniająca warunki określone w art. 286 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o
finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885, z późn. zm.);
2) osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej,
zatrudniająca przy przeprowadzaniu audytu osoby, o których mowa w pkt 1.
b.
Audytorem nie może być:
1) podmiot zależny od audytowanego podmiotu;
2) podmiot dokonujący badania sprawozdania finansowego audytowanego podmiotu w
okresie 3 lat poprzedzających audyt.
Szczegółowe wymagania dotyczące składu oraz kwalifikacji zespołu audytorskiego zostały
określone w pkt 5.3 SIWZ.
11. Do zadań Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, przed rozpoczęciem
wykonywania usługi audytu, należy opracowanie i przedstawienie Zamawiającemu do akceptacji
programu audytu zawierającego szczegółową metodologię prowadzenia audytu, w tym:
przedstawienie kryteriów oceny, harmonogramu realizacji usługi, metodyki doboru próby do
kontroli - w terminie 7 dni od zawarcia umowy.
12. Wykonawca zobowiązuje się wykonać audyt na podstawie zaprezentowanego Zamawiającemu
programu audytu. Zamawiający może wnieść o uzupełnienie programu audytu pod kątem
spełnienia wymagań określonych w § 11 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa
Wyższego z dnia 29 września 2011 roku w sprawie przeprowadzania audytu zewnętrznego
wydatkowania środków finansowych na naukę (Dz.U.2011 Nr 207, poz. 1237). Opracowany i
uzgodniony z Zamawiającym program audytu, Wykonawca przekaże Zamawiającemu na piśmie.
13. Zamawiający udostępni Wykonawcy w siedzibie Zamawiającego materiały źródłowe dotyczące
badanego obszaru, tj. osobom wykazanym w złożonej ofercie, po uprzednim złożeniu przez te
osoby oświadczeń o zachowaniu w tajemnicy danych i informacji powziętych w trakcie audytu.
14. Zakończenie audytu powinno nastąpić nie później niż w terminie 45 dni od daty zawarcia umowy.
15. Wykonawca dostarczy opinię i sprawozdanie z przeprowadzonego audytu do siedziby
Zamawiającego, na swój koszt i ryzyko, w terminie 7 dni od dnia zakończenia audytu.
16. Zamawiający zastrzega sobie prawo zgłoszenia Wykonawcy uwag i zastrzeżeń do treści
sprawozdania i opinii w terminie 7 dni od dnia ich otrzymania.
17. Wykonawca przekaże Zamawiającemu poprawione wersje opinii i sprawozdania w terminie 7 dni
roboczych od otrzymania zastrzeżeń i uwag.
18. Niezgłoszenie uwag i zastrzeżeń, o których mowa w punkcie 16, albo przekazanie przez
Wykonawcę poprawionej wersji raportu, oznacza wykonanie umowy.
19. Sprawozdanie zostanie przekazane Zamawiającemu w trzech egzemplarzach, każdy egzemplarz
formie pisemnej w języku polskim z podpisami audytorów i osób uprawnionych do składania
oświadczeń woli ze strony Wykonawcy oraz w jednym egzemplarzu na zabezpieczonym przed
zmianami nośniku elektronicznym CD-ROM lub DVD-ROM.
20. Zamawiający zastrzega sobie prawo do kontroli realizacji Zamówienia przez upoważnionego
przedstawiciela Zamawiającego na każdym jego etapie. Celem kontroli będzie potwierdzenie
realizacji Usługi zgodnie z Ofertą Wykonawcy oraz podpisaną Umową.
21. Osoby upoważnione przez Zamawiającego będą posiadały prawo wglądu do akt audytu w trakcie
jego przeprowadzania oraz w okresie wymaganego ich przechowywania.
Strona 3 z 26
oznaczenie sprawy: 52/14/PU
Załącznik Nr 2
_________________________
pieczęć firmowa Wykonawcy
FORMULARZ OFERTY
dla Narodowego Centrum Badań i Rozwoju
.......................................................................................................................................................
PEŁNA NAZWA WYKONAWCY
.......................................................................................................................................................
ADRES Z KODEM POCZTOWYM
………….………………………………………………………………………………………
NR FAKSU
E-MAIL
………………...……………
NIP
..........................................
REGON
.......................................................................................................................................................
Imiona i nazwiska osób upoważnionych do reprezentowania i składania oświadczeń woli
w imieniu wykonawcy
Oferta na
„Wykonanie usługi audytu zewnętrznego wydatkowania przez Narodowe Centrum
Badań i Rozwoju środków finansowych na naukę”
Nawiązując do otrzymanej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zwanej dalej
SIWZ, oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia w pełnym rzeczowym zakresie ujętym
w SIWZ za cenę:
Cena netto oferty: ………..………………………...
słownie złotych: .........................................................................................................................
Wysokość stawki podatku VAT ……………..%
Wartość podatku VAT……………………………………………………………..
Cena brutto oferty: ………..………………………...
słownie złotych: .........................................................................................................................
*Cena oferty brutto jest ceną obejmującą wszystkie koszty i składniki związane z realizacją zamówienia
(w tym m.in. ewentualne upusty i rabaty).
Oświadczamy, że:
1. Nie wnosimy żadnych zastrzeżeń do treści SIWZ oraz załączników będących integralną
częścią SIWZ.
Strona 4 z 26
oznaczenie sprawy: 52/14/PU
2. Spełniamy wszystkie wymagania zawarte w SIWZ i w załącznikach będących integralną
częścią SIWZ.
3. Złożona przez nas oferta jest zgodna z treścią SIWZ i załącznikami będącymi integralną
częścią SIWZ.
4. Akceptujemy
istotne postanowienia umowy oraz termin realizacji przedmiotu
zamówienia podany przez Zamawiającego.
6. Uważamy się za związanych niniejszą ofertą 30 dni od dnia upływu terminu składania
ofert.
