Marketing to dostarczanie właściwego produktu na właściwy rynek

advertisement
Marketing to dostarczanie właściwego produktu
na właściwy rynek, we właściwym czasie i po
właściwej cenie. Marketing mix tworzą 4
elementy: 1) Produkt – dobro, usługa lub pomysł
mający zaspokoić potrzeby konsumenta. 2) cena
– wartość na którą jest wymieniany dany
produkt. 3) promocja – środek wymiany
informacji między nabywcą a sprzedawcą. 4)
dystrybucja – sposób dostarczania produktu do
rąk
konsumenta.
Warunki
zaistnienia
marketingu. Dla zaistnienia marketingu muszą
zostać spełnione 4 warunki: 1) 2 lub więcej str. o
niezaspokojonych potrzebach. 2) zamiar i
możliwość zaspokojenia tych potrzeb. 3) sposób
porozumiewania się stron. 4) coś co może być
przedmiotem wymiany. Elementy składowe
marketingu: 1) POLITYKA PRODUKTU –
problem jak ukształtować produkt, aby znaleźć
klienta. 2) POLITYKA CENOWA – jakie
stosować ceny aby produkt dobrze się
sprzedawał. 3) POLITYKA DYSTRYBUCJI –
problem, w jakich miejscach oferować produkt
klientowi aby odnieść sukces na rynku. 4)
POLITYKA
KOMUNIKACJI
–
jak
poinformować klienta, że mamy interesującą go
ofertę (reklama, sprzedaż osobista, promocja,
public relacion). Funkcje marketingowe: 1)
gromadzenie informacji rynkowej, 2) badania
rynku, 3) planowanie produktu i programu
asortymentowego, 4)kalkulacja i stanowienie
cen, 5) organizowanie systemu dystrybucji, 6)
planowanie działań promocyjnych, 7) kontrola i
analiza
wyników
marketingu.
Funkcje
wykonawcze: 1) reklama, 2)aktywizacja
sprzedaży, 3) bezpośrednia obsługa klientów
(informacje, negocjacje, zawieranie umów,
sprzedaż, wynajem, reklamacje klientów), 4)
ekspozycja towarów, 5)transport i spedycja,
6)gospodarka zapasami wyrobów gotowych, 7)
obsługa serwisowa nabywców, 8) fakturowanie i
kontrola
realizacji
umów.
Funkcje
wspomagające: 1) finansowanie (kredytowanie
dystrybutorów, sprzedaży realnej, leasingu itp.),
2) partycypacja w ryzyku i ubezpieczenia od
jego skutków. Do elementów niezależnych od
przedsiębiorstwa zaliczamy: konsumentów,
konkurentów, instytucje, instytucje rządowe,
warunki gospodarcze, zasoby technologii, środki
masowej
komunikacji.
Oddziaływania
otoczenia ogólnego dotyczą sfer: 1) społecznogospodarczej, 2) ogólnogospodarczej, 3)
polityczno-prawnej,
4)Technologii,
5)
konkurencji. Do elementów kontrolnych
pozostających pod wpływem zarządu zaliczyć
należy: Zakres działań przedsiębiorczych –
dotyczy on wyboru: celów kierunkowych tzw.
misji przedsiębiorstwa oraz ogólnych strategii i
sposobów ich realizacji. Cele przedsiębiorstwa –
to cele wynikające z zamierzeń dotyczących
pożądanej pozycji przedsiębiorstwa na rynku.
Ochrona respondentów – ochrona prawna
respondentów obejmuje zapobieganie akwizycji
sprzedaży pod pozorem badań marketingowych.
Prawo do tajemnicy osobistej – w kontekście
problemu wymuszonej zgody respondenta prawo
do zachowania tajemnicy przeciwstawne jest
prawu do poszukiwania obiektywnej prawdy,
której również zyskuje akceptacje społeczną.
Pomiar anonimowy oznacza że identyfikacja
respondenta nie jest możliwa i nigdy nie jest
przeprowadzana poufność danych oznacza, że
wyniki pomiarów cech osobistych respondentów
są znane jedynie nielicznej grupie badaczy a
rozpowszechnianie
danych
bez
zgody
respondentów jest zabronione.
