Marketing - Internet Świadłowodowy dla Firm

advertisement
I. ISTOTA RYNKU I JEGO STRUKTURA
1. Pojęcie rynku i problemy jego interpretacji w kierunku określenia istoty rynku .
2. Stosunki rynku. Istota i interakcje w strukturze stosunków rynkowych.
3. Zagadnienie popytu. Podsystem popytu. Transformacja potrzeb w popyt.
Determinanty
popytu.
II. PROBLEMATYKA OBROTU TOWAROWEGO
1. Koncepcja systemowa obrotu towarowego (identyfikacja struktury obrotu
towarowego)
2. Klasyfikacja i interpretacja podstawowej kategorii obrotu towarowego i pojęć
pokrewnych w aspekcie klasycznym i współczesnym
3. Funkcje obrotu towarowego i podstawy ich realizacji w aspekcie zadań i wymogów
rynku oraz w aspekcie zadań i wymogów rynku oraz w aspekcie zadań i wzrostu
efektywności.
III. TEORETYCZNE PODSTAWY KONCEPCJI MARKETINGU
1. Fazy i kierunki rozwoju koncepcji marketingu.
2. Podstawowe funkcje i wymiary marketingu.
PYTANIE: Jaka jest relacja między marketingiem, zarządzaniem marketingowym,
zarządzaniem marketingiem, planowaniem marketingowym.
związki, podobieństwa, różnice, zależności w procesie powstawania pojęć, odpowiedź
strukturalna, przekrojowa
POJĘCIE RYNKU
RYNEK (w ujęciu klasycznym)
- ogół stosunków wymiennych towarowo-pieniężnych między instytucjami
sprzedającymi towar - reprezentującymi podaż, a osobami i instytucjami kupującymi
- reprezentującymi popyt
WARUNKI ISTNIENIA I FUNKCJONOWANIA RYNKU
 wymiana towarowo-pieniężna
 samodzielność nawiązywania stosunków wymiennych przez uczestników rynku
(wzajemne determinowanie elementów w wyniku popytu i podaży)
RYNEK (w ujęciu systemowym)
- układ elementów powiązanych ze sobą za pomocą odpowiedniej sieci sprzężeń
(stosunków
rynkowych)
*
*
*
*
INTERPRETACJA
elementy: podmioty i przedmioty
sprzężenia (wewnętrzne powiązania z otoczeniem) :informacyjne, bodźcowe i
zasileniowe
struktura rynku : rozmieszczenie elementów wraz ze wszystkimi wzajemnymi relacjami
istota stosunków: procesy negocjacji warunków wymiany
* mechanizm rynkowy : określone związki przyczynowo-skutkowe zachodzące
między popytem, podażą, a ceną
Można powiedzieć, że rynek jest to układ elementów powiązanych za pomocą sprzężeń.
Istotą stosunków rynkowych jest problem umiejscowienia ich w strukturze stosunków
wymiennych. Elementami są podmioty i przedmioty. Podmioty to sprzedający i kupujący obecni
i potencjalni. Przedmioty to towary i usługi, potrzeby. Można powiedzieć więc , że jest to układ
różnego rodzaju podmiotów, który powstaje w wyniku określonego stosunku do towarów,
potrzeb, albo który to układ podmiotów reprezentują określone przedmioty (potrzeby, oferta
produktowa, podaż, popyt). Sprzężenia zachodzące między tymi elementami mogą być
wewnętrzne lub zewnętrzne. Sprzężenia wewnętrzne to wszelkiego rodzaju powiązania
informacyjne, bodźcowe, zasileniowe w ramach przedsiębiorstwa. Badania rynku polegają na
określonej interpretacji struktury rynku, czyli rozmieszczenia elementów wraz ze wszystkimi
wzajemnymi relacjami. Jest to system elementów rynkowych. Istotą struktury rynku są
stosunki rynkowe, a istotą stosunków rynkowych są procesy negocjacji warunków wymiany.
Stosunki rynkowe to element integralny stosunków wymiennych, czyli są ich podsystemem i
sprowadzają się do negocjowania warunków. Istotą stosunków rynkowych jest nie sprzedaż,
nie handel, nie zakup, lecz doprowadzenie do transakcji, a nie sama transakcja.
Rynek to pewien system mający swoją strukturę realną, regulacyjną, informacyjną i ma
swój mechanizm rynkowy. Mechanizm rynkowy to określone związki przyczynowo- skutkowe
zachodzące między popytem, podażą, a ceną. Związki te można budować, tworzyć. Działalność
marketingowa polega m.in. na tworzeniu triad, czyli tworzeniu określonych pożądanych relacji,
które są przejawem programu działania danego przedsiębiorstwa. Należy więc poznać naturę
elementów struktury, istotę stosunków rynkowych i określić mechanizm rynkowy tej struktury.
INTERPRETACJA KATEGORII RYNKU W UJĘCIU SYSTEMOWYM
Kategoria rynku obejmuje procesy decyzyjne związane ze sterowaniem aktami kupnasprzedaży, zamiaru sprzedaży i zakupu (aspiracje sprzedawców i nabywców) inicjują
wzajemne kontakty i proces negocjowania warunków wymiany

Aspiracje sprzedawców i nabywców determinują cały proces negocjowania warunków
wymiany. Marketing, jego działanie społeczne dąży do wykrystalizowania zamiarów i
aspiracji, nadziei, oczekiwań i sformułowania w postaci określonego popytu.
Kategoria rynku to przede wszystkim system mechaniczny. Istotą rynku jest sterowanie
procesami zakupu, które zachodzą lub które mogą zajść.
Rynek może być uznany za system determinant prowadzących do nawiązania stosunków
wymiennych. Jest systemem zmiennym zależnym od wielu uwarunkowań zewnętrznych
(otoczenia)

Do struktury rynku wchodzi cały splot uwarunkowań, okoliczności i różnego rodzaju
wewnętrznych i zewnętrznych przesłanek, które w sposób jednoznaczny prowadzą do
takiego, a nie innego przebiegu negocjacji.
Badania rynkowe, marketingowe sprowadzają się do analizy determinant prowadzących do
nawiązania stosunków wymiennych.
* W procesie negocjowania między uczestnikami wymiany realizują się stosunki rynkowe,
realizuje się mechanizm rynkowy.
Stosunki rynkowe, mechanizm rynkowy można analizować, oceniać przez pryzmat
uwarunkowań procesu negocjowania i przez wymiar charakteru i natury tych procesów.

W swej warstwie realnej rynek powinien zapewnić określone warunki materialne
dokonywanych transakcji.

Rynek określonego towaru jest zbiorem wszystkich elementarnych procesów negocjowania
dotyczącego tego towaru
SKŁADNIKI PROCESU GOSPODAROWANIA



DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA
SFERA REALNA
PROCESY MATERIALNO-RZECZOWE
(wymiar realny)



STOSUNKI RYNKOWE
STOPA REGULACYJNA
PROCESY INFORMACYJNO-DECYZYJNE
(wymiar regulacyjny)
RYNEK OKREŚLONEGO TOWARU- zbiór wszystkich elementarnych procesów negocjowania
dotyczącego tego towaru
Rynek to element procesu gospodarowania (mający dualny charakter), którego istotą są
procesy informacyjno -decyzyjne, którego można zakwalifikować jako pewien układ do sfery
negocjacyjnej, którego istotą są stosunki rynkowe, które są składową stosunków
ekonomicznych.
Inny element dualnej koncepcji procesu gospodarowania ma wymiar realny, marketingoworzeczowy. Stosunkom ekonomicznym odpowiada określona działalność ekonomiczna w skład
której wchodzą procesy negocjacyjne. Warstwa negocjacyjna prowadzi do warstwy realnej
charakterystycznej dla sfery realnej. Procesy negocjacyjne ujawniające się w postaci procesów
informacyjno-decyzyjnych są podstawą, generują procesy materialno- rzeczowe.
CHARAKTERYSTYKA SIECI STOSUNKÓW RYNKOWYCH
 zjawisko ujawniania przez sprzedawców i nabywców zamiaru sprzedaży i zakupu
 zjawisko wzajemnej konfrontacji ujawnionych zamiarów
 mechanizm przetargowy na tle ujawnionych oraz konfrontowanych zamiarów sprzedaży i
zakupów
POJEMNOŚĆ RYNKU - wielkość masy towarowej, która została sprzedana lub przy pełnym
zaopatrzeniu mogłaby być sprzedana. Jest to suma popytu
zaspokojonego i niezaspokojonego (kategoria ilościowa)
CHŁONNOŚĆ RYNKU - stan natężenia potrzeb w porównaniu ze stanem ich zaspokojenia
różnica między popytem zaspokojonym i niezaspokojonym (kategoria
ilościowa)
STRUKTURA UKŁADU RYNKOWEGO
SPRZEDAJĄCY
TOWARY I USŁUGI
KUPUJĄCY
POTRZEBY
UJAWNIONE
wycena wartości wymiennych za pomocą ceny
stosunek pozytywny lub negatywny
analiza potrzeb
znajomość lub nieznajomość
informacja reklama
przejaw podaży
przejaw popytu
zdolność zaspokajania potrzeb
Na schemacie ukazane są współzależności, interakcje między poszczególnymi elementami
układu. Istnieją powiązania między podmiotami (sprzedający-kupujący) i między
podmiotem a przedmiotem (oddziaływanie to przejawia się w postaci podaży i w postaci
popytu). Potrzeba ujawniona jest podstawą popytu.
RODZAJE MARKETINGU W ZALEŻNOŚCI OD POPYTU
SYTUACJA
POPYTU
W
ZAKRESIE ZADANIE, CEL MARKETINGU
popyt negatywny
odwrócenie popytu
brak popytu
popyt
utajony,
ukryty,
potencjalny
obniżanie, kurczenie popytu
popyt wahający się
stworzenie popytu
rozwijanie popytu
popyt
(zrównoważony)
popyt
niezaspokojony
popyt szkodliwy
odnowa- pobudzenie popytu
synchronizacja
popytu
podaży
optymalny podtrzymywanie popytu
nadmierny obniżenie popytu
likwidacja,
popytu
RODZAJE MARKETINGU
market.
zmieniający
(przekonywujący)
marketing pobudzający
marketing rozwojowy
marketing odnawiający
i marketing synchronizujący
marketing zachowawczy
marketing ograniczający
ograniczenie marketing przeciwdziałający
Dokonać systematyki pojęć:
 marketing, zarządzanie, logistyka, obrót towarowy, handel,
rynek, stosunki rynkowe, popyt, przebiegi towarowe, dystrybucja
POPYT
POPYT- zasadniczy element struktury rynku, wyraża aspiracje w dziedzinie zakupu
- ujawnione przez nabywców zamiary zakupów formułowane na gruncie ich potrzeb i
realnego funduszu nabywczego
Istotna jest transformacja potrzeb w popyt. Ogniwem pośrednim są preferencje.
PREFERENCJE- wyraz swoistej transformacji i hierarchizacji potrzeb, kształt naszych wyraźnie
sprecyzowanych potrzeb (aspiracji)
- schierarchizowany układ potrzeb
Relacje między potrzebami, popytem, a zakupem
Potrzeby > Popyt > Zakup
KRYTERIA WYRÓŻNIAJĄCE RODZAJE POPYTU
 przedmiot popytu
 elastyczność popytu
 stopień zaangażowania popytu w czasie
 wzajemne powiązania
CZYNNIKI WPŁYWAJĄCE NA POPYT
Potrzeby
Ceny
Preferencje
Popyt
Podaż
Dochody jako podstawa
skłonność do
wydatkowania
pieniędzy
skłonność do korzystania
z kredytu
dochody
nominalne
Systematyka popytu
Marketingowa klasyfikacja popytu (czyli z punktu widzenia wyboru działania marketingowego).
Jest to samo, co podstawowe zad. - rodzaje marketingu. Najpierw jest to zadanie, określenie
sytuacji marketingowej, później urealniamy cele, a później określone rodzaje działania
marketingowego.
1.POPYT NEGATYWNY - sytuacja, gdy na znacznej części rynku popyt nie jest akceptowany
Sposób- kierunek działania:
- zmiana działań marketing. (wobec popytu) w celu zmiany wyobrażenia nabywców o danym
produkcie (strategia oddziaływania na popyt)
- zmiana struktury asortymentowej lub podniesienie jakości produkcji (strategia
oddziaływania na podaż)
2. BRAK POPYTU - sytuacja, gdy ważniejsze segmenty rynku nie zgłaszają zapotrzebowania na
dany produkt lub wykazują obojętność wobec podaży
Sposób- kierunek działania:
- przybliżenie popytu do konsumenta(pobudzenie potrzeb)
- oddziaływanie na otoczenie (pobudz. popytu)
- poprawa alokacji produktów
3. POPYT UTAJONY - sytuacja, gdy oczekiwanie na dobro zdolne zaspokoić już istniejącą
potrzebę, dotychczas nie zaspokojoną z powodu braku takiego dobra
Sposób- kierunek działania:
- pobudzanie producentów i rozwój nowego produktu
- rozwój popytu - marketing rozwojowy skierowany na finalnego nabywcę
4. OBNIŻANIE POPYTU- sytuacja, gdy spadek popytu wywołany niedostatecznym
oddziaływaniem na nabywców
- odnowa, pobudzenie popytu
Sposób- kierunek działania:
- wywołanie nowego cyklu życia produktu poprzesz wykazanie nieznanych dotychczas zalet
produktu
5. POPYT NIEREGULARNY - krótkookresowe wahania popytu, do których nie są dostosowane
zmiany podaży
Sposób- kierunek działania:
- synchronizacja popytu i podaży
6. POPYT OPTYMALNY - sytuacja, gdy zadowolone są obie strony (pełne wykorzystanie
potencjału, zadowolenie nabywców)
Sposób- kierunek działania:
zachowanie poziomu jakościowego produktu i usługi (poprawa)
7. POPYT NADMIERNY - popyt przewyższa podaż
Sposób- kierunek działania:
- ograniczenie popytu (demarketing)
- pobudzanie podaży (marketing pobudzający)
8. POPYT SZKODLIWY - sytuacja, gdy zaspokojenie popytu jest niewskazane
Sposób- kierunek działania:
- wykorzystanie ustawodawstwa lub instytucji ochrony konsumenta
PRZEGLĄD I INTERPRETACJA ZNACZĄCYCH DEFINICJI MARKETINGU
WYBRANA
CEL
DEFINICJ DZIAŁALNOŚCI ORIENTACJA
A
MARKETINGU
MARKETIN
GU
AMA
(1941)
dostarczanie
orientacja
dóbr i usług do na produkt i
konsumenta
sprzedaż
PRZEDMIOT
DZIAŁANIA
ZAKRES
FUNKCJONALNY
MARKETINGU
- dobra, usługi
- funkcja
przedsiębiorstwa
związana z realizacją
obrotu towarów
Zespół
przewidywanie orientacja
- dobra, usługi
ekspertów i kreowanie
na nabywcę - szeroki zakres
z
popytu oraz
funkcji marketingu
Uniwersyt oczekiwań i
w przedsiębiorstwie
etu Ohio
zadowolenia
i w strukturze
(1972)
nabywców
społecznogospodarczej na
rynku
Ph. Kotler zaspokojenie
orientacja
-produkty i usługi z
(1980)
potrzeb i
na
nimi związane
pragnień
rzeczywistyc („produkt
nabywców jako h i
rozszerzony”)
warunek
potencjalnyc - rynek, segmenty
osiągnięcia
h nabywców rynku
celu jednostek
- zróżnicowanie
organizacji
sytuacyjne rynku
Ph. Kotler zaspokajanie
orientacja
- produkty oraz inne
F.Bliemel potrzeb i
na nabywcę wartości i usługi z
(1991)
życzeń
i rynek
nimi związane
poszczególnych (popyt oraz („produkt
grup i
aktualne i
rozszerzony”)
nabywców
przyszłe
- rynek, system
(osiągnięcie
potrzeby
społecz.-gosp.
długofalowego nabywców) - marketing jako
zadowolenia
zintegrowana funkcja
nabywców,
zarządzania
oddziaływanie
w sposób
długotrwały na
poprawę
SPOSÓB REALIZACJI CELU
(METODY I ŚRODKI)
wyodrębniona grupa
czynności gospodarczych dla
kierowania dóbr i usług
zintegrowany zespół
instrumentów odpowiednia
polityka produktu
popieranie sprzedaży ,
wymiana i fizyczny przepływ
produktów
- skoordynowany program
marketingu
- zintegrowany proces
wymiany
- zintegrowany zespół
instrumentów
marketingowych w procesie
kształtowania popytu i
realizacji wymiany
- integracja czynności i
instrumentów
marketingowych z
pozostałymi sferami
funkcjonalnymi i
potencjalnymi w
przedsiębiorstwie (integracja
hierarchiczna w systemie
zarządzania)
poziomu życia
konsumentów)
AMA
(1985)
- stworzenie
wymiany dla
długofalowego
zaspokajania
potrzeb
indywidualnych
i
zorganizowany
ch nabywców
- cele
społeczne
(niekomercyjn
e)
H.Meffert - kształtowanie
F.Schench aktualnych i
(1986)
potencjalnych
rynków
sprzedaży
- długofalowe
zaspokajanie
potrzeb i
rozwiązywanie
problemów
nabywców
orientacja
marketingo
wa (w
szerokim
znaczeniu)
- dobra, usługi, idee
- rynek, system
infrastruktury
społecznoekonomicznej
- marketing jako
koncepcja
zarządzania
- rozszerzenie i
uniwersalizacja
marketingu
- planowanie i realizacja
zintegrowanej strategii
marketingowej
- koordynacja wszystkich
działań przedsiębiorstwa
związanych z rynkiem i
obsługą indywidualnych
nabywców i organizacji
orientacja
marketingo
wa (w
szerokim
znaczeniu)
- planowanie, koordynacja i
kontrola wszystkich działań
przedsiębiorstwa
- zharmonizowany zestaw
narzędzi marketingowych
marketing mix
L. Poth
(1988)
- orientacja
na nabywcę
i rynek (w
aspekcie
strategiczny
mi
operacyjny
m)
- rozwiązywanie
problemów
związanych z
dostarczaniem
produktu i
zaspokojeniem
potrzeb
- proces wymiany
między
organizacjami
niekomercyjnymi i
indywidualnymi
nabywcami
-marketing jako
rynkowo
zorientowany proces
podejmowania
decyzji
- kształtowanie i
oferowanie podaży
rozwiązań
problemów
marketingowych dla
rynku lub segment
rynku
- marketing jako
zintegrowany proces
(system ) myślenia i
podejmowania
decyzji rynkowych
- długofalowe
zaspokojenie
potrzeb i
zadowolenie
nabywców
- stałe
dostosowanie
działań do
wymogów
rynku
Dokonać systematyki pojęć:
- zintegrowany i wzajemnie
dostosowany zestaw środków
i narzędzi marketingowych
(marketing-mix)
- koordynacja, integracja i
sterowanie wszystkimi
sferami i funkcjami
przedsiębiorstwa związanych
z kształtowaniem rynku i
jego obsługą
przebiegi towarowe
sprzedaż
obrót towarowy
przepływy
popyt
marketing mix
potrzeby
preferencje
produkt rozszerzony
wymiana
proces marketingu
proces zarządzania
proces gospod. przeds.
rynek
funkcje zarządzania
funkcje przedsiębiorstwa
potencjał marketingowy,
logistyczny, finansowy,
produkcyjny
system zarządzania
system infrastruktury społekon.
koncepcja marketingu
taktyka marketingu
strategia marketingu
rynek docelowy
podaż rozwiązań
problemów market.
proces informacyjnodecyzyjny
segment rynku
predykcja popytu
PRZEGLĄD I INTERPRETACJA ZNACZĄCYCH DEFINICJI LOGISTYKI
Logistyka, a :
przebiegi towarowe
przepływy towarowe
przepływy informacyjne
fizyczny obieg towarów
handel
transformacja wartości
łańcuch dostaw
poziom obsługi (obsługa klienta)
racjonalizacja kosztów
optymalizacja
wartość dla klienta
Autor
definicji
(rok)
L. Poth
(1970)
R. Ballou
(1973)
P. Traumann
(1976)
J. KrulisRanda
(1977)
W. Lück
(1984)
Aspekt koncepcyjno-funkcjonalny logistyki
Zintegrowany system
planowania i
organizowania
Planowanie,
organizowanie i
controlling
efekty logistyczno-marketingowe
efektywność
sprawność
potencjał
fizyczna dystrybucja
fizyczne zaopatrzenie
jakość
system
logistyczny
w
procesach
logistycznych
koncepcje logistyki
system zarządzania logistycznego
Aspekt przedmiotowo-strukturalny logistyki
Przebiegi towarowe od
producenta
do
sfery handlu
Aspekt efektywnościowy
logistyki
Dostarczenie odpowiednich
towarów do właściwego
miejsca w określonym
czasie, przy optymalnym
poziomie kosztów
Ogół czynności
ułatwiających
Odpowiedni poziom obsługi
przepływy produktów
klientów przy
i informa-cji z miejsc
uzasadnionych kosztach
pozyskania surodziałania i transformacji
wców do miejsc
czasowo-przestrzennej
System przedsięwzięć i
konsumpcji
rozwiązań w zakresie
planowania, steroPrzepływy towarowe od Optimum relacji między
wania i
producenta do
poziomem kosz-tów i
kontrolowania
magazynów handlu
standardem
oraz związane z tymi
świadczonych usług
Zintegrowana funkcja
przepływami
marketingu,
informacji
wyrażająca się w
Realizacja efektów
kształtowaniu,
Fizyczne aspekty
marketingowo-logistysterowaniu i kontroli
przepływu surow-ców
cznych
H. Pfohl
(1985)
Council of
Logistics
Management
(CLM)
R. Jünemann
(1989)
D. Bowersox
(1987)
E. Pignitter
(1990)
S. Kummer,
J. Weber
(1990)
Ch. Schulte
(1991)
U.
Wegner
(1993)
Przekrojowa funkcja
planowania,
sterowania i kontroli
Planowanie,
sterowanie,
realizacja i kontrola
Proces planowania,
realizacji i kontroli
Teoria planowania,
sterowania i kontroli
Proces strategicznego
zarządzania
(planowanie,
alokacja, controlling)
i towarów od
producenta do sfery
handlu oraz związane
z tym przepływy
Kosztowo zorientowana
informacyjne
transformacja
przestrzenno-czasowa
Systemy i procesy,
dóbr i wartości
obejmujące sfe-rę
przepływów dóbr i
Efektywne powiązanie
informacji
miejsc nadania z
miejscami odbioru w
Czynności związane z
systemie prze-pływów - w
przepływami towarów
sensie właściwego
oraz ich
towaru, jego stanu, czasu
transformacją
i miejsca przy minimalnych kosztach
Przepływy surowców i
towarów oraz
związane z tymi
przepływami informacje od
pierwotnego źródła
dostawy do miejsca
konsumpcji
Przepływy materiałów,
osób, energii i
Całościowe zarządzanie
informacji w
(w skali
systemach
przedsiębiorstwa)
Sprawne i efektywne - w
sensie koszto-wych przepływy dostosowane
do wymagań klientów
Zaoferowanie w systemie
właściwych elementów
(produktów i informacji),
we właściwej ilości i
jakości, miejscu i czasie
oraz przy właściwych
kosztach
Optymalne relacje między
poziomem obsługi i
kosztów w strukturze
kanału zbytu
Przemieszczanie i
magazy-nowanie
materiałów oraz ich
rejestracja od
Realizacja korzyści na rzecz
dostawców, między
klientów, we właściwym
przed-siębiorstwami i
czasie, miejscu, we
J-P. Guillaume
konsumentami
właści-wej ilości i jakości
(1993)
przy uzasadnionych
ASLOG
Zintegrowane, rynkowo Ogól procesów ruchu i
całkowitych kosztach
zoriento-wane
magazyno-wania
planowanie,
towarów i informacji Skoordynowana realizacja
kształtowa-nie,
przepływów - efekty
realizacja i kontrola
logistyczno-rynkowe
Koncepcja zarządzania
procesami i
potencjałem
Przepływy towarowe i
przyporządko-wane
Sposób działania,
im przepływy
obejmujący metody
informacyjne w skali Optymalizacja poziomu i
zarządzania na wszyprzedsiębiorstwa oraz
struktury usług i kosztów
stkich szczeblach
wykraczające poza
przedsiębi-orstwo
Ogół przepływów
materiałów, towa-rów Wzrost wydajności i
i informacji od
konkurencyjności
dostawców do
przedsiębiorstwa,
wewnątrz
przedsiębiorstwa, a
stąd do kli-entów
działania
przedsiębiorstwa
Ogół przepływów
towarów i przepływów informacji
SYSTEMATYKA I INTERPRETACJA POJĘĆ MARKETINGOWYCH I LOGISTYCZNYCH ORAZ
POJĘĆ POKREWNYCH
Pojęcie marketingu
- def. market.
(przegląd i ocena teoretyczna koncepcji marketingu)
- istota marketingu- określenie i interpretacja podstawowych właściwości nowoczesnej
koncepcji marketingu
- systematyka i interpretacja podst. kategorii marketingowych
ZARZĄDZANIE LOGISTYCZNO- MARKETINGOWE





