7. Oświadczam(-y),
iż
realizację
przedmiotu
zamówienia
w
zakresie2
………………………………………………………………………………….
powierzę(-my) podwykonawcy(-om), po zawarciu stosownej umowy.
9. Oferta została złożona na … stronach, ponumerowanych od nr … do nr …
10. Załącznikami do niniejszej oferty stanowiącymi jej integralną część są następujące
dokumenty:
1.
Szczegółowy opisu przedmiotu zamówienia.
2.
..........................................................
3.
........................................................
…………………………………
……………………………….
miejscowość, data
podpis, imię i nazwisko
lub podpis na pieczęci imiennej
2
Jeżeli Wykonawca zamierza powierzyć część prac podwykonawcy(-om) powinien wpisać powierzony zakres prac. W przypadku braku
miejsca sporządzić stosowną informację w postaci załącznika do składanej oferty. Jeżeli Wykonawca nie zamierza powierzyć części prac
podwykonawcy(-om) punktu tego może nie wypełniać lub wpisać „nie dotyczy” lub skreślić.
Strona 5 z 26
oznaczenie sprawy: 52/14/PU
Załącznik Nr 3
…………………………………….
Pieczęć firmowa Wykonawcy
Oświadczenie Wykonawcy *
o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu,
o których mowa w SIWZ
Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na „Wykonanie
usługi audytu zewnętrznego wydatkowania przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
środków finansowych na naukę ”, oświadczam/y, że spełniam/y warunki w pkt 5.2. i 5.3
SIWZ dotyczące:
 posiadania wiedzy i doświadczenia3 ……………………………………………,
 dysponowania
osobami
zdolnymi
do
wykonania
zamówienia
4
……………………………………… ,
.
………………………………………………
miejscowość, data
……………………………………….
podpis, imię i nazwisko
lub podpis na pieczęci imiennej
3
Jeżeli Wykonawca będzie polegał na wiedzy i doświadczeniu innego podmiotu, w wykropkowanym polu zaleca się wpisanie sentencji
„będę(będziemy) dysponować zasobami innego podmiotu niezbędnymi do realizacji zamówienia i na potwierdzenie przedstawiam(-my)
odpowiednie dokumenty określone w pkt 6. SIWZ dot. tego podmiotu”.
4
Jeżeli Wykonawca będzie polegał na osobach zdolnych do wykonania zamówienia innego podmiotu, w wykropkowanym polu zaleca się
wpisanie sentencji „będę (będziemy) dysponować zasobami innego podmiotu niezbędnymi do realizacji zamówienia i na potwierdzenie
przedstawiam(-my) odpowiednie dokumenty określone w pkt 6. SIWZ dot. tego podmiotu”.
Strona 6 z 26
oznaczenie sprawy: 52/14/PU
Załącznik Nr 4
…………………………………….
Pieczęć firmowa Wykonawcy
Oświadczenie Wykonawcy *
o braku podstaw do wykluczenia z postępowania
Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na: „Wykonanie
usługi audytu zewnętrznego wydatkowania przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
środków finansowych na naukę” oświadczam/y, że nie podlegam/y wykluczeniu z
postępowania.
Wykluczeniu podlegają Wykonawcy:
1. którzy nie spełniają warunków udziału w postepowaniu;
2. w stosunku do których otwarto likwidację lub których upadłość ogłoszono, z
wyjątkiem wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ
zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje
zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego.
.
…………………………………
miejscowość, data
…………………………………………………
podpis, imię i nazwisko
lub podpis na pieczęci imiennej
Strona 7 z 26
oznaczenie sprawy: 52/14/PU
Załącznik Nr 5
Nazwa Wykonawcy w imieniu którego składane jest oświadczenie:
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
................
OŚWIADCZENIE 5
Niniejszym oświadczam(-my), iż 2:


nie należę(-my) do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 uPzp
należę(-my) do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 uPzp i w załączeniu
przekładam stosowną listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej.
....................................................................................
data, podpis i pieczęć imienna, jeśli Wykonawca lub osoba(-y)
uprawniona(-e) do występowania w imieniu Wykonawcy się nią
posługuje lub w przypadku jej braku czytelny podpis Wykonawcy lub
osoby (osób) uprawnionej(-ych) do występowania w imieniu
Wykonawcy
5
Pouczenie o odpowiedzialności karnej
Art. 297 § 1 Kodeksu karnego (Dz. U. Nr 88 poz. 553 z późn. zm.):
„Kto w celu uzyskania dla siebie lub kogo innego, od banku lub jednostki organizacyjnej prowadzącej podobną działalność gospodarczą na
podstawie ustawy albo od organu lub instytucji dysponujących środkami publicznymi – kredytu, pożyczki pieniężnej, poręczenia, gwarancji,
akredytywy, dotacji, subwencji, po twierdzenia przez bank zobowiązania wynikającego z poręczenia lub z gwarancji lub podobnego
świadczenia pieniężnego na określony cel gospodarczy, elektronicznego instrumentu płatniczego lub zamówienia publicznego, przedkłada
podrobiony, przerobiony, poświadczający nieprawdę albo nierzetelny dokument albo nierzetelne, pisemne oświadczenie dotyczące
okoliczności o istotnym znaczeniu dla uzyskania wymienionego wsparcia finansowego, instrumentu płatniczego lub zamówienia, podlega
karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.”
2
Należy zakreślić odpowiedni kwadrat
Strona 8 z 26
oznaczenie sprawy: 52/14/PU
Załącznik Nr 6
Składający ofertę:
Pełna nazwa Wykonawcy/uczestnicy konsorcjum:
……………………..………………..…………………………………………………………
Adres …………………………………………………………….……………………………
Dotyczy: zamówienia publicznego pn. „Wykonanie usługi audytu zewnętrznego
wydatkowania środków finansowych na naukę przez Narodowe Centrum
Badań i Rozwoju”.
