praca magisterska - Analiza finansowa

advertisement
praca magisterska - Analiza finansowa - wskaźniki (11 stron).doc
(319 KB) Pobierz
Podstawowe wskaźniki oceny ekonomicznej przedsiębiorstwa.
Analiza wskaźnikowa jest działem analizy ekonomicznej zwanym analizą finansową.
Analiza finansowa jest to dział analizy ekonomicznej zajmujący się metodami, procedurami i
technikami postępowania badawczego oraz tworzeniem zasad posługiwania się nimi w badaniach
strukturalnych i przyczynowych zjawisk należących do gospodarki finansowej w
przedsiębiorstwie[1].
Dane do analizy wskaźnikowej uzyskuje się z tych samych źródeł co do wyceny
przedsiębiorstwa. Są to zatem bilanse, rachunki wyników, przepływy, raporty okresowe.
Obliczone na podstawie tych danych wskaźniki stają się przydatne dopiero wtedy, gdy można je
z czymś porównać. W praktyce możliwe jest porównanie wskaźników w czasie i w przestrzeni.
Analiza rentowności
Rentowność jest podstawowym czynnikiem warunkującym rozwój spółki.
Analiza rentowności odpowiada na pytanie jaka jest szybkość zwrotu zaangażowanych w
przedsiębiorstwo kapitałów.
Wskaźniki rentowności wyrażają stosunek zysku osiągniętego z działalności gospodarczej
do różnych podstaw porównań. Służą one nie tylko do oceny przedsiębiorstwa, ale także zdolności
kierownictwa firmy do generowania zysku z posiadanych środków. W praktyce można wyróżnić
trzy płaszczyzny badania rentowności:

rentowność sprzedaży;

rentowność aktywów (majątku);

rentowność finansową.
Do badania rentowności sprzedaży stosowane są następujące wskaźniki:
Rentowność sprzedaży
brutto
=
Rentowność sprzedaży
netto
=
Wskaźnik rentowności sprzedaży brutto ukazuje efektywność osiąganą przez
przedsiębiorstwo na zrealizowanej produkcji wyrobu czy usług. Wielkość jego jest niezależna od
stopy opodatkowania zysku; odzwierciedla politykę cenową podmiotu gospodarczego i zysk
uzyskany ze sprzedaży. Oczywiście, im wyższy jego poziom, tym lepsza ocena firmy. Podstawą
są tu porównania z innymi firmami branży oraz ze średnią branżową i analiza kształtowania się
wskaźnika w badanej firmie w czasie.
Wskaźnik rentowności sprzedaży netto różni się od poprzedniego licznikiem, w którym
zamiast zysku przed opodatkowaniem uwzględnia się zysk netto. Informuje on o tym, jaką marżę
zysku przynosi dana wielkość sprzedaży. Niska wartość tego wskaźnika oznacza, że należy więcej
sprzedać, aby uzyskać określoną kwotę zysku. Wysoka wartość wskaźnika jest zatem informacją
o korzystnej sytuacji finansowej firmy.
W ramach analizy rentowności aktywów badany jest wskaźnik rentowności aktywów,
często zwany wskaźnikiem zwrotu z majątku (ROA – return on assets). Wyraża się on wzorem:
Rentowność
majątku
=
Zysk netto
Aktywa ogółem
x
100%
Wskaźnik rentowności majątku określa ogólną zdolność aktywów do generowania zysku
netto[2]. Pokazuje jak efektywnie przedsiębiorstwo zarządza swoimi aktywami. Im efektywniej
firma zarządza swoimi aktywami, tym wyższa jest jego wartość. Ponieważ na końcową wartość
wskaźnika rentowności aktywów wpływa wiele czynników, często o przeciwnym kierunku
oddziaływania, dlatego obliczając jego wartość wyznacza się również następującą zależność:
Zysk netto
Aktywa ogółem
=
Zysk netto
Sprzedaż netto
x
Sprzedaż netto
Aktywa ogółem
Zależność ta oznacza, że rentowność aktywów jest iloczynem wskaźnika obrotu aktywami
i rentowności sprzedaży netto. Znajomość tej relacji jest bardzo pomocna do określenia, co
wpływa na zmiany w rentowności aktywów. Określona wartość rentowności aktywów może być
wynikiem dwóch sytuacji:

polityki niskich cen – firma sprzedaje dużo z małym zyskiem jednostkowym;