Informacja marketingowa – to wszelka
informacja
wykorzystywana
w
procesie
zarządzania marketingowego firmą, przynoszącą
wiedzę, pozwalającą redukować niepewność
marketingowych decyzji. Dane lub wiadomości
są informacjami dla odbiorcy wówczas, gdy
spełniają następujące warunki: 1) dotyczą
obszaru zainteresowania odbiorcy, 2) posiadają
dla niego wartość, 3) są przedstawione w formie
zrozumiałej, 4) nie powielają zasobów już
posiadanych informacji. Ze względu na sposób
zbierani wiadomości wyróżnia się 2 podstawowe
rodzaje inf.: 1) inf. bezpośrednie czyli pierwotne,
2) inf. pośrednie czyli wtórne.
Informacja pierwotna – to inf. które pochodzą
z aktualnych badań marketingowych, opierają się
na danych oryginalnych są wykorzystywane po
raz pierwszy, zbierane w celu rozwiązania
konkretnego problemu. Głównymi pierwotnymi
źródłami inf. są: 1) obserwacje rynku, 2) badania
wykorzystujące
kwestionariusze,
3)
eksperymenty rynkowe.
Ad 1) Obserwacja rynkowa: 1) z tego typu
obserwacją mamy do czynienia wówczas, gdy
obserwator zachowuje się Bernie nie może więc
ingerować w warunki obserwacji ani w zaistniałą
naturalna sytuację. 2) Obserwacja kontrolowana
– z tego typu obserwacją mamy do czynienia
wówczas, gdy sytuacja, w której prowadzone są
obserwacje, wywoływana jest w sposób sztuczny
poprzez wprowadzenie do niej różnego rodzaju
bodźców. Ad 2) badania wykorzystujące
kwestionariusze: 1) kwestionariusze o strukturze
zamkniętej – dominują tu pytania które muszą
być zadane w ściśle określonym brzmieniu i dla
których zostało sformułowane kilka odpowiedzi
do wyboru. 2) kwestionariusze o strukturze
otwartej – poszczególne pytania nie muszą tu
być zadawane badanemu zawsze w taki sam
sposób, również odpowiedzi nie są w żaden
sposób ograniczane przez prowadzącego
badania.
Ankieta – to zbór standaryzowanych technik
badawczych za pomocą których badacz
otrzymuje informacje w procesie wzajemnego
komunikowana się z innymi osobami
odpowiadającymi na pisemne jego pytania.
Ankieta jest metodą opartą na porozumiewaniu
się za pomocą pisemnego przekazu informacji.
Rozróżniamy ankietę: pocztową, prasową,
opakowaniową, radiową, audytoryjną. Badania
planowe – polegają na ciągłym systematycznym
i powtarzającym się zbieraniu inf. od ściśle
określonej grypy społecznej. W tym celu
przeprowadza się z tą grupą 2 lub więcej
wywiadów, których celem jest uzyskanie inf. o
zmianach w kształtowaniu się zjawisk
rynkowych następujących w pewnym okresie.
Wywiady: 1) wywiad głębinowy-polega on na
tym że badający porusza w jego trakcie jedynie
problem które są przedmiotem analizy zaś
badany prezentuje swoje opinie w sposób niczym
nie krepowany. Zadaniem badającego jest
śledzenie jego wypowiedzi i uchwalanie tego co
mogły by wskazać na motywy postępowania
respondenta. 2) wywiad zogniskowany – to inny
rodzaj wywiadu. W trakcie jego prowadzenia
zwraca
się
szczególną
uwagę
na
skoncentrowanie wypowiedzi respondenta na
badanym przedmiocie tak by eliminować inf.
mało ważne nie związane z problemem
zasadniczym. Badania ekspansywne – mogą
być prowadzone na całej zbiorowości
konsumentów jednak ze względu na wysokie
koszty takich badań długi czas ich trwania oraz
trudności
organizacyjne
badania
te
przeprowadzane są najczęściej w 2 grupach: a)
eksperymentalna
(zwana
rynkiem
eksperymentalnym) – grupę poddaje się
działaniu danego czynnika i porównuje z grupą
kontrolną nie poddaną działaniu tego czynnika.
b) kontrolna (rynek kontrolny) – nie poddana
działaniu czynnika. Informacje wtórne to inf.
pochodzące
z
wcześniejszych
badań
marketingowych analiz, zebrane dla rozwiązania
innego problemu, które są po raz wtórny
wykorzystywane. Badania pochodzące ze źródeł
wtórnych są mniej kosztowne niż informacje
pozyskiwane ze źródeł pierwotnych, ich
uzyskiwanie wymaga też zdecydowanie mniej
czasu, jednak nie są tak dokładne, jak inf.
bezpośrednie, Źródła wtórne można podzielić
na: wewnętrzne – źródła tkwiące w
przedsiębiorstwie. Zewnętrzne - z otoczenia
przedsiębiorstwa. Zewnętrzne źródła wtórne to
np. organy statystyki państwowej (GUS,
instytucje samorządu gospodarczego, banki,
przedsiębiorstwa konkurujące i kooperujące.