WYKAZ WYKONANYCH USŁUG
w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli
okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie6
Wymaganie Zamawiającego - wykonanie co najmniej trzech usług audytu
zewnętrznego działalności statutowej podmiotu wymienionego w art. 9 ustawy z dnia 27
sierpnia 2009 roku o finansach publicznych o wartości każdej z nich, nie mniejszej niż
20 000 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych) brutto
Wykonana usługa
Lp.
…………..……………………………………
Nazwa zamówienia oraz krótki opis
przedmiotu zamówienia
…………………..……………………………
………………………………………………
Wartość audytu brutto
1.
Data wykonania
(należy podać datę rozpoczęcia
i zakończenia wskazanej usługi)
Odbiorca (podmiot, który zlecał
wykonanie usługi)
Dokument potwierdzający należyte
wykonanie wyżej wymienionej
usługi
2.
Nazwa zamówienia oraz krótki opis
przedmiotu zamówienia
…………………………………… zł
od …..…/…..…./…...............
do …..…/…..…./…...............
(dzień / miesiąc / rok)
…………….………………………….………
…………………….………………………….
……………. (nazwa i adres)
Nr strony oferty …………………..……………
…………..……………………………………
W tabeli należy podać wszystkie informacje, pozwalające jednoznacznie stwierdzić czy Wykonawca spełnia
odpowiednie warunki określone w pkt 5.2. SIWZ. Do każdej wskazanej w wykazie usługi należy dołączyć
dokument potwierdzający, że usługa została wykonana należycie. W przypadku usług wykonanych
(zakończonych), Wykonawcy mają obowiązek przedstawić dokument, który powinien być wystawiony po
zakończeniu świadczenia usługi. Wykonawca nie może legitymować się poprawnością wykonania usługi, o której
mowa powyżej poprzez załączenie do oferty referencji z czasu jeszcze trwającej usługi. W przypadku
Wykonawców występujących wspólnie warunek musi spełniać przynajmniej jeden z Wykonawców.
6
Strona 9 z 26
oznaczenie sprawy: 52/14/PU
…………..……………………………………
Wartość audytu brutto
Data wykonania
(należy podać datę rozpoczęcia
i zakończenia wskazanej usługi)
Odbiorca (podmiot, który zlecał
wykonanie usługi)
Dokument potwierdzający należyte
wykonanie wyżej wymienionej
usługi
…………………………………… zł
od …..…/…..…./…...............
do …..…/…..…./…...............
(dzień / miesiąc / rok)
…………….………………………….………
………
…………….………………………….………
……. (nazwa i adres)
Nr strony oferty …………………..……………
…………..……………………………………
3.
Nazwa zamówienia oraz krótki opis
przedmiotu zamówienia
…………………..……………………………
………………………………………………
Wartość audytu brutto
Data wykonania
(należy podać datę rozpoczęcia
i zakończenia wskazanej usługi)
Odbiorca (podmiot, który zlecał
wykonanie usługi)
Dokument potwierdzający należyte
wykonanie wyżej wymienionej
usługi
…………………………………… zł
od …..…/…..…./…...............
do …..…/…..…./…...............
(dzień / miesiąc / rok)
…………….………………………….………
…………………….………………………….
……………. (nazwa i adres)
Nr strony oferty …………………..……………
4.
..............................., dn. .........................
...............................................................
Podpis osoby/osób uprawnionej/uprawnionych
do reprezentowania Wykonawcy (pieczątki)
Strona 10 z 26
oznaczenie sprawy: 52/14/PU
Załącznik Nr 7 do SIWZ
Składający ofertę:
Pełna nazwa Wykonawcy/uczestnicy konsorcjum
……………………..………………..…………………………………………………………
Adres …………………………………………………………….……………………………
Narodowe Centrum
Badań i Rozwoju
ul. Nowogrodzka 47A
00-659 Warszawa
Dotyczy: zamówienia publicznego pn. Wykonanie usługi audytu zewnętrznego
wydatkowania środków finansowych na naukę przez Narodowe Centrum
Badań i Rozwoju .
WYKAZ OSÓB, KTÓRE BĘDĄ UCZESTNICZYĆ W WYKONYWANIU ZAMÓWIENIA
1. Członek zespołu
 posiadający doświadczenie, w realizacji przynajmniej trzech usług (o wartości każdej z
nich co najmniej 20 000 złotych brutto), których przedmiotem było wykonanie audytu
zewnętrznego działalności statutowej podmiotu wymienionego w art. 9 ustawy z dnia 27
sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem
terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie
 posiadający kwalifikacje zawodowe do przeprowadzania audytu wewnętrznego, zgodnie z
art. 286 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. nr 157, poz.
1240), o których mowa w pkt 5.3 b) ppkt I-IV, oraz V iii) tj. uprawnienia biegłego
rewidenta
……………………………………………………..……………………………………………
(imię i nazwisko oraz wykształcenie)
Informacja o podstawie do dysponowania wyżej wymienioną osobą
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
Temat audytu, wartość
brutto usługi audytu
……..…………………………………..………………
……..…………………………………..………………
Termin realizacji
od …..…/…..…./…...............
do …..…/…..…./…...............
(dzień / miesiąc / rok)
1.
Strona 11 z 26
oznaczenie sprawy: 52/14/PU
Temat audytu, wartość
brutto usługi audytu
……………………………………………………………
……..…………………………………..…………………
Termin realizacji
od …..…/…..…./…...............
do …..…/…..…./…...............
(dzień / miesiąc / rok)
Temat audytu, wartość
brutto usługi audytu
……………………………………………………………
……..…………………………………..…………………
Termin realizacji
od …..…/…..…./…...............
do …..…/…..…./…...............
(dzień / miesiąc / rok)
2.
3.
2.Członek zespołu
 posiadający doświadczenie w realizacji przynajmniej trzech usług (o wartości każdej z nich
co najmniej 20 000 złotych brutto), których przedmiotem było wykonanie audytu
zewnętrznego działalności statutowej podmiotu wymienionego w art. 9 ustawy z dnia 27
sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem
terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym
okresie,
 posiadający kwalifikacje zawodowe do przeprowadzania audytu wewnętrznego, zgodnie z
art. 286 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. nr 157, poz.
