SIWZ 2017 Białystok - Zamówienia Publiczne Służby Więziennej

advertisement
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ) - przetarg nieograniczony o wartości powyżej 135 tys. euro
ZATWIERDZAM
Białystok, dnia 04.05.2017r.
Numer sprawy: OI.D.2230.2.2017.MB
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
przetargu nieograniczonego
o szacunkowej wartości równej lub przekraczającej 135.000 euro
Przedmiot zamówienia
Sprzedaż i dostarczenie maszyn, urządzeń i elektronarzędzi do realizacji kursów
zawodowych w 2017 roku, dla osób osadzonych w siedmiu jednostkach Okręgowego
Inspektoratu Służby Więziennej w Białymstoku w ramach projektu „Podniesienie
kwalifikacji zawodowych więźniów w celu ich powrotu na rynek pracy po zakończeniu
odbywania kary pozbawienia wolności” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja
Rozwój 2014 – 2020, finansowanego ze środków Funduszy Europejskich.
Zamawiający
OKRĘGOWY INSPEKTORAT SŁUŻBY WIĘZIENNEJ W BIAŁYMSTOKU
UL. HETMAŃSKA 89
15 – 727 BIAŁYSTOK
Dyrektor Okręgowy
Służby Więziennej w Białymstoku
płk mgr Piotr Kondraciuk
1
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ) - przetarg nieograniczony o wartości powyżej 135 tys. euro
I. Nazwa oraz adres zamawiającego
Okręgowy Inspektorat Służby Więziennej w Białymstoku
15 – 727 Białystok, ul. Hetmańska 89,
Telefon: 85 6628501,
Fax: 85 6516543,
REGON: 050459076,
NIP: 542-19-51-072,
e-mail: [email protected]
II. Tryb udzielenia zamówienia
Postępowanie o zamówienie publiczne prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego
o wartości równej lub przekraczającej 135.000 Euro, przez Okręgowy Inspektorat Służby Więziennej
w Białymstoku na potrzeby jednostek OISW Białystok, tj. Aresztu Śledczego w Białymstoku, Aresztu
Śledczego w Suwałkach, Aresztu Śledczego w Hajnówce, Zakładu Karnego w Białymstoku, Zakładu
Karnego w Czerwonym Borze, Zakładu Karnego w Grądach Woniecko, Zakładu Karnego w
Przytułach Starych.
Postępowanie prowadzone jest na podstawie art. 10 ust.1 oraz art. 39-46 ustawy Prawo zamówień
publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz.2164 z późn. zm.)
Podstawa prawna opracowania Specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
1. Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r. poz.
2164 z późn. zm.) –zwana dalej ustawą,
2. Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów,
jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia
(Dz. U. z 2016r. poz. 1126),
3. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2015r. w sprawie kwot wartości
zamówień oraz konkursów, od których jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń
Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej (Dz .U. 2015, poz. 2263),
4. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2015r. w sprawie średniego kursu
złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień
publicznych (Dz. U. 2015, poz. 2254),
5. Rozporządzenie Wykonawcze Komisji (ue) 2016/7 z dnia 5 stycznia 2016r. ustanawiające
standardowy formularz Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia.
III. Opis przedmiotu zamówienia
Sprzedaż i dostarczenie maszyn, urządzeń i elektronarzędzi do realizacji kursów zawodowych
w 2017 roku, dla osób osadzonych w siedmiu jednostkach Okręgowego Inspektoratu Służby
Więziennej w Białymstoku w ramach projektu „Podniesienie kwalifikacji zawodowych więźniów w
celu ich powrotu na rynek pracy po zakończeniu odbywania kary pozbawienia wolności” w ramach
2
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ) - przetarg nieograniczony o wartości powyżej 135 tys. euro
Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, finansowanego ze środków Funduszy
Europejskich.
Zamówienie zostało podzielone na VIII części. Zamawiający dopuszcza składanie ofert
częściowych (tzn. na jedną lub wszystkie części) według części zamówienia opisanych poniżej. Oferta
musi zawierać całość danej części.
Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
18921000-1
39712200-8
39711430-2
39711361-7
39711200-1
39720000-5
39711210-4
16311100-9
16130000-5
16160000-4
44511200-7
34911100-7
44511340-0
39300000-5
16120000-2
43320000-2
44423200-3
42652000-1
42623000-9
44511000-5
44512940‐3
43315000-4
44512000-2
39713430-6
44315100-2
42662000-4
42662100-5
42715000-1
39713510-1
43810000-4
Walizki
Urządzenia fryzjerskie
Płytki do podgrzewania potraw
Kuchenki elektryczne
Roboty kuchenne
Sprzęt gospodarstwa domowego inny niż elektryczny
Rozdrabniacze żywności
Kosiarki do pielęgnacji trawników, zieleni parkowej lub terenów sportowych
Siewniki, sadzarki lub maszyny lub przesadzania
Różny sprzęt ogrodniczy
Narzędzia ogrodnicze
Wózki serwisowe do sprzątania
Grabie
Różny sprzęt
Brony, spulchniarki, kultywatory, brony chwastowniki lub glebogryzarki
Urządzenia budowlane
Drabiny
Ręczne narzędzia elektromechaniczne
Frezarki
Narzędzia ręczne
Zestawy narzędziowe
Maszyny do zagęszczania gruntu
Różne narzędzia ręczne
Odkurzacze
Akcesoria spawalnicze
Sprzęt spawalniczy
Elektryczny sprzęt spawalniczy
Maszyny do szycia
Żelazka parowe
Urządzenia do obróbki drewna
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia z podziałem na części:
Zamawiający w niniejszym postępowaniu dopuszcza składanie ofert równoważnych, a
wszelkie urządzenia i narzędzia określone w SIWZ pochodzące od konkretnych producentów są
określone parametrami technicznymi i użytkowymi (jakościowymi, funkcjonalnymi) jakim muszą
odpowiadać urządzenia i narzędzia, aby spełniać wymagania stawiane przez Zamawiającego.
Wykazanie, że zaproponowane maszyny oraz urządzenia są równoważne należy do
Wykonawcy.
Wykonawcy zobowiązani są do oferowania maszyn, urządzeń, narzędzi określonych
w dokumentacji lub równoważnych o parametrach tego typu, lecz nie gorszych od wskazanych.
3
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ) - przetarg nieograniczony o wartości powyżej 135 tys. euro
Części zamówienia od I do VII to zamówienie na sprzęty o wartości poniżej 3500zł co
oznacza, że cena jednostkowa każdego produktu nie może przekroczyć 3500zł.
Część VIII zamówienia to zamówienie na środki trwałe, tj. o wartości powyżej 3500zł, co
oznacza, że cena jednostkowa każdego produktu musi przekroczyć 3500zł. Podane wartości są
wartościami brutto tj. zawierają podatek VAT.
Część I zamówienia - Areszt Śledczy w Białymstoku
L.p.
1.
2.
3.
4.
Nazwa elementu
Opis (wymagania minimalne)
zamówienia
Półautomat
- Inwertorowy półautomat spawalniczy umożliwiający
spawalniczy
spawanie metodą MIG, MAG i MMA,
- Prąd spawania min. 180 A,
- Sprawność min. 30%,
- Zabezpieczenie sieci min. 16 A,
- Zakres regulacji prądu: płynny,
- Zasilanie elektryczne,
Urządzenie równoważne: LINCOLN SPEEDTEC 180C
MMA (2w1)
Uchwyt
- Uchwyt spawalniczy do spawania metodami MIG i
spawalniczy
MAG,
MIG/MAG
- pasujący do spawarki wymienionej w Części I, L.p. 1
niniejszego
szczegółowego
opisu
przedmiotu
zamówienia,
- Przegub kulowy,
- Obciążalność min. 230A (CO2),
- Zakres średnicy drutu min. 0,6-1,2mm,
- Długość uchwytu min. 4m
Reduktor
- Reduktor butlowy do obniżania ciśnienia gazów
butlowy CO2
pobieranych bezpośrednio z butli,
- Jednostopniowy,
-Rodzaj gazu: Argon i CO2,
- Ciśnienie wlotowe min. 200 Bar,
- Ciśnienie wylotowe min. 2,5 Bar,
- Przepustowość Ar/CO2 min. 20 l/min,
- Gwint na wlocie W 21,8 x 1/14",
- Gwint na wylocie 1/14"
Przyłbica
- Przyłbica samościemniająca przeznaczona do ochrony
samościemniająca oczu i twarzy przed iskrami, rozpryskami i szkodliwym
promieniowaniem,
- Rozmiar filtra min. 110x90x8mm,
- Wymiar pola widzenia min. 97x40mm,
- Zakres zaciemniania DIN 4/ 9-13,
- Czas reakcji zaciemnienia min. 1/12000 sek,
- Czas reakcji rozjaśnienia min. 0,1-1 sek,
Akcesoria równoważne: OERLIKON Chameleon V0
MMA/MAG/TIG
Ilość
szt./kpl.
2
2
2
2
4
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ) - przetarg nieograniczony o wartości powyżej 135 tys. euro
5.
6.
7.
8.
9.
10.
Przyłbica
samościemniająca
Butla CO2 6kg.
Szlifierka
kątowa
Kosiarka
spalinowa z
napędem
Glebogryzarka
Mieszadło
elektryczne
- Przyłbica samościemniająca przeznaczona do ochrony
oczu i twarzy przed iskrami, rozpryskami i szkodliwym
promieniowaniem,
- Rozmiar filtra min. 100x45mm,
- Zakres zaciemniania DIN 4/ 9-13,
- Czas reakcji zaciemnienia min. 1/10000 sek,
- Czas reakcji rozjaśnienia min. 0,1-1,2 sek,
Akcesoria równoważne: IDEAL APS 616G
- Butla napełniona dwutlenkiem węgla, ilość gazu
6kg./8l,
- Ciśnienie próbne robocze 150-250 bar,
- Średnica min. 136mm,
- Wysokość min. 82cm
- Moc min. 1000W,
- Moc wyjściowa min. 630 W,
- Prędkość obrotowa bez obciążenia min. 11000min-1,
- Średnica tarczy: 125mm,
- Zasilanie elektryczne,
Urządzenie równoważne: Bosch GWS 1000
- Kosiarka z napędem min. 5,5 KM,
- Wyposażona w obudowę wykonaną ze stali ,
- Łożyskowe koła z napędem,
- Rozruch na linkę,
- Szerokość koszenia min. 48cm,
- Wysokość koszenia 25-85mm,
- Regulacja wysokości koszenia - min. 6 pozycji,
- Pojemność kosza min. 70l,
- Silnik benzynowy czterosuwowy o pojemności min.
190 cm³,
- Obroty min. 2800/min,
Urządzenie równoważne: NAC LS 48, Makita PLM
4818.
- Typ silnika- spalinowy o pojemności min. 0,8l,
- Mocy min. 4KM,
- Pojemność miski olejowej min. 0,47l,
- Prędkość obrotowa silnika min. 3000obr/min,
- Pojemność zbiornika paliwa min. 3l,
- Ilość gwiazd roboczych min. 4,
- Średnica gwiazdy roboczej min. 250mm,
- Głębokość pracy 130 do 350mm,
- Szerokość robocza min. 50cm,
Urządzenie równoważne: TIG 6580-1
- Mieszadło elektryczne do mieszania materiałów
płynnych, sypkich i materiałów budowlanych,
- Moc min. 1200 W,
- Dwustopniowa skrzynia biegów,
- Regulacja obrotów,
- Średnica mieszadła min. 120mm
8
1
2
1
1
2
5
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ) - przetarg nieograniczony o wartości powyżej 135 tys. euro
11.
12.
13.
14.
15.
16.
Urządzenie równoważne: Vander VED719
Przecinarka do - Moc min. 800W,
płytek
- Prędkość obrotowa min. 2950 obr./min,
ceramicznych
- Długość cięcia min. 720mm,
- Średnica tarczy 200mm,
- Przesuw ręczno-łożyskowy,
- System chłodzenia: woda,
- Zasilanie sieciowe,
Urządzenie równoważne: Nitool MC990
Drabina
- Drabina drewniana,
malarska
- 8 szczeblowa,
- Wysokość pracy 3m - 3,5 m,
- Odstęp między szczeblami min. 25cm,
- Max. obciążenie min. 150kg
Drabina
- Drabina przegubowa aluminiowa, uniwersalna,
przegubowa
- 16 szczebli,
- Odstęp między szczeblami min. 25cm,
- Wysokość drabiny po całkowitym rozłożeniu 4,4m 5m,
- Max. obciążenie min. 150kg
Grabie z
- Grabie ogrodowe metalowe o min. 14 zębach,
trzonkiem
- Długość trzonka min. 130cm,
- Trzonek wykonany z drewna lub aluminium,
- Szerokość grabi min. 36cm,
- Waga do 1,5 kg
Taczka
- Taczka dwukołowa,
dwukołowa
- Ocynkowana misa,
- Pojemność min. 120l,
- Opony gumowe pompowane,
- Metalowe felgi- całe koła łożyskowane,
- Wymiary: min. 59 x 71 x 1366 cm (szer. x wys. x gł.),
- Duże uchwyty gumowe na dłonie
Młot udarowo- - Moc min. 850 W,
obrotowy
- Zasilanie sieciowe,
- Energia udaru min. 3,2 J,
- Uchwyt SDS Max lub SDS Plus,
- Walizka,
Urządzenie równoważne: Bosch GBH2-28DFV
2
6
1
5
3
2
Część II zamówienia - Areszt Śledczy w Hajnówce
L.p.