polityki wysokich cen – firma sprzedaj mało z dużym zyskiem jednostkowym.
W pierwszym przypadku rentowność sprzedaży jest niska, ale wysoka jest rotacja
aktywów, w drugim jest odwrotnie – wysoka rentowność sprzedaży, ale relatywnie mniejsza
rotacja aktywów.
Trzecim aspektem analizy rentowności firmy jest rentowność finansowa. O sytuacji w tej
dziedzinie informuje wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE – return on equity). Wyznacza
się go według następującego wzoru:
Rentowność kapitału
własnego
=
Zysk netto
Kapitał własny
x
100%
Wskaźnik rentowności zaangażowanego kapitału własnego, inaczej rentowności
finansowej pozwala określić stopę zysku jaką przynosi wkład kapitałowy wniesiony przez
właścicieli do danego przedsiębiorstwa.
Do celów analityki wskaźnik ROE można przedstawić przy pomocy dwóch iloczynów:
Zysk netto
Aktywa ogółem
=
Zysk netto
Kapitał własny
Zysk netto
Sprzedaż netto
x
Zysk netto
=
Sprzedaż netto
Sprzedaż netto
Aktywa ogółem
Sprzedaż netto
x
Aktywa ogółem
x
Aktywa
ogółem
Kapitał
własny
Wysoka wartość wskaźnika świadczy o dobrej kondycji finansowej przedsiębiorstwa. Jest
to także korzystny sygnał dla inwestorów giełdowych i akcjonariuszy. Wyższa efektywność
kapitału własnego stwarza szansę wyższej dywidendy i dalszego dynamicznego rozwoju firmy.
Wskaźnik ten często jest uznawany za najważniejszy dla inwestora giełdowego.
Finansowanie bieżących i przyszłych celów przedsiębiorstwa wyłącznie kapitałami
własnymi nie jest wystarczające. Najczęściej wykorzystywane są więc dodatkowe źródła
pozyskania kapitału. Kapitały obce charakteryzują się przede wszystkim tym, że oddane do
dyspozycji kredytobiorcy muszą być zwrócone wraz z należnymi odsetkami w uzgodnionym
terminie.
Powstaje w związku z tym ryzyko, że w terminie spłaty firma nie zdoła zwrócić
odpowiedniej części pożyczonych sum i odsetek należnych za postawienie obcych środków
pieniężnych do dyspozycji.
Chęć maksymalizacji dochodu właścicieli firmy wymaga poszukiwania i ustalenia
optymalnej proporcji między wielkością kapitałów własnych i obcych uczestniczących w
finansowaniu działalności przedsiębiorstwa. Gdyby całość majątku była pokryta kapitałami
własnymi, to zyskowność kapitałów własnych (wskaźnik ROE) równałaby się zyskowności
majątku (wskaźnik ROA). Jednak dążenie przedsiębiorstwa do stałego wzrostu rentowności
kapitału własnego powoduje, że część majątku (aktywów) pokrywana jest pożyczkami, kredytami
czy zobowiązaniami. Dzięki efektywnemu angażowaniu kapitałów obcych, których koszt
pozyskania w postaci wymagających zapłaty jest niższy od zyskowności majątku,
przedsiębiorstwo osiąga dodatkowe korzyści, które znajdują odzwierciedlenie we wzroście
zyskowności kapitałów własnych. W takim przypadku zyskowność kapitałów własnych jest wyższa
od zyskowności majątku. Różnica poziomu obu wskaźników (ROE i ROA) wyraża pozytywny efekt
dźwigni finansowej i może być wyrażona formułą:
EDF = ROE – ROA
Dodatni efekt dźwigni finansowej występuje zatem, jeżeli stopa procentowa stosowana do
płaconych odsetek od kredytów i pożyczek jest niższa od zyskowności majątku:
Zysk netto
Aktywa ogółem
x
100%>stopa
kredytów
procentowa
od
zaciągniętych
Jeżeli odsetki od kapitałów obcych są wyższe od zyskowności majątku, dźwignia staje się
ujemna, powodując obniżenie rentowności kapitałów własnych, a często – przy nadmiernym
zadłużeniu – prowadzi do niewypłacalności.
Dźwignia finansowa daje dodatnie efekty, gdy stopa zyskowności kapitałów własnych
wzrasta w miarę powiększania się udziałów obcych kapitałów w finansowaniu majątku, lecz stopa
odsetek od zaciągniętych kredytów jest niższa od zyskowności majątku osiąganej przez
przedsiębiorstwo.
Tab. Nr 1. Rentowność „Żywiec” S.A. (%)
1993
1994
ROA
19,1
9,1
ROE
29,8
10,8
wsk. rent. sprzedaży brutto
29,2
16,1
wsk. rent. sprzedaży netto
16,5
10,8
EDF
10,7
1,7
Źródło: Sprawozdania finansowe ZP „Żywiec” S.A. Obliczenia własne.
1995
9,2
11,5
15,2
9,5
2,3
Na wielkość wskaźnika ROA w ZP Żywiec S.A. w 1993 r znaczny wpływ wywarła
rentowność sprzedaży netto. Emisja akcji wpłynęła na znaczny spadek stopy zwrotu na aktywach
do 9,1%. Tendencja spadkowa została zahamowana w roku następnym.
Podobną tendencję wykazywała stopa zwrotu na kapitałach własnych. Przyczyną spadku
ROE w 1994 r, tak jak w przypadku ROA była emisja papierów wartościowych.
W 1994 r zauważa się obniżanie poziomów wszystkich wskaźników rentowności sprzedaży.
Przychody ze sprzedaży netto w ciągu trzech analizowanych lat rosły szybciej niż zyski spółki.
Analiza płynności.
Płynność finansowa, tj. zdolność do terminowej spłaty zobowiązań w normalnych
warunkach, wymaga dysponowania środkami płatniczymi w niezbędnej wysokości. Do oceny
płynności finansowej wykorzystuje się wskaźniki oparte na relacji majątku obrotowego lub jego
części do zobowiązań bieżących: wskaźnik bieżącej płynności i wskaźnik szybki.
Wskaźniki te informują o możliwościach płatniczych przedsiębiorstwa.
...
Plik z chomika:
samos2
Inne pliki z tego folderu:
praca magisterska - bankowość.doc (489 KB)
praca magisterska - Analiza ekonomiczna - wzory.doc (282 KB)
 praca magisterska - 71.doc (322 KB)
 praca magisterska - 75.doc (571 KB)
 praca magisterska - 69.doc (314 KB)


Inne foldery tego chomika:

Dokumenty
Galeria
 prace naukowe
 Prywatne

Zgłoś jeśli naruszono regulamin





Strona główna
Aktualności
Kontakt
Dział Pomocy
Opinie


Regulamin serwisu
Polityka prywatności
Copyright © 2012 Chomikuj.pl
Download