Strategia marketingowa – stanowi zestaw
działań za pomocą których firma osiąga swoje
długofalowe strategiczne cele rynkowe. Cele te
dotyczą zazwyczaj zdobycia nowych rynków
ulokowania na nich odpowiednich ilości
towarów zwiększenia udziału firmy w danym
rynku, utrwalenie jej dobrego imienia oraz
powiększenia zysku.
Rodzaje strategii: 1) strategie liderów,
pretendentów, naśladowców i specjalistów
rynkowych. 2) strategie P.F DRUCKERA. 3)
strategie sukcesu rynkowego. 4) strategie firm
japońskich. 5) strategie H.I ANSOFFA. 6)
strategie w układzie produktu-rynek. 7) strategie
dyferencjacji. 8) strategie jakościowo-cenowe. 9)
strategie pull i push. 10) strategie wejścia na
rynek.
Strategie liderów, pretendentów, naśladowców
specjalistów rynkowych.
Lider rynkowy to firma która zajmuje się
dominującą pozycją na rynku i jest uznawana na
lidera swoich konkurentów. Lider rynkowy
konstruuje strategie zmierzające do powiększenia
rynku i wielkości sprzedaży przez wywołanie
nowych
potrzeb
pozyskanie
nowych
użytkowników zwiększenie dotychczasowego
popytu. Celem tej strategii jest zebranie
maksymalnych korzyści wypływających z efektu
doświadczenia i poprawienie w ten sposób
zyskowności firmy. Pretendent rynkowy z
zasady lokuje się na drugim lub 3 miejscu w
stosunku do lidera. Firma taka która nie jest
liderem pretenduje do pozycji lidera na rynku lub
tez może stać się naśladowcą który w swojej
strategii podąża za decyzjami rynkowymi
podejmowanymi przez lidera. Naśladowca do
firma posiadająca udział w rynku która
przejmuje
pozycję
adaptacyjną
poprzez
postępowanie
zgodnie
z
decyzjami
podejmowanymi przez jego konkurentów.
Naśladowca ma szansę na wiele korzyści.
Specjalista rynkowy jest zainteresowanym
jednym lub niewielką liczba segmentów
rynkowych a nie całym rynkiem. W tym celu
obierają sobie za rynki docelowe podsegmenty
lub nisze. Idealna nisza rynkowa zapewnia
określony potencjał wzrostu jest odpowiednio
duża aby być zyskowna i zapewnić firmie
efektywność operacji, oraz najlepiej jeśli nie
znajduje się w kręgu zainteresowań znaczących
konkurentów.
Nowy
rynek
–
obszar
geograficzny i rynek dodatkowy, polegający na
znalezieniu
nowych
zastosowań
dotychczasowego produktu lub w końcu nowy
segment rynku z czym zazwyczaj wiąże się
konieczność odpowiedniej modyfikacji produktu,
trzeci
wariant
strategiczny polega
na
wprowadzeniu
nowych
produktów
na
dotychczasowy rynek. Strategia produktu to
zespół działań związanych z funkcjonowaniem
produktu na rynku. Działania te obejmują nie
tylko sam okres kiedy produkt pozostaje na
rynku, lecz także etap przygotowywania do
wprowadzenia produktu na rynek oraz okres
wycofywania produktu z rynku. Strategia
segmentacji rynku polega na odmiennym
podejściu do różnych grup nabywców. Grypy te
mają różne potrzeby. Potencjalni klienci zostają
pogrupowani według określonych potrzeb a
produkt dostosowany jest do tych wyraźnie i
jasno sprecyzowanych potrzeb. Strategia
największej jakości jest stosowana przez te
przedsiębiorstwa które oferują swoje produkty
osobom o wysokich dochodach. Strategia
średniej wartości stosowana jest przez
przedsiębiorstwa które oferują produkty średniej
jakości po średnich cenach. Strategia
oszczędności
jest
stosowana
przez te
przedsiębiorstwa które oferują swoje produkty
osobom o niskich dochodach. Dla osób
należących
do
tego
segmentu
rynku
podstawowym kryterium dokonania zakupu jest
jego niska cena. Strategia wysokiej wartości
strategia superokazji i strategia dobrej okazji
charakteryzują się tym ze poziom cen produktów
jest niższy w porównaniu z ich jakością.