1240), o których mowa w pkt 5.3 b) ppkt I-V.
……………………………………………………..……………………………………………
(imię i nazwisko oraz wykształcenie)
Informacja o podstawie do dysponowania wyżej wymienioną osobą
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………….………………………………………………………………………
Temat audytu, wartość
brutto usługi audytu
1.
Termin realizacji
2.
Temat audytu, wartość
brutto usługi audytu
……..…………………………………..………………
……..…………………………………..………………
od …..…/…..…./…...............
do …..…/…..…./…...............
(dzień / miesiąc / rok)
……………………………………………………………
……..…………………………………..…………………
Strona 12 z 26
oznaczenie sprawy: 52/14/PU
Termin realizacji
Temat audytu, wartość
brutto usługi audytu
3.
Termin realizacji
od …..…/…..…./…...............
do …..…/…..…./…...............
(dzień / miesiąc / rok)
……………………………………………………………
……..…………………………………..…………………
od …..…/…..…./…...............
do …..…/…..…./…...............
(dzień / miesiąc / rok)
3.Członek zespołu
 posiadający doświadczenie w realizacji przynajmniej trzech usług (o wartości każdej z nich
co najmniej 20 000 złotych brutto), których przedmiotem było wykonanie audytu
zewnętrznego działalności statutowej podmiotu wymienionego w art. 9 ustawy z dnia 27
sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem
terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie
 posiadający kwalifikacje zawodowe do przeprowadzania audytu wewnętrznego, zgodnie z
art. 286 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. nr 157, poz.
1240), o których mowa w pkt 5.3 b) ppkt I-V.
……………………………………………………..……………………………………………
(imię i nazwisko oraz wykształcenie)
Informacja o podstawie do dysponowania wyżej wymienioną osobą
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………….………………………………………………………………………………
Temat audytu, wartość
brutto usługi audytu
1.
Termin realizacji
Temat audytu, wartość
brutto usługi audytu
2
Termin realizacji
Temat audytu, wartość
brutto usługi audytu
3.
Termin realizacji
……..…………………………………..………………
……..…………………………………..………………
od …..…/…..…./…...............
do …..…/…..…./…...............
(dzień / miesiąc / rok)
……………………………………………………………
……..…………………………………..…………………
od …..…/…..…./…...............
do …..…/…..…./…...............
(dzień / miesiąc / rok)
……………………………………………………………
……..…………………………………..…………………
od …..…/…..…./…...............
do …..…/…..…./…...............
(dzień / miesiąc / rok)
Strona 13 z 26
oznaczenie sprawy: 52/14/PU
..............................., dn. .........................
...............................................................
Podpis osoby/osób uprawnionej/uprawnionych
do reprezentowania Wykonawcy (pieczątki)
Strona 14 z 26
oznaczenie sprawy: 52/14/PU
Załącznik Nr 8
Umowa nr …………
zawarta w dniu … … …… r. w Warszawie, zwanej dalej „Umową”,
pomiędzy:
Narodowym Centrum Badań i Rozwoju z siedzibą w Warszawie (00–695), przy ul.
Nowogrodzkiej 47a, REGON: 141032404, NIP: 701-007-37-77, zwanym dalej
„Zamawiającym”,
reprezentowanym przez:
………………………………………………………………………………..
a
...................................................................................................................................................,
(nazwa Wykonawcy)
z siedzibą w..........................(…-…), przy ul. ........................, REGON …………….., NIP
……………...., zwanym/(ą) dalej „Wykonawcą”,
reprezentowanym przez:
…………………………………………………………………………………
zwanymi dalej łącznie „Stronami”,
§ 1.
1. Przedmiotem Umowy jest wykonanie przez Wykonawcę usługi audytu zewnętrznego
wydatkowania przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju środków finansowych na
naukę zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 29
września 2011 r. w sprawie przeprowadzenia audytu zewnętrznego wydatkowania
środków finansowych na naukę (Dz. U. Nr. 207, poz. 1237), zwanego dalej
„rozporządzeniem w sprawie audytu”, oraz sporządzenie opinii i sprawozdania
z przeprowadzonego audytu (dalej „Usługa”).
2. Szczegółowy opis realizacji Usługi zawarty jest w Szczegółowym Opisie Przedmiotu
Zamówienia, zwanym dalej „SOPZ”, stanowiącym Załącznik nr 1 do Umowy.
3. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania Usługi zgodnie z Umową, w szczególności
zgodnie z SOPZ oraz Ofertą Wykonawcy z dnia ………, zwaną dalej „Ofertą
Wykonawcy”, stanowiącą Załącznik nr 2 do Umowy.
Strona 15 z 26
oznaczenie sprawy: 52/14/PU
§ 2.
Wykonawca zobowiązuje się wykonać Umowę w ciągu 45 dni od dnia zawarcia Umowy.
§ 3.
1. Usługa będzie wykonana przez osoby wskazane w Ofercie Wykonawcy. Zmiana osób
wskazanych w Ofercie Wykonawcy może nastąpić jedynie za uprzednią pisemną zgodą
Zamawiającego, przy czym osoby zastępujące będą posiadały kwalifikacje i doświadczenie
określone w SIWZ dla osób wchodzących w skład zespołu audytowego, na potwierdzenie
czego Wykonawca przedłoży stosowne zaświadczenia.
2. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za ogólną i techniczną kontrolę nad
wykonaniem Umowy.
3. Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego informowania Zamawiającego o
trudnościach w realizacji Umowy, w szczególności o zamiarze zaprzestania jej realizacji.
4. Wykonawca zapewni niezbędny personel i narzędzia do właściwego i terminowego
wykonania Umowy.
5. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za nadzór nad zatrudnionym personelem oraz
dopełnienie wszelkich prawnych zobowiązań związanych z zatrudnieniem personelu.