dystrybucja
zaopatrzenie
obrót towarowy
wymiana
handel
rynek
stosunki rynkowe
stosunki wymienne
przebiegi towarowe
przepływy towarowe
transakcje rynkowe
negocjacje rynkowe
popyt
preferencje klienta
produkt w ujęciu market. i
logistycz.
potencjał marketingu i logistyki
koncepcja marketingu
koncepcja logistyki
przepływy informacyjne
proces informacyjno-decyzyjny
dystrybucja fizyczna
fizyczny obieg towarów
produkt rozszerzony
strategia marketingu
rynek docelowy
rynek przedsiębiorstwa
segmentacja rynku
badania marketingowe
podaż rozwiązań problemowych
związanych
z
produktem
i
preferencjami klientów
























funkcja zarządzania
system zarządzania
koncepcja zarządzania
proces zarządzania
koszty
marketingu
i
koszty
logistyki
zarządzanie marketingowe
marketingiem
logistyczne
logistyką
formuła „7w”
formu³a „4p”
marketing mix
logistyka mix
proces- czynności -zadania
obsługa klienta
wartość dla klienta
łańcuch wartości
transformacja logistyczna
efekty marketing.- logist.
optymalizacja
racjonalizacja
sprawność
efektywność
wydajność
łańcuch logistyczny (dostaw)
konkurencyjność (udział w rynku)
kreowanie i dostarczanie wartości
WYBRANE DEFINICJE MARKETINGU:
1. MARKETING jest złożonym procesem wewnątrz społeczeństwa, w ramach którego
przewiduje się struktury popytu, zwiększa się popyt oraz zadowolenie nabywców poprzez
wyprodukowanie odpowiednich produktów, popieranie sprzedaży, wymianę i fizyczny przepływ
towarów.
( def. ekspertów z UNI Ohio - lata 40-ste ).
Wskazany cel - kształtowanie struktury popytu, zadowolenie klientów poprzez
instrumenty (sposoby ) i wyprodukowanie odpowiednich (!) produktów - wskazuje, że
marketing jest procesem złożonym obejmującym całe społeczeństwo - cały rynek.
2. MARKETING jest procesem planowania i kreowania dóbr, kształtowania cen, promocji i
dystrybucji dóbr i usług ( a także idei ) w celu stworzenia wymiany, która zaspokoi potrzeby
indywidualnych i zorganizowanych nabywców.
( def. Amerykańskiego Stowarzyszenia Marketingowego - 1985 rok ).
Jest on procesem planowania ( po raz pierwszy pojawia się pojęcie planowania ) i
kreowania (kreowanie jako konsekwencja planowania).
Planowanie
strategiczne
operacyjne
Elementami są tu nie tylko dobra, ale i dodatkowe usługi ( zwiększające naszą
konkurencyjność), idea, wymiana zadowalająca różne segmenty rynku, rynki zbytu ( odbiorcy
indywidualni i zorganizowani ).
3. MARKETING oznacza odpowiednie planowanie, koordynację i kontrolę wszystkich działań
przedsiębiorstwa ukierunkowanych na aktualne i potencjalne rynki zbytu.
( def. Mefferta i Schencka - 1986 rok ).
Rozszerzają oni elementy planowania i kreowania o koordynację; konieczność
zorganizowania działań rynkowych przedsiębiorstwa ( wszystkich tych działań ! )
marketing pełni centralną funkcję zarządzania - panujemy nad działaniami, potrafimy je
ukierunkować.
4. MARKETING jest świadomie zorientowanym na rynek zarządzaniem całym
przedsiębiorstwem lub zorientowanym na rynek procesem podejmowania decyzji w
przedsiębiorstwie
( def. Mefferta i Bloosa - 1991 rok ).
Cała struktura przedsiębiorstwa musi być „ przeniknięta ” misją marketingową;
zarządzanie przedsiębiorstwem zorientowane na rynek; proces podejmowania decyzji jest
istotą zarządzania - na nadrzędnym miejscu opcja zarządzania marketingowego,
oddziaływująca na inne sfery działania.
5. MARKETING jest rynkowo zorientowaną
wynikającymi stąd konsekwencjami
( def. Tietza - 1988 rok ).
polityką
przedsiębiorstwa
ze
wszystkimi
6. MARKETING jest koncepcją myślenia i działania zorientowaną na kształtowanie popytu i
rynku, przenikającą całą politykę i system zarządzania przedsiębiorstwem
( def. Niedera - 1977 rok ).
Jest to integrująca funkcja marketingowa wykraczająca nawet poza poziom
zarządzania; gospodarowanie oraz kształtowanie popytu i rynku (m.in. podaż, potencjalny
nabywca, ceny
elementy struktury rynku ); patrzenie na produkt przez pryzmat rynku.
7. MARKETING jest szczegółową koncepcją planowania i działania, w której wszystkie
czynności w przedsiębiorstwie zorientowane są konsekwentnie na aktualne i przyszłe wymogi
rynku ( kreowanie i zaspakajanie potrzeb).
( def. Weissa - 1990 rok ).
Jest to koncepcja kreowania strategii marketingowej; struktura, system organizacji,
gdzie kluczową rolą są opcje marketingowe - tworzenie koncepcji ze strategii marketingowej w
centrum; dopasowane instrumenty, metody.
8. MARKETING jest kompleksową i zintegrowaną koncepcją podejścia i działania
zorientowanego na uzasadnione z punktu widzenia rynku i nabywcy cele przedsiębiorstwa w
ujęciu dynamicznym.
(Dellmer 1991).
Kompleksowa - systemowa; zintegrowana - wdrożona w działania; cele w ujęciu
dynamicznym; systemowe podejście, zintegrowane, strategiczne.
9. MARKETING jest zintegrowaną koncepcją myślenia i podejmowania decyzji w rynkowo
zorientowanym przedsiębiorstwie.
( def. Potha - 1988 rok ).
Jest to zintegrowana koncepcja; zarządzanie - myślenie, podejmowanie decyzji w
rynkowo zorientowanym przedsiębiorstwie.
10. MARKETING jest zintegrowaną czynnością ( funkcją przedsiębiorstwa ) zorientowaną na
zaspokojenie aktualnych i potencjalnych potrzeb i życzeń nabywców poprzez proces wymiany.
(def. Kotlera i Amstronga - 1988 rok ).
11. MARKETING jest zintegrowanym zbiorem instrumentów i działań związanych z badaniem i
kształtowaniem rynku, opartych na rynkowych regułach postępowania.
( def. Rutkowskiego i Wrzoska - 1992 rok ).
Jest to jedyna polska definicja; aspekt strukturalny - atomizuje pewne aspekty
koncepcji marketingu, po kolei je wymieniając.
12. MARKETING jest traktowany i opisywany przez :
- zasadę, koncepcję i sposób myślenia ( filozofię )
- skoordynowaną, zintegrowaną funkcję przedsiębiorstwa
- systematyczny, zintegrowany proces podejmowania decyzji
- działalność rynkową przedsiębiorstwa, kształtowanie rynku oraz wymianę i transformację
towarów - kreację nowych wartości i użyteczności ( czasu, przestrzeni, jakości, posiadania, itd.
).
- koncepcję realizacji celów przedsiębiorstwa
- koncepcję organizacji i zarządzania przedsiębiorstwem ( reorganizację przedsiębiorstwa - rstwa )
- zespół zintegrowanych instrumentów ( środków, metod działania ).
KRYTERIA OCENY :
1.
2.
3.
4.
cel działalności marketingowej
orientacja ( na produkt, sprzedaż, nabywcę )
przedmiot działania, zakres funkcjonalny marketingu
sposób realizacji celu ( metody, środki ).
10 PODSTAWOWYCH CECH ( WŁAŚCIWOŚCI )
- ASPEKTÓW NOWOCZESNEJ KONCEPCJI MARKETINGU :
1. aspekt filozoficzny - świadoma orientacja na rynek i na nabywcę wszelkich działań
przedsiębiorstwa; u podstaw całej filozofii i wszystkich przedsięwzięć przedsiębiorstwa znajduje
się nie produkt, lecz problemy, życzenia i potrzeby aktualnych i potencjalnych nabywców (
podaż rozwiązań problemowych w tym zakresie dla konkretnego segmentu i przedsięwzięcia
rynkowego ).
2. aspekt poznawczy - interdyscyplinarna orientacja marketingu w celu określenia i
obserwacji ważnych dla przedsiębiorstwa obszarów otoczenia ( nabywcy, współuczestnicy
obrotu towarowego, konkurencja, państwa, itp. ) w celu analizy wzorców ich zachowań.
3. aspekt informacyjny - twórcza ukształtowana funkcja systematycznych badań rynku (
analiza, diagnoza i prognoza rynku ); gromadzenie, identyfikacja, tworzenie i analiza
informacji rynkowych( marketingowy system informacji ).
4. aspekt systemowy - marketing a systemy; w znaczeniu podejścia systemowego zarówno
wewnątrz sfery marketingowej, jak i w skali całego przedsiębiorstwa i jego interakcji z
wynikiem (marketing jako system, identyfikacja jego struktury oraz systemowe kształtowanie
zachowań i działań marketingowych)
5. aspekt strategiczny - ustalanie zorientowanych rynkowo długofalowych celów i strategii
działania przedsiębiorstwa ; długofalowa koncepcja ( w przyszłościowym i dynamicznym )
przystosowania się przedsiębiorstwa do zmian zachodzących w otoczeniu rynkowym.
6. aspekt czynnościowo-instrumentalny - planowe kształtowanie rynku przez zgodny z
celami, zharmonizowany zestaw narzędzi marketingowych ( marketing -mix ).
7. aspekt segmentacyjny - uwzględnienie zasady zróżnicowanego oddziaływania na rynek
odpowiednio do stopnia jego niejednorodności ; podział analityczny rynku i selektywne
dostosowanie i realizowanie poszczególnych przedsięwzięć (instrumentarium).
8. aspekt organizacyjny - koordynacja wszystkich ukierunkowanych na rynek działań w
ramach
odpowiednio
ukształtowanej
struktury
organizacyjnej
przedsiębiorstwa
(
zinstytucjonalizowanie systemu i przebiegu procesów decyzyjnych i koordynacyjnych ).
9. aspekt strukturalny - integracja funkcji, czynności, instrumentów i decyzji związanych z
nadaniem i ukształtowaniem rynku, realizacją celów ekonomicznych przedsiębiorstwa, opartych
na rynkowych zasadach postępowania ( marketing jako kategoria strukturalna ).
10. aspekt społeczny - podporządkowanie decyzji marketingowych warunkom panującym w
ramach danego społeczeństwa.
EWOLUCJA I KIERUNKI ROZWOJU MARKETINGU:
W. Hill
I. Riesen
1990





orientacja
orientacja
orientacja
orientacja
orientacja
produkcyjna (1910-1930)
sprzedażowa (1930-1950)
na produkt (1950-1970)
na nabywcę (1970-1990)
na zaopatrzenie (lata 80- te)
. Evana
B. Berman
1982
 era produkcyjna (II poł. XIX w -1920)
 era sprzedaży (1920-1950)
 era działu ds. marketingu (1950-1960)
 era przedsiębiorstwa marketingowego (1960 - do nadal)
W. Liebl
1992
 orientacja produkcyjna (do końca lat 40-tych)
 orientacja sprzedażowa (1950-1960)
 orientacja marketingowa - marketing operacyjny (19601980)
 marketing strategiczny i controlling (1980-1990)
Ph. Kotler
1980





W. Pepels
1993
 orientacja na produkt (na marki i „image” towaru) - lata 50te
 orientacja na instrumentarium marketingowe oraz
psychologiczne i ogólnosocjologiczne aspekty zachowania
konsumentów na rynku - lata 60-te
 orientacja marketingowa - lata 70-te
 orientacja na marketing globalny (międzynarodowy) - lata
80-te
 rozwój sieci marketingowej oraz zintegrowanych systemów
informacji marketingowych i systemów zarządzania i obsługi
marketingowej - lata 90-te
orientacja
orientacja
orientacja
orientacja
orientacja
produkcyjna
na produkt
sprzedażowa
marketingowa (na nabywcę)
społeczna w marketingu
FAZY ROZWOJOWE MARKETINGU WG MEFFERTA 1994 R
treściowa integracja marketingu
orientacja na
otoczenie
otoczenie
orientacja na
konkurencję
konkurent
handel
konkurent
orientacja
handlowa
handel
orientacja na
konsumenta
konsument
konsument
orientacja na
przedsięb.
dystrybucję
lata 90-te
marketing
przedsiębi
zorientowana
koncepcja
użytkownik
przedsięb.
przedsięb.
lata 50-te
marketing
jako
lata 60-te
marketing
marketing
funkcja
dystrybu-
lata 70-te
jako
konsument
użytkownik
przedsięb.
orstwo
jako
rynkowo
konsument
użytkownik
użytkownik
handel
t
lata 80-te
marketing
jako
strategiczny
dominująca
funkcja
funkcja
zarządzania
cji
dostawcza
zarządzania
spektrum
funkcji
marketingu
strategia
długofalowa
kontroli
pełni rolę
planowania
marketing
i sterowania
Market. jako forma dystrybucji - był to market. o charakterze quasi, bo nie traktował w
nadrzędny sposób kluczowego elementu systemu market. - nabywcy.
Przeważały interesy przedsięb., dominowały właściwości rynku producenta i sprzedawcy.
Krytyka (przez Levita) podejścia krótkowzrocznego market. nieskutecznego z punktu widzenia
gosp., nowych zmian dyktowanych prze z potrzeby , popyt.
Pojawiło się podejście długookresowe, predsięb. zaczęły się orientować na konsumentów
(rzeczyw. i potencj.) - stąd rozbudowa koncepcji market. w kierunku wyposażenia w
instrumenty adaptacyjne, które umożliwiają adaptację działań przedsięb. do zachodzących
zmian. pojawia się konsument jako element składowy tego systemu.
Lata 70-te - poszerza się o tworzenie segmentu handlu, pośrednictwa, który jest włączony w
system realizacji celów market. Tworzą się pewne wartości systemowe będące wyrazem działań
pewnego łańcucha wartości w ramach kanału marketingowego.
Lata 80-te - włącza się (w proces planowania strateg.), budując pewną podstawę strategii
market. (jaką mogą być efekty analizy słabych i mocnych stron przedsięb.) należy ją
wyposażyć w podobne inf.
Poprzez śledzenie rynku w sposób pośredni możemy określić charakter stosowanej strategii
(bo inf. te w firmie są poufne).
CHARAKTERYSTYKA ORIENTACJI PRODUKCYJNEJ I ORIENTACJI MARKETINGOWEJ
ELEMENTY/
FUNKCJE
W
PRZEDSIĘB
IORSTWIE
NA RYNKU
kierowanie
przedsiębio
rstwem
popyt
cele
produkcja i
asortyment
produktu
ORIENTACJA
PRODUKCYJNA
ORIENTACJA
MARKETINGOWA
SKUTKI (ASPEKTY) PLANISTYCZNOORGANIZACYJNE
dominacja
aspektów i
interesów
przedsiębiorstwa
krótkookresowa
nastawiona na max
wykorzyst.
zasobów
zaspokojenie
istniejących
potrzeb
dominacja
aspektów i
interesów
konsumentów
(rynku)
o.p:w strukturze zarządzania najwyższe
pozycje zajmują specjaliści od
produkcji
o.m.: w strukturze zarządz. najwyższe
pozycje zajmują specjaliści marketingu
tworzenie rynku
(kreowanie
potrzeb i popytu)
o.p.: dążenie do zwiększenia udziału na
rynku poprzez aktywną organizację
sprzedaży
o.m.: aktywne oddziaływanie na
potrzeby i preferencje nabywców poprzez
kompletne programy marketingowe
(promocji i produktu)
o.p.:cele krótkofalowe, akcent na
sprawność i metody działania
o.m.: cele średnio i długofalowe akcent
na planow. strategiczne
o.p:działalność przedsiębiorstwa bazuje
na danych zdolnościach produkcyjnych;
sprzedaje się towary, które zostały
wyprodukowane
o.m.:wszystko zaczyna się od wymogów
i szans rynkowych; produkuje się
towary, które można sprzedać
o.p:testowanie (weryfikacja) oparte na
kryterium racjonalności; dominująca rola
i kompetencje inżyniera
o.m.: testowanie na rynku, dominująca
rola stylisty i specjalisty do spraw rynku
(nabywcy)
dominacja
wpływów
(determinant)
wewnętrznych
produkcja mało
elastyczna,
standaryzacja,
wąski asortyment
rozwój
i
kształtowan
ie produktu
dominacja
wpływów
(determinant)
zewnętrznych
produkcja
elastyczna
zróżnicowany
szeroki
asortyment
poprawa
funkcjonalności i
oszczędność
kosztów;
dominacja
technologicznych
aspektów produkcji
cena/koszty koszty ważniejsze
od ceny
potrzeby i
oczekiwania
nabywców,
dominacja stylu i
formy
opakowanie instrument ochrony
i transportu towaru
instrument
promocji i
sprzedaży towaru
cena rynkowa
ważniejsza od
kosztów
o.p: akcent na poszukiwanie możliwości
taniego i sprawnego wytwarzania
o.m.: akcent na możliwości płatnicze
nabywcy i reakcje cenowe ze strony
konkurentów
o.p.: preferowanie racjonalnych
opakowań
o.m.: preferowanie efektów reklamy i
skuteczności oddziaływania opakowań
(dostosowanie do preferencji nabywców)
badania
badania technologii
pozostałe
intensywne
funkcje
zaangażowanie w
(rachunkow problemy produkcji
ość ,finanse
itp.)
badania rynku
intensywne
zaangażowanie w
problemy
marketingu
o.p.:rozbudowa badań w zakresie
technologii wytwarzania oraz kosztów
o.m: rozbudowa badań otoczenia
(diagnoza i prognoza rynku)
o.p.: działania zorientowane na
standardy produkcji
o.m.:działania motywowane przez
kryteria i opcje rynkowe
Przedsięb. marketingowe zorientowane na produkt:
1) pierwszy przykład rozstrzyga o diagnozie dla przedsięb. Przeds. chciałoby się nazywać
przeds. market. bo taka jest konieczność, bo taka jest sytuacja rynkowa, bo jest konkurencja,
ale ma strukturę org. przestarzałą ponieważ w strukturze tej nie ma śladów kompetencji i
odpowiedzialność menedżerów market. i przedsięb. ma enigmatyczny stosunek do wymogów
nabywcy, jego preferencji, jego oczekiwań lub stoi nawet w opozycji.
Czy warto dalej analizować następne b. istotne elementy funkcjonowania przeds. z punktu
widzenia oceny tego przeds. - można, ale diagnoza, która wynika z analizy filozofii kierowania
przeds. jest przesądzająca na tyle, że możnaby mówić, że przedsięb. prawdopodobnie jest na
etapie przejściowym.
2) popyt - przeds. market. musi umieć tworzyć rynek, kreować go. Aktywnie oddziaływać na
ten rynek przy pomocy programów market., reklamowych, cenowych dystrybucyjnych,
produktowych, instytucjonalnych, org., na zewnętrzne sytuacje rynkowe, na promowanie
nowych nabywców do końca poprzez wypuszczenie nowego produktu, poprzez promocję tego
produktu, poprzez przyciągnięcie nowego nabywcy.
Przeciwstawna sytuacja - gdy przeds. chce zwiększyć udział na rynku poprzez aktywną
promocję sprzedaży, naszym celem jest zaspakajanie istniejących potrzeb, ale gdy
ograniczymy się do tego - przeds. nie jest wtedy market., działa na zasadzie fetyszu
sprzedaży.
3) cele - jak powinny wyglądać w przypadku, aspekcie:
a) diagnostycznym - gdy badamy przeds., oceniamy dlaczego to przeds. jest upadające,
b) modelowym - gdy tworzymy nowe przeds. musimy skonstruować hierarchię celów,
uwzględnić jakie są zmiany po stronie nabywcy z punktu widzenia moich możliwości. Muszę
konfrontować swoje cele przez pryzmat zmian zachodzących na rynku, muszę umieć spojrzeć
na swoje przeds. przez pryzmat już istniejącego rynku (patrzeć na siebie przez pryzmat innych
sytuacji). Dominują cele śr. i długofalowe.
W przypadku orientacji prod. odcinamy się, zależy nam tylko na zysku. Akcent na sprawność
działania, aspekty ekonom.-finansowe, niskie koszty, wyrafinowane techniki usprawniania
prod.
4) Jaka jest produkcja, jaki jest asortyment produktu?
Jeżeli prod. jest mało elastyczna, wąski asortyment, działalność przeds. bazuje na danych
możliwościach prod., sprzedaje towary, które ostały już wyprodukowane - to przeds. działa na
zasadzie orient. prod.
Gdy prod. jest elastyczna, szeroki i zróżnicowany asortyment, to żeby zrealizować założenie
mieszczące się w strukturze założeń market. to trzeba zmienić filozofię, zmienić patrzenie. Bo
jeżeli dalej będzie rosła konkurencja to przeds. te nie wytrzymają, bo nie mają profesjonalnie
przygotowanej strategii zarządz. market.
5) Rozwój i kształtowanie produktu.
o.m. - potrzeby i oczekiwania nabywców są podstawowe, dominują.
o.p. - gdy idzie o poprawę funkcjonalności i oszczędności kosztów, bardziej istotna jest forma i
styl w jakim ten towar jest wystawiany na rynku, dominują technologiczne aspekty produkcji,
które leżą u podstaw filozofii rozwoju i kształtowania produktu. Konsekwencje są takie, że w
przeds. ma miejsce weryfikacja oparta na kryterium racjonalności, dominuje rola i
kompetencja inżyniera - o.p.
o.m. - akcent na potrzeby i oczekiwania nabywcy, na styl i formę - czyli na pierwszym miejscu
jest testowanie produktu na rynku, dominująca rola jest na etapie projektowania i stylistyki,
specjalistów ds. nabywcy, decydujący głos ma menager produktu.
6) cena - koszty
Jeżeli koszty są ważniejsze od ceny (gdy się podnosi cenę to się mówi, że koszty rosną) - o.p.
o.m. - cena ważniejsza od kosztów - musi to mieć konsekwencje w sferze planowania i org.
7) opakowanie
o.p. - niezawodne i funkcjonalne.
o.m. - dostosowane do preferencji nabywcy.
8) o.m. - badania rynku - nie mogą być jedyne, a tylko dominujące nad resztą.
9) Market. jest jedną z funkcji przeds. tzn., że są obszary, o których do tej pory nie mówiliśmy.
o.m. - wszystkie te dziedziny są tak ustawione, że działanie w tych sferach są motywowane
przez kryterium opcji rynkowych, tzn., że rozstrzyga się tam problemy stricte finansowe, czy
związane z zatrudnieniem, ale tym duchem jest opcja rynkowa (market.).
o.p. - działania w sferze pozamarket. poddane są fetyszowi produktu.
Orientacja na nabywcę jest główną filozofią marketingu, oznacza, że w przedsiębiorstwie
dominuje myślenie kategoriami nabywcy (rynku) na wejściu i na wyjściu.
PYTANIE: Dokonać charakter. orientacji na nabywcę i na produkt z punktu widzenia kryteriów :
strategia, zysk, efektywność organizacji, prawo, potencjał przedsiębiorstwa.
PODSTAWY ZARZĄDZANIA MARKETINGOWEGO
AUTOR
H. Meffert
(1991)
M.Bruhn
(1990)
Ph. Kotler
(1991)
L.Poth
(1986)
Ph.Kotler
(1991)
R. Geml
(1992)
W.Hill J.Rieser
(1990)
Lexikon der
Betriebswirtschaftslehre
FAZA ZARZĄDZANIA

