1.
Nazwa elementu
Opis (wymagania minimalne)
zamówienia
Garnki stalowe z - Garnek z pokrywką, ze stali nierdzewnej o pojemności
pokrywką
min 20l,
- Z nienagrzewającymi się uchwytami,
- Garnek o kapsułowym, grubym dnie,
- Możliwość mycia w zmywarce.
Ilość
szt./kpl.
2
6
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ) - przetarg nieograniczony o wartości powyżej 135 tys. euro
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Garnek stalowy - Garnek z pokrywką, ze stali nierdzewnej o pojemności
z pokrywką
min 30l,
- Z nienagrzewającymi się uchwytami,
2
- Garnek o kapsułowym, grubym dnie,
- Możliwość mycia w zmywarce.
Robot kuchenny - Moc silnika min. 1500W,
-Pojemność misy roboczej min. 6,7l,
-Obudowa wykonana z aluminium,
- Płynna regulacja obrotów w zakresie od 40 do 180
obr/min oraz praca pulsacyjna,
- System rotacji planetarnej,
- W wyposażeniu co najmniej: hak, mieszadło płaskie
1
„K”, rózg, 1 zgarniak z elastyczną końcówką
zgarniającą,
- Misa ze stali nierdzewnej,
- Pojemność min. 6,7 l,
- Szklany blender min. 1,5 l z pokrywą oraz uchwytem,
(od 2640 do 11800 obr/min ).
Urządzenie równoważne: Kenwood KMP05 PRO 1500W
Noże
- Zestaw 6 sztuk,
- Wykonane ze stali walcowanej,
-Uchwyt z polipropylenu, zgodnie z normami HACCP,
2
- Możliwość mycia w zmywarkach,
komplety
- Długość ostrza min. (mm) 90,
Akcesoria równoważne: Fiskars
Deski do
- Deska o wymiarach min. 500 x 300 x 20 mm,
krojenia
- Wykonana z polietylenu lub z polipropylenu,
12
- Zgodna z normami HACCP,
- Gładka, odporna na wysokie temperatury i ostrze noża.
Porcjometry
- Porcjometr do ryżu/ziemniaków ze stali nierdzewnej o
3
pojemności 60 gr.
Porcjometry
- Porcjometr do ryżu/ziemniaków ze stali nierdzewnej o
2
pojemności 40gr.
Rozdrabniarka
- Obudowa wykonana z aluminium,
do warzyw
- Szerokość min. 540mm,
- Głębokość min. 240 mm,
- Wysokość min. 450mm,
- Napięcie 230V,
1
- Moc min. 550W,
- Zawierająca min. 5 tarcz dających różne efekty krojenia:
plastry oraz wiórki ,
- Zawierająca min. dwa zabezpieczenia.
Urządzenie równoważne: Hendi 540x240x450
Taczka
- Taczka dwukołowa,
dwukołowa
- Ocynkowana misa,
- Pojemność min. 120l,
3
- Opony gumowe pompowane,
- Metalowe felgi- całe koła łożyskowane,
7
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ) - przetarg nieograniczony o wartości powyżej 135 tys. euro
10.
11.
Kuchnia
elektryczna
Wózek do
sprzątania
terenów
zielonych
12.
Konewki
13.
Glebogryzarka
14.
Wertykulator
- Wymiary: min. 59 x 71 x 1366 cm (szer. x wys. x gł.),
- Duże uchwyty gumowe na dłonie
- Szerokość min. 60cm,
- Głębokość min. 60cm,
- Wysokość min 85cm,
- Programator elektroniczny,
-Rodzaj piekarnika - elektryczny,
- Rodzaj płyty grzewczej - indukcja,
- 4 płyty grzewcze,
- Liczba funkcji piekarnika co najmniej 7, (m.in.:
termoobieg, rożen, grill (min.2000W), chłodne drzwi
piekarnika, rozmrażanie, funkcja booster),
- Liczba blach min. 2,
-Wnętrze piekarnika: wkłady katalityczne, emalia
łatwoczyszcząca,
- Pojemność piekarnika min. 65l,
- Klasa energetyczna min. A,
- Moc przyłączeniowa 10,5,
- Podłączenie do zasilania: 400 V,
- Możliwość podłączenia na 230 V,
Urządzenie równoważne: Amica
618IES3.474HTaKDpQ(xx)
- Wózek wyposażony w co najmniej 2 koła,
Koszyk na puste worki, uchwyt na akcesoria do
sprzątania,
- Wysokość min. 800mm,
- Szerokość min. 700mm,
- Głębokość min. 1000mm,
Akcesoria równoważne: B2B Partner
- Konewka ogrodowa o pojemności min. 10l,
- Zdejmowane sitko,
- Typ silnika- spalinowy o pojemności min. 0,8l,
- Mocy min. 4KM,
- Pojemność miski olejowej min. 0,47l,
- Prędkość obrotowa silnika min. 3000obr/min,
- Pojemność zbiornika paliwa min. 3l,
- Ilość gwiazd roboczych min. 4,
- Średnica gwiazdy roboczej min. 250mm,
- Głębokość pracy 130 do 350mm,
- Szerokość robocza min. 50cm,
Urządzenie równoważne: TIG 6580-1
- Metalowa obudowa,
- Silnik spalinowy o pojemności min. 87cm3,
- Moc min. 1200W,
- Pojemność kosza min 40l,
- Szerokość robocza min. 32cm,
- Moc min. 3,5 kM,
- Łożyskowane koła,
1
2
5
1
1
8
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ) - przetarg nieograniczony o wartości powyżej 135 tys. euro
15.
16.
17.
Zagłębiarka,
pilarka tarczowa
+ szyna
prowadząca
Wyrzynarka
Wiertarkowkrętarka
(zestaw)
- Włącznik kabłąkowy,
Urządzenie równoważne: Hecht 5642
- Moc min. 1300W,
- Prędkość obrotowa bez obciążenia min. 17504000obr/min,
- Średnica tarczy tnącej 165mm,
- Średnica otworu piły 20 mm,
- Głębokość cięcia (900) min. 57mm,
- Głębokość cięcia (450) min. 42mm,
- Szyna prowadząca,
Urządzenie równoważne: Dewalt DWS520K + szyna
prowadząca
- Moc znamionowa min. 700 W,
- Głębokość ciecia w drewnie min. 135 mm,
- Głębokość cięcia w stali min. 10 mm,
- Wielkość skoku min. 26 mm,
Urządzenie równoważne: Makita 4350 FCT
- Napięcie min. 14,4V,
- Pojemność baterii min. 1,3Ah,
- 2-biegowa przekładnia planetarna,
- Hamulec silnika,
- Min. 16 stopniowa regulacja momentu obrotowego +
wiercenie,
- Zestaw akcesoriów: bity, wiertła, uchwyt magnetyczny,
nasadki, wkrętak, miarka, nóż,
- Walizka,
- 2 akumulatory,
- Ładowarka,
- Końcówka PH2,
Urządzenie równoważne: Makita DDF343SHEX
1
1
1
Część III zamówienia - Areszt Śledczy w Suwałkach
L.p.
1.
2.
3.
Nazwa elementu
Opis (wymagania minimalne)
zamówienia
Maszynki do
- Technologia bezprzewodowa,
strzyżenia
- Ostrze ze stali szlachetnej o szer. min. 46mm,
- Długość cięcia 0,7-10 mm,
- Zasilanie sieciowo – akumulatorowe,
- Czas pracy min. 90min,
- Waga do 290g,
- Bateria Litowo-jonowa,
- Nakładki dodatkowe 3,6,9,12,18, 25.
Urządzenie równoważne Ermila Bellina
Peleryny
- Peleryny o wymiarach min. 120 x 140 cm,
fryzjerskie
- Czarne z regulacją.
Grzebienie
- Grzebienie fryzjerskie do klasycznego strzyżenia
fryzjerskie
męskiego,
- Odporne na działanie środków chemicznych.
Ilość
szt./kpl.
12
12
12
9
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ) - przetarg nieograniczony o wartości powyżej 135 tys. euro
4.
5.
6.
7.
8.
Nożyczki
fryzjerskie
Walizka
Kuchnia
elektryczna
Robot kuchenny
Ostrzałka do
noży
elektryczna
- Nożyczki o rozmiarze 5.50'',
- Wykonane ze stali nierdzewnej,
- Posiadające śrubę regulacyjną pozwalającą
na
regulację napięcia ostrzy.
- Walizka, pudełko z rączką do przechowywania
artykułów fryzjerskich,
- Wymiary min.: 380x280x110 cm,
- Wymiary max.: 450x310x110 cm,
- Wyścielone materiałem,
- Podzielone na min. 3 komory,
- Wykonane z aluminium.
- Szerokość min. 60cm,
- Głębokość min. 60cm,
- Wysokość min 85cm,
- Programator elektroniczny,
-Rodzaj piekarnika - elektryczny,
- Rodzaj płyty grzewczej - indukcja,
- 4 płyty grzewcze,
- Liczba funkcji piekarnika co najmniej 7, (m.in.:
termoobieg, rożen, grill (min.2000W), chłodne drzwi
piekarnika, rozmrażanie, funkcja booster),
- Liczba blach min. 2,
- Wnętrze piekarnika: wkłady katalityczne, emalia
łatwoczyszcząca,
- Pojemność piekarnika min. 65l,
- Klasa energetyczna min. A,
- Moc przyłączeniowa 10,5,
- Podłączenie do zasilania: 400 V,
- Możliwość podłączenia na 230 V,
Urządzenie równoważne: Amica
618IES3.474HTaKDpQ(xx)
- Moc silnika min. 1700W,
- Pojemność misy roboczej min. 6,7l,
- Pojemność kielicha min. 1,6l,
- Rotacja planetarna,
-Wyposażenie powinno zawierać co najmniej: 3 sitka,
hak do zagniatania ciasta, kielich do koktajli,
końcówkę do ubijania, malakser, maszynkę do
mielenia, mieszadło do przekładania, mieszadło Flexi,
mieszadło K, misę roboczą z pokrywą, szklany
blender,
- Wydajność maszynki do mielenia mięsa min.
2kg/min,
- Wymiary min. 35,6 x 38 x 28,5cm,
Urządzenie równoważne: Kenwood Chef XL Titanum
- Elektryczna ostrzałka,
- Napięcie 230V,
- Moc elektryczna min. 0,09 kW,
12
12
1
1
1
10
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ) - przetarg nieograniczony o wartości powyżej 135 tys. euro
- Prędkość obrotów min.6600/min,
- Wysokość min. 100mm,
- Głębokość min. 98 mm,
- Szerokość min. 226mm,
Urządzenie równoważne: Stalgast 242000
Część IV zamówienia - Zakład Karny w Białymstoku
L.p.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Nazwa elementu
Opis (wymagania minimalne)
zamówienia
Młot udarowo- - Moc min. 850 W,
obrotowy
- Zasilanie sieciowe,
- Energia udaru min. 3,2 J,
- Uchwyt SDS Max lub SDS Plus,
- Walizka,
Urządzenie równoważne: Bosch GBH2-28DFV
Młot udarowo- - Moc min. 1300 W,
obrotowy
- Moc udaru min. 8,5J,
- Prędkość obrotowa bez obciążenia min. 130-280
obr/min,
- Częstość udaru na biegu jałowym min. 1250-2750
obr/min,
- Uchwyt SDS Max,
Urządzenie równoważne: Makita HR4511C
Zagęszczarka
- Moc min. 6,5 KM,
- Siła odśrodkowa min. 13000 N,
- Wymiary płyty min. 540x420mm,
- Głębokość zagęszczenia min. 30 cm,
- Prędkość posuwu zagęszczania min. 15m/min,
- Silnik benzynowy,
Urządzenie równoważne: Smart SM-03-155
Wiertarka
- Moc min. 1500 W,
stołowa
- Uchwyt wiertarski: 5-20mm,
kolumnowa
- Obroty wrzeciona: 120-3480 obr/min (12 biegów),
- Posuw wrzeciona 120mm,
- Napięcie 400 V,
Urządzenie równoważne: Proma E-2020F
Szlifierka typu - Szlifierka typu żyrafa do ścian i sufitów z regulowana
żyrafa
rączką,
- Moc pobierana min. 500 W,
- Prędkość obrotowa bez obciążenia min.: 10001500/min,
- Długość (talerz 900) min. 1520mm,
- Talerz szlifierski na rzep,
- Zasilanie elektryczne
Urządzenie równoważne: FLEX GE5 230/CEE
Betoniarka
- Betoniarka o pojemności min. 130l,
- Silnik o mocy min. 650W,
Ilość
1
1
1
1
1
1
11
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ) - przetarg nieograniczony o wartości powyżej 135 tys. euro
7.
8.
9.
10.