6. Warunkiem przystąpienia przez Wykonawcę do realizacji Umowy jest złożenie przez
Wykonawcę i osoby wyznaczone przez niego do realizacji Umowy oświadczenia
o bezstronności i niezależności, stanowiącego Załącznik nr 3 do Umowy.
7. Audyt powinien zostać przeprowadzony zgodnie z Międzynarodowymi Standardami
Audytu Wewnętrznego oraz Kodeksem Etyki, ogłoszonymi przez Institute of Internal
Auditors (IIA), oraz co najmniej jednym z wymienionych poniżej standardów:
1) Międzynarodowymi Standardami Rewizji Finansowej i normami wykonywania
zawodu biegłego rewidenta;
2) Kodeksem Etyki Zawodowej Biegłych Rewidentów, ogłoszonym przez Krajową Izbę
Biegłych Rewidentów;
3) Standardami
kontroli
wydanymi
przez
Komisję
Standardów
Kontroli
Międzynarodowej Organizacji Najwyższych Organów Kontroli (INTOSAI) lub
Europejskimi Wytycznymi Stosowania Standardów Kontroli INTOSAI;
8. W celu prawidłowego przeprowadzenia audytu Wykonawca zapewni zespół
audytorski o odpowiednich umiejętnościach i doświadczeniu w zakresie prowadzenia
audytu. W skład zespołu audytorskiego wchodzą osoby spełniające warunki określone
Strona 16 z 26
oznaczenie sprawy: 52/14/PU
w art. 286 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r.,
poz. 885, t.j.), w tym co najmniej jedna osoba posiadająca uprawnienia biegłego
rewidenta.
§4
1. Wykonawca przed rozpoczęciem wykonywania Usługi, opracuje i przedstawi
Zamawiającemu do akceptacji program audytu zawierający szczegółową metodologię
prowadzenia audytu, w tym: przedstawienie kryteriów oceny, harmonogram realizacji
Usługi, wskazanie osób do wywiadów - w terminie 7 dni od zawarcia Umowy.
2. Wykonawca zobowiązuje się wykonać Usługę na podstawie zaakceptowanego przez
Zamawiającego programu
niezaakceptowania
Zamawiający
przez
przekaże
audytu,
o którym
Zamawiającego
Wykonawcy
mowa w ust.
przedstawionego
uwagi
do
programu
1. W
razie
programu
audytu
audytu.
Uwagi
Zamawiającego są dla Wykonawcy wiążące. Zmieniony zgodnie z uwagami
Zamawiającego program audytu Wykonawca przekaże Zamawiającemu na piśmie.
3. Zamawiający udostępni Wykonawcy, w siedzibie Zamawiającego, materiały źródłowe
dotyczące badanego obszaru, osobom wykazanym w złożonej Ofercie Wykonawcy.
4. Usługa musi obejmować sprawdzenie działalności Zamawiającego w jednym roku z
okresu 3 lat poprzedzających rok przeprowadzenia Usługi, wybranym przez audytora
na podstawie przeprowadzonej przez niego analizy ryzyka Zamawiającego,
w zakresie:
1) podstaw prawnych działalności Zamawiającego;
2) poprawności polityki rachunkowości;
3) realizacji rocznego planu finansowego;
4) wniosków o dotacje składanych do ministra właściwego do spraw nauki, zwanego
dalej „ministrem”;
5) sposobu dokumentowania i zatwierdzenia wyników działalności;
6) przestrzegania przepisów o zamówieniach publicznych, finansach publicznych
i rachunkowości, w tym przestrzegania dyscypliny finansów publicznych;
7) poprawności ewidencji księgowej Zamawiającego;
8) wyodrębnienia w ewidencji księgowej wydatków realizowanych z dotacji
otrzymywanych od ministra;
9) celowości i zasadności wydatków sfinansowanych z dotacji otrzymanych od ministra;
10) funkcjonowania systemu kontroli zarządczej;
Strona 17 z 26
oznaczenie sprawy: 52/14/PU
11) realizacji wniosków i zaleceń z wcześniejszych kontroli i audytów.
5. W przypadku, gdy do realizacji Usługi wymagana jest specjalistyczna wiedza,
umiejętności lub kwalifikacje, Wykonawca może powołać na swój koszt rzeczoznawcę.
6. Na podstawie przeprowadzonego audytu Wykonawca zobowiązany będzie do
sporządzenia opinii oraz pisemnego sprawozdania, spełniającego wymogi § 14 ust. 1 i 2
rozporządzenia w sprawie audytu, w którym przedstawi ocenę, odnoszącą się do kwestii
wymienionych w § 11 ust. 2 rozporządzenia w sprawie audytu. Sprawozdanie, o którym
mowa w zdaniu poprzednim powinno zawierać:
1) datę sporządzenia;
2) nazwę i adres audytowanego podmiotu;
3) oświadczenie audytora o niezależności od audytowanego podmiotu;
4) imiona, nazwiska i określenie uprawnień audytorów;
5) cele audytu;
6) przedmiotowy i podmiotowy zakres audytu;
7) termin, w którym przeprowadzono audyt;
8) zwięzły opis działań audytowanego podmiotu w obszarze objętym audytem;
9) zwięzłą ocenę sytuacji ekonomicznej audytowanego podmiotu;
10) informację o wynikach badania sprawozdania finansowego audytowanego
podmiotu, w przypadku gdy obowiązek jego badania wynikał z innych przepisów;
11) ocenę adekwatności i skuteczności systemu zarządzania i kontroli w obszarze
działalności audytowanego podmiotu objętym audytem;
12) informację o metodzie doboru i wielkości próby do badania;
13) zaprezentowanie wyników badania w których stwierdzono nieprawidłowości;
14) określenie kwot uzyskanych, rozliczonych i przechodzących na kolejny rok
środków dotacji statutowej;
15) określenie kwot nierozliczonych środków dotacji statutowej
podlegającej
zwrotowi;
16) określenie nieprawidłowości w działalności audytowanego podmiotu oraz analizę
ich przyczyn i skutków;
17) zalecenia w sprawie usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości w działalności
audytowanego podmiotu;
18) podpisy audytorów, a w przypadku, gdy audytorem jest osoba prawna albo
jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej – nazwę jednostki.