faza analizy
prognozy
mark. strategiczny
operacyjne planowanie marketingowe
realizacja i kontrola
analiza sytuacji marketingowej
planowanie marketingowe
realizacja
kontrola
analiza szans marketingowych
ustalenie i wybór docelowych rynków
rozwój strategii marketingowych
planowanie programów marketingowych
organizacja, realizacja i kontrola działań (czynności)
marketingowych
analiza sytuacji rynkowych
ustalenie celów
określenie i rozwój strategii
taktyka
kontrola i dostosowanie
planowanie marketingowe: plan. strategiczne i operacyjne
organizacja marketingu
controlling
planowanie marketingu
realizacja
kontrola
analiza sytuacji
ustalanie podstaw i programów strategicznych
ustalanie instrumentarium marketingowego
organizacja i kontrola
planowanie
marketingowe:
stworzenie
koncepcji
marketingowej na podstawie analizy strategicznej
określenie czynności instrumentalnych
koordynacja przedsięwzięć
kontrola
ZARZĄDZANIE MARKETINGOWE - całokształt zagadnień merytorycznych podporządkowanych
realizacji celów rynkowych przedsiębiorstwa odpowiednio zorganizowanego
zgodnie z logiką ogólnego zarządzania;
to pewien system zintegrowany, złożony, logicznie ukształtowany wzorzec.
Zarządzanie to pewien system dynamiczny. Zarządz. market. jest jakby
ponad normalnym zarządzaniem.
PROCES - celowe jednorodne działanie skierowane na coś konkretnego
SYSTEM ZARZĄDZANIA MARKETINGOWEGO WG BLAIKA:
I. PODSYSTEM STRATEGICZNEJ ANALIZY SYTUACJI.
Jest to pewna realna struktura, która zawiera w sobie pewne komponenty, elementy, którymi
to komponentami są pewne obszary działalności na które przeds ma bezpośredni wpływ, oraz
są pewne obszary, na które przeds. nie ma wpływu (niekontrolowane efekty działania).
Komponenty są to procesy działania, polegające na np.: 1) analizie własnego potencjału
(SWOT) w realizacji z sytuacji charakterystyczną dla konkurencji. 2) analiza możliwości i
zagrożeń (ryzyka i szans) tzn. odnosimy nasze cele działaln. nie tylko do celów przedsięb. ale
również oceniamy je przez pryzmat zmian zachodzących w otoczeniu.
Oprócz patrzenia na system jako zbiór komponentów widzimy w nim również różne metody,
kryteria działania i oceny. Narzędziami są tu głównie : a) metody portfolio, b) łańcuch wartości
- system dostarczania wartości na rynku, c) cykl życia prod., postępu, przedsięb., segmentu.
II PODSYSTEM MARKETINGU STRATEGICZNEGO którego istotą jest identyfikacja celów i
urealnianie ich, a przede wszystkim istotą jest wykreowanie sensownej koncepcji market.
(modelu programu działania), która mieści w sobie :
1. Cele market.
2. Alternatywne rozw. strateg.
3. Alternatywne kompozycje w zakresie instrumentarium market.
Ucieleśnieniem, odzwierciedleniem postępowania zmierzającego do stworzenia koncepcji mark.
jest stworzenie planu strateg. (ma dobrą podbudowę i wyraźne zalecenia). Ważny jest tu
problem określenia misji przeds. czyli wizerunku z punktu widzenia uwarunkowań zewn. (jaka
jest rola firmy w stosunku do innych przeds. lub innych instytucji). Misja to cel kierunkowy,
który wyznacza trend rozwojowy i wymusza podporządkowanie wszystkich rozwiązań temu
trendowi. Powstaje tu problem jak konieczność identyfikacji całej strukt. przedsięb. z tą misją
(personifikacja) i sformułowanie generalnej zasady działania.
Na podst. celów kierunkowych, misji... budowane są cele przeds. (o charakrt. ekonomicznym,
finansowym. rynk., społecz. i ich kombinacji).
Cele są umiejscowione w piramidzie, gdzie istotną rolę odgrywają cele market.
Przeds. buduje pewne programy działania - opcje strateg.. Im więcej takich opcji - sensownie
skonstruowanych- tym lepiej świadczy to o przeds., że ma ono lepiej zorientowany system
analizy i prognozy (podstawa rozstrzygnięć w ramach market. strategicznego).
Różne opcje market. trzeba potem rozszyfrować, czyli ustalić, która z tych opcji jest najlepsza
w danym momencie, a która może być lepsza w innych okolicznościach. Trzeba więc stworzyć
pewne ramowe warunki funkcjonowania realizacji tych strategii. Ramowe ustalenia są potem
rozpisywane i rozwiązywane w ramach tzw. market. taktycznego (bardziej szczegółowego).
III. PODSYSTEM MARKETINGU TAKTYCZNEGO . Założenia są podobne - trzeba skonstruować
ramy celów cząstkowych marketingu, określić interakcje i zależności między tymi celami oraz
stworzyć konkretne programy działania w ramach tzw. market. mix. Jest to faza operacyjna,
która jest utożsamiana jako istota market. (choć my wiemy, że market. mix jest tylko pewnym
elementem mającym swoje miejsce w hierarchii).
IV PODSYSTEM REALIZACJI -organizowanie jako podsystem organizacji (czyli pewnych rozwiązań strukturalnych na bazie
właściwych zasad org. i kryteriów formułowania koncepcji w przeds.). Brany jest tu
również
pod uwagę dochód, alokacja środków, rozstrzygnięcie w zakresie kompetencji
(czynnik
ludzki), problem zobowiązań w zakresie realizacji celów.
- kierowanie czyli sterowanie - problemy wdrożeniowe, rozpisywanie np. zaleceń.
V PODSYSTEM KONTROLI - jeden z bardzo istotnych elementów w warunkach konkurencji,
który możnaby potraktować jako piąty podsystem zarządzania.
ZARZĄDZANIE MARKETINGOWE
ZARZĄDZANIE MARKETINGOWE - złożona kategoria pierwotna mająca różne odniesienia , jest
to całokształt zagadnień merytorycznych podporządkowany celom rynkowym przedsiębiorstwa,
system którego jednym z podsystemów jest system strategicznej analizy marketingowej .
Głównym problemem jest strukturyzacja zarządzania marketingowego.
I. System strategicznej analizy sytuacji marketingowej .
Istotą tego podsystemu jest identyfikacja możliwości (szans) i zagrożeń (ryzyka) działania
całego przedsiębiorstwa. Chodzi o określenie i wybór realnych możliwości, które trzeba
wykorzystać i zagrożeń, które trzeba zredukować, aby określić te realne możliwości, trzeba
przeprowadzić strategiczną analizę.
Należy wiedzieć , co to jest system strategicznej analizy, zaprezentować jego elementu i
związki między nimi strukturyzacje tego systemu wg. różnych kryteriów .
Pierwsze kryterium które nasuwa się patrząc na schemat jest kryterium przedmiotowe.
Co jest przedmiotem analizy jako podstawy planowania.
Pytanie: Proszę zinterpretować strukturę systemu strategicznego analizy sytuacji
marketingowej z punktu widzenia kryterium przedmiotowego.
Takim elementem o charakterze przedmiotowym jest analiza sytuacji przedsiębiorstwa,
głównie jest to analiza potencjału, możliwości przedsiębiorstwa.
I. PRZEKRÓJ PRZEDMIOTOWY
1. Analiza potencjału to pierwszy obszar problemowy, pierwszy element struktury
przedmiotowej, będący częścią składową działalności przedsiębiorstwa , elementem analizy
koncentrującej się wokół przedsiębiorstwa.
2. Analiza konkurencji - drugi obszar problemowy , jest analiza struktury podmiotowej rynku ,
jacy uczestnicy znajdują się na rynku, jacy uczestnicy mogą być naszymi partnerami, jacy są
naszymi konkurentami , lub mogą nimi być analiza konkurentów i kooperantów.
3. Analiza rynku niezbędna do podejmowania dobrych decyzji rozwiązywanie problemów , jest
to analiza typów klientów , ich preferencje, analiza struktury danego segmentu rynku , zmian
preferencji tych klientów - jaka jest ich dynamika , kierunek ,skala (b. ważna ) , żeby określić
jako punkt wyjściowy pewien obszar działań który dla przedsiębiorstwa staje się SJB analiza
marketingowa struktury rynku w znaczeniu preferencji klientów, struktury klientów.
4. Analiza otoczenia.
Otoczenie pojawia się w granicach systemów , linie demarkacyjne poszczególnych systemów.
Elementy otoczenia to czynniki zewnętrzne , na które przedsiębiorstwo nie ma wpływu.
RYNEK I JEGO STRUKTURA
Rynek w znaczeniu systemowym - układ sprężonych elementów układ stosunków rynkowych.
Rynek jest prawną strukturą elementów wiążących się wzajemnie różnymi cechami poprzez
stosunki rynkowe. Do struktury tak zrozumiałego rynku należy zaliczyć różnego rodzaju
uwarunkowane okoliczności, czynniki które doprowadzają do zaistnienia stosunków rynkowych
jako istoty rynku , procesy negocjacyjne (wewnątrz i zewnątrz)
rozwój, dynamiki, elastyczność zachowań poszczególnych elementów rynku, należy dokonać
oceny pojemności i chłonności rynku, struktura potrzeb , poziom substytucji.
Kolejny element struktury przedmiotowej to:
STRUKTURA UCZESTNIKÓW RYNKU - KONSUMENCI I PRODUCENCI
(producenci, konsumenci, pośrednicy i różnego rodzaju instytucje które wspomagają
działalność uczestników rynku)
Istotne działania , zagadnienie:
- określić miejsce każdego z uczestników w kanale rynku jego pozycję bada się między innymi
poprzez ocenę udziału w rynku
- struktura podaży
- siła konkurencyjności
- poziom zaspokojenia rynku
- wielkość siły nabywczej
- politykę państwa i specyficzne możliwości zachowań w ramach polityki
- cała gospodarka - normy, reguły, zasady, plany (np. budżet)
- ustrój państwa
- prawo i polityka
- ekologia
- rozwój technologii
- infrastruktura społeczna
- koniunktura
- poziom nauki
ANALIZA POTENCJAŁU
- wewnętrzna ocena możliwości działalności marketingowej głównie skoncentrowana na 4P
(marketing mix)
jakie są możliwości przedsiębiorstwa z punktu widzenia tworzenia potencjału marketingowego ,
czyli także zagadnienie jak znaczenie produktu, znaczenie programu , strategia konkurenci ,
poziom , skala cen na rynku, relacja między możliwościami obniżania kosztów w naszym
przedsiębiorstwie a poziomem cen na rynku, zdolność świadczenia usług , zdolności adaptacji,
zdolności konkurencyjne.
II. PRZEKRÓJ INSTRUMENTALNY
System strategicznej analizy sytuacji marketingowej można interpretować także z punktu
widzenia kryterium oceny głównych metod, czyli instrumentów analizy sytuacji marketingowej.
Podstawowe instrumenty strategicznej analizy sytuacji marketingowej:
1.analiza sił i słabości
najważniejsze
2. analiza szans i zagrożeń
3. analiza portfolio
System zarządzania to dynamiczny , zintegrowany proces.
Rys. RYNEK PRZEDSIĘBIORSTWA - ZBIÓR AKTUALNYCH I POTENCJALNYCH KUPUJĄCYCH DANY
PRODUKT + UWARUNKOWANIA
A - ogólne (całkowita oferta rynkowa przedsiębiorstw)
B - działanie niezależnych elementów otoczenia
Schemat ten podkreśla marketingowe podejście do systemu analizy sytuacji marketingowej, to
marketingowe podejście akcentuje kwestie postrzegania i identyfikacji uwarunkowań oraz
wpływy zewn. i wewn. sytuacji pod kątem podejmowanych w przedsiębiorstwie decyzji
istotnych z pkt. widz. podejmowanych celów przedsiębiorstwa. Pozwala spojrzeć na różne
sytuacje marketingowe z perspektywy funkcji i jakości działań w przedsiębiorstwie.
PYTANIE: Czy ten schemat odzwierciedla systemowy charakter i dynamiké związków
przedsiębiorstwa z elementami otoczenia?
Chodzi tu o 6 podstaw. determinant rynku przedsiębiorstwa, które kreujá strukturé rynku. Są
tu elementy struktury przeds. i elementy otoczenia, elem. nadrzędne i podrzędne.
Składniki te mają charakter wewn. i zewn.
Czynniki determinujące działalność przeds. (którego celem jest budowanie rynku docelowego
przeds.):
1. Elementy kontrolowane - są to wyłącznie elementy wewn. - działania zależne od zarządu
przeds. oraz od służb market. (kierown. działu).
2. Czynniki niezależne - od tych, na które nie mamy kompletnie wpływu (prasa, państwo) ale
w aspekcie długofalowym może oddziaływać, współpracować, zmieniać interesy konkurentów.
Cele zorientowane na rynek są konsekwencją rozstrzygnięć w zakresie czynników
kontrolowanych, ale są również konsekwencją działania czynników niekontrolowanych. Przeds.
ma tak sformułować system zarządz. aby mieć coraz większy wpływ na pewną elementową
grupę otoczenia (nabywcy, konkurencja) bo na resztę raczej nie wpłynie.
3. Poziom (patrz rys.). Jest to jakby proces realizacji celów market. np. budowanie rynku
przeds. (rynek przeds. to zbiór aktualnych lub potencjalnych kupujących dany produkt wraz z
uwarunkowaniami , które służą np. rozszerzaniu potencj. i rzecz. nabywców, rynek docelowy
- określony krąg nabywców, których popyt planuje się zaspokoić kierując do nich określoną
ofertę produktu). Jest tu mowa o skali market. Mamy poszerzać i wzbogacać strukturę oferty
market., przywiązywać coraz większy krąg nabywców do produktu lub jego wzbogaconej
rodziny, uzyskiwać efekty wynikające z dobrej alokacji w strukturze konkurencji, nie stawiając
na piedestale uzyskuję coraz lepsze efekty ekonomiczne, finansowe (wysokość marży, wys.
zysku).
To jest napewno problem, którego nie można nazwać otoczeniem.
4. Informacja. Budowanie systemu inf. o otoczeniu rynk. ale również inf. o wnętrzu firmy. Inf.
mają być czynnikami decyzyjnymi. Brak dobrej inf. przesądza o tym czy market. w przeds.
występuje czy nie. Trzeba zbudować pewien aparat, który sprawnie oceni dotychczasowe
osiągnięcia - podsystem sprawozdawczości.
Ważny jest również wywiad market. - trzeba śledzić co dzieje się na zewn. przy użyciu
najłatwiejszych sposobów (czasopisma).
Badania market. są badaniami, które trzeba prowadzić mimo że są kosztowne (np. jak się
będą zachowywali nabywcy, prowadzić sondaże, rozmowy, oddziaływać na nich).
Przeds. musi mieć bank metod, przy pomocy których może przetworzyć inf. na decyzje,
najlepsze są metody pionierskie, niefunkcjonujące jeszcze na rynku. - stymulacji, optymalizacji
- statystyka.. Jest to podstawa dla służb market. podejmujących decyzje.
5. Podsystem działań procesu, aby przeds. mogło szybko reagować na zmiany musi być odp.
system powiązań.
6. Adaptacja - szybka, efektywna, całościowa, elastyczna. Adaptacja musi taka być gdyż
otoczenie nieustannie się zmienia.
Market. podejście do działaln. przeds. z uwzględnieniem otoczenia. Rysunek akcentuje kwestię
postrzegania i identyfikacji uwarunkowań oraz wymagań zewn. pod kątem podejmowania w
przeds. decyzji istotnych z punktu widzenia kształtowania się rynku.
2. Jest to spojrzenie na otoczenie market. z perspektywy funkcji i jakości wewn. działań
przeds. w aktywnym środowisku.
3. Schemat odzwierciedla systemowy charakter oraz dynamikę wzrostu przeds. z elementami
jego otoczenia, dostarczając tym samym wiele dodatkowych przesłanek wyjaśniających istotę
działalności market., a w szczególności kształtowania rynku przeds.
Elementy to:
- elem. determinujące rynkową działalność przeds., które mają charakter wewn., zewn., mają
charakter mechanizmu, mają charakter strukturalny.
1) elementy kontrolowane przez przeds.
2) elementy niezależne od przeds., ale powinno ono aktywnie oddziaływać na te elementy.
3) mamy tu do czynienia z pewnym poziomem i skalą osiągania i realizacji celów market
.wkomponowanych w strukturę przeds.
4) określony zakres i jakość informacji (jako wymóg) o stanie elementów otoczenia
niezależnego od otoczenia.
5) sprzężenia zwrotne, które zapewniają kontrolę nad osiągnięciami, rezultatami działalności
market. z możliwością dostosowania reakcji i weryfikacji tego.
6) Zdolności adaptacyjne przeds. umożliwiające osiąganie korzyści za współdziałanie z
otoczeniem.
Schemat przeds. zakres otoczenia w ramach którego realizowana jest działalność market.
Istnieje wiele uwarunkowań zewn., których siła oddziaływania jest determinantą poczynań
przeds. Świadomość tych czynników, które mogą stanowić stymulatory lub bariery jest
nieodzowna dla kształtowania programu market.
Czynniki kontrolowane wraz z niezależnymi stanowią przesłanki ogólnej strategii market.
Jeżeli tą strategię tworzą różne kombinacje czynników wewn. to czynniki zewn. mają istotny
wpływ jak przeds. ...?
Poziom sukcesu zależy od tego jak przeds. skutecznie kieruje i jak usprawnia potencjał
czynników zależnych oraz jaka jest umiejętność reagowania na wpływ czynników niezal. na
plan market.
Aby zwiększyć wysiłki działań market. oraz zapewnić przeds. długofalową egzystencję i rozwój
zarząd musi przyswoić sobie ...? system inf. o otoczeniu zewn., o skali realizacji założeń, o
stopniu akceptacji planu market.
Sprzężenie zwrotne - identyfikuje się poprzez badania min. stopnia zadowolenia klienta przy
ciągłym zwracaniu uwagi na konkurencję (drogą rejestrowania zasobów gosp., drogą oceny
tych zasobów, oceny braków, poprzez śledzenie środków masowego przekazu, analizy
sprzedaży, zysku .
Po dokonaniu oceny mech. sprzężenia zwrotnego m.in. przez zarząd, po dokonaniu korekt,
przeds. musi adaptować swoją strategię do otoczenia, dążąc do wykorzystania potencjalnych
efektów wynikających ze współdziałania z otoczeniem.
Powyższy schematu pokazuje marketingowe podejście do działalności przedsiębiorstwa z
uwzględnieniem otoczenia i akcentuje kryteria postrzegania i identyfikacji uwarunkowań;
wpływ czynników zewnętrznych pod kątem podejmowania w przedsiębiorstwie decyzji
istotnych z punktu widzenia kształtowania otoczenia. Spojrzenie na otoczenie marketingowe z
punktu widzenia funkcji i jakości wewnętrznych przedsiębiorstwa w zmiennych warunkach
środowiska. Odzwierciedla systemowy charakter oraz dynamikę związku przedsiębiorstwa z
elementami otoczenia. Dostarcza wielu dodatkowych przesłanek wyjaśniających istotę działań
marketingowych. Istnieje wiele uwarunkowań zewnętrznych, których siła oddziaływania jest
determinantą działalności przedsiębiorstwa. Czynniki kontrolowane wraz z niezależnymi
stanowią przesłanki ogólnej strategii przedsiębiorstwa. Element 3 zależy od tego jak :
- się kieruje, zarządza
- usprawnia struktury potencjałów zależnych
- od umiejętności wpływania na czynniki niezależne.
Zjawisko sprzężenia zwrotnego. Zarząd musi przyswoić zasady mechanizmu sprzężenia
zwrotnego. Uzyskujemy je poprzez badania m.in. zadowolenia konsumenta, stopnia
przywiązania do firmy ( przy ciągłym zwracaniu uwagi na konkurencję ). Po dokonaniu oceny
sprzężeń zwrotnych, korekt ( doskonalenia ) przedsiębiorstwo musi zaadaptować strategię do
otoczenia; dążyć do wykorzystania potencjalnych efektów wynikających ze współdziałania z
otoczeniem.
Rynek przedsiębiorstwa : zbiór potencjalnych lub aktualnych kupujących dany produkt wraz z
uwarunkowaniami, które służą rozszerzeniu „ masy ” kupujących.
Rynek docelowy : krąg nabywców, których popyt planuje się zaspokoić, kierując do nich
określoną ofertę produktów ( ofertę programów marketingowych ).
Trójwymiarowy efekt marketingowy :
- dużo „ przywiązanych ” klientów do określonego produktu
- uzyskujemy efekty dające przewagę nad konkurencją
- efekty ekonomiczne, finansowe.
Rynek potencjalny- określony krąg nabywców, których popyt planuje się zaspokoić lub który
może być zaspokojony w czynniku planowanego programu marketingowego
ELEMENTY STRUKTURY DECYZJI MARKETINGOWYCH:
Skład. analizy syt.
RYNEK
Pkt. odniesienia
Rynek całkowity w
odniesieniu do klasy
produktów
Rynek branży w odniesieniu
do grupy produkt.
Rynek cząstkowy związany z
konkretnym produktem
Producent
UCZESTNIK RYNKU
Konkurencja
Ważne czynniki wpływaj.
- rozwój
- wzrost
- elastyczność
- stan badań i rozwoju
- stopień nasycenia rynku
- podział rynku
- struktura potrzeb
-stopień substytucji
- siła produktu na rynku
- pozycja rynkowa
- orientacja produktowa
- zdolności rynkowe,
produkcyjne
- rywalizacja i jej poziom
- stopień zróżnicowania
- siła i pozycja konkurentów
Kanały dystrybucji
Pomocnik w sprzedaży
Konsument (odbiorca)
- efekywność
- struktura asortymentowa
- pokrycie rynku- udział w
rynku
- efektywność
- zakres sprzedaży
- chęć zdobycia towaru
- chłonność rynku
W procesie podejmowania decyzji - I etapie syst. zarządzania ważna jest identyfikacja różnych
zmiennych, ta identyfikacja służy podejmowaniu decyzji na rzecz kreowania określ. rynku
przeds. Zmienne to m.in. informacje, na bazie identyfikacji zmiennych.
Kreuje się informacje:
GŁÓWNE TYPY INFORMACJI WG MIEJSCA ICH POWSTANIA:
TYP INFORMACJI
Wewnętrzne
(decyzje
operacyjne)
Zewnętrzne
(decyzje
strategiczne)
Wspólne
(decyzje taktyczne)
PRZYKŁAD INFORMACJI
1. wielkość sprzedaży przedsiębiorstwa w przekroju produktów, rynków,
nabywców
2.wielkość realizowanych dostaw w przekroju prod, rynk, dostaw.
3.poziom i struktura zapasów
4.poziom i struktura kosztów w przekroju produkt. rynk. nabywców
5. potencjał przedsiębiorstwa
1. wielkość sprzedaży konkurentów
2. wielkość i struktura kosztów konkurentów
3. pojemność różnych segmentów rynku
4. zachowania nabywców na rynku
5. poziom i struktura dochodów nabywców
6. struktura rynku i stopień konkurencyjności
7. warunki wejścia na rynek
8. uwarunkowania otoczenia prawnego (regulacje konkurencji, aspekty
prawne decyzji)
9. uwarunkowania otoczenia politycznego
1. udział w rynku
2. udział w kosztach obsługi danego rynku
3. pozycja rynku firmy
4.zaufanie do znaku firmowego
Użyteczność informacji zależy od tego czy są one istotne i dostateczne dla problemu.
STRUKTURYZACJA, IDENTYFIKACJA STRUKTURY SYSTEMU INFORMACJI
MARKETINGOWEJ
Marketingowy system informacji to fundament zarządzania marketingowego
Podstawowe kategorie związane z systemem informacji zarządczej:
A) MIS - SYSTEM INFORMACJI ZARZĄDCZEJ - lata 60-te
def: 1- struktura zaprojektowana do generowania odpowiedniej informacji w sposób
uporządkowany i terminowy dla wspólnie podejmowanych decyzji menedżerskich
(Rachman, 1990)
2- mechanizm, który gromadzi, organizuje i rozpowszechnia informacje dla menedżerów
(Nickols, Boston 1990)
MIS- świadoma organizacja oraz całościowe traktowanie problematyki procesów
informacyjnych związanych z zarządzaniem przedsiębiorstwem, formalizacja procedur
informacyjnych, które zostają świadomie zdefiniowane w procesie zarządzania
B) DSS- SYSTEM WSPARCIA DECYZJI (system wsparcia menedżerskiego)
lata 70-te
def:1.- interakcyjny system informacji, który odbiera, przekształca i przedstawia informacje
oraz rozwiązuje nieustrukturalizowane problemy przy podejmowaniu decyzji
2. system, który wspiera nieuporządkowane (nierutynowe) procesy podejmowania decyzji
C) SIS- SYSTEM INFORMACJI STRATEGICZNEJ lata90-te
1. skomouteryzowana metoda osiągania długofalowej przewagi przez poszukiwanie i
analizowanie baz danych łączących nabywców i dostawców, przez oddalone narzędzia i
telekomunikację
(Collins 1990)
2. system informacji wykorzystywany do wsparcia lub formułowania strategii konkurencyjnej
organizacji
(Collins)
System informacji wzbogacony o cele jego funkcjonowania (osiąganie przewagi
konkurencyjnej). Główny akcent skoncentrowany jest na poszukiwaniu oraz adaptacji wszelkich
innowacji (w tym technicznych) dla wspomagania celu.
Informacja i procesy informacyjne traktowane są jako „broń strategiczna” w dyspozycji
przedsiębiorstwa.
W pojęciu SIS zwarte są wszystkie kategorie w ramach syst. inform. MIS i MSS. W ramach SIS
wykonywane są wszystkie podstawowe funkcje systemów informacji (przetwarzanie operacji i
transakcji ), a ich realizacja podporządkowana jest rozwijaniu strategii konkurowania.
Systemy informacji przestały być sposobem na usprawnianie .
D) IT- TECHNOLOGIA INFORMATYCZNA lata 80,90-te
1. projektowanie oraz zarządzanie systemami komputerowymi i komunikacji dla zaspokojenia
wymagań przedsiębiorstwa odnośnie procesów informacyjnych
(Berkowitz)
Def. ta wskazuje na techniczny aspekt procesów informacyjnych tj. na sprzęt stanowiący
istotną podstawę tych procesów.
Technologia informatyczna postrzegana jest jako techniczna infrastruktura funkcji systemu
informacji (jako zasób strategiczny firmy).
E) ES- SYSTEM EKSPERCKI - lata 90-te
1. system wsparcia decyzji, który przekonuje oraz manipuluje wiedzą oraz praktycznymi
zasadami równie dobrze jak danym i jest pierwszym etapem w systemie sztucznej inteligencji.
„Posługuje się sztuczną inteligencją dla diagnozowania problemów, zalecania strategii unikania
lub rozwiązywania tych problemów, uzasadnienia zaleceń oraz do uczenia się z każdego
doświadczenia, czy sytuacji” - (Stoner)
ELEMENTY WSPÓŁCZESNEJ TECHNOLOGII INFORMACJI
Funkcje
Wykorzystywanie systemu informacji
systemu informacji
automatyzacja
zaspokajanie potrzeb
rozwijanie strategii
procesów
informacyjnych
konkurencyjnej
przetwarzanie
MIS
SIS
operacji/tranzakcji
formułowanie
MSS
problemów
oraz
analiza
DWA KIERUNKI ROZWOJU PROBLEMATYKI ZWIĄZANEJ Z SYSTEMAMI INFORMACJI
1. reprezentuje (początkowe) przywiązanie do sprzętu informatycznego (przedmiotu
stanowiącego podstawę wyodrębnienia kategorii systemu informacji).
W ramach tego kierunku poszukuje się możliwości aplikacji technologii informatycznych,
innowacji sprzętowych) dla budowy przewagi konkurencyjnej. Ten kierunek prezentowany jest
przez kategorią technologii informacji.
2. wiąże się z naturą procesów informacyjnych, które nastawione są na zaspokajanie potrzeb
informatycznych i należy go łączyć z systemem wspierania decyzji.
To podejście stanowić będzie płaszczyznę dla analizy zagadnień związanych z systemami
informacji.
WNIOSKI WYNIKAJĄCE Z INTERPRETACJI:
1. Przy projektowaniu systemów informacji dąży się do identyfikacji funkcji, jaką może spełniać
technologia informatyczna w przedsiębiorstwie. Z tego powodu identyfikuje się poziomy decyzji
menedżerskich oraz związane z nimi typy wspomagających system. informacji. Oznacza to, że
nie można mówić o jednorodnym systemie informacji, lecz o całym zbiorze systemów dot.
określonych poziomów decyzyjnych i określ. obszarów działania (procesów) w
przedsiębiorstwie.
2. Decyzje poziomu strategicznego charakteryzuje najdłuższy zakres czasowy oraz większy
stopień ogólności. Decyzje poziomu operacyjnego- odwrotnie. Te rozróżnicowanie właściwości
decyzji mają wpływ na procesy informacyjne zachodzących w syst. informacji i stanowią
podstawę do definiowania różnych typów systemów oraz ustanowienie hierarchii między nimi.
3. Przedstawienie tej klasyfikacji systemów inf. pozwala zidentyfikować ich różnicowaną rolę w
procesie zarządzania przeds. Różne poziomy zarządzania (normatywny strategiczny, taktyczny,
operacyjny) wymagają innej użyteczności ze strony syst. informacji. Na najważniejszych i
średnich szczeblach zarządzania mamy doczynienia z SWZ i MSS.
Przeznaczenie systemu wymaga od niego dużej elastyczności. Stopień złożoności problemów
decyzyjnych oraz zakres uwzględnianych informacji komplikują procesy przetwarzania danych.
Pozostała grupa systemów zorientowana jest na wspieranie prostych zrutynizowanych i
powtarzalnych procesów decyzyjnych przeds. Cechy te sprzyjają komputeryzacji procesów infych związanych z tym aspektem zarządzania (CBIS - skomputeryzowany system informacji
Barta ‘91)
4. Typizacja systemów informacji ma także wymiar funkcjonalny (dot. marketingu, produkcji,
finanse, kadry itp.) Definiując zróżnicowanie systemów informacji należy mieć na uwadze ten
aspekt zmienności syst. informacyjnych (identyfikacja wg grupy procedur inf-ych objętych
daną kategorią systemu). Każdy z tych systemów szkicowany jest na obsługę odmiennych
problemów decyzyjnych i związanych z nimi potrzeb w przedsiębiorstwie. Oznacza to, że podst.
kryteria różnicujące syst. informacji są związane z procesami decyzyjnymi. Ujawniane w nich
właściwości przenoszone są na procesy informacyjne, które pełnią służebną rolę wobec nich.
5.W obecnej chwili syst. inf. należy postrzegać jako broń strategiczną przedsiębiorstwa.
MARKETINGOWY SYSTEM INFORMACJI- MKIS (SIM)
1. Kategoria ta jest efektem ewolucji poglądów na informację marketingową i stanowi
rozwinięcie kategorii badań marketingowych ( nie wymagających problematyki potrzeb
informacyjnych i dostępnych źródeł informacyjnych). Rozwój koncepcji systemowego podejścia
do marketingu stworzyło istotny bodziec do poszukiwania i rozwoju kategorii „syst. informacji
marketingowej”.
DEFINICJE:
(Cox, Good, ‘67)- zbiór procedur oraz metod regularnego i zaplanowanego gromadzenia,
analizowania i prezentacji informacji wykorzystywanych przy podejmowaniu decyzji
marketingowych.
(Brien, Stafford, ‘68)- ustrukturyzowany interakcyjny kompleks ludzi, urządzeń i procedur
zaprojektowany do pozyskiwania uporządkowanego przepływu informacji zgromadzonych z
wewnętrznych i zewn. źródeł, do wykorzystywania jako podstawa podejmowania decyzji w
określonych obszarach zarządzania marketingowego.
(„ system jest strukturą i procedurą pełnego procesu komunikacji przedsięb., komputer zaś jest
urządzeniem przetwarzającym, które może lub nie być włączone w syst. informacji”)
Te dwie definicje są definicjami podstawowymi, wyznacznikami dalszej interpretacji (sposobu
ujmowania kategorii SIM).
(Kempner ‘83) - kompleks uporządkowanych, dobrze zdefiniowanych ról, praktyk i procedur
dzięki którym ludzie i urządzenia przetwarzają dane w informacje, które rozwiązują jasno i
zrozumiale problemy tych, którzy zarządzają biznesem.
(Uhl ‘74) - złożony i wewnętrznie sprzężony kompleks ludzi, urządzeń, procedur
zmierzających do tworzenia uporządkowanego przepływu informacji gromadzonych z
wewnętrznych jak i zewnętrznych źródeł, przy czym system ten służy jako podstawa
podejmowania decyzji w ważnych dziedzinach zarządzania marketingowego.
AMA (American Marketing Association)- zbiór procedur, metod, regularnego,
zaplanowanego gromadzenia, analizy i prezentacji informacji do wykorzystania przy
podejmowaniu decyzji marketingowego
(Kothler ‘77)- system informacji marketingowej składający się z ludzi, sprzętu, technik
gromadzenia, porządkowania, analizy i oceny, a następnie przekazanie na czas potrzebnych i
dokładnych informacji do osób podejmujących decyzje dotyczące marketingu.
(Buell ‘84)- system który dostarcza
użytecznych do decyzji menedżerskich.
ciągłego
przepływu
informacji
marketingowych
(Rachmann )- uporządkowana procedura regularnego gromadzenia surowych danych
wewnętrznych i zewnętrznych oraz transformacji tych danych w informacje służące do
wykorzystania przy podejmowaniu decyzji marketingowych.
(Mc Carthy ‘90)- zorganizowany sposób ciągłego pozyskiwania i analizowania danych dla
dostarczania menedżerom marketingowym potrzebnych informacji do podjęcia decyzji.
(Boone, Kurtz ‘89)- zaplanowany, bazujący na komputerze system zaprojektowany do
dostarczania menedżerom ciągłego przepływu informacji odpowiednich do ich specyf. obszarów
decyzyjnych.
PRZEKROJE INTERPRETACJI MSI
SIM
- właściwości i przesłanki interpretacji SIM w kontekście marketingu