Szlifierka
stołowa
Mieszadło
elektryczne
Drabina
przegubowa
Kosiarka
spalinowa z
napędem
- Napięcie 230V,
- Konstrukcja na kołach metalowych z gumową oponą,
- Bęben betoniarki osadzony na łożyskach,
- Element napędowy- metalowa zębatka,
- Wieniec bębna wykonany ze wzmocnionego żeliwa
Urządzenie równoważne: Hecht 2181
- Moc pobierana min. 415 W,
- Prędkość obrotowa bez obciążenia min.:2750obr/min,
- Rozmiar materiału ściernego nim. 150mm,
- Zasilanie sieciowe,
Urządzenie równoważne: DEWALT DW 753
- Mieszadło elektryczne do mieszania materiałów
płynnych, sypkich i materiałów budowlanych,
- Moc min. 1200 W,
- Dwustopniowa skrzynia biegów,
- Regulacja obrotów,
- Średnica mieszadła min. 120mm
Urządzenie równoważne: Vander VED719
- Drabina przegubowa aluminiowa, uniwersalna,
- 16 szczebli,
- Odstęp między szczeblami min. 25cm,
- Wysokość drabiny po całkowitym rozłożeniu 4,4m 5m,
- Max. obciążenie min. 150kg
- Kosiarka z napędem min. 5,5 KM,
- Wyposażona w obudowę wykonaną ze stali ,
- Łożyskowe koła z napędem,
- Rozruch na linkę,
- Szerokość koszenia min. 48cm,
- Wysokość koszenia 25-85mm,
- Regulacja wysokości koszenia - min. 6 pozycji,
- Pojemność kosza min. 70l,
- Silnik benzynowy czterosuwowy o pojemności min.
190 cm³,
- Obroty min. 2800/min,
Urządzenie równoważne: NAC LS 48, Makita PLM
4818.
1
1
3
1
Część V zamówienia - ZK w Czerwonym Borze
L.p.
1.
Nazwa elementu
Opis (wymagania minimalne)
zamówienia
Maszyna do
- Ilość nitek min. 4,
szycia typu
- Ilość igieł min. 2,
overlock
- Wznios stopki min. 4.5 mm,
- Długość ściegu min. 1.0-4.0 mm,
- Szerokość ściegu min. 3.0-6.7 mm,
- Szybkość maksymalna min.1300 obr./min,
- Dyferencjał min. 0.7-2.0,
Ilość
szt./kpl.
1
12
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ) - przetarg nieograniczony o wartości powyżej 135 tys. euro
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
- Moc min. 550W,
- Zasilanie elektryczne,
Urządzenie równoważne: Singer 14SH754
Zestaw do
- Stanowisko do prasowania parą, zestaw: deska +
prasowania
żelazko.
parowy
- Rodzaj stopy : stalowa,
- Moc żelazka : min. 2000 W,
- Wytwarzanie pary: min. 3,5 bara,
- Zasilanie elektryczne,
Urządzenie równoważne: Karcher SI4 + żelazko
Zamawiający dopuszcza dowolne skompletowanie przez
Wykonawcę części zestawu, oby zestaw ten odpowiadał
podanej powyżej specyfikacji
Piła spalinowa
- Pojemność cylindra min. 40,9cm3,
- Moc silnika min. 1,6 kW/ 2,2KM,
- Min. prędkość przy maksymalnej mocy 9000 obr/min,
Urządzenie równoważne: Husqvarna 435
Wyrzynarka
- Moc znamionowa min. 700 W,
- Głębokość ciecia w drewnie min. 135 mm,
- Głębokość cięcia w stali min. 10 mm,
- Wielkość skoku min. 26 mm,
Urządzenie równoważne: Makita 4350 FCT
Frezarka
- Moc min. 600W,
- System montażu narzędzi 6 mm / 8 mm,
- Zasilanie elektryczne,
- Obroty bez obciążenia min. 33000rpm,
- Walizka,
Urządzenie równoważne: Bosch GKF600
Otwornice
- Zestaw otwornic,
komplet 17szt.
- komplet 17 szt.
- Otwornice 19, 20 , 22, 25, 29, 32, 35, 38, 44, 51, 57, 64,
76 mm,
- 2 szt. trzpieni - 3/8" hex , 7/16" hex,
- Adapter,
- Walizka,
Urządzenie równoważne: Otwornice Bi-metal
Strug
- Typ zasilania- elektryczne,
elektryczny
- Moc min. 680 W,
- Szerokość strugania: 82 mm,
- Głębokość strugania: 2 mm,
- Regulacja obrotów: nie,
Urządzenie równoważne: Bosch PHO 2000
Pilarka tarczowa - Typ zasilania: elektryczne,
- Moc min.: 950 W,
- Średnica tarczy: 165 mm,
- Średnica otworu tarczy: 20 mm,
- Głębokość cięcia min.: 54 mm,
Urządzenie równoważne: Makita 5604R
1
1
1
1
1 kpl
1
1
13
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ) - przetarg nieograniczony o wartości powyżej 135 tys. euro
9.
10.
11.
12.
13.
14.
Narzędzie
wielofunkcyjne
(zestaw)
- Narzędzie wielofunkcyjne z możliwością cięcia,
szlifowania, piłowania.
- Moc min. 190 W,
- Brzeszczot segmentowy do drewna i metalu,
- Brzeszczot do cięć wgłębnych do twardego drewna,
- Brzeszczot do cięć wgłębnych do metalu,
- Zestaw papierów ściernych do drewna,
- Płyta szlifierska,
- Skrobak elastyczny,
-Brzeszczot do cięć wgłębnych, do drewna,
- Brzeszczot segmentowy,
- Klucz imbusowy,
Urządzenie równoważne: Bosch PMF190Eset
Młot udarowy
- Moc min. 1500 W,
- Energia udaru min. 13 J,
- Liczba udarów min. 900-1890/min,
- Uchwyt SDS Max,
Urządzenie równoważne: Bosch GSH7VC
Mieszadło
- Mieszadło elektryczne do mieszania materiałów
elektryczne
płynnych, sypkich i materiałów budowlanych,
- Moc min. 1200 W,
- Dwustopniowa skrzynia biegów,
- Regulacja obrotów,
- Średnica mieszadła min. 120mm
Urządzenie równoważne: Vander VED719
Wiertarko- Napięcie min. 14,4V,
wkrętarka
- Pojemność baterii min. 1,3Ah,
(zestaw)
- 2-biegowa przekładnia planetarna,
- Hamulec silnika,
- Min. 16 stopniowa regulacja momentu obrotowego +
wiercenie,
- Zestaw akcesoriów: bity, wiertła, uchwyt magnetyczny,
nasadki, wkrętak, miarka, nóż,
- Walizka,
- 2 akumulatory,
- Ładowarka,
- Końcówka PH2,
Urządzenie równoważne: Makita DDF343SHEX
Młot udarowo- - Moc min. 850 W,
obrotowy
- Zasilanie sieciowe,
- Energia udaru min. 3,2 J,
- Uchwyt SDS Max lub SDS Plus,
- Walizka,
Urządzenie równoważne: Bosch GBH2-28DFV
Przyrząd do
- Długość cięcia 800mm,
cięcia glazury
- Grubość cięcia min. 16mm,
- Regulowana wysokość noża,
Urządzenie równoważne: YATO
1
1
1
3
2
1
14
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ) - przetarg nieograniczony o wartości powyżej 135 tys. euro
15.
16.
17.
18.
Szlifierka
kątowa
- Moc min. 1000W,
- Moc wyjściowa min. 630 W,
- Prędkość obrotowa bez obciążenia min. 11000min-1,
- Średnica tarczy: 125mm,
- Zasilanie elektryczne,
Urządzenie równoważne: Bosch GWS 1000
Szlifierka
- Moc min. 2400 W,
kątowa
- Prędkość obrotowa bez obciążenia min. 6500/min,
- Średnica tarczy: 230mm,
- Zasilanie elektryczne,
Urządzenie równoważne: Bosch GWS24-230 LVI
Wózek kelnerski - Wózek kelnerski wykonany ze stali nierdzewnej,
- 4 kółka skrętne, w tym 2 z hamulcem,
- Średnica kółek min. 100 mm,
- Wymiary wózka: min. szerokość 800 - 1200mm,
głębokość min. 500mm,
- Blat i półki z przetłoczeniem min. 10 mm,
- 3 półkowy
Podgrzewacz
- Podgrzewacz ze stali nierdzewnej, o wymiarach min.
gastronomiczny 380x360x600,
- Pojemność min. 9l,
- Otwierana pokrywa 90 stopni,
- Uchwyty boczne do przenoszenia podgrzewacza,
Urządzenie równoważne: Roll Top Classic
2
2
1
1
Część VI zamówienia - ZK w Grądach Woniecko
L.p.
1.
2.
3.
4.
Nazwa elementu
zamówienia
Giętarka,
zaginarka
segmentowa do
blachy
Szlifierka typu
żyrafa
Odkurzacz
uniwersalny
Stół
Opis (wymagania minimalne)
- Długość robocza 1220mm,
- Max. grubość blachy 1,5mm,
- Kąt gięcia do 1350,
Urządzenie równoważne: SB1220
- Szlifierka typu żyrafa do ścian i sufitów z regulowana
rączką,
- Moc pobierana min. 500 W,
- Prędkość obrotowa bez obciążenia min.: 10001500/min,
- Długość (talerz 900) min. 1520mm,
- Talerz szlifierski na rzep,
- Zasilanie elektryczne,
Urządzenie równoważne: FLEX GE5 230/CEE
Odkurzacz do usuwania wszelkich zanieczyszczeń na
sucho i na mokro,
- Moc min. 1000 W,
- Pojemność zbiornika/worka min. 10/15l,
- Zasilanie elektryczne,
Urządzenie równoważne: Bosch GAS 15PS
- Stół spawalniczy przeznaczony do umieszczania na nim
Ilość
szt./kpl.
1
1
1
1
15
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ) - przetarg nieograniczony o wartości powyżej 135 tys. euro
przedmiotów, które kolejno poddawane są procesowi
spawania ręcznego i półautomatycznego, metodami MIG,
MAG, TIG, MMA,
- Szerokość min. 1200mm,
- Głębokość min. 600mm,
- Wysokość do pow. roboczej min. 850mm,
- Szuflada,
Urządzenie równoważne: ATBlu S01B
Odciąg dymu- Zestaw do odciągu dymu spawalniczego: ssawka, ramię,
wentylator
wentylator wyciągowy, wąż wentylacyjny,
spawalniczy
- Moc min. 370 W,
- Obroty min. 1400 obr./min,
- Wydajność min. 800 m3/h,
- Sprężanie min. 100 Pa
Urządzenie równoważne: ZOD-1N
Spawarka
- Spawarka inwertorowa do spawania metodą MMA
inwertorowa
elektrodami otulonymi,
- Maksymalny prąd spawania min. 180 A,
- Pobór mocy min. 6,6 kVA,
- Średnica elektrody min. do 4 mm,
- Zasilanie elektryczne,
Urządzenie równoważne: SNAKE 200P
Agregat do
- Moc min. 650 W,
malowania
- Wydajność tłoczenia min. 950ml/min,
- Ciśnienie maksymalne min. 200 Bar,
- Zasilanie sieciowe,
- Przewód,
- Pistolet do malowania,
Urządzenie równoważne: Dedra DED 7421
Kosiarka
- Kosiarka z napędem min. 5,5 KM,
spalinowa z
- Wyposażona w obudowę wykonaną ze stali ,
napędem
- Łożyskowe koła z napędem,
- Rozruch na linkę,
- Szerokość koszenia min. 48cm,
- Wysokość koszenia 25-85mm,
- Regulacja wysokości koszenia - min. 6 pozycji,
- Pojemność kosza min. 70l,
- Silnik benzynowy czterosuwowy o pojemności min.
190cm³,
- Obroty min. 2800/min,
Urządzenie równoważne: NAC LS 48, Makita PLM
4818
Piła tarczowa do - Moc min. 2200 W,
metalu
- Średnica cięcia pod kątem 900 min. 125mm,
- Cięcie profili kwadratowych 900 min. 90mm,
- Średnica tarczy tnącej 355 mm,
- Zasilanie elektryczne,
Urządzenie równoważne: Makita LW1401
spawalniczy
5.
6.
7.
8.
9.
1
2
1
2
1
16
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ) - przetarg nieograniczony o wartości powyżej 135 tys. euro
Część VII zamówienia - Zakład Karny w Przytułach Starych
L.p.
1.
Nazwa elementu
zamówienia
Akumulatorowa
wiertarkowkrętarka +
akumulatorowa
wkrętarka
udarowa
Opis (wymagania minimalne)
Ilość
szt./kpl.
- Zestaw: akumulatorowa wiertarko wkrętarka,
akumulatorowa wkrętarka udarowa, 2x akumulator,
ładowarka, walizka/torba,
Specyfikacja wiertarko-wkrętarki:
- Prędkość obr. na biegu jałowym min.: 0 - 450 obr./min,
- Max. zdolność wiercenia w stali min.: 10 mm,
- Max. zdolność wiercenia w drewnie min.: 21 mm,
- Max. moment obrotowy miękki / twardy min.: 14 / 30
Nm,
3
Specyfikacja wkrętarki udarowej:
2.
3.
4.
5.
6.