Strategia korzystne dla konsumenta. Strategia
przeładowania strategia zdzierstwa i strategia
pozornej oszczędności charakteryzuj się tym że
cena jest zawyżona w porównaniu z jakością
produktu. W ramach strategii pull zalicza się np.
organizowanie dla klientów konkursów z
nagrodami, losowań, dni otwarte, rezygnacje z
pobierania prowizji, wprowadzenie rabatów, ulg,
premii specjalnych, drobnych upominków itp.
Strategia różnicowania polega na oparciu
konkurencji na unikalność ofert która jest
zauważana i doceniania przez nabywców.
Warunki sukcesu strategii: 1) potrzeby
klientów sektorze są zróżnicowane i nie mogą
być zaspokojone przez standardowe produkty. 2)
istnieje wiele możliwości dyferencjacji produktu
zauważanych i akceptowanych przez klientów.
3) efekt dyferencjacji nie może być łatwo i
szybko skopiowany przez konkurentów. 4) tylko
niewiele firm w sektorze zdecydowało się na
dyferencjację opartą na tych samych pomysłach.
5) koszt zróżnicowania produktu jest wysoki ale
klienci akceptują podwyższoną cenę wyrobu.
Zagrożenie strategii różnicowania: 1) słabnąca
w ostatnich latach lojalność nabywców wobec
markowych towarów. 2) rosnąca wrażliwość
klientów na ceny a malejąca na efekt
różnicowania strategie sukcesu rynkowego.
Uniwersalizacja oznacza oferowanie szerokiej
rzeszy nabywców bogatego wyboru produktów
zaspokajających podstawowe potrzeby towarami
o relatywnie małej wybieralności. Strategia
wejścia na rynek – znalezienie atrakcyjnej
możliwości działania przygotowanie produktu
lub usługi znacznie wyprzedzającej oferty
konkurentów skłania wiele przedsiębiorstw do
szybkiego działania. Przedsiębiorstwo które jako
pierwsze wchodzi na rynek jest określane
mianem pioniera.
Siedmiostopniowa procedura McCarthy’ego,
obejmuje następujące etapy: 1) szerokie
zdefiniowanie segmentowanego rynku, 2)
sformułowanie listy potrzeb potencjonalnych
nabywców,3) zdefiniowanie segmentów drogą
tworzenia kombinacji potrzeb zaspokojonych na
danym rynku, 4) wyodrębnienie i usunięcie cech
wspólnych, 5) nazwanie możliwych do
wyodrębnienia segmentów rynku, 6) dokonanie
pogłębionej charakterystyki poszczególnych
segmentów, 7) określenie relatywnej wielkości
segmentów. Rynek docelowy – jest to w miarę
homogeniczna (jednorodna) grupa nabywców
których
chcemy
pozyskać.
Stosowanie
marketingu oraz jego udział w procesach
konkurencji są związane z istnieniem otoczenia
konkurencji są związane z istnieniem otoczenia
konkurencyjnego
przedsiębiorstw.
Przedsiębiorstwo programując oraz organizując
procesy obsługi nabywców może działać w mnie
lub
bardziej
rozwiniętym
otoczeniu
konkurencyjnym. Dla przedsiębiorstwa jako
podmiotu marketingu jest istotny przede
wszystkim podmiotowy aspekt tego otoczenia a
więc liczba oraz wielkość konkurentów
działających obok niego w danym segmencie
rynku.
Otoczenie
konkurencyjne
przedsiębiorstwa jest elementem rynkowych
warunków jego działania. Elementami otoczenia
konkurencyjnego przedsiębiorstwa
są
te
działające obok niego podmioty które zachowują
się na rynku w sposób aktywny. Oznacza to że
nie współdziałają one z przedsiębiorstwem w
procesach obsługi nabywców ale reagują na
zmiany jego postępowania. Wykształceniu się
otoczenia konkurencyjnego sprzyjają przede
wszystkim 3 czynniki: 1) funkcjonowanie
przedsiębiorstwa oraz działających obok niego
podmiotów (konkurentów) w tym samym
segmencie rynku. 2) zaspokojenie przez
przedsiębiorstwo oraz jego konkurentów tych
samych lub podobnych potrzeb nabywców. 3)
oferowanie przez przedsiębiorstwo i jego
konkurentów identycznych lub podobnych
produktów będących mnie lub bardziej
doskonałymi
substytutami.