- funkcje MSI, rola
- korzyści, cechy charakt. efektywności SIM
- fazy wdrażania SIM
4 narzędzia w syst. zarządzania:
1.MSI
2. strat. analiza sytuacji marketing.
3. podsyst. badań market. (ich rola w podejmowaniu decyzji)
4. system informacyjno- decyzyjny
WNIOSKI Z PRZEGLĄDU DEF. SIM I INTERPRETACJI JEGO STRUKTURY:
1. Ujawniona w def. SIM zgodność poglądów nie występuje już przy charakterystyce struktury
tego systemu, w sposobie jego prezentacji można zdefiniować różne podejścia
2. Wieloaspektowość tej kategorii pozwala ilustrować SIM od strony wspieranych procesów
decyzyjnych, przebiegu lub zakresu procesów decyzyjnych. W def. SIM pojawiają się elementy
jak: kompleks procedur (ludzi i urządzeń ), pozyskiwanie- przetwarzanie- analizowanie prezentacja informacji, wewn. i zewn. źródła danych, decyzje market.
3. Produkty systemu (inf-cje) są skierowane na zaspokajanie potrzeb decyzyjnych mark. które
wiążą się ze specyf. dla niego obszarami i poziomami decyzyjnymi (operacyjnymi, taktycznymi
i strategiczn.)
4. Źródła danych tych systemów znajdują się wewn. przeds. jak i na zewnątrz.
5. Badania marketingowe są częścią systemu inf-cji, która odnosi się do źródeł pozyskiwania
danych.
6. Przetwarzanie danych wiąże się wykorzystaniem metod statystycznych i modeli
analitycznych.
7. Sposobem przechowywania inf-cji jest tworzenie baz danych
8. Użytkownik systemu (odbiorca inf-cji) musi mieć zagwarantowany wpływ na system zakres
gromadzonych danych oraz procedury tworzenia inf-cji.
9. Komputer stanowi istotny atrybut systemu, wspomaga przetwarzanie danych i
rozpowszechnianie, ale jako taki nie jest niezbędny.
10.Celem systemu są procesy decyzyjne związane z marketingiem i działalnością rynkową
przedsiębiorstwa. Przedmiotem SIM jest najszerzej rozumiane kierowanie i przetwarzanie
informacji jednocześnie elementami SIM są podstawowe procedury postępowania.
PODSTAWOWE PRZESŁANKI DO INTERPRETACJI SIM:
1.Podstawową determinantą struktury SIM są funkcje związane z tym syst., a zwłaszcza z
obsługą badań i decyzji.
SIM pełni rolę pośrednika między badaniami marketing., a decydentami.
Do podstawowych funkcji szczegółowych SIM jest:
- wspieranie procesu decyzyjnego (procesu decyzji strategicznych) poprzez wyposażenie
decydentów w różnego rodzaju informacje
- dążenie do wyeliminowania błędnych decyzji, a przez to zmniejszenia strat w zakresie
informacji, redukcji kosztów odroczonych decyzji
- efektywne wykorzystywanie dostępnych informacji
- zwiększanie szybkości analizy problemów i podejmowania decyzji
- ułatwianie komunikacji wewnątrz przeds. i dostarczenie wiedzy o otoczeniu
- kontrola przebiegu działań market. w przedsięb.
2. Dobrze zaprojektowany SIM winien dostarczyć inf-cje do wszystkich szczebli zarządzania i
na wszystkich etapach procesu podejmowania decyzji.
ZWIĄZEK TYPÓW DECYZJI Z POTRZEBAMI INFORMACYJNYMI
CECHY INFORMACJI
KRYTERIA PODZIAŁU
dokładność
zakres
częstotliwość
horyzont czasowy
organizacja
DECYZJE
OPERACYJNE
TAKTYCZNE
STRATEGICZNE
dużo
średnie
mało
duża szczegółowość
szczegółowe
powierzchowne
codziennie
od tygodnia do m-ca
okresowe
krótki okres- dzień
średni okres(miesiąc)
długi okres (lata)
szczegółowe:
umiarkowana liczba
liczne analizy
mało analiz
analiz
aktualizacja
godzinna, dzienna
tygodniowa miesięczna
rzadko; w miarę
tygodniowa
potrzeby
wykorzystanie
działania akcyjne
kontrola
prognoza i planowanie
źródła
(m-ce
dominuje inf.
wewn. i zewn.
dominują inf. zewn.
powst.)
wewnętrzna
przykłady
-wielkość sprzedaży w
- udział w rynku
- wielkość sprzedaży
przekroju: produktów,
- udział w kosztach
konkurentów
rynków, nabywców
obsługi danego rynku
- koszty konkurentów
- wielkość
-pozycja rynkowa firmy
- pojemność różnych
zrealizowanych dostaw
- zaufanie do znaku
segmentów rynkowych
w przekroju: rynku,
firmowego
- zachowanie
produktu, dostawców
nabywców na rynku
-poziom i struktura
- poziom i struktura
zapasów
- poziom i struktura
kosztów
- potencjał
producentów
dochodów nabywców
- struktura rynków i
stopień konkurencji
- warunki wejścia na
rynek
RODZAJE DECYZJI, KRYTERIA ICH PORZĄDKOWANIA I GŁÓWNE CECHY
Wyszczególnienie
Rodzaj decyzji
I.KRYTERIA PORZĄDKOWANIA DECYZJI
STRATEGICZNE
TAKTYCZNE
OPERACYJNE
(PODSTAWOWE)
prawie nie znana
(MIESZANE)
znana częściowo
(STANDARDOWE)
znana całkowicie
1.struktura
przedmiotu decyzji
2. Okres do którego
odległy
mniej odległy (średni)
bliski (krótki)
odnosi się decyzja
3.Niepewność(ryzyko
b. duże
duże
niewielkie
decyzyjne)
4. Stopień trudności
b. duży
duży
najczęściej niewielki
podjęcia decyzji
II PODSTAWOWE CECHY PROCESU DECYZYJNEGO I WARUNKI PODEJMOWANIA DECYZJI
1. Stopień trudności
problem decyzyjny b.
problem decyzyjny
prob. decyz. prosty
(złożoności) problemu
złożony
złożony
lub o niewielkiej
decyzyjnego
złożoności
2. Podmioty
podejm. najczęściej
podejm. przez
podejm. głównie przez
podejmujące decyzję
przez podmioty
podmioty polityki
uczestników rynku
polityki gospod-ej
gosp. i uczestników
rzadziej przez podm.
rzadziej przez
rynku
polit. gosp.
podmioty rynku
3. Stopień centralizacji
scentralizowane,
częściowo
najczęściej
podejmowania decyzji,
niepowtarzalne
powtarzalne, głównie
zdecentralizowane,
częstotliwość
w sytuacj.
powtarzalne
podejmowania
konfliktowych,
częściowo
scentralizowane
4. Znaczenie inf. dla
b. duże
duże
duże lub niewielkie
podjęcia decyzji
CECHY EFEKTYWNEGO SIM:
- system nie powinien dostarczać zbędnych informacji, dane winny być dokładnie ocenione,
dobierane zgodnie z potrzebami informacyjnymi
- uczestnicy i dostawcy informacji muszą być świadomi podejmowanych decyzji i znać potrzeby
informacyjne na każdym etapie podejmowania decyzji
- oprócz dostarczenia informacji użytkownicy oczekują pomocy w podejmowaniu decyzji i
kontroli jego rezultatów
- użytkownicy informacji winni akceptować i rozumieć SIM, ułatwia to współpracę, zmniejsza
ryzyko podejmowania decyzji
- SIM jest zawsze elementem całej struktury przeds., winien stanowić centralny element
systemu, podczas gdy badania marketingowe mogą być prowadzone na zlecenie przez firmy
zewnętrzne
- SIM musi zabezpieczać względną łatwość z korzystania przez menedżera z systemu w formie
przejrzystej i czytelnej
- budowa efektyw. SIM musi mieć całkowite wsparcie naczelnego kierownictwa i być
elementem jego świadomości misji przedsiębiorstwa
KORZYŚCI Z EFEKTYWNEGO SIM:
- lepsze przygotowanie i wyposażenie menedżerów w dokładne inform. i aktualne
- SIM zdecydowanie zmniejsza niebezpieczeństwo pominięcia ważnych i nowych inform.
- dzięki modelom analitycznym łatwiej można rozpoznać trendy rynkowe
dzięki
modelom
ekonometrycznym
istnieje
możliwość
stymulowania,
testowania
alternatywnych
strategii (wariantów działania)
-SIM pozwala na zintegrowanie rozproszonych danych pochodzących z różnych źródeł
- istnienie SIM dyscyplinuje przepływy inf. między działami przedsiębiorstwa
- dzięki SIM realizowane są korzyści skali w odniesieniu do zasobów inf-nych przedsiębiorstwa
PRZESZKODY SZERSZEGO WYKORZYSTYWANIA BADAŃ RYNKOWYCH I SIM
- zbyt wąskie podejmowanie badań marketingowych i roli SIM (brak precyzowania problemu
decyzyjnego, celu badań)
- nierówny poziom prowadzonych badań marketingowych w stosunku do różnych obszarów
działalności przedsiębiorstwa
- spóźnione, błędne wyniki badań
- trudności we wdrażaniu pełnej świadomości roli tych instrumentów marketing. kierownictwu
przedsiębiorstwa
PROCES INFORMACYJNO- DECYZYJNY
Podjęcie decyzji wymaga:
1.
2.
3.
4.
zbadanie otoczenia decydenta ze wzgl. na warunki podjęcia decyzji
określenia i sformułowania problemu decyzji
analizy możliwych wariantów zachowania decydenta
wyboru wariantu wg którego proces zarządzania przebiega
RÓŻNICE MIĘDZY BADANIAMI MARKETINGOWYMI, A BADANIAMI RYNKOWYMI
BADANIA MARKETINGOWE
2. badania instrumentów
działania
a) badania związane a
produktem
b) związane z ceną
c) z dystrybucją
d)z aktywizacją sprzedaży
3. Badania wyników
działania firmy
a) bad. wyników sprzedaży
b)udziału w rynku
c) wizerunku firmy
BADANIA MARKETING. I
BADANIA RYNKOWE
1. badania warunków
działania przedsiębiorstwa
a) bad. warunków
zewnętrznych
- b. ogólnych warunków
działania
- gb. struktury podmiotowej
rynku
- b. potrzeb i popytu
- segmentacja rynku
b) bad. zjawisk wewnętrznych
- bad. techniki i technologii
ISTOTA I ROLA BADAŃ MARKETINGOWYCH
Badania marketingowe można określić jako
def::
BADANIA
RYNKOWE
są podsyst. syst. badań
marketing., ten jest podsyst.
SIM, a ten jest podsyt.
strategicznej analizy sytuacji
marketing.
2. Badania skuteczności
instrumentów rynkowych
wobec celów gosp.
państwowej i regionów
3. Międzynarodowe i
międzyregionalne
porównanie rynkowych
zachowań konsumentów i
przedsiębiorstw
a) porównanie konsumpcji
b) porównanie siły nabywców
ludności
c) porównanie organizacji
firmy i ich strategii
d) porówn. cenowe
1. celowe , systematyczne i obiektywne gromadzenie, przetwarzanie i analiza danych
kształtowanych dla podejmowania decyzji marketingu w przedsiębiorstwie
2. proces obejmujący definiowanie problemów i możliwości marketingowych systematyczne
zbieranie i analiza danych oraz posunięcia mające na celu poprawę sprawności działalności
marketingowej
3.. zbiór technik i zasad systematycznego gromadzenia, zapisywania, analizowania i
interpretowania informacji, które ułatwiają podejmowanie decyzji marketingowych.
Cechami badań marketingowych są :
- systematyczność ( badania muszą być starannie zaprojektowane i zorganizowane )
- badania obejmują szereg zasad postępowania, niekiedy bardzo prostych i wyczuwalnych
intuicyjnie.
Dzięki badaniom marketingowym uzyskuje się informacje, które stwarzają podstawy do
podejmowania decyzji związanych z konkretnymi przedsięwzięciami bądź też podstawy do
oceny realizacji podjętych już decyzji.
Pomiędzy badaniami marketingowymi, a podejmowaniem decyzji można zaobserwować
liczne związki. Mają one charakter interakcyjny, a nie substytucyjny. Oznacza to, że badania
marketingowe nie zastępują procesu podejmowania decyzji, lecz go wspomagają.
Badania marketingowe mogą być rozpatrywane w kategoriach celowości i użyteczności
w procesach obsługi rynku. Celowość i użyteczność odnoszą się bezpośrednio do przygotowania
skutecznej strategii marketingowej. Opracowanie zintegrowanego systemu instrumentów i
działań, będącego podstawą takiej strategii wymaga przeprowadzenia wielu badań zjawisk
zewnętrznych w stosunku do przedsiębiorstwa oraz zjawisk wewnętrznych w przedsiębiorstwie.
Celem tych badań jest zgromadzenie informacji, umożliwiających formułowanie alternatywnych
rozwiązań przy kształtowaniu struktury marketingu.
Badania marketingowe dostarczają wielu użytecznych informacji w procesach
podejmowania decyzji. Pełnią one różne i rozległe funkcje w poszczególnych fazach
podejmowania decyzji marketingowych.
Typowy proces w takim wypadku obejmuje :
- sformułowanie celu działania
- opracowanie i realizację planu marketingowego
- ocenę efektywności ( skuteczności ) realizowanego planu.
W pierwszej fazie podstawową rolą ( funkcją ) badań jest dokonanie oceny realistyczności
celu - analiza podstawowych możliwości i zagrożeń działania.
W drugiej fazie chodzi o dostarczenie informacji służących wyborowi poszczególnych
instrumentów marketingowych ( ustalenie ceny, wybór środków promocji ).
W trzeciej fazie badania marketingowe spełniają określone funkcje kontrolne (
ustalanie tendencji sprzedaży, udziału w rynku ).
Jeżeli przedsiębiorstwa kierują się w swojej działalności rynkowej koncepcją marketingu, to
zakres prowadzonych przez nie badań marketingowych jest szeroki. Pozwala to na wyróżnienie
kilku obszarów zainteresowań.
Podstawowymi obszarami badań marketingowych są :
1. badania warunków działania przedsiębiorstwa
2. badania instrumentów oddziaływania przedsiębiorstwa na rynek
3. badania rezultatów działania przedsiębiorstwa.
PROGRAM BADAŃ MARKETINGOWYCH
Opracowanie programu badań marketingowych to czynność polegająca na
ustaleniu sekwencji działań, które muszą być podjęte w celu rozwiązania badanego problemu.
Od sposobu ustalenia tej sekwencji zależy koszt badań, poprawność metodologiczna i
merytoryczna oraz trafność wyników i konkluzji.
Programowanie badań pozbawia je cech przypadkowości i chaosu. Powinno być ono zatem
prowadzone w sposób rzetelny i odpowiedzialny. Prowadzenie badań marketingowych odbywa
się pod presją różnorodnych ograniczeń. Najważniejszymi z nich są :
- czas badań
- koszty badań
- możliwości techniczne i organizacyjne zespołów prowadzących badania.
W procesie badań marketingowych można wyróżnić 6 etapów :
- identyfikacja i określanie problemu będącego przedmiotem badania
- formułowanie hipotez badawczych
- wybór metod i technik gromadzenia informacji
- gromadzenie i przetwarzanie informacji
- analiza i interpretacja wyników
- opracowanie raportu z badań.
Badania marketingowe mogą być sklasyfikowane ze względu na rodzaj ( typ ) badań oraz na
rodzaj metod badania. Rodzaje badań można wyodrębnić wg. wielu kryteriów. Do
najważniejszych spośród nich zaliczamy :
- horyzont czasowy badań
- stopień szczegółowości
- podmiot prowadzący badania
- potrzeby informacyjne decydentów
- przedmiot badań.
Duże znaczenie ma również podział badań wg. charakteru gromadzonych informacji:
1. badania eksploracyjne ( ułatwiające identyfikację problemu )
2. badania eksplanacyjne ( wyjaśniające problem i związki występujące w jego otoczeniu ).
Ad.1.
Badania te są pomocą w identyfikowaniu problemu, hierarchizacji zjawisk, formułowaniu
hipotez badawczych oraz w nakreślaniu kierunku dalszych badań. Ich celem jest wstępne
określenie istoty badanej sytuacji bądź zjawiska oraz identyfikowanie zakresu informacji, które
należy zgromadzić w toku dodatkowych badań. ( Są niezbędne, gdy formułuje się przyczyny
spadku sprzedaży produktu ).
Ad.2.
Badania te mają ściśle wytyczony cel oraz w miarę dokładnie określony zakres niezbędnych do
zebrania informacji, w celu zaproponowania konkretnych rozwiązań badanego problemu.
Głównym celem tychże badań jest zasugerowanie decydentom możliwości wyboru najlepszego
wariantu rozwiązania problemu w istniejących warunkach. Są one bardzo użyteczne wtedy, gdy
istnieją wielowariantowe rozwiązania konkretnych problemów, a dla podjęcia decyzji niezbędne
są określone informacje oceniające każdy z wariantów ( np. wybór jednego z kilku opakowań ).
Badania eksploracyjne można prowadzić za pomocą metod :
A. badania opinii ekspertów
B. wywiady zogniskowane ( 8 - 12 respondentów )
C. analiza danych z wtórnych źródeł informacji
D. analiza przypadków ( rozpatrzenie konkretnych sytuacji odnoszących się do badanych
zjawisk ).
Wśród badań eksplanacyjnych można wyróżnić :
A. badania opisowe - to dokonanie szczegółowego opisu rozpatrywanego zjawiska. Służy on
orientacji w sytuacji firmy na rynku lub w strategii jej działania. Celem badań opisowych jest
zebranie informacji, które dają podstawy do dokonania opisu konsumentów, sprzedawców, firm
i rynków ( np. określenie w kategoriach demograficznych profilu nabywców danych produktów
).
B. badania związków przyczynowo - skutkowych - umożliwiają wyodrębnienie zasadniczych
czynników kształtujących rozpatrywane zjawisko oraz określenie zależności przyczynowo skutkowych.
Badania opisowe mogą być :
- przekrojowe: badania jednorazowe, pozwalające uzyskać informacje w danym momencie
- ciągłe: badania wielokrotne, czyli wielokrotne uzyskiwanie informacji na dany temat w wielu
momentach.
Badania związków przyczynowo - skutkowych wykorzystują metodę eksperymentu rynkowego.
Metoda ta polega na stwierdzeniu, że jeden czynnik ma określony wpływ na drugi lub też na
całe zjawisko. Jest ona gromadzeniem informacji o zależnościach pomiędzy badanymi
czynnikami w ściśle określonych i kontrolowanych przez badającego warunkach działania.
Oprócz tego wyróżniamy również:
-badania prognostyczne (przewidują),
-badania innowacyjne (wskazują możliwości dostarczania nowych pomysłów)
-badania kontrolne (kontrolowanie i ocena skutków działania marketingowych).
BADANIA MARKETINGOWE:
- prowadzone są dla rozwiązania problemów marketingowych
- mają charakter sporadyczny (z reguły)
- ich wyniki są jednym ze źródeł inf-cji w SIM
- opierają się głównie na źródłach zewnętrznych
- są często bardziej szczegółowe, pogłębione, wyspecjalizowane
- ich zadaniem jest dostarczenie informacji dotyczących problemów (w odniesieniu do nowych
problemów)
SIM:
- wypełnia lukę między źródłami danych, a użytkownikami informacji przekształcając dane w
informacje
- jest ogniwem łączącym badania marketingowe i decydenta
- jest kompleksowym narzędziem zarządzania zasobami informacyjnymi przedsięb.
- pełni wzgl. badań marketing. funkcję integrującą
- stanowi podst. podsystem przeds. dostarczający stale informacji do wszystkich szczebli
zarządzania
- charakt. się ciągłością, korzystając z danych wewn. jak i zewn.
BADANIA MARKETINGOWE, A BADANIA RYNKU, A PROGNOZY RYNKU
BADANIA MARKETINGOWE
zorientowane na
sprawy przszłe
zorientowane na
sytuacje przyszłe
b. rynku
prognozy rynku (prognozowanie)
plan przebiegu
b. rynkowych
plan przebiegu
prognozow. rynku
formy b. rynku
formy prognoz rynku
metody
zdobyw.
metody
analizy
metody ilościow.
prognozow
jakościowe metody
prognozowania
BADANIA MARKETINGOWE
1. Proces definiowania problemów i
możliwości marketingowych
2. systematyczne zbieranie,
BADANIE RYNKU
analiza i przetwarzanie danych
SIM
zamiana danych na
informacje
przez użytkowników
DECYDOW
ANIE
(decydentów)
1. poznawanie mechanizmu
2.identyfikacja struktury
3. poznanie stanu i rozwoju
struktury rozwoju elem. rynk.
3. zespół technik i zasad
różnego rodzaju
4. zalecenie przesłanki dla realizacji funkcji market.
MARKETINGOWY SYSTEM INFORMACJI
Informacją marketingową nazywamy wszelką informację wykorzystywaną w procesie
marketingowego zarządzania firmą, przynoszącą wiedzę, która pozwala redukować niepewność
decyzji związanych z realizacją marketingu strategicznego ( cele firmy, marketingowe strategie
działania ) i operacyjnego ( konfiguracje marketingu-mix ). Informacje marketingowe muszą
być :
dokładne, trafne, wiarygodne, spójne, porównywalne, aktualne. odpowiednio
zredagowane, o prostej formie.
Marketingowy system informacji to sformalizowany i powiązany wewnętrznie zespół ludzi,
urządzeń i procedur służących gromadzeniu, przetwarzaniu, analizowaniu, ocenie i
udostępnianiu potrzebnych i aktualnych informacji osobom podejmującym decyzje
marketingowe. Głównym celem MSI jest dostarczenie podstaw do podejmowania decyzji
poprzez zbieranie, opracowanie, przechowywanie i analizę informacji, związanych z wyborem
strategii marketingowej oraz z tworzeniem marketingowego programu firmy ( przedsiębiorstwa
).
Do szczególnych zadań MSI należą :
- wspieranie procesu decyzyjnego
- wyeliminowanie błędnych decyzji
- zmniejszanie strat informacyjnych
- efektywne wykorzystanie dostępnej informacji
- redukcja kosztu, tzw. odraczanych decyzji
- zwiększenie szybkości analizy problemów i podejmowania decyzji
- dostarczenie wiedzy o otoczeniu
- spełnienie roli środka komunikacji z otoczeniem.
W strukturze MSI możemy wyróżnić dwa podsystemy :
- podsystem gromadzenia informacji
- podsystem wspierania decyzji.
SCHEMAT KOTLERA
informacja market.
informacja marketingowa
OTOCZENIE
MARKETINGOWE
KIERUJĄCY
MARKETINGIEM
SYSTEM STRATEGICZNEJ
ANALIZY MARKETINGOWEJ
Nabywcy
Produkt
Kanały dystrybucji
Rynek
Społeczeństwo
Konkurenci
system informacji
operatywnej
system badań
marketingowych
system "wywiadu"
marketingowego
system analityczny
marketingu
decyzja marketingowa
SCHEMAT KACZMERCZYKA
otoczenie
wtórne źródła zewn.
pierwotne źródła
wtórne źródła
wewn.
zewn.
pierwotne źródła
wewn.
badania marketingowe
potrzeby
informacyjne
dane
potrzebne
dane
MSI
informacje
decydenci i inni użytkownicy informacji
decyzje zewn.
Źródła
Dane
marketingowe
SIM
System wspierania
decyzji
Gromadzenie
Przetwarzanie
Analiza
Przechowywanie
Udostępnianie
decyzje wewn.
Użytkownicy
Informacje marketingowe
SCHEMAT DULINLECA 1995 R
OTOCZENIE PRZEDSIĘBIORSTWA
źródła danych
wewnętrzne
zewnętrzne
badania marketingowe
monitorowanie otoczenia
podsystem gromadzenia danych
bank danych
bank modeli
i technik analitycznych
podsystem rutynowego
udostępniania informacji
z banku
podsystem opracowywania
raportów analitycznych
menadżerowie
marketingu
struktura systemu informacji marketingowej
FAZA FORMUŁOWANIA CELÓW
Proces zarządzania marketingowego to system będący podsystemem przedsiębiorstwa.
Istotnym problemem tego systemu jest kierowanie celów marketingowych.
HIERARCHIA POZIOMÓW CELÓW (Meffert 94r. str.79)
CELE
1.definicje
2. struktura w aspekcie zagadnień marketingowo-logistycznych
3.kryteria efektywności
a) cele –> efekty
b) cele –> koszty –> nakłady
Dla analizy celów ważne są definicje marketingowe, z których wynikają cele marketingowe, a
także inne definicje. Trzeba wymienić całą gamę różnych celów. Przedstawione wyżej
hierarchia wynika z punktu widzenia zagadnień marketingowo-logistycznych, stanowi ta
struktura o systemie celów przedsiębiorstwa z punktu widzenia zarządzania marketingowologistycznego. Należy to wszystko wkomponować w kryteria efektywności. Jakie są kryteria
efektywności zarządzania marketingowego w kontekście celów - dwa przekroje - cele, a efekty,
czyli cele stanowiące bazę dla realizacji efektów, czyli stanowią jakby odniesienie kwalifikacji
jakości i struktury efektów, struktura tych efektów musi odpowiadać strukturze celów.
Jakie są przekroje do podejścia kryterium efektywności:
1. Kwalifikacje struktury efektów (efekty marketingowo-logistyczne trzeba
zdefiniować).
Kiedy wiemy na czym polega bogata struktura problemów marketingowo- logistycznych to
stosunkowo łatwo można modelować strukturę efektów, która świadczy o celowości działania,
skuteczności działania o relacji cele-efekty można świadczyć kryterium rynku, przedsiębiorstwo
stara się maksymalnie wykorzystać wszystkie możliwości i problemy rynku z punktu widzenia
wejścia na ten rynek , udziału w nim itd.
Struktura efektów, potencjalnie, modelowo będąca konsekwencją realizacji struktury celów
stanowi podstawę.
Możemy ocenić skalę celowości lub nie celowości działania. Musimy wrócić do struktury celów i
zanalizować nasze działanie w .......... od założeń struktury celów które były podstawą
działania.
2.Cele a koszty, należy się zastanowić nad celowością poniesionych nakładów, w istocie chodzi
o kwalifikację, racjonalizację nakładów, o cel, strukturę i koszty kształtowanie efektywności,
zarządzanie procesem efektywności polega min. na celowym i racjonalnym oddziaływaniu na
strukturę celów, na strukturę nakładów, na strukturę czynności, które są powołane po to aby
realizować określone cele, koszty są z natury ekwiwalentem poniesionych nakładów pod
warunkiem, że są to realizowane w sensie celowym nakłady , jeżeli nie to mamy do czynienia z
stratami, dotyczy to podstaw zarządzania marketingowego, ale w takim znaczeniu że te
podstawy zmian marketingowych są osadzone na innej filozofii mianowicie na wymogu wzrostu
efektywności funkcjonowanie przedsiębiorstwa z punktu widzenia działalności rynkowej, czyli
można mówić o podstawach efektywności w zarządzaniu co jest podstawą efektywności w
zarządzaniu - przede wszystkim struktura celów,
urealnienie struktury celów, zdefiniowanie struktury celów, określenie tych celów,
wmontowanie ich w strukturę celów przedsiębiorstwa, zakotwiczenie tych celów,
strukturyzowanie ich itp., czyli podstawę w zarządzaniu jest skonstruowanie takiego realnego
systemu celów, który stanowi podstawę budowania kontekstu dla realizacji różnego rodzaju
działań.
Jest to pierwszy element, mianowicie działalności na rzecz urealnienia, struktury i budowy,
zdefiniowania różnego rodzaju celów i hierarchii tych celów.
Po drugie trzeba dokonać zdefiniowania i oceny efektów przez pryzmat celowości działania,
czyli ocenić czy działalność ta jest użyteczna, celowa i czy jest racjonalna, optymalność
działania.
Chodzi o osiągnięcie jak najlepszych wyników w tej sferze, czyli sensowne nakłady - właściwe
efekty. Występuje tu problem optymalizacji działania. Relacje między nakładami, a efektami w
sensie struktury musi być optymalna, najlepsza z możliwych.
Jest to punkt wyjścia do interpretacji celów (fundament)
PŁASZCZYZNY CELÓW W SFERZE MARKETINGU
Na schemacie widoczne są systemy celów będące podsystemami innych celów. Jest to system
celów marketingowych w strukturze celów przedsiębiorstwa .
Co to jest dystrybucja jako system. Co to jest zaopatrzenie jako system.
Dystrybucja (zbyt) i zaopatrzenie to sprzedaż produktów finalnych i zakup surowców ( nie
ma tu mowy o handlu i produkcji).
W ramach polityki dystrybucji i zaopatrzenia mamy trzy podsystemy, jednym z nich jest
logistyka .
System dystrybucji i zaopatrzenia nie wyczerpuje logistyki, i odwrotnie, logistyka nie
wyczerpuje systemu dystrybucji zaopatrzenia i odwrotnie nie mieści się w kanałach dystrybucji
i kanałach zaopatrzenia.
Pytanie egzaminacyjne : Proszę rozwinąć cele dotyczące kanałów i dystrybucji i zaopatrzenia.
Proszę uściślić zgodnie z wytyczną (piramidę celów)cele w zakresie obsługi klientów.
Należy analizować powiązanie między marketingiem , a logistyką.
Marketing to koncepcja logistyki , a logistyka to koncepcja marketingu.
Należy analizować co oznaczają cele w zakresie obsługi klienta, jaki jest udział marketingu w
obsłudze klienta.
Jaki jest udział zarządzania marketingowego, zarządzanie logistycznego w obsłudze klienta.
Cele w zakresie realizacji kosztów to drugi podsystem celów dotyczących logistyki. Są to cele
przedsiębiorstwa. Logistyka jako pewna koncepcja strategiczna działania, przedsiębiorstwa jest
na wysokim poziomie wkomponowana w procesy decyzyjne dotyczące racjonalizacji kosztów.
Cele w zakresie poprawy konkurencyjności działania to cele związane z wejściem na rynek , z
udziałem w rynku .
CELE PRZEDSIĘBIORSTWA
1. Cele związane z pozycją rynkową
-udział w rynku
-wejście na nowy rybek
-wielkość i dynamika obrotu
- pozycja w strukturze konkurencji ( korzyści)
2. Cele związane z rentownością
-zysk , marża brutto
-rentowność sprzedaży
- rentowność kapitału własnego
-rentowność kapitału całkowitego
-redukcja kosztów
3.Cele finansowe
-zdolność kredytowa
-wypłacalność
-poziom samofinansowania
-struktura kapitału
4.Cele socjalne (w odniesieniu do zatrudnionych)
- satysfakcja z pracy
-płace (dochody i bezpieczeństwo socjalne)
-społeczne integracje
-rozwój kadry
5.Cele prestiżowo rynkowe
- image i prestiż przedsiębiorstwa
-public relations
-oddziaływanie na otoczenie
6. Cele związane z ochroną środowiska
-ograniczenie zaopatrzenia w surowiec
-zmniejszenie obciążenia środowiska
I. Cele stawiane w pierwszej kolejności, udział w rynku stanowi fundamentalny cel
przedsiębiorstwa, wejście na nowe rynki, wzrost konkurencyjności przekształcenie potencjału
konkurencyjnego w potencjał kooperacyjny
dynamika i struktura sprzedaży
Co to jest kategoria produkcji - poczytać wiele form służy opisaniu kategorii produktu jest to
układ problemów między innymi jest to struktura procedurowa która składa się na ten przekrój
rodzajowy .
Najważniejszym problemem w kategorii produktu jest oferta podażowa którą przedsiębiorstwo
w oparciu o różne instrumenty działalności rynkowej między innymi polityka, marketing.
Jest to zależność pomiędzy różnymi formułami przy pomocy której ujawnia się skala
problemów do rozwiązania w przedsiębiorstwie , jaką jest potrzeba tworzenia oferty i to się
odbija bezpośrednio w kategorii produktu zarządzanie kategorią produktu - p
II. Bardzo ważne
Uzyskiwanie minimum w sensie długofalowym .
Osiągnięcia marży brutto podstawowy cel marketingu , cel ogólno- ekonomiczny, globalny dla
przedsiębiorstwa, cel który stanowi ogniwo pośredniczący między rynkową działalnością
marketingu a ekonomiczno - finansową globalną działalnością przedsiębiorstwa.
EKONOMICZNE I PSYCHOGRAFICZNE CELE MARKETINGOWE
(przedział z punktu widzenia istoty celów , czyli co ma być osiągnięte)
I. Cele ekonomiczne
-wyrażone są z reguły przy pomocy transakcji rynkowych i konkretnych rezultatów
# marża brutto (tw. pokrycie finansowe)
# udział w rynku
# wejście na rynek
# wielkość i dynamika obrotów
II. Cele psychograficzne
-cele te wiążą głównie z psychologicznymi i trudno obserwowanymi aspektami procesów i
zachowań po stronie kupujących (prowadzą do gotowości zakupu)
# zwiększenie stopnia znajomości przedsiębiorstwa i marki
# zmiana względem wzmocnienia pozytywnego nastawienia (motywacji) image
#
#
#
#
#
zwiększenie zakresu preferencji (alternatyw) i sprecyzowanie ich hierarchii (oczekiwań)
osiągnięcie zamiarów (ich realizacja)
zwiększenie stopnia zadowolenia
intensyfikacja częstotliwości ponownych zakupów i wzajemnego oddziaływania nabywców
zwiększenie skuteczności przekazywanych informacji
I. Wymienione cele różnią się co do treści, charakteru co do ich możliwości klasyfikacji, ale
mają charakter ilościowy
II. Cele trudne do zmienienia ,
prowadzą do zwiększenia gotowości zakupu u potencjalnych klientów
Podziałów celów marketingowych można dokonać z punktu widzenia
- istoty celów
- horyzontu czasowego: strategiczne i operacyjne
- sposobu mierzenia, możliwości mierzenia
GŁÓWNE PRIORYTETY W SYSTEMIE CELÓW
PRZEDSIĘBIORSTWA - PRZYKŁADY (Meffert 1994, s.91)
Najważniejsze cele:
1.
2.
3.
4.
5.
zdolność konkurencji
realizacja zysku długoterminowego
udział w rynku
wejście na nowy rynek
wzrost produktywności
BUDOWA I SKŁAD KONCEPCJI MARKETINGU
Proces strukturalny na 3 poziomach :
 określenie filozofii przedsiębiorstwa i celów nadrzędnych w zakresie strategii planowania
 pola problemowe strategicznego planowania w przedsiębiorstwie
- zdefiniować strategiczne jednostki biznesu ( określenie kombinacji produktowo - rynkowych
); jaki rodzaj nabywcy; jakie jego potrzeby; jakie stosować technologie, by realizować potrzeby
klienta
- określenie misji biznesów - określenie strategicznych celów, kryteriów budowania