- Prędkość obr. na biegu jałowym min.: 0-2600 obr./min,
- Max moment obrotowy min.: 110 Nm,
- Uchwyt narzędziowy: sześciokątny 1/4 ",
Urządzenie równoważne: Makita CLX201X
Młot udarowo- - Moc min. 1300 W,
obrotowy
- Moc udaru min. 8,5J,
- Prędkość obrotowa bez obciążenia min. 130-280
obr/min,
- Częstość udaru na biegu jałowym min. 1250-2750
obr/min,
- Uchwyt SDS Max,
Urządzenie równoważne: Makita HR4511C
Wyrzynarka
- Moc znamionowa min. 700 W,
- Głębokość ciecia w drewnie min. 135 mm,
- Głębokość cięcia w stali min. 10 mm,
- Wielkość skoku min. 26 mm,
Urządzenie równoważne: Makita 4350 FCT
Opalarka
- Moc min. 2000 W,
- Temperatura min. 6000C,
- z regulacją temperatury,
- Zasilanie elektryczne,
Urządzenie równoważne: Makita HG651 CK
Piła posuwowa
- Moc min. 1250 W,
- Prędkość ostrza 0-2800 suw/min,
- Skok brzeszczotu: 32mm,
- Zasilanie elektryczne,
- Walizka,
Urządzenie równoważne: Makita JR 3060T
Mieszadło
- Mieszadło elektryczne do mieszania materiałów
elektryczne
płynnych, sypkich i materiałów budowlanych,
- Moc min. 1200 W,
- Dwustopniowa skrzynia biegów,
- Regulacja obrotów,
1
1
1
1
2
17
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ) - przetarg nieograniczony o wartości powyżej 135 tys. euro
7.
8.
9.
10.
11.
12.
- Średnica mieszadła min. 120mm
Urządzenie równoważne: Vander VED719
Młot udarowo- - Moc min. 850 W,
obrotowy
- Zasilanie sieciowe,
- Energia udaru min. 3,2 J,
- Uchwyt SDS Max lub SDS Plus,
- Walizka,
Urządzenie równoważne: Bosch GBH2-28DFV
Przecinarka do
- Moc min. 800W,
płytek
- Prędkość obrotowa min. 2950 obr/min,
ceramicznych
- Długość cięcia min. 720mm,
- Średnica tarczy 200mm,
- Przesuw ręczno-łożyskowy,
- System chłodzenia: woda,
- Zasilanie sieciowe,
Urządzenie równoważne: Nitool MC990
Agregat do
- Moc min. 650 W,
malowania
- Wydajność tłoczenia min. 950ml/min,
- Ciśnienie maksymalne min. 200 Bar,
- Zasilanie sieciowe,
- Przewód,
- Pistolet do malowania,
Urządzenie równoważne: Dedra DED 7421
Szlifierka
- Moc min. 1000W,
kątowa
- Moc wyjściowa min. 630 W,
- Prędkość obrotowa bez obciążenia min. 11000min-1,
- Średnica tarczy: 125mm,
- Zasilanie elektryczne,
Urządzenie równoważne: Bosch GWS 1000
Kosiarka
- Kosiarka z napędem min. 5,5 KM,
spalinowa z
- Wyposażona w obudowę wykonaną ze stali ,
napędem
- Łożyskowe koła z napędem,
- Rozruch na linkę,
- Szerokość koszenia min. 48cm,
- Wysokość koszenia 25-85mm,
- Regulacja wysokości koszenia - min. 6 pozycji,
- Pojemność kosza min. 70l,
- Silnik benzynowy czterosuwowy o pojemności min.
190 cm³,
- Obroty min. 2800/min,
Urządzenie równoważne: NAC LS 48, Makita PLM
4818
Siewnik ręczny - Siewnik uniwersalny przeznaczony do równomiernego
i precyzyjnego rozsiewania: nawozów, nasion, wapna,
zimą - środków antypoślizgowych i rozmrażających, soli
i piasku,
- Pojemność min. 14l,
- Szerokość rozsiewu min. 43cm,
1
1
1
1
2
4
18
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ) - przetarg nieograniczony o wartości powyżej 135 tys. euro
13.
14.
15.
16.
17.
Wertykulator
Sekator
Sekator
Nożyce do
żywopłotu
Opryskiwacz
ciśnieniowy
- Minimalna powierzchnia trawnika 500 m2,
- Napęd na dwa koła,
Urządzenie równoważne: Gardena Classic 500
- Metalowa obudowa,
- Silnik spalinowy o pojemności min. 87cm3,
- Moc min. 1200W,
- Pojemność kosza min 40l,
- Szerokość robocza min. 32cm,
- Moc min. 3,5 kM,
- Mechanizm roboczy min. noże;
- Łożyskowane koła,
- Włącznik kabłąkowy,
Urządzenie równoważne: Hecht 5642
- Ostrze z wysokiej jakości stali pokryte powłoką PTFE,
- Sekator wykonany z trwałego poliamidu wzmocnionego
włóknem szklanym,
- Średnica cięcia min. 55 mm,
- System tnący kowadełkowy,
Akcesoria równoważne: Sekator Fiskars L
- Ostrze z wysokiej jakości stali pokryte powłoką PTFE,
- Sekator wykonany z trwałego poliamidu wzmocnionego
włóknem szklanym,
- Średnica cięcia min. 38 mm,
- System tnący nożycowy,
Akcesoria równoważne: Sekator Fiskars S
- Nożyce elektryczne z silnikiem o mocy min. 420W,
- Napięcie zasilające 230V,
- Długość robocza min. 45cm,
- Max. grubość ciętych gałęzi 21mm,
- Ilość aktywnych noży co najmniej 2,
- Hamulec elektryczny,
Urządzenie równoważne Makita UH 557o
- Opryskiwacz przeznaczony do oprysków środkami
ochrony roślin,
-Pojemność całkowita min. 11,7l,
- Masa netto max. 3kg,
- Wysokość min. 835mm,
- Szerokość min. 220mm,
- Ciśnienie 0,4 Mpa,
- Pompa umieszczona na zewnątrz zbiornika,
- Zawór dozujący z możliwością blokowania pozycji,
- Mieszadło cieczy,
- Filtr wewnętrzny ,
- Lanca modułowa min. 60 cm z dyszą regulowaną 1,5
mm,
- Zawór bezpieczeństwa,
Urządzenie równoważne: Professional 12
1
2
5
5
5
19
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ) - przetarg nieograniczony o wartości powyżej 135 tys. euro
Część VIII zamówienia - ŚRODKI TRWAŁE
L.p.
1.
2.
3.
4.
5.
Nazwa elementu
Opis (wymagania minimalne)
zamówienia
Elektryczna
- Zamrażarka do rur z zamkniętym obiegiem
zamrażarka do
środka mrożącego,
rur
- Do rur ze stali, miedzi, tworzywa i
stabilizowanych, Ø ⅛ – 2",
Ø 10 – 60 mm,
- Agregat chłodzący 230 V, 50 Hz, 430 W
Urządzenie równoważne: REMS Frigo 2
Bruzdownica
- Moc: min. 2400W,
- Regulowana głębokość rowka: 20 – 65 mm
- Szerokość rowka: 3 – 40 mm,
- Ø tarcz: 230 mm
Urządzenie równoważne: GNF 65A
Motowiertarka
- Uchwyt SDS-Max ,
udarowo - Moc min 1500W i energii udaru min. 12,5
obrotowa
J,
- Liczba udarów o zakresie min 11002250/min, - Prędkość obr. na biegu jałowym
min. 150-310 obr./min,
- Zdolność wiercenia w betonie,
Urządzenie równoważne: Dewalt D2576K
Pilarka ukośnica - Moc min. 1600W,
- Prędkość obrotowa piły min 3650 obr/min,
- Średnica piły min 305 mm,
- Średnica otworu piły min 30 mm,
- Maks. ukos (w prawo / w lewo) 50/60 °
- Maks. głęb. cięcia (pilarki) 51 mm,
- Maks. zdolność cięcia poprz. 220 mm,
- Maks. głęb. cięcia w prawo 200 mm,
- Maks. głęb. cięcia w lewo 220 mm,
- Kąt odchylenia od pionu min 45 °,
Urządzenie równoważne: Dewalt D27107Qs
Strugarko
- Moc silnika min 1,5kW / 2,1kW,
grubościówka
- Napięcie zasilania 400 V lub 230 V,
- Szerokość heblowania min 250 mm,
- Długość stołu min 1090 mm,
- Wysokość stołu min 855 mm,
- Zakres odchylania przymiaru,
- Max. odbiór wiórów 2,5 mm,
- Liczba noży do strugarki min 3 szt,
- Prędkość posuwu min. 8 m/min,
Urządzenie równoważne: HOB 260NL
Holzmann
Jednostka*
Ilość
szt./kpl.
Areszt
Śledczy w
Białymstoku
1
Areszt
Śledczy w
Białymstoku
1
Areszt
Śledczy w
Białymstoku
1
Areszt
Śledczy w
Suwałkach
2
Areszt
Śledczy w
Hajnówce
1
Areszt
Śledczy w
Hajnówce
1
20
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ) - przetarg nieograniczony o wartości powyżej 135 tys. euro
6.
7.
8.
9.
10.
11.
Zagęszczarka
Agregat do
malowania
Młot udarowy
Przecinarka
Spalinowa
Stół
spawalniczy
montażowy
Wyciąg odciąg
dymów
spawalniczych
- Moc silnika min. 4,8 KM,
- Wymiary płyty min. - 595 x 500 mm,
-Częstotliwość wibracji min. 92,
- Siła wymuszająca min. 16,5,
Urządzenie równoważne: Belle PCX500 R
- Max. rozmiar dyszy 0,021,
- Max. przepływ materiału 1,8l/min,
- Max. ciśnienie 207bar,
- Max. ciśnienie robocze- 207 bar,
- Max. rozmiar dyszy - 1 pistolet 0,021",
- Min. wydajność w l/min - 1,8,
- Rodzaj pistoletu - co najmniej 4-palcowy,
-Układ ssący - Biały, odporny na
rozpuszczalnik,
Urządzenie równoważne: Graco GX21
- Moc min.1700W,
- Liczba obrotów min. 125-250 obr/min,
Liczba
udarów
min.
975-1950
uderzeń/min,
- Energia udaru min 20 J,
- Kabel min. 6m,
Urządzenie
równoważne:
Milwaukee
KANGO 950K
- Przecinarka 4 suwowa,
- Silnik min. 81 cm3,
- Moc min.- 4,2 kW (5,7 KM)
- Średnica tarczy / otworu od - 400 / 25,4
mm, - - Max głębokość cięcia - 147 mm, co
najmniej 5-stopniowy system filtrów
powietrza,
Urządzenie równoważne: Makita 400MM
DPC 8132
- Wymiar blatu min 1200x2400mm,
- Otwory fi min. 16mm,
Wygrawerowana
kratownica
min.
100x100mm,
- Grubość blatu co najmniej 12 mm,
Urządzenie równoważne: stół o wymiarach
12x1200x2400
- Zasięg działania oferowanego minimum 2
metry,
- Moc wentylatora: minimum 0,55 kW,
- Głośność: ok 72 dB (w odległości 3m od
wentylatora),
Średnica
króćca
wyrzutowego:
min.160mm (nypel),
- Zasilanie: co najmniej 3x400V
Zakład Karny
w
Białymstoku
Zakład Karny
w Przytułach
Starych
1
1
Zakład Karny
w
Białymstoku
1
Zakład Karny
w
Czerwonym
Borze
1
Zakład Karny
w
Czerwonym
Borze
1
Zakład Karny
w Grądach
Woniecko
1
Zakład Karny
w Grądach
Woniecko
1
21
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ) - przetarg nieograniczony o wartości powyżej 135 tys. euro
Zagęszczarka
skoczek, stopa
12.
- Typ silnika: spalinowy, 4-suwowy,
- Moc silnika min. 2.6kW,
- Ilość uderzeń: 600–700 ud/min,
- Siła odśrodkowa: min. 10 kN,
Zakład Karny
- Wymiary stopy min. 300x285,
w Przytułach
- Głębokość zagęszczenia: 40–60 cm,
Starych
-Pojemność zbiornika paliwa: min. 2.l,
Urządzenie równoważne: Scheppach VS
1000
1
* Jednostki podległe Okręgowemu Inspektoratowi Służby Więziennej w Białymstoku:
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
AŚ Białystok, ul. Kopernika 21, 15 – 377 Białystok, Tel./Fax: (85)742-70-21/(85) 742-70-24;
AŚ Hajnówka, ul. Warszawska 67, 17–200 Hajnówka,Tel./Fax: (85)683-20-07/(85)683-29-78;
AŚ Suwałki, ul. Wojska Polskiego 29, 16 – 400 Suwałki, Tel./Fax: (87) 565-12-07 / (87)56503-28
ZK Białystok, u. Hetmańska 89, 15-727 Białystok, Tel./Fax: (85) 662-85-52 / (85) 664-34-01;
ZK Czerwony Bór, Bór, Czerwony Bór 2, 18 – 400 Łomża, Tel./Fax: (86) 215-35-81 do 84 /
(86) 215-35-81 do 84, wew. 510;
ZK Grądy Woniecko, Grądy Woniecko 34, 18 – 312 Rutki Kossaki, Tel./Fax: (86) 475-26-60 /
(86) 475-29-65, (86) 475-26-64;
ZK Przytuły Stare, Przytuły Stare 13A, 07-411 Rzekuń, Tel./Fax: (29) 764-42-22, (29) 76052-11 / (29) 764-89-29
1. Przedmiotem zamówienia jest sprzedaż i dostarczenie maszyn, urządzeń i elektronarzędzi do
realizacji kursów zawodowych w 2017 roku, dla osób osadzonych w siedmiu jednostkach
Okręgowego Inspektoratu Służby Więziennej w Białymstoku w ramach projektu
„Podniesienie kwalifikacji zawodowych więźniów w celu ich powrotu na rynek pracy po
zakończeniu odbywania kary pozbawienia wolności” w ramach Programu Operacyjnego
Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020, finansowanego ze środków Funduszy Europejskich.