7. Do sprawozdania audytor dołącza opinię, na temat:
Strona 18 z 26
oznaczenie sprawy: 52/14/PU
1) wiarygodności danych liczbowych i opisowych zawartych w dokumentach
związanych z prowadzoną działalnością;
2) poprawności
dokumentowania
i
ewidencyjnego
wyodrębniania
operacji
gospodarczych oraz opracowania sprawozdań;
3) adekwatności i skuteczności systemu zarządzania i kontroli
audytowanego
podmiotu w obszarze działalności objętym audytem;
4) prawidłowości rozliczenia otrzymanych dotacji.
8.
Wykonawca przekaże opinię i sprawozdanie z przeprowadzonego audytu do siedziby
Zamawiającego na swój koszt i ryzyko w terminie 7 dni od dnia zakończenia audytu.
9.
Zamawiający zastrzega sobie prawo zgłoszenia Wykonawcy uwag i zastrzeżeń do treści
sprawozdania i opinii w terminie 7 dni od dnia ich otrzymania.
10. Wykonawca przekaże Zamawiającemu poprawione wersje opinii i sprawozdania
w terminie 7 dni roboczych od otrzymania zastrzeżeń i uwag, o których mowa w ust. 9.
11. Niezgłoszenie uwag i zastrzeżeń, o których mowa w ust. 9, albo przekazanie przez
Wykonawcę poprawionej wersji raportu, oznacza wykonanie Umowy.
12. Końcowa opinia i sprawozdanie, powstałe w wyniku audytu powinny być
przedstawione w terminie 45 dni od daty zawarcia Umowy w trzech egzemplarzach,
każdy egzemplarz w formie pisemnej w języku polskim z podpisami audytorów i osób
uprawnionych do składania oświadczeń woli ze strony Wykonawcy oraz w jednym
egzemplarzu na zabezpieczonym przed zmianami nośniku elektronicznym CD-ROM
lub DVD-ROM.
13. Zamawiający zastrzega sobie prawo do kontroli realizacji Usługi przez upoważnionego
przedstawiciela Zamawiającego na każdym jego etapie. Celem kontroli będzie
potwierdzenie realizacji Usługi zgodnie ze złożoną Ofertą Wykonawcy oraz Umową.
14. Osoby upoważnione przez Zamawiającego będą posiadały prawo wglądu do akt audytu
w trakcie jego przeprowadzania.
§ 5.
1. Wykonawca oświadcza, że w ramach wynagrodzenia brutto, o którym mowa § 6 ust. 1
Umowy, przenosi na Zamawiającego majątkowe prawa autorskie, wraz z wyłącznym
prawem do udzielania zezwoleń na wykonywanie zależnego prawa autorskiego, do
wszelkich stanowiących przedmiot prawa autorskiego wyników prac powstałych
Strona 19 z 26
oznaczenie sprawy: 52/14/PU
w ramach wykonania Umowy, zwanych dalej „Utworami”.
2. Przeniesienie praw, o których mowa w ust. 1, następuje z chwilą zapłaty wynagrodzenia
brutto, o którym mowa w § 6 ust. 1 Umowy, na
polach eksploatacji,
o których mowa w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim
i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631, z późn. zm., dalej „ustawa
o prawie autorskim”), to jest:
1) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania Utworów – wytwarzanie egzemplarzy
dowolną techniką;
2) w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których Utwory utrwalono
- wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy;
3) w zakresie rozpowszechniania Utworów w sposób inny niż określony w pkt 2 publiczne wykonanie, wystawianie, wyświetlanie, nadawanie, reemitowanie,
odtwarzanie, a także publiczne udostępnianie Utworów w taki sposób, aby każdy
mógł mieć do nich dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym.
3. W ramach wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 6 ust. 1 Umowy, Zamawiający
nabywa własność egzemplarzy, na których zostały utrwalone Utwory.
4. Wykonawca oświadcza, że autorskie prawa majątkowe do Utworów przysługują
wyłącznie jemu i nie naruszają praw autorskich i majątkowych osób trzecich.
5. Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego za wszelkie wady prawne
Utworów, a w szczególności za ewentualne roszczenia osób trzecich wynikające
z naruszenia praw własności intelektualnej, w tym nieprzestrzeganie przepisów Ustawy o
prawie autorskim w związku z wykonywaniem Umowy.
6. W
przypadku
wystąpienia
przeciwko
Zamawiającemu
przez
osobę
trzecią
z roszczeniami wynikającymi z naruszenia jej praw, Wykonawca zobowiązuje się do ich
zaspokojenia i zwolnienia Zamawiającego z obowiązku świadczeń z tego tytułu.
§ 6.
1.
Za wykonanie Umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie w kwocie netto
.................................................................................................................... …. zł (słownie:
........................................... ), tj. brutto……….
zł (słownie:……………………………………………………
).
2. Zapłata wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1, nastąpi na podstawie prawidłowo
wystawionej przez Wykonawcę faktury VAT. Podstawę do wystawienia faktury stanowić
Strona 20 z 26
oznaczenie sprawy: 52/14/PU
będzie podpisanie przez Zamawiającego protokołu odbioru bez zastrzeżeń, o którym
mowa w § 7 ust. 1.
3. Zapłata wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1, nastąpi przelewem na rachunek
bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze VAT w terminie 30 dni od daty otrzymania
przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej przez Wykonawcę faktury VAT.