odpowiednich strategii dla przedsięwzięć rynkowych
- sformalizowanie - określenie strategii funkcjonalnych, które są podstawą realizacji
szczegółowych zadań
- budżetowanie - stan środków i ich alokacja
 planowanie marketingowe
- wracamy do danych z analizy sytuacji, diagnozy, prognozy
- podejmujemy decyzje dotyczące wyboru rynków, na których będziemy alokować lub
intensyfikować produkt
- określamy poziom pokrycia potrzeb nabywców w związku z naszą działalnością - jakie są
możliwości ekspansji
- specyficzne zachowanie wobec innych uczestników rynku
- zastosowanie różnych instrumentów marketingowych
Zarządzanie marketingowe ujawnia się poprzez kreowanie koncepcji marketingu - określony
model orientujący się na określone cele obejmujące podstawowe ramy działania strategie oraz
niezbędne organizacyjne operacje, działania.
Cele marketingowe trzeba wkomponować w cele przedsiębiorstwa. To powoduje przeobrażenie
całej struktury celów. Trzeba wciąż budować nową piramidę celów ( racjonalną i adekwatną do
rzeczywistości).
Drugim podsystemem zarządzania marketingowego istotną rolę odgrywa formułowanie
strategii marketingowej i ich rozwój, oznacza to , że należy rozwijać alternatywne opcje
działania strategicznego które byłyby najbardziej adekwatne dla zmieniających się opcji celów.
Każde przedsiębiorstwo ma pewne priorytety, które ulegają zmianą związku ze zmianą sytuacji
marketingowych które stare się wraz lepiej diagnozować strategicznie oceniać i prognozować.
Planowanie strategiczne jest fazą planowania , a tym bardziej fazą i podsystemem zarządzania.
Rozwój alternatywnych strategii działania marketingowego na bazie określonych celów
mówimy o konieczności doskonalenia propozycji działania. Należy wybrać jedną z możliwych
strategii. Współcześnie nie mówi się już o strategii lecz o myśleniu strategicznym.
STRATEGIA MARKETINGOWA - DEFINICJE
- System podstawowych średnio i długookresowych zasad i reguł działania wyznaczających
ramy aktywności rynkowej przedsiębiorstwa
-Zestaw skojarzonych celów i instrumentów
-Długookresowe sformułowanie i sposób realizacji celów przedsiębiorstwa
- Główny plan realizacji (metoda) ustalonych celów długookresowych
- Sposób przygotowania i prowadzenia zintegrowanych działań do realizacji ustalonego celu w
danych warunkach w procesie aktywnej obsługi
- Wyznaczenie celów długookresowych oraz ramowych wytycznych i ograniczających sposób ich
realizacji
WNIOSKI Z DEFINICJI
1.Kategoria podejścia strategicznego jest związana z procesem przygotowania i prowadzenia
działalności jak przygotować i prowadzić działalność marketingową.
2. Punktem wyjścia kształtowanie strategii jest uświadomienie sobie celu oraz warunków
organizowania działań na rzecz realizacji.
3. Formułowanie strategii marketingowej musi przebiegać zgodnie z zasadami formułowania
globalnej strategii przedsiębiorstwa.
Oznacza to , że przedsiębiorstwa wyznaczają granice dla formułowania celów działalności
marketingowej (im bardziej swobodnie wyznaczają te cele , tym większa rolę marketingu .
Gdyż rola marketingu jest nie tylko sformowanie celów marketingowych, ale celem jest także
zmodyfikowanie , unowocześnienie zgodnie z wzrastającymi wymogami konkurencji całą
strukturę celów) oraz alternatywne sposoby osiągania tych celów.
4. Strategia wyznacza względnie trwałe ramy dla działań operacyjnych w zakresie
podstawowych funkcji marketingu przedsiębiorstwa ( jakie są domeny strategicznego
myślenia)
- wybór przewidywanego pola działania np. SJB
- określenie ogólnego charakteru stosowanego instrumentarium marketingowego
- określenie sformułowanie założeń dotyczącego stylu ...........
- ustalenie strategii marketingowej wymaga rozpatrzeniu różnych opcji strategicznych w
odniesieniu do szeregu problemów
- zakres tych problemów jest interpretowany w różny sposób przez różnych autorów i budzi
pewne kontrowersje
SYSTEM ZARZĄDZANIA MARKETINGOWEGO
1. problemy identyfikacji zarządzania - I podsystem
2. marketing strategiczny - planowanie marketingowe - II podsystem.
ZARZĄDZANIE
STRATEGICZNE sprowadza się do rewizji i ponownego sformułowania
podstawowych strategii przedsiębiorstwa oraz zapewnienia funkcjonalnych i organizacyjnych
przesłanek dla ich skutecznego ( długofalowego ) wdrażania.
ZADANIAMI ZARZĄDZANIA STRATEGICZNEGO jest zabezpieczenie w okresie długofalowym
zdolności konkurencyjnych oraz związanej z tym możliwości skutecznego działania na
zmiennych rynkach.
Realizacja zadań strategicznych znajduje wyraz w próbie odpowiedzi na pytania :
- jakie cele powinno osiągać przedsiębiorstwo w długim horyzoncie czasowym ?
- czy możliwe jest zrealizowanie celów bez istotnych zmian strategii dotychczasowych ?
- jak zapewnić oraz wzmocnić pozycję konkurencyjną przedsiębiorstwa poprzez zmiany
programów działania na rynku ?
- drogą jakich zmian dotyczących strategii funkcjonalnych w przedsiębiorstwie można
zabezpieczyć dyspozycyjność niezbędnych środków ?
- jakie należy podjąć organizacyjne zmiany dla skutecznej realizacji nowych strategii
marketingowych ?
ZARZĄDZANIE OPERACYJNE
Celem zarządzania operacyjnego jest realizacja przedsięwzięć w danych strategicznych
warunkach w sposób efektywny zabezpieczenie odpowiedniego potencjału finansowego
(wypłacalność, osiągnięcie odpowiednich relacji ekonomicznych (zysk, koszt)).
Realizacja zadań operacyjnych znajduje wyraz w:
- określeniu konkretnych celów operacyjnych danej strefy i wmontowanie ich w cele
przedsiębiorstwa
- określenie przedsięwzięć i niezbędnych środków
- zgromadzenie środków i zabezpieczenie przedsięwzięć
- określenie przyczyn odchyleń od planu oraz zakłóceń w planie
PLANOWANIE- podsystem zarządzania stanowi połączenie otrzymanych w wyniku
przeprowadzonych badań informacji z działaniami związanymi z planowaniem celów i strategii
oraz planowaniem środków realizacji strategii.
ZARYS KONCEPCJI STRATEGICZNEGO PLANOWANIA
MARKETINGOWEGO
 Struktura ramowego planu strategicznego
1. Określenie produktów, zakresu usług i rynków, na których przedsiębiorstwo zamierza
funkcjonować.
2. Ustalenie strategii postępowania marketingowego :
- określenie podstawowych zasad postępowania w odniesieniu do konsumentów, konkurentów,
handlu, itp.
- określenie podstaw kształtowania marketingu-mix.
- przydział środków odpowiednim jednostkom organizacyjnym, zgodnie z założeniami planu
strategicznego.
 Różnice pomiędzy planowaniem strategicznym, a operacyjnym
- cel ( cele strategiczne, a cele operacyjne )
- perspektywa
- stopień realności ( duże ryzyko, stopień realności = ryzyku ( 0 ) )
- szczebel decyzyjny ( różne szczeble zarządzania )
Identyfikacja sytuacji rynku to punkt wyjścia dla całego postępowania zmierzającego do
wypracowania planu strateg.
Należy dokonać:
1) podziału rynku wg. różnych kryteriów,
2) ilościową i jakościową analizę rynku w znaczeniu: analiza, diagnoza, prognoza i dokonać
oceny zasobów przeds. oraz zasobów konkurencji, która działa na tym rynku, przyjrzeć się jej
strategii, mocnym i słabym stronom, możliwościom i zagrożeniom.
Drugi podsystem to podstawowe strategie:
1) ustalenie celów rynk. oraz adekwatnych programów działania, głównym celem jest
wyodrębnienie wyników docelowych,
2) wyodrębnienie zakresu działania w stosunku do konkurentów i próba ich pozycjonowania,
oceny pozycji na rynku,
3) sformułowanie założeń dotyczących kształtowania sformułowanych założeń (instrumentów
działania) na przyszłych rynkach,
Trzecim podsystemem jest podjęcie odp. decyzji dotyczących kształtowania rynku (rys.)...
planu operacyjnego, konkretnego planu market. o charakterze operacyjnym, taktycznym w
zakresie produktu-mix, ceny-mix, promocji - mix, dystrybucji-mix. Można to ująć od końca, że
należy podjąć odp. decyzje dotyczące sortowania rynku, czyli podstawą zbudowania
odpowiednich planów operacyjnych i konkretnych przedsięwzięć związanych z realizacją
poszczególnych opcji strateg. jest podstawowa strategia market. (lub budowa planów market.
jest osadzona na strategii market.).
Czwarty podsystem zamykający proces planowania strateg. to budowanie albo modyfikacja
albo udoskonalenie odpowiednich systemów market. i org. działalności . Chodzi o dostosowanie
systemów inf. i strat. organizacyjnych do wymogów nowoczesnej strategii. Realne strat.
wymuszają konieczność reorganizacji przeds. Celem planow. strateg. jest przemodelowywanie
struktury ponieważ strat. wynika z założeń determinowanych przez zmiany na rynku.
Cele i środki w skali całego przeds. jest to problem strukturalny na równi z innym w zarządzie.
Należy określić cele i środki, które umożliwią realizację procesu planowania market. o
charakterze strateg. jest to:
1) określanie długofalowych celów głównych w przeds., które będą później determinowały
strukturę szczegółowych celów. Jednym z nich może być określenie udziału na rynku.
2) budowa realnego, rzetelnego planu inwestycji, ustalić strategię podziału środków w toku
realizacji inwestycji na poszczególne obszary działalności.
Żeby było sensowne powiązanie musi nastąpić koordynacja, musi być w przeds. jedną z
nadrzędnych funkcji. Czyli koordynację sprowadza się do uzgodnienia strat. market. z
pozostałymi strateg. produkcji, zatrudnienia, inwestycji finansów, administracji. Na poziomie
zarządu przeds. a nie na poziomie służb market.
Reasumując:
Struktura ramowego planu strat. (plan ciągły):
1) określenie produktu, zakresu usług i rynków, na których przeds. zamierza funkcjonować.
Określenie jakościowych, ilościowych celów market. w postaci image, udziału w rynku,
2) ustalenie strat. postępowania market. - określenie podst. zasad postępowania w odniesieniu
do konsumentów, konkurentów, do wszystkich uczestników rynku czyli określanie zasad w skali
całego przeds. - określenie podstaw kształtowania market.-mix w sposób permanentny
doskonalić w przeds. Muszą być realne podstawy - przydział środków poszczególnym
jednostkom org. zgodnie z założeniami planu strateg.
Podział zadań między szczeble zarządz.
Podstawowe różnice:
- cel - zarządz. strat. różni się od operacyjnego celem, co oznacza, że przy planie strat. mamy
do czynienia z celami długofalowymi o charakterze fundamentalnym dla przeds., w przypadku
planów operac. mamy do czynienia z celami szczegółowymi,
- perspektywa - zarządz. strat. to działalność długofalowa, dostosowywanie do zmian na rynku
i długookr. zarz. operacyjne - to perspektywa jednoroczna lub krótsza,
- realność - zarządz. strat. - duże ryzyko bo mała realność w przeciwieństwie do operacyjnego
gdzie realność jest duża i przez to zmniejsza się skala ryzyka,
- szczebel decyzyjny - zarządz. strat. - większość decyzji i zadań jest rozstrzygana na
poziomie najwyższego szczebla - zarządz. przeds., decyzje grupowe, zadania operacyjne na
poziomie szczebla operacyjno-taktycznego.
Plan marketingowy to podstawowy instrument kierowania działalnością marketingową.
Jest to narzędzie strategicznego zarządzania, gdyż tylko dzięki dobrze zaplanowanym
działaniom przedsiębiorstwa osiągnie sukces w walce konkurencyjnej. Plan marketingowy jest
narzędziem, przy pomocy którego przedsiębiorstwo integruje wszystkie swoje zadania i środki
służące ich realizacji.
Plan market. wykonuje się równolegle z planem strat. w przeds.
Różnicowanie planowania market. z punktu widzenia horyzontu czasowego:
1) plan market. pozostaje w ścisłym związku z innymi planami w przeds. System planów
wzajemnie na siebie odziaływujących, przenikających się wzajemnie ucieleśniającym się w
zintegrowanym planie przeds.
2) istotnym przekrojem charakteryzującym plan jest przekrój czasowy, plany o określonych
horyzontach czasowych mają specyficzną realizację.
3) istnienie planów o różnych horyzontach czasu to istotny problem koordynacji, który może
być (najczęściej jest) rozwiązaniem przez przyjęcie planowania ciągłego, w którym punktem
wyjścia jest plan strateg.
Planowanie ciągłe polega na weryfikowaniu, uzupełnianiu oraz przedłużaniu planów w trakcie
ich realizacji - weryfikacja planu wieloletniego (coroczne przedłużanie o następny rok).
4) przedstawienie zależności między planami (rys. kółka) wykazuje, że poszczególne części
składowe całego planu przeds. nie pozostają względem siebie ani w roli nadrzędnej, ani
podrzędnej, lecz w sposób zmienny wzajemnie na siebie oddziaływują - system planów
wzajemnie na siebie oddziaływuje.
5) uwzględnienie czynnika czasu w procesie planowania, należy mieć na uwadze różnorodność
stopnia agregacji i dezagregacji celów, stopnia realności i umiejscowienia decyzji w strukturze i
szczeblach zarządzania oraz złożoność w zakresie określania i identyfikacji celów, metod
działania i procedury podejmowania decyzji (mimo, że nie wyróżniamy nadrzędności celów).
6) aby proces planowania market. w przeds. przebiegał prawidłowo i spełniał m.in. funkcje
koordynatora, musi stanowić zespół czynności, w które zaangażowane jest całe kierownictwo w
przeds. Musi to być urealnione w misji przeds. i emanowanie misji na wszystkie pozostałe
obszary.
PLANOWANIE- sposób myślenia i działania, wykorzystujący zespół metod i instrumentów
kształtowania otoczenia zewnętrznego przedsięb., ja również jego potencjału i organizacji- dla
osiągnięcia sukcesów na rynku.
PLANOWANIE MARKETINGOWE - systematyczne i racjonalne przenikanie przyszłych rynków i
działalności przedsiębiorstwa ( w sensie wytyczenia kierunków działania i postępowania) w
celu doprowadzenia do wyraźnej koncepcji zorientowanej na rynki docelowe, obsługę rynku i
oczekiwania rynku.
ZADANIA OPERACYJNEGO I STRATEGICZNEGO PLANOWANIA MARKETINGOWEGO
analiza sytuacji
(analiza konsumentów,
konkurencji, kanałów
dystrybucji, portfolio)
poszukiwanie wartościowe i wybór przyszłych
możliwych rynków celowych, łącznie z
segmentacją rynku i planowania portfolio
kształtowanie, wartościowanie i wybór podstawowych
alternatyw obsługi rynku (długookresowe planowanie
marketingu mix)
baza wyjścowa
dla
przemyśleń
strategicznych
i operacyjnych
prognoza
rynku
wypracowanie
celów
marketingu
zgodnych
z celami
przedsiębiorstwa
części składowe
planu
strategicznego
(określenie hierarchii
celów
długoterminowych)
kształtowanie ceny
komunikacja rodzaje
produktu
dystrybucji
skonkretyzowanie działań związanych z obsługą rynku
(krótkookresowe planowanie marketingu mix)
części składowe
planu operacyjnego
(określenie hierarchii
celów
krótkoterminowych)
przedstawienie budżetu i innych wielkości w celu
analizy wyników
istotne dla strategicznej
i operacyjnej kontroli
wykonania planu
INTERPRETACJA :
1. Nie istnieje wyraźna granica pomiędzy planem operacyjnym, a strategicznym; można
powiedzieć, że planowanie operacyjne wynika i stanowi uszczególnienie planowania
strategicznego oraz stanowi podstawę realizacji celów strategicznych.
2. Planowanie strategiczne dotyczy dziedzin ważnych dla rozwoju przedsiębiorstwa, a jego
podstawowym zadaniem jest odkrywanie, tworzenie i rozbudowa potencjału, który zapewnia
maksymalizację powodzenia w okresach przyszłych.
3. Planowanie operacyjne polega na rozpisaniu celów i koncepcji strategicznych na konkretne
zadania rynkowe.
4. Strategiczne plany marketingowe powinny pozostawać w ścisłym związku z kształtowaniem
ogólnych strategii przedsiębiorstwa, umożliwiając długofalowe osiąganie potencjalnych
sukcesów rynkowych.
5. Z punktu widzenia strategii konieczny jest opis rynków, które odpowiadają możliwościom
przedsiębiorstwa. Przyszła sytuacja konkurencji oraz bliższe rozwiązania w zakresie wyboru
rynków docelowych.
6. Plany operacyjne dotyczą najbliższego okresu oraz określają środki zapewniające realizację
zadań strategicznych.
7. Plan uzupełnia informacja o koniecznym budżecie i oczekiwanych wynikach.
STRATEGIA MARKETINGOWA- DEFINICJE
- system podstawowych średnio i długookresowych zasad i reguł działania, wyznaczających
ramy aktywności rynkowej przedsiębiorstwa ( wg. ALTKORN’a ).
- zestaw skojarzonych celów i instrumentów ( wg. L.S. LYON’a - 1926 rok ).
- długookresowe sformułowanie sposobów realizacji celów przedsiębiorstwa
( wg. T. STAUDT’a, D.BOWERSOX’a i D. TAYLOR’a ).
- główny plan realizacji ( metoda ) ustalonych celów długookresowych (wg. BUELL’a)
- sposób przygotowania i prowadzenia zintegrowanych działań zmierzających do realizacji
ustalonego celu w danych warunkach - w procesie aktywnej obsługi ( wg.
RUTKOWSKIEGO i WRZOSKA ).
- wyznaczanie celów długookresowych oraz ramowych wytycznych ograniczających sposób ich
realizacji ( wg. MEFFERT’a ).
- długofalowa kombinacja środków, która zmierza do osiągnięcia celów.
Na egzaminie pytanie: co to jest strategia? Odpowiedzią nie jest max definicji lecz cechy
charakterystyczne”.
Główne podstawowe cechy strategii market.:
1) termin strat. związany jest z procesem przygotowania i wprowadzenia działalności, czyli
wyraża aspekt metodyczny tego procesu - próba odpowiedzi na pyt. - jak przygotować i
prowadzić daną działalność market., pewne instrumentarium.
2) punktem wyjścia kształtowania strat. market. jest uświadomienie sobie celów długookres.
oraz warunków organizowania działań na rzecz ich realizacji. Pod warunkami rozumiemy pewne
ograniczenia dla przeds.
3) działania strategiczne dla przeds. mają charakter długofalowy i polegają na permanentnym
dostosowaniu się do zmian w otoczeniu. Ta zmiana w otoczeniu wywołuje konieczność zmian
metod i taktyk działań w przeds.
4) formułowanie strategii market. musi przebiegać zgodnie z zasadami formułowania strat.
globalnych przeds. Oznacza to m.in., że cele przeds. wyznaczają granicę dla formułowania
celów działalności market. oraz alternatywne sposoby osiągania tych celów.
5) strategia wyznacza zbyt nietrwałe ramy (ograniczenia) dla działań operacyjnych w zakresie
podst. funkcji market. w przeds. Do tych ramowych wytycznych, które ograniczają sposób
realizacji celów można zaliczyć:
- wybór przewidywanego pola działania,
- określenie ogólnego charakteru stosowanego instrumentarium market.,
- założenia dotyczące stylu współdziałania i konkurowania z innymi użytkownikami rynku.
6) ustalenie strat. market. wymaga rozpatrzenia rozmaitych opcji strat. w odniesieniu do
szeregu produktów związanych z wyznaczaniem wspomnianych ram działalności.
Zakres tych problemów i odpowiadających im strat. market. jest interpretowany w bardzo
różny sposób.
MODEL FORMUŁOWANIA STRATEGII MARKETINGOWEJ WG. BUELL'A 1988
1.Analiza sytuacji
2. Zdefiniowanie celu
3. Rozwój
alternatywnych
strategii
4. Wybór najlepszej
strategii
5. Aprobata wybranej
strategii
6. Przygotowanie
planów technicznych
7. Integracja z planem
przedsiębiorstwa
MODEL FORMUŁOWANIA STRATEGII MARKETINGOWEJ WG. DITRICH'A 1988
Ocena ostatniej
strategii
Ustalenie
nowych
strategii
(głównych)
oszacowanie
wewn. sił i słabości
przedsięb
oszacowanie
zewnętrznego
ryzyka
i możlwości
Realizacja
strategii
Określenie
preferencji
właściciela
(menedżerów przeds)
Rozwijanie
średnio- i krótkookres.
polityki
Rozwijanie
struktury
organizacyjnej
Wybór nowej
głównej
strategii
identyfikacja
korzyści
Określanie
głównych
alternatyw
strategicznych
MODEL FORMUŁOWANIA STRATEGII MARKETINGOWEJ WG. EVANS'A 1988
zdefiniowanie
misji przedsięb.
ustalenie kierunków
działania przedsięb.
analiza
otoczenia
urealnienie celów
marketingowych
rozwijanie strategii
marketingowych
zastosowanie odpowiednich
taktyk
rejestracja rezultatów
i ocena
MODEL FORMUŁOWANIA STRATEGII MARKETINGOWEJ WG. PHATAK'A 1988
oszacowanie
formułowanie formułowanie
sił i słabości
misji
filozofii
możliwości
przedsięb.
polityki
i zagrożeń
przedsięb.
przedsiębiorstwa
determinowanie
strategicznych
celów
marketing.
determinowanie
strategii
marketingowej
przedsięb.
realizacja
kontrola
strategii
strategii
marketingowej marketing.
przedsięb
LOGISTYKA
LOGISTYKA - proces zarządzania całym łańcuchem dostaw ( definicja BACK’a wygłoszona na
I Kongresie Międzynarodowym, Poznań 1991 rok ).
-jest to integralna część marketingu, element podsystemu taktycznego
WŁAŚCIWOŚCI I ZAŁOŻENIA NOWOCZESNEJ KONCEPCJI LOGISTYKI
ROZPATRUJEMY W DWÓCH PŁASZCZYZNACH:
- logistyka zorientowana na przepływy towarowe
- zorientowana rynkowo.
 logistyka jest koncepcją planowania, sterowania, organizowania i kontrolowania fizycznego
obiegu towarów, wymagającą systemowego ujęcia
 przepływy towarowe ( materiały, surowce, produkty finalne ) i informacyjne tworzą system,
który może rozciągać się na różne ogniwa, fazy, podsystemy, itp.
 koncepcja logistyki osadzona jest na współzależnych, ścisłych związkach w obrębie
funkcjonalnych i strukturalnych aspektów procesu fizycznego obiegu towarów ( układy
strukturalne, funkcjonalne i strategiczne )
 integracja komponentów realnych logistyki ( transport, magazynowanie, kształtowanie
zapasów, pakowanie, czynności obsługi nabywców, itp. ) znajduje odbicie w tworzeniu
zintegrowanych systemów organizacyjnych i informacyjno - regulacyjnych, zabezpieczających i
stymulujących realizację pożądanych celów
 logistyka stanowi orientację efektywnościową w szerszej skali ( w ujęciu systemowym ),
opierającej się na kompleksowej analizie i kształtowaniu poziomu i struktury kosztów, a w
której centralną rolę odgrywa odpowiedni poziom i jakość świadczonych usług ( szybkość i
terminowość realizacji zamówień, jakość i niezawodność dostaw, itp. );
Podstawowy problem przy kształtowaniu systemu logistycznego sprowadza się do znalezienia
pewnego optimum między :
- dążeniem do racjonalnego poziomu kosztów w skali systemu logistycznego lub jego
podsystemów
- dążeniem do odpowiedniego poziomu realizowanej w tej skali usług i obsługi klientów - ( odbiorców ).
Znajduje to wyraz w postaci integrowania różnych sfer działalności przedsiębiorstwa lub
różnych podmiotów gospodarczych dla prawidłowego rozłożenia zadań i związanych z nimi
nakładów w całym lub części układu logistycznego, a tym samym osiągnięcia oszczędności w
ogólnym poziomie kosztów przedsiębiorstwa.
Nie poszczególne elementy składowe układów logistycznych są przedmiotem przedsięwzięć
racjonalizacyjnych, lecz znalezienie ekonomicznie uzasadnionego optimum wszystkich funkcji
logistycznych w aspekcie minimalizacji całkowitych kosztów logistycznych.
 koncepcja logistyczna osadzona jest na realiach rynku, tzn. że bazą i przesłanką wszystkich
(operatywnych i strategicznych ) działań oraz decyzji i rozwiązań w sferze logistyki powinno
być podejście zorientowane na wymogi rynku oraz możliwości jego kształtowania i rozwoju
 logistyka stanowi „ potencjał ” i instrument strategiczny marketingu, wspomagający w sposób
długofalowy przedsięwzięcia i komponenty strategii rynkowej przedsiębiorstwa, determinując
jej skuteczność
 zintegrowane struktury logistyczne mają charakter dynamiczny, co zwiększa zdolność
dostosowywania się przedsiębiorstw do zmian na rynku oraz zmian w zakresie ekonomicznych,
organizacyjnych i technicznych warunków gospodarowania, itp.
 aktywny i integracyjny aspekt logistyki przejawia się w jej funkcji koordynacyjnej,
przenikającej podstawowe klasyczne sfery funkcjonalne przedsiębiorstwa i cały proces
gospodarowania ( m.in. koordynacja styków funkcji i czynności logistycznych z innymi
funkcjami przedsiębiorstwa oraz koordynacja styków i tendencji w obszarze celów i
komponentów logistyczno - marketingowych w całym układzie rynkowym )
 logistyka zorientowana jest na wykorzystanie zależności i efektów synergetycznych
Logistyka jest zarządzaniem fizycznym obiegiem towarów. Przepływy informacyjne generują
przepływy towarowe i odwrotnie, te stanowią ich odbicie. System logistyczny może być
strukturyzowany w różny sposób, tworzą go różne podsystemy np. podsystem kosztów
logistycznych, podsystem efektów. Należy optymalnie zarządzać tymi podsystemami. Analiza
kompleksowa jest podstawowym narzędziem dla podjęcia decyzji co do pieniężnej struktury
kosztów, nie jest to jednoznaczne z minimalizacją struktury kosztów, a z racjonalnym
rozłożeniem struktury kosztów, może więc to oznaczać, że podwyższenie kosztów będzie
konieczne, by lepiej obsługiwać rynek, np. just in time- obniżamy koszty magazynowania, a
trzeba zwiększyć koszty transportu, by był niezawodny.
Logistyka jest nie tylko rozpatrywana w kontekście systemowym, ale i łańcuch dostaw Portera charakter marketingowy, finansowy łańcucha
Logistyka jest to systemowa determinanta wzrostu efektywności rynkowej przedsiębiorstwa.
Jest procesem wielowymiarowym, dlatego jej efekty też będą takie. Logistyka to dualna
koncepcja zarządzania.
Przepływowo zorientowane zarządz. przeds.
Rynkowo zorientow. zarządz.
1. Logistyka i marketing jako
podstawowa orientacja zarządzania
i determinanty ich rozwoju
internacjonalizacja
rynków i procesów
internacjonaliz.
preferencji klientów
zmiany w strukturze
konkurencji
wzrost zdolności
i możliwości kooperacji
z partnerami rynku
2. Logistyka i marketing, jako
równorzędne sfery
funkcjonalne i zintegrowane procesy
w przedsiębiorstwie
komplementarność
wymagań klienta
(czas, jakość, efektywność,
koszty, ochrona środ.)
rozwój technologii
informatycznej
infrastruktura przedsiębiorstwa
zarządzanie personelem
system zasilania procesów pierwotnych
produkcja- marketing- logistyka- usługi dodatk.
logistyka marketingowa
LOGISTYKA
Podstawowe zasady nowoczesnej koncepcji logistycznej :
 niezbędna jest integracja między operacyjnymi, strategicznymi i normatywnymi decyzjami w
sferze logistyki oraz z całym systemem zarządzania przedsiębiorstwem
 wszystkie aspekty procesów logistycznych powinny być związane w sposób bezpośredni z
innymi sferami funkcjonalnymi w przedsiębiorstwie
 wszystkie funkcje logistyczne powinny być zorganizowane w jednostkach (działach)
organizacyjnych, zlokalizowanych w odpowiednich ( na wysokich bądź na najwyższych )
szczeblach w hierarchii struktury organizacji i zarządzania w przedsiębiorstwie
 logistyka powinna stanowić podstawowe kryterium i orientację zintegrowanego zarządzania
przedsiębiorstwem
 przedsiębiorstwa powinny troszczyć się o ścisłe partnerstwo z innymi uczestnikami łańcucha
dostaw (łańcucha logistycznego ).
 dostosowana do wymogów logistyki polityka personalna powinna stanowić istotną przesłankę
uzyskiwania właściwych efektów logistycznych
 przedsiębiorstwa powinny wprowadzić ( stosować ) kompleksowe i przejrzyste wskaźniki jako
miary efektywności logistyki
 koncepcja logistyki musi być oparta na realiach rynku, tj. bazą i przesłanką podstawowych
decyzji i rozwiązań ( działań ) w sferze logistyki powinno być podejście zorientowane na
wymogi rynku (preferencje odbiorców i dostawców )
 realizacja optymalnego poziomu usług i obsługi logistycznej warunkuje osiągnięcie
odpowiedniej rentowności i przewagi konkurencyjnej na rynku
Zadania i potencjalne możliwości logistyki :
 logistyka wspomaga orientację rynkową przedsiębiorstwa; zorientowana jest na oferowanie
nabywcom optymalnego serwisu ( poziomu i jakości usługi ); sprzyja zwiększeniu
przejrzystości rynku oraz elastyczności i zdolności dostosowania się przedsiębiorstw do zmian
na rynku
 logistyka zorientowana jest na stymulowanie sprzedaży i serwisu ( obsługi ) przy
równoczesnej racjonalizacji struktury całkowitych kosztów logistycznych; zwiększa świadomość
znaczenia relacji : koszty - korzyści we wszystkich sferach przedsiębiorstwa i fazach układu
logistycznego ( rynku )
 logistyka zorientowana jest na wykorzystanie zależności i efektów synergetycznych w całej
strukturze systemu logistycznego
 logistyka umożliwia rozwiązywanie problemów powstających w miejscach styków ( sprzężeń
) przepływów towarów i informacji, funkcji i czynności logistyczno - marketingowych
 logistyka umożliwia i stymuluje tendencje do integracji i hierarchizacji celów w
przedsiębiorstwie i w powiązaniu z jego partnerami; wspomaga w sposób długofalowy
przedsięwzięcia i komponenty zarządzania i strategii marketingowej, determinując ich
skuteczność
 logistyka zorientowana jest na racjonalizację systemu organizacyjnego przedsiębiorstw i
całego układu przepływów towarowych
 logistyka stymuluje wzrost ogólnej efektywności gospodarowania.
SYNTETYCZNA STRUKTURA ZADAŃ I PROCESÓW LOGISTYCZNYCH
PRZEDSIĘBIORSTWO
logistyka jako funkcja przekrojowa
logistyka w sferze
zaopatrzenia
logistyka w sferze
produkcji
logistyka w sferze
dystrybucji
kształtowanie i uzgadnianie
celów logistycznych
kształtowanie strategii i
programów strategicznych
kształtowanie systemów
logistycznych (projektów)
ustanawianie i sterowanie
programami logistyki- miz
organizacja procesów logistycznego
planowania, sterowania i realizacji
serwis,
obsługa logistyczna
transport
magazynowanie
pakowanie
przepływy informacje, zlecenia
controling
Rysunek ten to pewne przekrojowe ujęcie logistyki w różnych sferach działalności, są to styki
dla celów logistycznych i celów funkcjonowania poszczególnych sfer działalności
ZADANIA I PROCESY ZARZĄDZANIA LOGISTYCZNEGO W UKŁADZIE PODSTAWOWYCH SFER
DZIAŁALNOŚCI W PRZEDSIĘBIORSTWIE - TAB 12
Podstawowy problem przy kształtowaniu systemu logistycznego sprowadza się do znalezienia
pewnego optimum między
- dążeniem do racjonalnego poziomu kosztów w skali systemu logistycznego lub jego
podsystemów
- dążeniem do odpowiedniego poziomu realizowanej w tej skali usług i obsługi klientów
(odbiorców)
Znajduje to wyraz w postaci integrowania różnych sfer działalności przedsiębiorstwa lub
różnych podmiotów gospodarczych dla prawidłowego rozłożenia zadań i związanych z nimi
nakładów w całym lub części układu logistycznego, a tym samym osiągnięciem oszczędności w
ogólnym poziomie kosztów.
WNIOSEK:
Nie poszczególne elementy składowe układu logistycznego (transport, magazynow, zarządzanie
zapasami, paczkowanie, gospodarka opakowaniami, przyjmowanie i rozliczanie zleceń, serwis
itd. ) są przedmiotem przedsięwzięć racjonalizacyjnych lecz znalezienie ekonomicznie
uzasadnionego optimum wszystkich funkcji (czynności, zadań) logistycznych w aspekcie
minimalizacji całkowitych kosztów logistycznych (nie podejście atomistyczne, lecz w skali
całego przedsięb.)
INTEGRACJA MARKETINGU I LOGISTYKI NA RÓŻNYCH POZIOMACH