Koncepcja
marketingu-mix – wyraża wewnętrznie
zintegrowaną strukturę marketingu za pomocą
której następuje oddziaływanie przedsiębiorstwa
na
zjawisko
rynkowe.
Wykorzystując
poszczególne instrumenty i działania oraz
współzależność między nimi, można opracować
wiele zintegrowanych wewnętrznie struktur
marketingu . chodzi jednak o to aby struktura
była nie tylko wewnętrznie zintegrowana lecz
także aby charakteryzowała się wysokim
stopniem skuteczności i efektywności. Analiza
SWOT – nazwa tej metody pochodzi od
pierwszych liter słów określających w języku
angielskim istotę przedmiotu analizy tj. mocne i
słabe strony badanego obiektu analizy
strategicznej oraz szanse i zagrożenia działania
tego obiektu. Analiza SWOT należy do grupy
metod
pozwalających
określać
pozycję
strategiczną przedsiębiorstwa. Identyfikacja to
ma służyć przede wszystkim jako podstawa
wyboru
strategii
rozwojowej
badanego
przedsiębiorstwa.
Definiowanie postępowania konsumentów.
Postępowanie konsumentów to ogół działań
związanych z uzyskaniem użytkowaniem i
dysponowaniem produktami oraz usługami wraz
z decyzjami poprzedzającymi i warunkującymi
te działania. Etapy procesu postępowania
konsumentów.
Istota
uświadamiania
potrzeby. Uświadomienie potrzeby oznacza
dostrzeżenie takiej różnicy pomiędzy idealnym a
aktualnym stanem rzeczy która jest w stanie
uruchomić proces podejmowania decyzji o
zakupie. Uruchomienie tego procesu nie musi
przy tym wcale oznaczać konieczności jego
zakończenia czyli podjęcia decyzji o zakupie
konkretnego produktu. Źródła uświadamiania
potrzeby.
Podstawowymi
źródłami
uświadomienia określonej potrzeby są: 1) brak
produktu, 2) uzyskanie inf, o nowym produkcie,
3) ujawnienie się nowych potrzeb, 4) pojawienie
się nowych możliwości finansowych, 5) zmiana
oczekiwań
w
stosunku
do
produktu.
Identyfikacje
sposobów
zaspokojenia
potrzeby może następować w różny sposób: 1)
drogą wykorzystania własnego doświadczenia i
wiedzy, 2) w wyniku odwołania się do
doświadczenia innych osób oraz wykorzystania
tzw. zewnętrznych źródeł informacji, 3) w
rezultacie jednoczesnego korzystania z własnego
doświadczenia i zewnętrznych źródeł informacji.
Ocena zmiany wyboru – rozpoznanie przez
konsumentów sposobów zaspokojenia potrzeby
prowadzi zazwyczaj do wyodrębnienia kilku
możliwych do zaakceptowania wyboru. Proces
sceny wyboru obejmuje: 1) etap 1 –
kształtowanie
się
opinii
dotyczących
poszczególnych sposobów zaspokojenie potrzeb,
2) etap 2 – formowanie podstaw , 3) etap 3 –
zamiar zakupu. Zakup i jego ocena. Na podjęcie
decyzji o zakupie ma wpływ sytuacja w której
znajduje się konsument. Do najistotniejszych
czynników tej sytuacji należy zaliczyć: 1)
warunki krytyczne ( światło, temperatura,
dźwięk), 2) warunki społeczne (rodzina, grupa
odniesienia, grupa społeczna), 3) warunki
ekonomiczne (oceny, dochód), 4) warunki
wynikające z istoty sytuacji (przyczyny zakupu),
5) czas w procesie podejmowania decyzji (pora
dnia, presja czasu), 6) reklama, 7) opakowanie,
8) marka.
Rodzaje innowacji: 1) ciągła – udoskonalanie
produktu, 2) dynamicznie ciągła, 3) nieciągła –
normy produktu. Charakterystyka nabywców
instytucjonalnych
–
wśród
nabywców
instytucjonalnych istnieje kilka grup które w
swoim zachodzeniu różnią się miedzy sobą.