4. Adresem Zamawiającego dla doręczenia faktury VAT, o której mowa w ust. 2, jest:
NARODOWE CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU w WARSZAWIE
ul. Nowogrodzka 47a; 00-695 Warszawa
5. Dniem zapłaty wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1, jest dzień wydania polecenia
obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
6. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 zaspokaja wszelkie roszczenia Wykonawcy
względem Zamawiającego z tytuły wykonania Umowy, w tym za przeniesienie praw, o
których mowa § 5.
7. Za każdy dzień opóźnienia w zapłacie wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1,
Zamawiający zapłaci Wykonawcy odsetki ustawowe, licząc od dnia upływu terminu,
o którym mowa w ust. 3.
§ 7.
1. W terminie 14 dni od dnia wykonania Umowy zostanie sporządzony protokół odbioru
podpisany przez Wykonawcę oraz Komisję Odbioru składającą się z przedstawicieli
Zamawiającego.
2. Protokół odbioru, o którym mowa w ust. 1, powinien zawierać w szczególności:
a) dzień i miejsce odbioru Usługi,
b) oświadczenie wszystkich członków Komisji Odbioru o braku lub o istnieniu wad
w wykonaniu Usługi,
c) w przypadku stwierdzenia wad - zobowiązanie Wykonawcy do usunięcia wad w
terminie określonym przez Komisję Odbioru w ramach wynagrodzenia, o którym
mowa w § 6 ust. 1 Umowy. Stwierdzenie przez Komisję Odbioru usunięcia wad
Strona 21 z 26
oznaczenie sprawy: 52/14/PU
będzie stanowić podstawę do sporządzenia protokołu odbioru bez zastrzeżeń.
§ 8.
1. Strony ustalają, że wszelkie informacje, w szczególności umowy, dokumenty, pliki
komputerowe, know-how, materiały graficzne, audiowizualne, wizualne, dźwiękowe oraz
inne informacje uzyskane przez Wykonawcę w jakiejkolwiek formie w związku
z wykonywaniem Umowy nie zostaną przez niego ujawnione jakiejkolwiek osobie
trzeciej (dalej „Zasady Poufności”).
2. Wykonawca
zobowiązuje
się
do
przechowywania
dokumentacji
audytu
przeprowadzonego u Zamawiającego przez okres 5 lat licząc od końca roku, w którym
audyt został przeprowadzony.
3. Wykonawca jest zobowiązany do udzielenia wyjaśnień w zakresie objętym audytem
ministrowi oraz upoważnionym przez niego osobom.
4. Wykonawca zobowiązuje się zapewnić przestrzeganie Zasad Poufności przez jego
pracowników, współpracowników, zleceniobiorców oraz jakiekolwiek osoby z którymi
współpracuje przy wykonywaniu Umowy.
5.
Odstępstwo od Zasad Poufności jest dozwolone jedynie w przypadku żądania
uprawnionych organów, działających na podstawie obowiązujących przepisów prawa.
6. W przypadku naruszenia Zasad Poufności przez Wykonawcę lub inne osoby, o których
mowa w ust. 4, Zamawiającemu przysługuje prawo do żądania od Wykonawcy kary
umownej w wysokości 50% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 6 ust. 1.
Zamawiającemu przysługuje także prawo do dochodzenia odszkodowania za szkodę
przewyższającą wysokość kary umownej, wskazanej w zdaniu poprzednim, na zasadach
ogólnych.
7. Strony ustalają, że Zasady Poufności obowiązują Wykonawcę przez cały okres trwania
Umowy, jak również po jej wygaśnięciu lub rozwiązaniu, bezterminowo.
8. W zakresie niezbędnym do realizacji Umowy, Zamawiający powierza Wykonawcy
przetwarzanie danych osobowych uzyskanych w toku realizacji Usługi.
9. W celu właściwego zapewnienia bezpieczeństwa danych, o których mowa w ust. 8,
Wykonawca zobowiązuje się do zachowania najwyższej staranności, w tym do
postępowania zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych
osobowych (tj. Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, z późn. zm.) oraz zgodnie z przepisami
wykonawczymi wydanymi na podstawie powyższej ustawy, zwłaszcza z rozporządzeniem
Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie
Strona 22 z 26
oznaczenie sprawy: 52/14/PU
dokumentacji
przetwarzania
danych
osobowych
oraz
warunków
technicznych
i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne
służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. z 2004 r. Nr 100 poz. 1024) i
zobowiązuje się do przetwarzania danych zgodnie z tymi przepisami.
10. Wykonawca odpowiada za szkody, jakie powstaną wobec Zamawiającego lub osób
trzecich w wyniku niezgodnego z Umową przetwarzania danych, o których mowa
w ust. 8.
§ 9.
1. Zamawiający ma prawo naliczyć Wykonawcy kary umowne w przypadku:
1) niewykonania Umowy – w wysokości 50% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w
§ 6 ust. 1 Umowy;
2) odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie
Wykonawcy – w wysokości 50% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 6 ust. 1
Umowy;
3) nienależytego wykonania Umowy polegającego na:
a) niedotrzymaniu terminu na przedstawienie Zamawiającemu programu audytu,
o którym mowa w § 4 ust. 1 Umowy, lub na niedotrzymaniu terminu
określonego w § 2 Umowy – wysokość kary umownej wynosi 1%
wynagrodzenia określonego w § 6 ust. 1 Umowy za każdy dzień opóźnienia;
b) niekompletności wykonania zakresu merytorycznego Usługi, określonego
w punkcie 3 SOPZ – wysokość kary umownej wynosi 5% wartości
wynagrodzenia, o którym mowa w § 6 ust. 1 Umowy, za każdą pozycję
niewykonanego zakresu merytorycznego przedmiotu Umowy;
c) naruszeniu
przez
Wykonawcę
podczas
realizacji
Usługi
standardów
określonych w § 3 ust. 7 – wysokość kary umownej wynosi 5%
wynagrodzenia, o którym mowa w § 6 ust. 1 Umowy, za każdy przypadek
naruszenia;
d) innym niż określone w lit. a – c nienależytym wykonaniu Umowy, jeżeli mimo
wezwania Wykonawcy przez Zamawiającego, do zaniechania naruszeń w
dodatkowym, wyznaczonym terminie nie czyni tego – wysokość kary umownej
wynosi 20% wynagrodzenia, o którym mowa w § 6 ust. 1 Umowy, za każdy
przypadek naruszenia.