2. Wszystkie elementy sprzętu muszą być fabrycznie nowe (nieużywane).
3. Cały sprzęt musi być kompletny i posiadać odpowiednie, niezbędne akcesoria do
uruchomienia poszczególnych maszyn, urządzeń, narzędzi. Ponadto winien posiadać
instrukcję w języku polskim, a także serwis i dostępność części zamiennych na terenie Polski.
4. Do oferty należy dołączyć specyfikacje techniczne wszystkich oferowanych przedmiotów
potwierdzające
spełnienie
wymagań
nie
gorszych
niż
opisane
w niniejszej SIWZ.
5. Cały dostarczony sprzęt musi być prawnie dopuszczone do użytkowania na terenie Polski.
6. Sprzęt ma być dostarczony do poszczególnych jednostek podległych Okręgowemu
Inspektoratowi Służby Więziennej w Białymstoku, wymienionych w opisie przedmiotu
zamówienia (części III niniejszej specyfikacji).
Wykonawca jest zobowiązany do wcześniejszego ustalenia z Przedstawicielem
Zamawiającego terminu dostarczenia przedmiotu zamówienia jednak nie później niż 3 dni
robocze przed dostarczeniem przedmiotu zamówienia.
7. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych. W związku z tym, każde
wyspecyfikowane w SIWZ zadanie (8 części) należy traktować jako oddzielny przedmiot
22
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ) - przetarg nieograniczony o wartości powyżej 135 tys. euro
zamówienia (oddzielne zamówienia), wszelkie zapisy znajdujące się w SIWZ dotyczące oferty
należy rozumieć jako oferty częściowej. Jeżeli w SIWZ nie został zamieszczony zapis, której
części dotyczy określony artykuł, paragraf, ustęp, warunek, formularz, dokument itp. –
oznacza, że dotyczy wszystkich zadań.
8. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
9. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za jakość wykonywanych prac, dostaw oraz
zastosowanych podzespołów i materiałów.
10. Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych.
IV. Termin wykonania zamówienia oraz okres gwarancji
Termin wykonania zamówienia
1. Wymagany, maksymalny termin (okres) realizacji zamówienia dla każdej części zamówienia
wynosi 30 dni kalendarzowych od daty podpisania umowy.
2. Oferty proponujące dłuższy termin zostaną odrzucone.
Wymagany okres gwarancji
1. Dostarczony przedmiot zamówienia musi posiadać 24 miesięczny okres bezpłatnej gwarancji
liczony od dnia podpisania protokołu obioru przedmiotu zamówienia przez Zamawiającego
(bez zastrzeżeń).
2. Gwarancja Wykonawcy jest udzielana niezależnie od gwarancji producenta. W okresie
gwarancji Wykonawca jest zobowiązany do nieodpłatnych napraw lub wymiany wadliwego
elementu przedmiotu zamówienia na wolny od wad. Odbiór wadliwego sprzętu i dostarczenie
wolnego od wad należy do Wykonawcy.
3. W przypadku zaproponowania przez Wykonawcę krótszego okresu gwarancji oferta
zostanie odrzucona jako nie spełniająca wymagań Zamawiającego.
4. Wykonawca potwierdza wiedzę, iż dostarczony przedmiot zamówienia będzie
wykorzystany do realizacji kursów zawodowych, dla osadzonych przebywających
w jednostkach okręgu białostockiego w ramach projektu pn. „Podniesienie
kwalifikacji zawodowych więźniów w celu ich powrotu na rynek pracy
po zakończeniu odbywania kary pozbawienia wolności” realizowany w ramach
Działania 2.7 „Zwiększenie szans na zatrudnienie osób szczególnie zagrożonych
wykluczeniem społecznym” Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.
V. Warunki udziału w postępowaniu
1. Klauzula społeczna - zamówienie zastrzeżone:
O udzielenie Zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz
Wykonawcy, których działalnością, lub działalnością ich wyodrębnionych organizacyjnie
jednostek, które będą realizowały zamówienie, jest społeczna i zawodowa integracja osób
będących członkami grup społecznie marginalizowanych - osób pozbawionych wolności lub
zwalnianych z zakładów karnych, o których mowa w ustawie z dnia 6 czerwca 1997 r. –
Kodeks karny wykonawczy (Dz. U. poz. 557, z późn. zm.), mających trudności w integracji ze
środowiskiem.
Minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia w/w osób musi wynosić 30 %.
Wykonawcy nie spełniający tego warunku zostaną wykluczeni z postępowania.
23
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ) - przetarg nieograniczony o wartości powyżej 135 tys. euro
Zamawiający informuje, że art. 22 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień
publicznych (Dz. U. z 2015r., poz. 2164 z późn. zm.) dotyczy osób pozbawionych wolności, których
podzielono na dwie kategorie, tj. zwalnianych z zakładu karnego/aresztu śledczego w związku z
końcem kary bądź przewidywanym warunkowym zwolnieniem w okresie na 6 miesięcy przed
planowanym zwolnieniem do dnia zwolnienia i pozostałych osób pozbawionych wolności.
W przypadku wątpliwości, Zamawiający w celu potwierdzenia powyższego dopuszcza możliwość
wezwania Wykonawcy na etapie badania ofert do złożenia stosownych wyjaśnień.
2. Ponadto o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1) nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12 – 23 Ustawy PZP. (Dz. U. z
2015r. poz. 2164 z późn. zm.);
2) spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
a) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile
wynika to z odrębnych przepisów: zamawiający nie określa warunku w tym zakresie,
b) sytuacji ekonomicznej lub finansowej: zamawiający nie określa warunku w tym zakresie,
c) zdolności technicznej lub zawodowej: zamawiający nie określa warunku w tym zakresie.
3. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.
a) W przypadku, o którym mowa w pkt 3, Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do
reprezentacji ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w
postępowaniu i do zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego,
b) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną
odpowiedzialność za wykonanie umowy,
c) Stosownie do postanowień art. 23 ust. 4 ustawy Pzp, Zamawiający będzie żądał od
Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, których oferta została
wybrana, umowy regulującej współpracę tych podmiotów.
4. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego:

Warunek określony w pkt 1 (klauzula społeczna) musi zostać spełniony przez każdego z
Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, gdzie liczba osadzonych
zatrudnionych przez każdego z wykonawców nie może być mniejsza niż 30% ogółu
zatrudnionych.
5. Wymagania w stosunku do umowy konsorcjum oraz umowy spółki cywilnej:
1) wymagania w stosunku do umowy konsorcjum:
a) umowa konsorcjum winna obejmować wspólną realizację przez strony przedsięwzięć
gospodarczych odpowiadających swoim rodzajem przedmiotowi niniejszego
postępowania,
b) zgodnie z art. 23 ust. 2 ustawy, Wykonawcy muszą dołączyć do oferty pełnomocnictwo
do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania
w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego,
c) uczestnik konsorcjum, pod rygorem odrzucenia oferty jego i oferty konsorcjum, nie może
złożyć samodzielnie odrębnej oferty w przedmiotowym postępowaniu (art. 82 ust. 1
ustawy),
24
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ) - przetarg nieograniczony o wartości powyżej 135 tys. euro
2) wymagania w stosunku do umowy spółki cywilnej:
a) jeżeli podpisanie umowy o udzielenie zamówienia będącego przedmiotem niniejszego
postępowania przekracza zakres czynności zwykłych spółki, a z umowy spółki nie
wynika stosowne umocowanie danego wspólnika lub wspólników, dla ważności oferty i
umowy o zamówienie publiczne wymagane jest jej podpisanie przez wszystkich
wspólników, albo wspólnika umocowanego w drodze odrębnej uchwały wspólników,
stanowiącej załącznik do umowy spółki cywilnej,
b) jeżeli umowa spółki została zawarta na czas oznaczony, termin jej obowiązywania musi
się skończyć nie wcześniej, niż po upływie okresu gwarancji i rękojmi, określonych
odpowiednio w specyfikacji i wzorze umowy,
c) wspólnik spółki cywilnej, pod rygorem odrzucenia oferty jego i oferty spółki, nie może
złożyć samodzielnie odrębnej oferty w przedmiotowym postępowaniu (art. 82 ust. 1
ustawy).
6. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy.
a) Wykonawca, który zamierza wykonywać zamówienie przy udziale podwykonawcy, musi
wskazać w ofercie, jaką część (zakres zamówienia) wykonywać będzie w jego imieniu
podwykonawca oraz podać firmę podwykonawcy. Należy w tym celu wypełnić Załącznik
nr 1 do SIWZ. W przypadku, gdy Wykonawca nie zamierza wykonywać zamówienia przy
udziale podwykonawców, należy wpisać w formularzach „nie dotyczy”.
b) Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby
Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy, w celu
wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest obowiązany
wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca
samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby
Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia pod rygorem
rozwiązania umowy.
7. Wykonawcy występujący wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub
nienależyte wykonanie zamówienia.
8. Wszystkie podmioty składające wspólną ofertę będą odpowiedzialne na zasadach określonych
w Kodeksie cywilnym.
9. Oferta podpisana przez pełnomocnika musi być prawnie wiążąca, łącznie i z osobna dla
wszystkich podmiotów wspólnie składających ofertę.
10. Pełnomocnik będzie upoważniony do zaciągania zobowiązań w imieniu i na rzecz każdego
i wszystkich podmiotów składających wspólną ofertę.
11. Formularz oferty musi być podpisany przez osobę upoważnioną do reprezentowania
Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, zgodnie z zasadami
reprezentacji Wykonawców określonymi w dokumentach rejestrowych lub innych
dokumentach, właściwych dla danej formy organizacyjnej Wykonawców albo przez
pełnomocnika. Na pierwszej stronie formularza oferty należy wpisać informacje dotyczące
wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
12. Dowód wniesienia wadium – dotyczy wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się
o udzielenie zamówienia. Wadium może być wniesione poprzez złożenie oddzielnych
dokumentów wadialnych przez poszczególnych Wykonawców wspólnie ubiegających się o
25
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ) - przetarg nieograniczony o wartości powyżej 135 tys. euro
udzielenie zamówienia. Wadium wnoszone w pieniądzu może być wnoszone w częściach
przez poszczególnych Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia,
przez jednego z nich lub przez pełnomocnika. Sumy poszczególnych dokumentów wadialnych
muszą składać się na wadium w wysokości określonej w niniejszej SIWZ.
13. Realizacja całości umowy łącznie z płatnościami będzie dokonywana wyłącznie przez
pełnomocnika reprezentującego podmioty występujące wspólnie.
14. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, żaden
z nich nie może podlegać wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13–22 ustawy Pzp.
15. Oświadczenia, o których mowa w SIWZ, dotyczące Wykonawcy i innych podmiotów, na
których zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca na zasadach określonych w art. 22a
ustawy, składane są w oryginale.
16. W przypadku, o którym mowa w części VI ust. 13 pkt a) - c) SIWZ, gdy Wykonawca ma
siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Zamawiający
będzie żądać od Wykonawcy tłumaczenia na język polski dokumentów wskazanych przez
Wykonawcę i pobranych samodzielnie przez Zamawiającego.
17. Ocena spełnienia przez Wykonawców w/w warunków będzie dokonana na podstawie treści
wymaganych oświadczeń i dokumentów, o których mowa w części VI SIWZ, według formuły
„spełnia/nie spełnia”.
VI. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełnianie warunków udziału w
postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia
1. Oświadczenia w celu wstępnego potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia i spełniania
warunków udziału w postępowaniu w formie Jednolitego Europejskiego Dokumentu
Zamówienia (JEDZ) – Załącznik nr 3 do SIWZ,
2. Dowód wniesienia wadium.
3.
Oświadczenie potwierdzające procentowy wskaźnik, nie mniejszy niż 30%, zatrudnienia osób
pozbawionych wolności lub zwalnianych z zakładów karnych, o których mowa w ustawie z
dnia 6 czerwca 1997 roku – Kodeks Karny Wykonawczy (Dz. U. poz. 557, z późn. zm.)
mających trudności w integracji ze środowiskiem – Załącznik nr 7 do SIWZ.
W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie, wyżej wymienione oświadczenie
wypełniają wszyscy Wykonawcy ubiegający się o zamówienie.
4.
Oświadczenie Wykonawcy potwierdzające, że procentowy wskaźnik zatrudnienia
przez niego osób pozbawionych wolności lub zwalnianych z zakładów karnych jest
nie mniejszy niż 30% Wykonawcy zawierają również wypełniając formularz JEDZ
(w części II A – zamówienie zastrzeżone).