Należy do niech zaliczyć: 1) producentów, 2)
hurtowników, 3) detalistów, 4) administrację
państwową, 5) organizacje niedochodowe.
Charakterystyka popytu zaopatrzeniowego.
Nabywcy instytucjonalni zgłaszają na rynku dóbr
zaopatrzeniowych
popyt
zwany
zaopatrzeniowym. W odróżnieniu od popytu
konsumpcyjnego
popyt
zaopatrzeniowy
charakteryzuje się: 1) jest pochodną popytu
konsumpcyjnego, 2) jest na ogół nieelastyczny,
3) ma charakter komplementarny, 4) ma
tendencję do głębszych wahań. Etapy
postępowania: 1) uświadamianie potrzeby, 2)
określanie ilości i charakterystyki niezbędnego
produktu, 3) poszukiwanie dostawców, 4)
zbieranie i analiza ofert, 5) dokonanie końcowej
oceny ofert i wybór dostawcy, 6) wybór sposobu
dokonania zamówienia i jego przygotowanie, 7)
ocena
rezultatów
procedury
zakupu.
Klasyfikacja nabywców można wyodrębnić 5
grup nabywców: 1) pionierzy – pierwsi
konsumenci którzy akceptują pojawiającą się
nowość, są skłonni do podejmowania ryzyka. 2)
wcześni naśladowcy – SA bardziej zintegrowani
ze społecznością w której żyją i w związku z tym
są często równocześnie postrzegani jako liderzy
opinii. 3) wczesna większość – obejmuje
konsumentów którzy zaakceptują nowość
stosunkowo szybko, choć decyzja o jej zakupie
wymaga dłuższego namysłu. 4) maruderzy to
konsumenci mocno przywiązani do tradycji
zorientowani w swoich działaniach na
przeszłość.
5 warunków sprzyjających decyzji innowacji:
1) przewaga konkurencyjna – potencjalni
konsumenci dostrzegają wyższość nowego
produktu nad istniejącymi produktami. 2)
kompatybilność – zgodność owego produktu z
systemem wartości i Norm wyznawanych przez
konsumenta. 3) prostota – konsumenci mają
wrażenie że nowy produkt jest łatwy do
zrozumienia i prosty w obsłudze. 4) możliwość
próbowania – konsumenci mają możliwość
wcześniejszego zapoznania się z produktem.
Analiza sytuacji marketingowej.
Analiza syt – łączy się z określeniem miejsca
firmy w otoczeniu ekonomicznym, w zwiazku z
rozpatrywanym problemem badawczym. Analiza
ta obejmuje m.in.: - przewidywanie rozwoju
rynku, - popytu na produkty firmy, - zysk, analize zachowan nabywcow i konkurentow, sposoby
wykorzystania
instrumentow
marketingu mix.
Celem analizy i oceny syt jest ustalenie
mozliwosci dzialania prezedsiebiorstwa w
oparciu o ocene jego aktualnej pozycji na rynku,
silnych i slabych stron, a także na podstawie
przewidywanych zmian zewn uwarunkowan
dzialalnosci i zwiazanych z nimi szans i
zagrozen.
Segmentacja rynku – jest strategia polegajaca na
dostosowaniu dzialan marketingowych do cech i
potrzeb grup nabywcow, odnosi się do
marketingu okreslonego produktu lub grupy
prod.
W praktyce stosuje się często uproszczone
procedury segmentacyjne- jedna z nich to
procedura McCarthy’ego, obejmuje ona: szerokie zdefiniowanie segmentowanego rynku,
- sformulowanie listy potrzeb potencjalnych
nabywcow, - zdefiniowanie segmentow droga
tworzenia kombinacji potrzeb zaspokajanych na
danym rynku, - wyodrebnienie i usuniecie cech
wspolnych, - nazwanie możliwych do
wyodrębnienia segmentów rynku, - dokonanie
pogłębionej charakterystyki poszczególnych
segmentów, - określenie relatywnej wielkości
segmentów.
Rynek docelowy-jest to w miarę jednorodna
grupa nabywców, których chcemy pozyskać.
Elementami otoczenia konkurencyjnego przeds.
Sa te działające obok niego podmioty, które
zachowują się na rynku w sposób aktywny.
Oznacza to ze nie wspoldzialaja z przeds. W
procesach obslugi nabywcow ale reaguja na
zmiany jego postepowania. Wyksztalcaniu się
otoczenia konkurencyjnego sprzyjają przede
wszystkim 3 czynniki: - funkcjonowanie przeds.