Strona 23 z 26
oznaczenie sprawy: 52/14/PU
2. Zamawiający może odstąpić od Umowy ze skutkiem natychmiastowym w przypadku:
1) gdy opóźnienie w dostarczeniu programu audytu, o którym mowa w § 4 ust. 1
Umowy, lub opóźnienie w wykonaniu Umowy w terminie wskazanym w § 2 Umowy
przekroczy 7 dni roboczych;
2) naruszenia przez Wykonawcę postanowień § 3 ust. 1 Umowy - w ciągu 14 dni od
powzięcia przez Zamawiającego wiadomości o naruszeniu;
3) złożenia nieprawdziwego oświadczenia, o którym mowa w § 3 ust. 2 Umowy - w
ciągu 14 dni od powzięcia przez Zamawiającego wiadomości o nieprawdziwości
oświadczenia;
4) gdy Wykonawca wykonuje Umowę lub jej część w sposób sprzeczny z jej
brzmieniem, w szczególności wykonuje Umowę w sposób nienależyty i nie zmienia
sposobu realizacji Umowy, mimo wezwania go do tego przez Zamawiającego w
terminie określonym w tym wezwaniu.
– w terminie 14 dni od upływu terminu określonego przez Zamawiającego
w wezwaniu.
3. . W przypadku odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie
Wykonawcy, Wykonawcy nie przysługuje wynagrodzenie z tytułu wykonanej części
Usługi.
4. . Roszczenia z tytułu kar umownych będą pokrywane z wynagrodzenia należnego
Wykonawcy lub przez Wykonawcę na podstawie pisemnego wezwania do zapłaty.
5. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego za
szkodę przewyższającą wysokość zastrzeżonych kar umownych, za zasadach ogólnych.
§ 10
1. Ze strony Zamawiającego osobą upoważnioną do kontaktów z Wykonawcą oraz nadzoru
nad
wykonywaniem
Umowy
jest:
………………………..…………….,
nr
tel.
……….……., nr fax. ………………, e-mail: …………………..
2. Ze strony Wykonawcy osobą upoważnioną do kontaktów z Zamawiającym jest:
...................................................., nr tel. ............................, nr fax ......................., e-mail:
………………………………………
Strona 24 z 26
oznaczenie sprawy: 52/14/PU
3. Strony zgodnie postanawiają, iż zmiana danych i osób, o których mowa w ust. 1 i 2,
następuje w drodze pisemnego powiadomienia drugiej Strony i nie wymaga aneksu do
Umowy.
§ 11.
Zmiany postanowień Umowy wymagają formy pisemnej, pod rygorem nieważności,
z zastrzeżeniem § 10 ust. 3 Umowy.
§ 12.
1. Spory wynikłe na tle wykonywania Umowy, niedające się rozstrzygnąć w sposób
polubowny, rozpatrywać będzie sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.
2. W sprawach nieuregulowanych Umową stosuje się odpowiednie przepisy prawa, w tym
Kodeksu cywilnego, ustawy Prawo zamówień publicznych i ustawy prawo autorskie,
Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 29 września 2011 roku
(Dz. U. z 2011 r., nr 207, poz. 1237) w sprawie przeprowadzania audytu zewnętrznego
wydatkowania środków finansowych na naukę.
3. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu
dla każdej ze Stron.
4. Integralną część Umowy stanowią następujące załączniki:
1. Załącznik nr 1: Szczegółowy opis Przedmiotu Zamówienia,
2. Załącznik nr 2: Oferta Wykonawcy,
3. Załącznik nr 3: Oświadczenie o bezstronności i niezależności,
Zamawiający
Wykonawca
Załącznik nr 3 do Umowy
Strona 25 z 26
oznaczenie sprawy: 52/14/PU
(pieczęć Wykonawcy)
Oświadczenie Wykonawcy
Przystępując do realizacji usługi przeprowadzenia audytu zewnętrznego wydatkowania
przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
środków finansowych na naukę,
oświadczam, że:
1.
nie jestem
i nie byłem w ostatnich 3 latach przedstawicielem prawnym
(pełnomocnikiem),
członkiem
organów
nadzorujących,
zarządzających,
administrujących lub pracownikiem jednostki, w której wykonuję czynności
audytu, albo jednostki z nią powiązanej;
2.
w ostatnich 3 latach nie uczestniczyłem w prowadzeniu ksiąg rachunkowych lub
sporządzaniu sprawozdania finansowego audytowanej jednostki;
3.
nie osiągnąłem chociażby w jednym roku, w ciągu ostatnich 5 lat, co najmniej 40 %
przychodu rocznego z tytułu świadczenia usług na rzecz audytowanej jednostki lub
jednostki z nią powiązanej;
4.
nie jestem małżonkiem, krewnym lub powinowatym w linii prostej do drugiego
stopnia i nie jestem związany z tytułu opieki, przysposobienia lub kurateli z osobą
będącą członkiem organów nadzorujących, zarządzających lub administrujących
audytowanej jednostki; nie zatrudniam do przeprowadzania audytu takich osób;
5.
nie uczestniczę w podejmowaniu decyzji przez audytowaną jednostkę, w zakresie
mającym związek ze świadczonymi usługami;
6.
nie są mi znane
inne powody, uniemożliwiające sporządzenie przeze mnie
bezstronnej i niezależnej opinii i sprawozdania.
………………………………………………………..
(Data i miejsce, Podpis osoby uczestniczącej w przeprowadzeniu audytu)
…………………………………………………………………..
(Podpis Wykonawcy lub upoważnionego przedstawiciela do składania oświadczeń woli w
imieniu Wykonawcy)
Strona 26 z 26
Download