5. Oświadczenia w celu wstępnego potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia i spełniania
warunków udziału w postępowaniu w formie Jednolitego Europejskiego Dokumentu
Zamówienia (JEDZ) - dotyczące podmiotów na zasoby których powołuje się Wykonawca w
celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie,
w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu – Załącznik nr 3 do
SIWZ,
26
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ) - przetarg nieograniczony o wartości powyżej 135 tys. euro
6. Oświadczenia w celu wstępnego potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia i spełniania
warunków udziału w postępowaniu w formie Jednolitego Europejskiego Dokumentu
Zamówienia (JEDZ) - każdego Wykonawcy w przypadku wspólnego ubiegania się o
zamówienie – Załącznik nr 3 do SIWZ,
7. Pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo
reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego w
przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie w oryginale lub kopii poświadczonej „za
zgodność z oryginałem” lub kopii poświadczonej notarialnie. Poświadczenie „za zgodność z
oryginałem” następuje w formie pisemnej poprzez opatrzenie dokumentu klauzulą „za
zgodność z oryginałem” wraz z podpisem i imienną pieczęcią osoby dokonującej
poświadczenia. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie
poświadczonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona kopia dokumentu jest
nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości.
8. W zakresie nie uregulowanym SIWZ, zastosowanie mają przepisy rozporządzenia Ministra
Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać
zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2016 r., poz.
1126).
9. Dokumenty, o których mowa w niniejszej części muszą być ważne (aktualne) na dzień
składania ofert.
10. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia
Wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy oraz zgodnie z
art. 24 ust. 11 ustawy, Wykonawca w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie
internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy, przekazuje Zamawiającemu
oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej,
według wzoru stanowiącego załącznik nr 4. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca
może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia
konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.
11. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia,
oświadczenie o którym mowa w ust. 1 oraz 10, składa każdy z Wykonawców.
12. Zamawiający w niniejszym postępowaniu przewiduje zastosowanie procedury
określonej w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp. Zamawiający najpierw dokona oceny ofert
a następnie zbada, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza,
nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.
13. Zgodnie z art. 26 ust. 1 ustawy przed udzieleniem zamówienia Zamawiający wezwie
Wykonawcę, którego oferta zostanie najwyżej oceniona do złożenia w wyznaczonym
terminie, nie krótszym niż 10 dni, aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów
o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp. w celu potwierdzenia braku podstaw
wykluczenia wykonawcy, o których mowa w rozdziale V pkt 2 ppkt 1) niniejszej SIWZ:
a) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust.1 pkt
13, 14 i 21ustawy Pzp. oraz, odnośnie skazania za wykroczenie na karę aresztu, w
zakresie określonym przez zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy
Pzp, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania
ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu,
b) zaświadczenia właściwego Naczelnika Urzędu Skarbowego potwierdzającego, że
wykonawca nie zalega z opłaceniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3
27
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ) - przetarg nieograniczony o wartości powyżej 135 tys. euro
miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do
udziału w postępowaniu dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł
porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności
wraz ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane
prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub
wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,
c) zaświadczenia właściwej terenowo jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń
Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego
dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na
ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące
przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł
porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z
ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane
prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub
wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu.
14. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej , zamiast dokumentów, o których mowa w § 5 Rozporządzenia Ministra Rozwoju z
dnia 26 lipca 2016r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od
wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia, stosuje się przepisy § 7 i § 8 ww.
Rozporządzenia.
15. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę,
Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym
Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której
dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu.
16. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, dokumenty
określone w ust 13,14 obowiązują oddzielnie każdego z Wykonawców.
15. Wszystkie wyżej wymienione dokumenty należy złożyć w formie pisemnej.
VII. Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz
przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do
porozumiewania się z wykonawcami
1. Wszelkie zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje Zamawiający oraz
Wykonawcy mogą przekazywać pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną, za wyjątkiem
oferty, umowy oraz oświadczeń i dokumentów wymienionych w rozdziale V i VI niniejszej
SIWZ (również w przypadku ich złożenia w wyniku wezwania o którym mowa w art. 26 ust. 3
ustawy PZP) dla których, dopuszczalna jest forma pisemna.
2. W korespondencji kierowanej do Zamawiającego Wykonawca winien posługiwać się
numerem sprawy określonym w SIWZ.
3. Zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje przekazywane przez Wykonawcę
pisemnie winny być składane na adres: Okręgowy Inspektorat Służby Więziennej w
Białymstoku, 15-727 Białystok, ul. Hetmańska 89, w sekretariacie (piętro I)
28
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ) - przetarg nieograniczony o wartości powyżej 135 tys. euro
4. Zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje przekazywane przez Wykonawcę
drogą elektroniczną winny być kierowane na adres: [email protected], a faksem na
nr (85) 6516543.
5. Wszelkie zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje przekazane za pomocą faksu
lub w formie elektronicznej wymagają na żądanie każdej ze stron, niezwłocznego
potwierdzenia faktu ich otrzymania.
6. Jeżeli SIWZ jest udostępniona na stronie internetowej to treść zapytania wraz z wyjaśnieniami
Zamawiającego również zostaną tam zamieszczone.
7. Zamawiający nie przewiduje zorganizowania zebrania z wykonawcami.
8. Zamawiający nie przewiduje udzielania żadnych ustnych i telefonicznych informacji,
wyjaśnień czy odpowiedzi na kierowane zapytania w sprawach wymagających zachowania
pisemności postępowania.
9. Zamawiający nie odpowiada za wyjaśnienia udzielane Wykonawcom przez inne osoby
i instytucje nieuprawnione do bezpośredniego kontaktowania się z Wykonawcami, niż
wymienione w niniejszej specyfikacji.
10. Osobami uprawnionymi przez Zamawiającego do porozumiewania się z Wykonawcami jest:
a) w kwestiach formalnych – Marta Baczewska – telefon: (85) 6628522 w godz. 7:30–15:30 w
dni robocze od poniedziałku do piątku; e-mail: [email protected],
b) w kwestiach merytorycznych – Anna Szotko – telefon: (85) 6628522 w godz. 7:30–15:30 w
dni robocze od poniedziałku do piątku; e-mail: [email protected]
11. Wykonawca pobierający wersję elektroniczną SIWZ ze strony internetowej Zamawiającego
zobowiązany jest do jej monitorowania w tym samym miejscu, z którego została pobrana, w
terminie do dnia otwarcia ofert, gdyż zamieszczane tam mogą być wyjaśnienia oraz zmiany
treści SIWZ, zmiany treści ogłoszenia w tym zmiany terminu składania ofert.
12. Wszelkie pytania dotyczące wyjaśnienia treści SIWZ, Wykonawca zobowiązany jest wnieść w
języku polskim albo wraz z tłumaczeniem na język polski.
13. Wniosek Wykonawcy o wyjaśnienie treści SIWZ powinien być skierowany na adres:
Okręgowy Inspektorat Służby Więziennej w Białymstoku
15 – 727 Białystok, ul. Hetmańska 89,
Fax: 85 6516543,
e-mail: [email protected]
Składane przez Wykonawców zapytania do specyfikacji powinny być opatrzone zapisem:
„Pytanie do oferty na sprzedaż i dostarczenie maszyn, urządzeń i elektronarzędzi do
realizacji kursów zawodowych w 2017 roku, dla osadzonych w siedmiu jednostkach
OISW w Białymstoku w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój
2014 – 2020”. Nr sprawy: OI.D.2230.2.2017.MB.
14. Zamawiający udzieli niezwłocznie wyjaśnień, jednak nie później niż na
6 dni
przed upływem terminu składania ofert – pod warunkiem, że wniosek
o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do Zamawiającego nie później niż
do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.
29
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ) - przetarg nieograniczony o wartości powyżej 135 tys. euro
15. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynie po upływie terminu składania wniosku, o
którym mowa w ust. 12-15 niniejszego rozdziału lub dotyczy udzielonych wyjaśnień,
Zamawiający może udzielić wyjaśnień, albo pozostawić wniosek bez rozpoznania.
Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku.
16. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może, przed upływem terminu do składania
ofert, zmienić treść SIWZ. Wszelkie modyfikacje, uzupełnienia oraz zmiany, w tym zmiany
terminów, jak również pytania Wykonawców wraz z wyjaśnieniami stają się integralną
częścią SIWZ i będą wiążące przy składaniu ofert.
17. Treść wszystkich dokumentów stanowiących specyfikację istotnych warunków zamówienia
należy odczytywać wraz ze wszystkimi wprowadzonymi przez Zamawiającego
uzupełnieniami i zmianami.
VIII. Wymagania dotyczące wadium
Warunkiem udziału w postępowaniu jest wniesienie wadium. Wysokość wadium jest zależna
od części zamówienia na którą Wykonawca składa ofertę i przedstawia się następująco:
1.
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
w przypadku złożenia ofert na część I – kwota wadium wynosi 400,00 PLN,
w przypadku złożenia ofert na część II – kwota wadium wynosi 400,00 PLN,
w przypadku złożenia ofert na część III – kwota wadium wynosi 400,00 PLN,
w przypadku złożenia ofert na część IV – kwota wadium wynosi 400,00 PLN,
w przypadku złożenia ofert na część V – kwota wadium wynosi 400,00 PLN,
w przypadku złożenia ofert na część VI – kwota wadium wynosi 400,00 PLN,
w przypadku złożenia ofert na część VII – kwota wadium wynosi 400,00 PLN,
w przypadku złożenia ofert na część VIII - kwota wadium wynosi 1300,00 PLN.
2. W przypadku złożenia przez Wykonawcę oferty dotyczącej realizacji wszystkich ośmiu części
postępowania przetargowego wysokość wadium wynosi 4100,00 PLN.
3. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert określonym w rozdziale XI pkt
1. niniejszej SIWZ. Wadium w formie pieniężnej należy wpłacić przelewem na rachunek
bankowy wskazany w pkt 4. Za termin wniesienia wadium w pieniądzu zostanie przyjęty
termin uznania rachunku zamawiającego.
4. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy:
NBP Oddział Okręgowy w Białymstoku nr 54 1010 1049 0021 5013 9120 0000
z dopiskiem: „Wadium w przetargu. Nr sprawy: OI.D.2230.2.2017.MB."
5. W przypadku wnoszenia wadium w formie gwarancji lub poręczenia, jego oryginał i kopię
należy załączyć do oferty w sposób umożliwiający zwrot oryginału wykonawcy.
6. W przypadku wnoszenia wadium w formie gwarancji lub poręczenia przez Wykonawców
wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia konieczne jest wymienienie w ich treści
wszystkich Wykonawców w sytuacji, gdy składają oni jeden wspólny dokument.
7. Zamawiający zwróci wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty
najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta
została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem pkt 9.
8. Zamawiający zwróci wadium Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako
najkorzystniejsza niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego.
30
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ) - przetarg nieograniczony o wartości powyżej 135 tys. euro
9. Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium, na wniosek Wykonawcy, który wycofa ofertę
przed upływem terminu składania ofert.
10. Zamawiający zatrzyma wadium, jeżeli Wykonawca:
a) w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26, ust. 3 i 3a ustawy, z przyczyn
leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających
okoliczności o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy, oświadczenia o którym mowa w art.
25a ust. 1 ustawy, pełnomocnictw,
b) nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87, ust. 2 pkt 3, co
spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako
najkorzystniejszej.
9. Zamawiający zatrzyma wadium, jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana:
a) odmówi podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych
w ofercie,
b) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn
leżących po stronie wykonawcy.
10. Wadium może być wniesione w następujących formach:
a) pieniądzu,
b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej,
z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,
c) gwarancjach bankowych,
d) gwarancjach ubezpieczeniowych,
e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z
dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U.
z 2016 r. poz. 359 z późn. zm.).
IX. Termin związania z ofertą
1. Termin związania ofertą wynosi 60 dni.
2. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
3. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek zamawiającego może przedłużyć termin związania
ofertą, z tym że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu
związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego
terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.
X. Opis sposobu przygotowania oferty
1. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. W przypadku złożenia większej liczby,
wszystkie oferty tego Wykonawcy zostaną odrzucone.
2. W celu poprawnego przygotowania oferty Wykonawcy powinni zapoznać się dokładnie
z informacjami zawartymi w SIWZ wraz z jej załącznikami i przygotować ofertę zgodnie
z wymaganiami określonymi w tym dokumencie w formie zapewniającej pełną czytelność, a
dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być złożone wraz z tłumaczeniem na język
polski.
31
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ) - przetarg nieograniczony o wartości powyżej 135 tys. euro
3. Dokument JEDZ należy sporządzić zgodnie ze wzorem standardowego formularza. Aby
wypełnić Jednolity Europejski Dokument Zamówienia Wykonawca korzysta z
udostępnionej przez Komisję Europejską strony internetowej, pod adresem:
http://ec.europa.eu/growth/espd lub z edytowalnej wersji Jednolitego Europejskiego
Dokumentu Zamówienia dołączonej jako Załącznik nr 3 do SIWZ. Dokument JEDZ
Wykonawcy wypełniają zgodnie z instrukcją wypełniania Jednolitego Europejskiego
Dokumentu Zamówienia JEDZ znajdującą w Załączniku nr 8 do SIWZ lub pod wskazanym
adresem
internetowym:
https://www.uzp.gov.pl/baza-wiedzy/jednolity-europejskidokument-zamowienia. Dokument można wypełnić w narzędziu znajdującym się pod adresem:
https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter?lang=pl lub ręcznie. Zamawiający
wymaga złożenia formularza JEDZ w formie „papierowej”, więc wypełniony
w narzędziu, lub odręcznie dokument należy następnie wydrukować, podpisać i dołączyć do
oferty.