Oraz działających obok niego podmiotów w tym
samym segmencie rynku, - zaspokajanie przez
przeds oraz jego konkurentów tych samych lub
podobnych potrzeb nabywców, - oferowanie
przez przeds i jego konkurentow identycznych
lub podobnych produktow, bedacych mniej lub
bardziej doskonalymi substytutami.
Koncepcja
marketingu-mix
wyraża
wewnętrznie zintegrowaną strukturę marketingu,
za pomoca której następuje oddziaływanie
przedsiębiorstwa
na
zjawiska
rynkowe.
Wykorzystując poszczególne instrumenty i
działania oraz współzależność między nimi,
można opracować wiele zintegrowanych
wewnętrznie struktur marketingu. Chodzi jednak
o to, aby struktura była nie tylko. wewnętrznie
zintegrowana, lecz także aby charakteryzowała
się wysokim
stopniem
skuteczności
i
efektywności.
. Analiza SWOT - nazwa tej metody pochodzi od
pierwszych liter słów określających w języku
angielskim istotę przedmiotu analizy, tj. mocne i
słabe ( STRENGTHS and WEAKNESSES)
strony badanego obiektu analizy strategicznej
oraz szanse i zagrożenia (OPPORTUNITIES and
THREATS) działania tego obiektu. Analiza
SWOT należy do grupy metod pozwalających
.określać pozycję
strategiczna przedsiębiorstwa. Identyfikacja ta
ma służyć przede wszystkim jako podstawa
wyboru
strategii
rozwojowej
badanego
przedsiębiorstwa.
Planowanie jest to wyznaczanie celów org.
opracowywanie planów i wyznaczanie środków
dla realizacji tych celów. Planowanie stanowi
niezbędny warunek każdego racjonalnego
działania, a istota jego polega na przewidywaniu,
kalkulowaniu
i
dokonywaniu
wyboru
optymalnych zadań oraz określaniu warunków i
środków do ich wykonania.
Są rożne zasięgi planowania. Zasięg planowania
jest tym dłuższy im wyższy jest szczebel
zarządzania. Planowanie powyżej roku obejmuje
najwyższy szczebel. Plany w org. układają się
wiec w hierarchie odpowiadającą strukturze
organizacyjnej. Na każdym szczeblu plany
odgrywają dwojaka role: - wyznaczają cele,
które maja być osiągnięte przez plany niższego
szczebla, - staja się instrumentem realizacji
celów, ustalonych przez plan kolejnego
wyższego szczebla.
Najczęściej w opisach planów określa się ich
charakter i częstotliwość wykorzystywania.
Ponadto plany są wytycznymi dzięki którym: org. uzyskuje i przydziela środki potrzebne do
realizacji celów, - członkowie org. działają
zgodnie z wybranymi celami i procedurami, sprawdza się i mierzy postępy w realizacji celów,
tak by można było podjąć działania korygujące,
jeżeli postępy są niedostateczne.
Planowanie strategiczne jest integralna częścią
zarządzania strat. Jest to proces określania celów
org., ustalania jej polit i programów potrzebnych
do realizacji konkretnych żądań za pomocą
określonych metod. Plany te odnoszą się do całej
org., wyznaczaja nadrzędne cele i służą do
określenia jej pozycji względem środowiska.
Wyznaczają kierunki dzialan zmierzających do
osiagania celow i na nizszych szczeblach sluza
jako podstawa planow taktycznych, natomiast
planowanie
operacyjne
okresla
sposoby
wcielenia w zycie planow strateg.
Plany starteg i taktyczne roznia się pod 3
podstawowymi wzgledami: - zasiegu w czasie, zakresu, - stopnia szczegolowosci.
Plany taktyczne dotycza krotszych okresow,
natomiast plany strateg obejmuja dluzsze okresy
czasu i w mniejszym stopniu zajmuja się
szczegółami. Wreszcie w planowaniu strateg
formułuje się cele, zaś w planowaniu taktycznym
zakłada się ze sa one dane. Plany taktyczne
opisują w jaki sposób te zamierzenia zostaną
osiągnięte.