POZIOM KONCEPCYJNY - przenikanie się koncepcji
POZIOM PRZEDSIĘBIORSTWA- poziom zarządzania
PRZENIKANIE FUNKCJI
POZIOM INSTRUMENTÓW WYKORZYSTYWANYCH
segmentacja marketingu- zmierza do podziału rynku na subrynki charakteryzujące się
wysoką jednolitością
kryteria: - konsumenta
- reakcja konsumenta na produkt
segmentacja logistyczna
kryteria: - związane z produktem
- związane z klientem
Segmentacja ma na celu wybór rynku. Kryteria wyboru rynku docelowego:
- wielkość i dynamika
- atrakcyjność
- cele i zasoby przedsiębiorstw
Cel segmentacji logistycznej:
-ustalenie rzeczywistych potrzeb klienta
-zmierzają do optymalizacji obsługi klienta wszystkie działania prowadzące do zadowolenia
klienta i czynienia klienta szczęśliwym
def. wg Wood
„ easy to do business with” (łatwość prowadzenia interesu)
Obsługa klienta to kolejne element w którym ujawnia się przenikanie logistyki i
marketingu.
SEGMENTACJA LOGISTYCZNA:
- umożliwia ustalenie potrzeb klientów odbywa się to na etapie pogłębionej analizy
segmentu
(wybór rynku docelowego branży bierze się pod uwagę możliwości i cele przedsiębiorstwa)
- możliwość optymalizacji kosztów związanych z obsługą,
Segmentacja związana z produktem (elementy brane pod uwagę):
-cechy fizyczne: wielkość, czas obsługi, waga, rodzaj,
-cechy techniczne,
- warunki przechowywania,
- wymagania transportowe,
-okres gwarancji
Na podstawie tych cech tworzy się RODZINY LOGISTYCZNE, czyli grupy produktów
charakteryzujące się podobnymi wymaganiami w zakresie obsługi logistycznej.
SFERA DYSTRYBUCJI
Rodziny logistyczne wyróżniają się z pkt. widz. ograniczeń i możliwości dystrybucji
fizycznej. Celem wyróżnienia logistyki w podsystemie dystrybucji jest adaptacja rodzin
do standardów dystrybucji.
SFERA ZAOPATRZENIA
Kryterium zgrupowania produktów, półfabrykatów i surowców z punktu widzenia ich
podobieństwa technologicznego w zakresie zaopatrzenia. Celem jest max.
dopasowanie do standaryzowanych komponentów dostarczanych w procesie
zaopatrzenia. Standaryzacja produktów, jeden moduł do kilku wariantów produktów.
FAZA POSPRZEDAŻOWA
Kryterium to konserwacja i utrzymanie produktów. Dzięki temu możliwe jest określenie
zapotrzebowania na działania związane z konserwacją (zapotrzebowanie na brygady
konserwujące). Celem jest adaptacja rodzin produkcyjnych do standardów konserwacji
i utrzymania produktu.
PODSYSTEM ZARZĄDZANIA (ORGANIZACJI)
ORGANIZACJA MARKETINGU W PRZEDSIĘBIORSTWIE
- W nowoczesnej koncepcji marketingu struktura podsystemu wewnętrznej organizacji
marketingu decyduje o organizacji marketingowej przedsiębiorstwa lub jego braku
- Marketing jako funkcja zarządzania oznacz też organizację wszystkich funkcji (czynności)
zmierzających do realizacji rynkowo zorientowanych celów przedsiębiorstwa
- Zarządzanie marketingowe urealnia się w pełni w marketingowo zorientowanej organizacji
przedsiębiorstwa
Problem ten można rozważać w 3 aspektach:
1. Podstawowe zasady organizowania procesów marketingowych i logistycznych w strukturach
przedsiębiorstwa
2. Czynniki strukturotwórcze, determinujące wybór określonej koncepcji organizacyjnej
3. Formy, koncepcje, modele organizacyjne będące do dyspozycji
PYTANIE: Proszę porównać zasady kształtowania
kształtowania koncepcji marketingu.
się
koncepcji
logistyki
z
zasadami
PODSTAWOWE ZASADY ORGANIZACJI MARKETINGU W PRZEDSIĘBIORSTWIE
- struktura organizacyjna winna umożliwić integrację wszystkich wewnętrznych i zewnętrznych
działań marketingu ( koordynację czynności marketingowych, koordynację marketingu z
innymi podsystemami przedsięb. i z otoczeniem)
- organizacja marketingu musi zabezpieczyć warunki elastyczności tzn. zapewnić wysoki
stopień dostosowalności przeds. do zmieniających się warunków otoczenia
- organizacja marketingu (przeds) winna stymulować pracowników do podejmowania działań
innowacyjnych i twórczych (odpowiednie ukonstytuowanie zadań i kompetencji)
- organizacja marketingu winna zabezpieczyć specjalizację działań (dostosowanie się) wg.
funkcji, produktów, nabywców, rynków dla optymalnego wykorzystania technicznych i ludzkich
zasobów.
- organizacja marketingu winna zabezpieczyć odp. poziom identyfikacji pracowników z firmą
(orientacja zespołowa) we wszystkich jej sferach i aspektach działania.
PODSTAWOWE CZYNNIKI STRUKTUROTWÓRCZE (ORGANIZACJĘ MARKETINGU)