4. Oświadczenia o których mowa w ogłoszeniu o zamówieniu i SIWZ, dotyczące Wykonawcy i
innych podmiotów na których zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca na zasadach
określonych w art. 22a ustawy oraz dotyczące podwykonawców składane są w oryginale.
5. Dokumenty o których mowa w ogłoszeniu o zamówieniu i SIWZ, inne niż oświadczenia
dotyczące Wykonawcy i innych podmiotów na których zdolnościach lub sytuacji polega
Wykonawca na zasadach określonych w art. 22a ustawy oraz dotyczące podwykonawców
składane są w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem.
6. Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio Wykonawca, podmiot, na
którego zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca, wykonawcy wspólnie ubiegający się o
udzielenie zamówienia albo podwykonawca, w zakresie dokumentów, które każdego z nich
dotyczą.
7. Poświadczenie za zgodność z oryginałem następuje w formie pisemnej.
8. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest z zachowaniem formy pisemnej w
języku polskim.
9. Oferta składana jest przez Wykonawcę wyłącznie w formie pisemnej. Zamawiający odrzuci
ofertę złożoną w innej formie np. za pomocą faksu lub w formie elektronicznej.
10. Oferta wraz z załącznikami musi być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania
Wykonawcy, a upoważnienie do podpisania oferty musi być złożone z ofertą, jeżeli nie
wynika ono z innych dokumentów załączonych przez Wykonawcę.
11. Jeśli osoba/osoby podpisująca ofertę działa na podstawie pełnomocnictwa, to pełnomocnictwo
to musi w swej treści jednoznacznie wskazywać uprawnienie do podpisania oferty.
12. Pełnomocnictwo musi zostać dołączone do oferty i musi być złożone w oryginale lub kopii
poświadczonej za zgodność z oryginałem - kopia pełnomocnictwa musi być poświadczona
notarialnie.
13. Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 8 w zw. z art. 96 ust. 3 ustawy Pzp oferty składane w
postępowaniu o zamówienie publiczne są jawne i podlegają udostępnieniu od chwili ich
otwarcia, z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu
32
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ) - przetarg nieograniczony o wartości powyżej 135 tys. euro
ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r.
Nr 153, poz. 1503 z późn. zm.), jeśli Wykonawca w terminie składania ofert zastrzegł, że nie
mogą one być udostępniane i jednocześnie wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią
tajemnicę przedsiębiorstwa.
14. W przypadku, gdy oferta zawiera informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w
rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, Wykonawca winien nie później
niż w terminie składania ofert, zastrzec, że nie mogą być one udostępniane i wykazać, że
zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w szczególności wykazać, że:
a) informacja ma charakter techniczny, technologiczny, organizacyjny przedsiębiorstwa lub
posiada wartość gospodarczą,
b) nie została ujawniona do wiadomości publicznej,
c) podjęto w stosunku do niej niezbędne działania w celu zachowania poufności.
15. Zamawiający zaleca, aby informacje zastrzeżone, jako tajemnica przedsiębiorstwa były przez
wykonawcę złożone w oddzielnej wewnętrznej kopercie z oznakowaniem „tajemnica
przedsiębiorstwa”, lub spięte (zszyte) oddzielnie od pozostałych, jawnych elementów oferty.
Brak jednoznacznego wskazania, które informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa
oznaczać będzie, że wszelkie oświadczenia i zaświadczenia składane w trakcie niniejszego
postępowania są jawne bez zastrzeżeń.
16. Zamawiający informuje, że w przypadku kiedy Wykonawca otrzyma od niego wezwanie w
trybie art. 90 ustawy PZP, a złożone przez niego wyjaśnienia i/lub dowody stanowić będą
tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji
Wykonawcy będzie przysługiwało prawo zastrzeżenia ich jako tajemnica przedsiębiorstwa.
Przedmiotowe zastrzeżenie zamawiający uzna za skuteczne wyłącznie w sytuacji kiedy
Wykonawca oprócz samego zastrzeżenia, jednocześnie wykaże, iż dane informacje stanowią
tajemnicę przedsiębiorstwa.
17. Opis sposobu obliczenia ceny oferty:
a) zgodnie z art. 2 pkt 1 ustawy przez cenę należy rozumieć cenę w rozumieniu art. 3 ust. 1
pkt 1 ustawy z dnia 09 maja 2014r. o informowaniu o cenach towarów i usług (Dz.U. z
2014r., poz. 915). Zgodnie z niniejszą ustawą przez cenę należy rozumieć wartość
wyrażoną w jednostkach pieniężnych, którą Zamawiający jest zobowiązany zapłacić
Wykonawcy za przedmiot zamówienia. W cenie uwzględnia się podatek od towarów i
usług oraz podatek akcyzowy, jeżeli na podstawie odrębnych przepisów sprzedaż towaru
(usługi) podlega obciążeniu podatkiem od towarów i usług oraz podatkiem akcyzowym,
b) w zaoferowanej cenie realizacji zamówienia muszą być zawarte wszelkie podatki, cła i inne
zobowiązania podatkowe wynikające ze stosowanych ustaw. Wykonawca w cenie oferty
jest zobowiązany zawrzeć wszelkie upusty i rabaty, jakie zamierza udzielić
Zamawiającemu,
c) cenę/ceny w ofercie podaje się wyłącznie w PLN,
d) cenę oferty oblicza się z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku,
33
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ) - przetarg nieograniczony o wartości powyżej 135 tys. euro
18. Zaleca się, aby wszystkie strony oferty były spięte w sposób zapobiegający dekompletacji
zawartości oferty i opatrzone kolejnym numerem. W treści oferty powinna znajdować się
informacja o ilości stron.
19. Poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone datą i podpisem osoby
podpisującej ofertę.
20. Koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi Wykonawca, niezależnie od
wyniku postępowania.
21. Ofertę należy złożyć w zamkniętej, nieprzejrzystej kopercie w sposób gwarantujący
zachowanie poufności jej treści oraz zabezpieczającej jej nienaruszalność do terminu otwarcia
ofert. Koperta winna zawierać nazwę Wykonawcy, być trwale zamknięta i oznakowana w
następujący sposób:
Nadawca:
Nazwa i adres Wykonawcy
(pieczęć)
Okręgowy Inspektorat Służby Więziennej w Białymstoku
ul. Hetmańska 89, 15-727 Białystok
„Oferta na: "Sprzedaż i dostarczenie maszyn, urządzeń i elektronarzędzi do realizacji
kursów zawodowych w 2017 roku, dla osadzonych w siedmiu jednostkach OISW w
Białymstoku." w ramach Programu Operacyjnego
Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020”
Nr sprawy: OI.D.2230.2.2017.MB
Nie otwierać przed: 14.06.2017 r. godz. 9.30
22. W przypadku braku powyższego opisu na kopercie, Zamawiający będzie traktował taką ofertę
jako „zwykłą” korespondencję i nie ponosi odpowiedzialności za jej otwarcie przed terminem
otwarcia ofert. Ponadto, koperta ma być opatrzona nazwą i adresem Wykonawcy, by
umożliwić zwrot nieotwartej oferty, która została złożona po terminie.
23. Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę
poprzez złożenie stosownego oświadczenia. Zmiana oferty lub jej części może nastąpić
wyłącznie przez pisemne oświadczenie osób upoważnionych do występowania w imieniu
Wykonawcy, informujące o zakresie i przedmiocie zmiany. Nowa treść oferty złożona być
musi w kopercie oznaczonej jak opisano w pkt 21 z dopiskiem: "Zmiana oferty". W
przypadku złożenia kilku „Zmian oferty” kopertę każdej „Zmiany oferty” należy
dodatkowo opatrzyć napisem „Zmiana oferty nr …..”. Wycofanie oferty musi zostać
złożone w kopercie oznaczonej jak opisano w pkt 21 z dopiskiem: "Wycofanie oferty".
Koperty oznaczone napisem „Wycofanie oferty” będą otwierane w pierwszej kolejności.
Żadna oferta nie może być zmieniona lub wycofana po upływie terminu składania ofert.
24. Zamawiający niezwłocznie zawiadamia Wykonawcę o złożeniu oferty po terminie oraz
zwraca ofertę po upływie terminu do wniesienia odwołania.
34
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ) - przetarg nieograniczony o wartości powyżej 135 tys. euro
25. Oferty złożone po terminie zostaną zwrócone bez otwierania. Decydujące znaczenie dla oceny
zachowania terminu ma data i godzina wpływu oferty do Zamawiającego, a nie data jej
wysłania przesyłką pocztową czy kurierską.
26. Składanie oferty odbywa się za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z
dnia 23 listopada 2012 roku - Prawo pocztowe (Dz.U. poz. 1529 oraz z 2015 roku poz. 1830),
osobiście lub za pośrednictwem posłańca.
27. Jeżeli Wykonawca zostanie wezwany w trybie art. 26 ust. 3 ustawy Prawo zamówień
publicznych do uzupełnienia dokumentów, dostarcza je w formie pisemnej do siedziby
Zamawiającego, w terminie określonym przez Zamawiającego.
28. Oferta, której treść nie będzie odpowiadać treści SIWZ, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt 3
ustawy zostanie odrzucona (art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy). Wszelkie niejasności i obiekcje
dotyczące treści zapisów w SIWZ należy zatem wyjaśnić z Zamawiającym przed terminem
składania ofert w trybie przewidzianym w części XI niniejszej SIWZ. Przepisy ustawy nie
przewidują negocjacji warunków udzielenia zamówienia, w tym zapisów projektu umowy, po
terminie otwarcia ofert.
29. Ofertę i załączniki do oferty stanowią następujące dokumenty:
a) formularz ofertowy (Załączniki nr 1 do SIWZ),
b) wymagane dokumenty określone w rozdziale VI niniejszej SIWZ,
c) informacja Wykonawcy o zatrudnieniu osób pozbawionych wolności – Załącznik nr 7 do
SIWZ
d) oświadczenie Wykonawcy o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy
kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy Pzp., wraz ze złożeniem
oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą
nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej należy
sporządzić wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 4 do SIWZ (dokument składany w
terminie 3 dni od dnia zamieszczenia przez Zamawiającego na stronie internetowej
informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp).
XI. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert
1. Termin składania ofert
Ofertę należy złożyć do 14 czerwca 2017 roku, do godziny 9.00 w siedzibie Zamawiającego przy
ul. Hetmańskiej 89 w Białymstoku, w sekretariacie na I piętrze.
W przypadku złożenia ofert drogą pocztową o ważności jej złożenia będzie decydowała data wpływu
do Zamawiającego.
2. Termin otwarcia ofert
Otwarcie ofert nastąpi 14 czerwca 2017 roku, o godzinie 9.30 w siedzibie Zamawiającego przy
ul. Hetmańskiej 89 w Białymstoku, w sali konferencyjnej w pokoju nr 313.
Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający przekaże zebranym wykonawcom informację
o wysokości kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Otwarcie ofert jest
jawne i nastąpi bezpośrednio po odczytaniu w/w informacji.
35
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ) - przetarg nieograniczony o wartości powyżej 135 tys. euro
Po otwarciu ofert przekazane zastaną następujące informacje:




nazwa i siedziba wykonawcy,
cena,
termin wykonania zamówienia,
okres gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach.
Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieszcza na stronie internetowej informacje
dotyczące:
 kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia,
 firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie,
 ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w
ofertach.
3. Wykonawca w terminie 3 dni od zamieszczenia przez Zamawiającego na stronie internetowej
informacji, o której mowa w pkt. 2 przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o
przynależności, lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej co pozostali
Wykonawcy, którzy złożyli oferty w niniejszym postępowaniu przetargowym
(art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy). Oświadczenia te składane są w formie oryginału według wzoru
stanowiącego Załącznik nr 4 do SIWZ.
4. Wraz ze złożeniem oświadczenia Wykonawca może
że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do
w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
przedstawić dowody,
zakłócenia konkurencji
5. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców każdy
z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie składa oświadczenie,
o którym mowa powyżej.
XII. Opis sposobu obliczenia ceny
1. Wykonawca określa cenę realizacji zamówienia poprzez wskazanie w Formularzu ofertowym
sporządzonym wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 1 do SIWZ ceny ofertowej brutto za
realizację przedmiotu zamówienia w podziale na części.
2. Cena ofertowa brutto, za części na które złożono ofertę, musi uwzględniać wszystkie koszty
związane z realizacją przedmiotu zamówienia zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia oraz
wzorem umowy określonym w niniejszych SIWZ.
3. Zamawiający w celu ustalenia, czy oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do
przedmiotu zamówienia, zwróci się do Wykonawcy o udzielenie w określonym terminie
wyjaśnień dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny.