Planowanie strategiczne
Przedmiotem planów strateg sa: - misja i cele
globalne przeds, - wybór dziedzin działalności, alokacja zasobów miedzy poszczególne jednostki
strateg, - wyznaczanie strategii działań dla
jednostek strategicznych. Wyróżnia się 5
głównych cech planowania strateg. 1 horyzont
czasu – ogólnie biorąc wyrazu strategia używa
się do opisu czynności związanych z odległym
horyzontem w czasie, zarówno z punktu
widzenia okresu potrzebnego do wykonania tych
czynności jak i do wystąpienia ich efektów. 2
efekty – chociaż wyniki posługiwania się
określoną strategia mogą ujawnić się dopiero po
dłuższym okresie ich ostateczny efekt będzie
znaczny. 3 skupienie wysiłków – skuteczność
strategii
zazwyczaj
wymaga
skupienia
działalności wysiłków czy uwagi na wzglednie
ograniczonej liczbie zamierzen. Koncentracja na
wybranych dzialaniach tym samym ogranicza
zasoby dostepne dla innych rodzajow
dzialanosci. 4 uklad decyzji – w wiekszosci
strategii konieczne jest podejmowanie wielu
decyzji w okreslonym czasie. Decyzje te musza
się wzajemnie wspierac tworzac konsekwentny
uklad. 5 wszechobecność – strategia obejmuje
szerokie pasmo dzialan od przydzielenia
zasobow do codziennych operacji. Ponadto
potrzeba konsekwencji w czasie powduje ze
wszystkie szczeble org powinny niemal
instynktownie dzialac w sposób wzmacniajacy
strategie. Planowanie strategiczne odbywa się w
kilku etapach: - okreslenie misji przeds, formulowanie polityki przeds oraz jego dlugo i
krotkookresowe cele, - badanie możliwych
strategii i wybor jednej z nich. Realizacja tego
etapu wymaga
przeprowadzenia
analizy
strategicznej, to znaczy dignozy i oceny
obszarow funkcjonowania przeds i jego
zasobow, jego otoczenia oraz prognozowania
zmian w tym otoczeniu.
Planowanie operacyjne
Plany operacyjne sa bardziej szczegolowe od
planow
strateg
i
nie
maja
charakterujakosciowych ustalen, ale postac
decyzji okreslajacych konkretne ilosci i wartosci.
Planowanie taktyczne okresla zadania ogolne
calej firmy, konkretyzuje cele i kierunki
dzialania ustalone w palnie strateg, aktualizuje i
dostosowuje do warunkow panujacych w
otoczeniu
firmy.typowy
plan
taktyczny
formulowany jest na okres roku i sklada się z
czesci technicznej i finansowej.
Planowanie operatywne jest podstawowym
elementem organizacji pracy wewn danej firmy i
zapewnia jej prawidłowe funkcjonowanie. Plan
operatywny wynika z planu taktycznego i
obejmuje krótsze odcinki czasu. Operuje się w
nich nie celami ale konkretnymi zadaniami do
realizacji
powierzonymi
konkretnym
wykonawcom, niezbędnymi zasobami a także
terminami wykonania zadań.
Plany operacyjne dzielą się na: 1 plany
jednorazowe – które zapewne nie zostana
powtorzone w przyszlosci w takiej samej postaci
– opracowane do uzyskania konkretnych celow i
tracace swoja waznosc z chwila osiagniecia tych
celow, na plany jednorazowe skladaja się:
programy (okresla duzy zakres dzialan, jednostke
odpowiedzialna za poszczegolny etap, kolejnosc
ich wykonywania), projekty (sa mniejszymi
czastkami programu, każdy z projektow ma
ograniczony zakres co do srodkow,czasu),
preliminarze finansowe (obejmuja zestawienia
dochodow i wydatkow, odnosza się do projektow
i programow. Kontrola wydatkow może być
prowadzona na biezaco).
2 plany trwale obowiazujace – okreslajace
znormalizowany sposób postepowania w
powtarzajacych
się
i
przewidywanych
sytuacjach. Na plany trwale obowiazujace
skladaja się zasady postepowania (jest ogolna
wytyczna podejmowania decyzji i wyznacza ich
granice, wskazujac, jakie decyzje można
podejmowac, a jakich nie można. Dzieki temu
sposób myslenia czlonkow org jest zgodny z jej
celami. Wytyczne mogą być narzucane przez
przepisy), reguly (czyli stwierdzenia okreslajace
konkretne dzialania, jakie należy podjac w danej
sytuacji. Wiekszosc zasad postępowania
towarzysza szczegółowe procedury ????).
Download