-
CZYNNIKI SYTUACYJNE
zewnętrzne warunki działania przedsiębiorstwa
czynniki charakteryzujące samo przedsiębiorstwo
rodzaj, różnorodność rynków przedsiębiorstwa
cykl życia produktów
rozmiary, struktura potrzeb i zachowanie się konsumenta przy zakupie
zachowanie się oraz stopień intensywności konkurencji
formy prawne
rozwój technologiczny
cele i filozofia przedsiębiorstwa
heterogenność wytworzonych produktów
- pożądane kanały zbytu
- kwalifikacje pracowników
 KIEROWNICTWO PRZEDSIĘBIORSTWA
pośrednictwo kierownictwa w procesie przekształcania czynników sytuacyjnych w
rozwiązanie
strukturalne
- zdolność percepcji otoczenia
- wola i determinacja kierownictwa
- skala trudności skoordynowania poczynań pionu działu marketingu z działalnością innych
pionów
 STRATEGIA PRZEDSIĘBIORSTWA
EWOLUCJA ROZWOJU STRUKTUR ORGANIZACYJNYCH I ZADAŃ MARKETINGU W
PRZEDSIĘBIORSTWIE
ETAPY ROZWOJU STRUKTUR ORGANIZACYJNYCH
PROSTE DZIAŁY SPRZEDAŻY
- zadania marketingu podporządkowane są kierownikom działu
lub w większych przedsiębiorstwach dyrektorowi handlowemu
ZADANIA
Rola marketingu ogranicza
się do rozwiązywania
problemów z dystrybucją,
inne funkcje marketingu nie
odgrywają znaczącej roli
DZIAŁY SPRZEDAŻY Z DODATKOWYMI CZYNNOŚCIAMI
W miarę rozwoju firmy i
MARKETINGOWYMI
obsługi nowych rynków
- kierownik działu sprzedaży zatrudnia specjalistów do realizacji
firma potrzebuje
funkcji marketingowych, bądź stworzone zostaje stanowisko
wzmocnienia funkcji
kierownika marketingu podporządkowane dyrektorowi
marketingowych w zakresie
handlowemu
np. badań marketingowych,
reklamy, planowania, usług
ODRĘBNY SAMODZIELNY DZIAŁ MARKETINGU
Do funkcji marketingu
Powoływany jest dyrektor tego działu lub prezes ds marketingu
włączone zostają :
stojący na czele pionu marketingu. Marketing i sprzedaż (piony) - planowanie produktu
stanowią równorzędne funkcje w przedsiębiorstwie w stosunku
- kształtowanie ceny
do innych funkcji
- promocja uzupełniająca
- obsługa nabywców
- image produktu
NOWOCZESNY PION MARKETINGU
Koncentracja w pierwszym
- ma miejsce podporządkowanie wszystkich rynkowych czynności rzędzie na planowaniu
firmy ze sprzedażą włącznie dyrektorowi marketingu
produktu i strategii
marketingowych
nastawionych na potrzeby
nabywców.
MARKETINGOWO ZORIENTOWANE PRZEDSIĘBIORSTWO
Podstawowe zadanie
Wszystkie działania w przedsiębiorstwie podporządkowane są
sprowadza się do jak
działaniom marketingowym.
najszybszego zaspokojenia
życzeń nabywców oraz
koordynacji wszystkich
działań w przedsiębiorstwie
Marketing polega na kreowaniu optymalnej wymiany, tzn. istotą marketingu nie jest
sprzedaż, logistyka wspiera w tym marketing.
RELACJA DZIAŁU MARKETINGU WOBEC SPRZEDAŻY
 PODPORZĄDKOWANA
- marketing jest podporządkowany sprzedaży
- sprzedażowo zorientowana organizacja przedsiębiorstwa
- dział marketingu (jeśli istnieje) występuje w postaci
kierownikowi sprzedaży lub przeds.
 RÓWNORZĘDNA
sztabowej
podporządkowanej
- dział marketingu i sprzedaży znajdują się na tym samym poziomie w hierarchii przeds. i
posiadają własne kierownictwo
- dział marketingu zajmuje się rozwojem produktu, badaniami rynku, reklamą, promocją
- dział sprzedaży: sprzedaż, usługi, wysyłka itp.