4. Zamawiający nie przewiduje możliwości zmian ceny ofertowej brutto.
5. Ceny muszą być podane i wyliczone w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku.
6. Cena oferty winna być wyrażona w złotych polskich (PLN).
7. Zgodnie z art. 89 ust.1 ustawy Pzp. Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli:
a) jest niezgodna z ustawą,
b) jej treść nie odpowiada treści SIWZ, z zastrzeżeniem art.87 ust.2 pkt.3 Pzp,
36
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ) - przetarg nieograniczony o wartości powyżej 135 tys. euro
c) jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji,
d) zawiera rażąco niską cenę lub koszt w stosunku do przedmiotu zamówienia,
e) została złożona przez Wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie
zamówienia lub niezaproszonego do składania ofert,
f) zawiera błędy w obliczeniu ceny lub kosztu,
g) Wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na
poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust.2 pkt.3 ustawy Pzp,
h) Wykonawca nie wyraził zgody, o której mowa w art. 85 ust.2 ustawy Pzp, na przedłużenie
terminu związania ofertą,
i) wadium nie zostało wniesione lub zostało wniesione w sposób nieprawidłowy,
j) jej przyjęcie naruszyłoby bezpieczeństwo publiczne lub istotny interes bezpieczeństwa
państwa, a tego bezpieczeństwa lub interesu nie można zagwarantować w inny sposób,
k) jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.
8. Jeżeli w ofercie będą znajdowały się omyłki, Zamawiający zgodnie z art. 87 ust. 2 ustawy Pzp
poprawia i niezwłocznie zawiadamia o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona:
a) oczywiste omyłki pisarskie, którymi są w szczególności: widoczne, wbrew zamierzeniu
niewłaściwe użycie wyrazu, widocznie mylną pisownię albo widoczne niezamierzone
opuszczenie wyrazu;
b) oczywiste omyłki rachunkowe, którymi są w szczególności: omyłki w obliczeniu ceny, które
polegają na uzyskaniu nieprawidłowego wyniku działania arytmetycznego, przy założeniu,
że składniki działania są prawidłowe i które można jednoznacznie poprawić znając reguły
arytmetyczne. Dotyczy to w szczególności wyniku sumowania, mnożenia oraz powiększania
wartości netto o stawkę podatku VAT. Zamawiający poprawiając oczywiste omyłki
rachunkowe uwzględnia ich konsekwencje rachunkowe;
c) inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją, niepowodujące istotnych
zmian w treści oferty.
10. Cena jednostkowa wpisana w formularzu ofertowym winna być wartością dodatnią i różną od
zera, w przeciwnym przypadku oferta zostanie odrzucona jako niezgodna z SIWZ.
XIII. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z
podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert
1. Zamawiający oceni i porówna te oferty, które:
a) zostaną złożone przez Wykonawców nie wykluczonych przez Zamawiającego z niniejszego
postępowania;
b) nie zostaną odrzucone przez Zamawiającego.
2. Przy ocenie ofert Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:
a) Cena (C) – ranga 60%
37
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ) - przetarg nieograniczony o wartości powyżej 135 tys. euro
b) Aspekty społeczne (L) – ranga 40% – Liczba zatrudnionych osób będących członkami grup
społecznie marginalizowanych, o których mowa w rozdziale V pkt. 1. niniejszej SIWZ (art.
22, ust. 2, pkt 3 ustawy Prawo Zamówień Publicznych).
3. Zamawiający oceni oferty w następujący sposób:
Kryterium I Cena (C) – max 60 pkt
Liczba przyznanych punktów dla poszczególnych ofert będzie obliczona zgodnie z poniższym
wzorem:
Cena najniższa
----------------------------------- x 60 pkt = ilość punktów dla danej oferty
Cena danej oferty
Kryterium II Liczba zatrudnionych osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych –
osób pozbawionych wolności lub zwalnianych z zakładów karnych, o których mowa w ustawie z dnia
6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny wykonawczy (Dz. U. poz. 557, z późn. zm.), mających trudności w
integracji ze środowiskiem (L) – max 40 pkt
Liczba przyznanych punktów dla poszczególnych ofert będzie obliczona zgodnie z poniższym
wzorem:
Ilość osób zatrudnionych wskazana w badanej ofercie
--------------------------------------------------------------------- x 40 pkt = ilość punktów dla danej oferty
Maksymalna ilość osób zatrudnionych
wskazana w złożonych ofertach
4. Punktacja przyznawana ofertom w poszczególnych kryteriach będzie liczona z dokładnością
do dwóch miejsc po przecinku.
5. Maksymalna liczba punktów, możliwych do uzyskania przez Wykonawcę, będąca sumą
wszystkich kryteriów wynosi 100.
6. Każda oferta nieodrzucona zostanie oceniona wg kryteriów opisanych w pkt 2 i otrzyma
liczbę punktów (S) obliczoną wg wzoru S = C + L.
7. Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która otrzyma największą liczbę punktów S
obliczonych wg wzoru opisanego w pkt 6. W przypadku uzyskania jednakowej liczby
punktów przez dwie lub więcej ofert, Zamawiający spośród tych ofert wybiera ofertę z
najniższą ceną, a jeżeli zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wzywa
Wykonawców, którzy złożyli te oferty do złożenia w terminie określonym przez
Zamawiającego ofert dodatkowych. Wykonawcy składając oferty dodatkowe, nie mogą
zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.
8. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiadać będzie wszystkim
wymaganiom przedstawionym w ustawie Pzp, oraz w SIWZ i zostanie oceniona jako
najkorzystniejsza w oparciu o podane w niniejszej SIWZ kryteria wyboru.
38
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ) - przetarg nieograniczony o wartości powyżej 135 tys. euro
XIV. Informacje o formalnościach, jakie powinny być dopełnione po wyborze oferty w celu
zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego
1. Umowa w sprawie realizacji zamówienia publicznego zawarta zostanie z uwzględnieniem
postanowień wynikających z treści niniejszej SIWZ oraz danych zawartych w ofercie.
2. Zamawiający podpisze umowę z Wykonawcą, który przedłoży najkorzystniejszą ofert z
punktu widzenia kryteriów przyjętych w niniejszej specyfikacji.
3. Osoby reprezentujące Wykonawcę przy podpisywaniu umowy powinny posiadać ze sobą
dokumenty potwierdzające ich umocowanie do podpisania umowy, o ile umocowanie to nie
będzie wynikać z dokumentów załączonych do oferty.
4. W przypadku wyboru oferty złożonej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o
udzielenie zamówienia Zamawiający może żądać przed zawarciem umowy przedstawienia
umowy regulującej współpracę tych Wykonawców. Umowa taka winna określać strony
umowy, cel działania, sposób współdziałania, zakres prac przewidzianych do wykonania
każdemu z nich, solidarną odpowiedzialność za wykonanie zamówienia, oznaczenie czasu
trwania konsorcjum (obejmującego okres realizacji przedmiotu zamówienia,), wykluczenie
możliwości wypowiedzenia umowy konsorcjum przez któregokolwiek z jego członków do
czasu wykonania zamówienia.
5. Wybrany Wykonawca zostanie powiadomiony o miejscu i terminie zawarcia umowy jak
również o wszelkich ewentualnych dodatkowych formalnościach, jakie winny zostać
dopełnione w celu zawarcia umowy.
6. Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie krótszym niż
10 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli
zawiadomienie to zostanie przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, albo 15
dni- jeżeli zostało przesłane w inny sposób.
7. Przed upływem terminu określonego w ust. 6, Zamawiający może zawrzeć umowę, jeżeli w
postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, złożono jedną ofertę ( art. 94 pkt 2 ppkt
1 lit. a ustawy Pzp).
8. Zawarcie umowy nastąpi wg wzoru zamawiającego. Wzór umowy stanowi Załącznik nr 2 do
SIWZ do niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
9. Postanowienia ustalone we wzorze umowy nie podlegają negocjacjom.
10. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie
zamówienia publicznego Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych
ofert, bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny, chyba, że zachodzą przesłanki
unieważnienia postępowania, o których stanowi art. 93 ust. 1 ustawy Pzp.
XV. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy
Zamawiający nie przewiduje wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
39
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ) - przetarg nieograniczony o wartości powyżej 135 tys. euro
XVII. Środki ochrony prawnej przysługujące wykonawcy w toku postępowania o udzielenie
zamówienia
Wykonawcom, a także innym osobom, jeżeli ich interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub
może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy, przysługują
środki ochrony prawnej określone w dziale VI ustawy z dnia 29.01.2004r. Pzp. (Dz. U. z 2015r., poz.
2164 z późn. zm.).
1. Odwołanie w niniejszym postępowaniu przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami
Pzp czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub
zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie Pzp.
2. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której
zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów,
określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie
odwołania.
3. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia
odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego
terminu. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed
upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem
terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.
4. Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować
Zamawiającego o niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez niego lub
zaniechaniu czynności, do której jest on zobowiązany na podstawie ustawy, na które nie
przysługuje odwołanie na podstawie art. 180 ust. 2.
5. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności
Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób
określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w
inny sposób.
6. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień specyfikacji
istnych warunków zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w
Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia specyfikacji istotnych warunków
zamówienia na stronie internetowej.
7. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w ust. 7 i 8 wnosi się w terminie 10 dni od
dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć
wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.
8. W przypadku wniesienia odwołania wobec treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień
specyfikacji istotnych warunków zamówienia Zamawiający może przedłużyć termin składania
ofert.
9. W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu związani
ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Izbę orzeczenia.
10. Odwołania i wszelką korespondencję związana z odwołaniem przekazuje się wyłącznie w
formie pisemnej osobiście, faksem za pośrednictwem posłańca lub za pośrednictwem
operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012r. – Prawo pocztowe (Dz.
U. z 2012 r. poz. 1529 z późn. zm.).
40
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ) - przetarg nieograniczony o wartości powyżej 135 tys. euro
XVIII. Opis części zamówienia, jeżeli zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych
1. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. Opis każdej części zamówienia znajduje
sie w części III niniejszej SIWZ.
2. Zamawiający dopuszcza składanie ofert w odniesieniu zarówno do jednej, kilku jak i
wszystkich części zamówienia.
3. Zamawiający nie określa maksymalnej liczby części zamówienia na które może zostać
udzielone zamówienie jednemu wykonawcy.
XIX. Maksymalna liczba wykonawców, z którymi zamawiający zawrze umowę ramową, jeżeli
zamawiający przewiduje zawarcie umowy ramowej
Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
XX. Informację o przewidywanych zamówieniach, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub
art. 134 ust. 6 pkt 3, jeżeli zamawiający przewiduje udzielenie takich zamówień
Zamawiający nie przewiduje udzielenia w/w zamówień.
XXI. Opis sposobu przedstawiania ofert wariantowych oraz minimalne warunki, jakim muszą
odpowiadać oferty wariantowe wraz z wybranymi kryteriami oceny, jeżeli zamawiający
wymaga lub dopuszcza ich składanie
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
XXII. Adres poczty elektronicznej lub strony internetowej zamawiającego
Adres strony internetowej Zamawiającego: www.sw.gov.pl
Adres e-mail Zamawiającego: [email protected]
XXIII. Informacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia między
zamawiającym a wykonawcą, jeżeli zamawiający przewiduje rozliczenia w walutach obcych
1. Zamawiający nie przewiduje rozliczenia w walutach obcych.
2. Zamawiający przewiduje rozliczenia z Wykonawca wyłączenie w złotych polskich.
XXIV. Aukcje elektroniczne
Zamawiający nie przewiduje zastosowania aukcji elektronicznej.
XXV. Wysokość zwrotu kosztów udziału w postępowaniu, jeżeli zamawiający przewiduje ich
zwrot
Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
XXVI. Wymagania o których mowa w art. 29 ust. 3a
Zamawiający nie określa wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 3a.
41
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ) - przetarg nieograniczony o wartości powyżej 135 tys. euro
XXVII. Wymagania, o których mowa w art. 29 ust. 4
Zamawiający nie określa wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 4.
XXVIII. Informację o obowiązku osobistego wykonania przez wykonawcę kluczowych części
zamówienia, jeżeli zamawiający dokonuje takiego zastrzeżenia zgodnie z art. 36a ust. 2
Zamawiający nie dokonuje zastrzeżenia, o którym mowa w art. 36a ust.2.
XXIX. Wymóg lub możliwość złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia
katalogów elektronicznych do oferty, w sytuacji określonej w art. 10a ust. 2
Zamawiający nie przewiduje możliwości złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub
dołączenia katalogów elektronicznych do oferty.
XXX. Wykaz załączników do SIWZ:
Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy,
Załącznik nr 2 - Projekt umowy,
Załącznik nr 3 - Standardowy formularz Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia,
Załącznik nr 4 - Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art.24
ust.1 pkt 23 ustawy Prawo Zamówień publicznych, tj. nie należę do grupy
kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007r. O ochronie konkurencji i
konsumentów, lub informacja o tym, że wykonawca nie należy do grupy kapitałowej.
Wykonawcy przesyłają wypełniony załącznik Nr 4 do SIWZ do Zamawiającego w
terminie 3 dni od dnia zamieszczenia przez Zamawiającego na stronie internetowej
informacji o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy,
Załącznik nr 5 - Protokół odbioru dostawy,
Załącznik nr 6 - Protokół odbioru przedmiotu zamówienia,
Załącznik nr 7 - Oświadczenie Wykonawcy dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu
dotyczące klauzuli społecznej,
Załącznik nr 8 - Instrukcja wypełnienia Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia.
…………......……………………….
podpis i pieczęć wykonawcy
42
Download