-
NADRZĘDNA
dział marketingu znajduje się na pozycji nadrzędnej wobec działu sprzedaży
marketingowo zorientowana organizacja przeds.
kierownictwo marketingu zajmuje się w hierarchii przedsiębiorstwa dominującą rolę
RYNKOWO I PRZEPŁYWOWO ZORIENTOWANA ORGANIZACJA
DZIAŁAŃ PRZEDSIĘBIORSTWA
NABYWCA
MARKETING
LOGISTYKA
selekcja i rozwój idei
badania i rozwój
technologia
zaopatrzenie
produkcja
dystrybucja
ZAOPATRZENIE
PRODUKCJA
DYSTRYBUCJA
L O G I S T Y K A
STRUKTURA ORGANIZACYJNA PRZEDSIĘBIORSTWA
O ORIENTACJI SPRZEDAŻOWEJ (NA PRODUKT)
Kierownictwo przedsiębiorstwa
Zasoby
Produkcja
Sprzedaż
(z obsługą nabywców
i rozwojem produktów)
Finanse
i rachunkowość
NABYWCY
Nie ma działu marketingu, przede wszystkim funkcjonuje dział sprzedaży, powołana reklam, by
wspierać sprzedaż (instrument sprzedaży).
O ORIENTACJI NA NABYWCĘ
Kierownictwo przedsiębiorstwa
Zasoby
Produkcja
Sprzedaż
Marketing
Reklama
Finanse
i rachunkowość
Obsługa
nabywców
Rozwój
produktu
NABYWCY
Wszystkie czynności bezpośrednio podporządkowane działowi marketingu. Szef marketingu jest
jednym z członków naczelnego kierownictwa.
Uzupełnienie z logistyki (w większości):
Zarządzanie m.: Funkcje: wyznaczanie celów i sposobów ich realizacji (obejmuje całość
zagadnień merytorycznych). Jest procesem angażującym osoby zatrudnione na różnych
szczeblach i w różnych jedn. organizacyjnych P.
M. obejmuje zasady, metody, tech., dotyczące podejmowania decyzji i działań P. w sferze
kontaktów z rynkiem.
Cel działalności M. (Kotler): zaspokajanie potrzeb i życzeń poszczególnych gr. nabywców za
pomocą zintegrowanego zespołu instrumentów m. i integracji ich i czynności m. z pozostałymi
sferami funkcjonalnymi i potencjalnymi w P. (integracja hierarchiczna w sys. zarządzania).
Taktyka m.: jej częścią jest tworzenie cech produktu, ceny, sys. dystrybucji.
Strategia m.: Treść: segmentacja, wybór rynku docelowego i pozycjonowanie.
Koncepcja zarządzania logistyki: podst. jest zorientowane na zarządzanie zintegrowane
kształtowanie wszystkich procesów logistycznych: pl., sterowanie oraz organizowanie i kontrola
procesów logistycznych.
Efektywność logistyki: logistyka jako determinanta wzrostu efektywności zorientowana na
oferowanie klientom pożądanego serwisu.
Logistyka: proces zarządzania łańcuchem dostaw. Jest to proces zintegrowany,
skoordynowana funkcja P., wykorzystuje zespół zintegrowanych instrumentów i metod
zarządzania i działania.
Koncepcja zintegrowanego pl., sterowania, organizowania i kontrolowania fiz. obiegu towarów i
ich inf. uwarunkowań.
Proces w ujęciu logistycznym: zintegrowane układy czynności służące realizacji działań.
Dystrybucja fiz.: czynności związane z zamawianiem produktów, ich magazynowaniem oraz
odpowiednim rozmieszczeniem w punktach sprzedaży detalicznej lub gospodarstwach
domowych. Obejmuje fazę wymiany towarowej (zbyt/sprzedaż w P. produkcyjnych) i nie
możne być utożsamiany z logistyką.
Fizyczny obieg towarów (dystrybucja fiz.): Podst. elem. (funkcje): magazynowanie,
transport, kształtowanie zapasów, zamawianie towarów, pakowanie, obsługa nabywców itp.
Obrót towarowy: zaopatrzenie i dystrybucja, również handel i zbyt.
Istota dystrybucji: to co fiz. dystrybucja. Celem jest zarządzanie łańcuchem dostaw - od
dostawców do ostatecznego użytkownika:
dostawcy
produkcja
kanał
klienci
zaopatrzenie fiz. dystrybucja
Dystrybucja mix (logistyka mix): obsługa zamówień, magazynowanie (ilość magazynów,
czy wynająć?, rodzaje, lokalizacja), zapasy, transport.
Funkcja logistyki polega więc na koordynacji działal. dostawców, agentów ds. zakupów, ludzi
odpowiedzialnych za marketing, uczestników kanałów dystrybucji i klientów. Punktem wyjścia
jest to czego oczekuje klient i co oferuje konkurencja.
Logistyka wpływa na kształtowanie celów i strategii P., wpływa na skuteczność strategii
rynkowej (m.in. na utrzymanie pozycji P. na rynku oraz na jego dalszą ekspansję rynkową
Logistyka na fiz. obieg towarów str. 45
5 poziomów produktu: Od środka koła: podstawowy pożytek (nabywana korzyść: hotel nocleg, odpoczynek), produkt w formie podst. (typowa wersja produktu: hotel to budynek z
pokojami do wynajęcia), produkt oczekiwany (zb. cech i warunków oczekiwanych przez
nabywcę: porządek, ręczniki, TV w każdym pokoju), produkt ulepszony (dodatkowe korzyści
lub usługi wyróżniające na tle konkurencji), produkt potencjalny (wszelkie zmiany jakim
produkt może ulec w przyszłości
 dobra trwałe i nietrwałe
 dobra konsumpcyjne: kupowane okazjonalnie, w sklepie (w wyniku porównywania
cech), nabywane w specjalny sposób (o unikatowej charakterystyce i identyfikacji
marki), nabywane bez uprzedniego pl. (np. w wyniku reklamy, lub promocji)
 dobra przemysłowe: materiały i części, dobra kapitałowe (budynki, wyposażenie),
eksploatacyjne (krótki czas, niezbędne do wytwarzania produktów finalnych)
Levitt: rdzeń produktu (to co nabywca rzeczywiście nabywa - zaspokojenie danej
potrzeby), produkt rzeczywisty jakość , kształt, opakowanie, kolor), produkt poszerzony
(gwarancja, usługi, dostawa, kredyt, parking, droga dojazdowa), produkt potencjalny.
Produkt można wyróżnić ze względu na (wyposażenie): nazwę produktu, jakość, znak
towarowy, opakowanie.
Proces gospodarowania P.
sfera regulacyjna: sfera sterująca  procesy zarządzania, procesy inf.-decyzyjne; element
działal. strategicznej
sfera realnej działal.: sfera sterowana  procesy gospodarcze; działal. operacyjna
 ciąg działań celem którego jest dostarczenie klientowi produktu/usługi odpowiedniej jakości,
w odpowiednim czasie, miejscu, po odpowiedniej cenie; składniki wejścia  składniki
wyjścia [zysk/.strata]
Zarządzanie operacyjne: Obejmuje: pl. i kontrola projektów, koordynacja pl. i kontroli, pl. i
kontrola sfer, operacyjne sys. zarządzania.
Sys. pl. i sterowania produkcją:
1. MRP I i II: Sys. pl. zapotrzebowania materiałowego oraz pl. zasobów produkcyjnych. Cel:
min. zapasów materiałowych na wszystkich szczeblach procesu produkcji i maks.
wykorzystania zdolności produkcyjnych, potem została rozszerzona o sys. sterowania (sfera
zaopatrzenia, produkcji, zbytu, rachunkowości, inw. itp.).
2. OPT : Sys. pl. i optymalizacji procesu i potencjału produkcyjnego. Cel: identyfikacja i
optymalizacja wykorzystania „wąskich gardeł”, które są podstawą pl.
Operacyjne sys. sterowania:
1. KANBAN: Cel: niskie zapasy, krótkie czasy przebiegu, terminowość realizacji zadań.
Korzyści: skrócenie czasów przebiegu, wzrost produkcyjności pracy, redukcja zapasów,
ograniczenie nadprodukcji, min. przepływów inf. i dokumentów, eliminacja kosztownego i
niepewnego pl. terminów, redukcja kosztów wiązania kapitału.
2. Just in time: Cel: optymalizacja świadczeń logistycznych poprzez eliminację
marnotrawstwa - usprawnienie przepływów materiałów i inf., obniżenie kosztów,
zwiększenie elastyczności.
3. BOA: Sys. sterowania nastawiony na optymalne obciążenie i wykorzystanie stanowisk
realizacji zleceń. Cel: w nazwie
4. FZ Sys.: Sys. sterowania oparty na rozwoju relacji „ilość-czas” rzeczywistego i planowanego
zapotrzebowania oraz skali produkcji. Cel: a) P.: niskie zapasy obrotowe, właściwe
wykorzystanie potencjału, b) rynkowy: krótki czas realizacji, wysoka terminowość dostaw,
c) dla obu efektywność
ilość
pl. produkcja
produkcja rzeczywista
dzień produkcji
Cel logistyki marketingowej: elastyczność działania, szybsze zaspokojenie potrzeb,
przewaga konkurencyjna, efektywne wykorzystanie potencjału i zdolności, 4C, 7W, logistyka
mix.
Zarządzanie logistyczno - m.: Stanowi integrację koncepcji logistyki jako zarządzania
przekrojowo zorientowanego na przepływy oraz M. jako rynkowo zorientowanego zarządzania
P. (zarządzania m.). Determinują strategie działania P. na rynku zaopatrzenia i zbytu.
Integracja przebiega równocześnie na wszystkich szczeblach i podsys. zarządzania, w pełnym
wymiarze strukturalnym wew. P. i między jego rynkowymi partnerami (integracja
hierarchiczna).
Strateg. decyzje mogą dotyczyć długo falowego kreowania i kształtowania zintegrowanych
struktur sieci logistyczno -marketingowych oraz ustalenia odpowiednich strategii logistyczno m.
Logistyka marketingowa: tworzona przez logistykę na styku w sferze dystrybucji (zbytu) i
zaopatrzenia; str. 53. Def.: zintegrowana funkcja (komponenty sys. logistycznego) M.
zorientowana na realizację jego celów (sprawność działania P. na rynku, skuteczna walka z
konkurencją)
Logistyczna segmentacja rynku: Dwa znaczeni: a) identyfikacja gr. klientów o podobnych
wymaganiach w zakresie świadczeń logistycznych, b) tworzenia w P. sfer odpowiedzialności,
mających na celu integrację wszystkich czynności związanych z danym segmentem
logistycznym.
Koncepcja misji logistycznej: identyfikacja gr. klientów i części rynku, które będą
obsługiwane przez serwis logistyczny o jednolitym standardzie
Logistyka a:
1. Lean management: uproszczenie wszystkich procesów i przepływów w celu uniknięcia
błędów i marnotrawstwa lub sytuacji niewykorzystanych możliwości. Przyczynia się do tego
m.in. transfer inf. i know - how między dostawcami i odbiorcami.
2. TQM: Jakość jako integralna część polit. P. i realizowana jest przez każdego pracownika,
wdrażanie zewn. oczekiwań klientów (orientacja na wymagania klienta - kreowanie i
dostarczanie wart. i korzyści).
Logistyka oddziałuje na cechy,
jakość, na funkcjonalny wymiar jakości (poprzez realizację w miejscu styku z klientami). W
ramach łańcucha logistycznego dąży do unikania różnic między jakością oczekiwaną a
dostarczaną klientowi (luka).
3. Efektywność i sprawność działania: racjonalizacja działań P. w obszarze zintegrowanych
przepływów
towarowych
i inf., w której podst. rolę odgrywa odpowiedni poziom i jakość składowych usług w ramach
tych przepływów.
Elem. doskonałości logistycznej: partnerstwo z klientami, partnerstwo z dostawcami, pl.
długoterminowe, integracja funkcji P., postęp technologiczny, mobilizacja personelu,
zintegrowany sys. inf., wskaźniki jakości.
Organizacja logistyki w P.: integracja wszystkich zadań logistycznych w ramach jednego
działu i hierarchizacja logistyki w strukturze P. oraz wew. organizacyjnej struktury logistyki
Sposoby: a) jednej drogi, b) koncepcja cyklu życia (dłuższy czas), c) koncepcja sytuacyjna
(kształtowanie/rozwiązywanie -zależnie od wew. i zewn. czynników sytuacyjnych).
Podst. zasady organizacji: orientacja na rynek centralizacja w części (nie jako całość,
szczególne uwzględnienie rynku, konkurencji, rozwoju technologicznego i zasad efektywnego
gospodarowania przy kształtowaniu procesów logistycznych, stymulowani rozszerzania się
logistycznego myślenia w P., wkomponowanie w postaci zintegrowanej sieci w strukturę
organizacyjną P.
Formy organizacyjne logistyki w P.: a) zdecentralizowana (zadania logistyczne są
przydzielone do różnych działów funkcjonalnych, b) scentralizowana (samodzielny,
równorzędny dział lub dział podporządkowany działowi marketingu), c) liniowa, d) sztabowa,
e) liniowo - sztabowa, f) dywizjonalna g) macierzowa.
Formuła efektywności: kreowanie i dostosowywanie nowych decyzji w zakresie nakładów do
zmieniających się celów i efektów oraz warunków działania P.
Trójwymiarowy efekt strategiczny: efektywny i sprawny sys. tworzenia wart., wart. i
korzyści osiągane przez odbiorców, korzyści P. z tyt. przewagi konkurencyjnej na rynku.
Łańcuch logistyczny: zarządzanie procesami w skali całego P. i w powiązaniu z innymi P.
(proces realizacji zamówień , obsługi klienta, magazynowania i gospodarowania zapasami,
przygotowanie realizacji produktu, uzgadnianie celów i kształtowanie sys. przepływów itp.).
Sys. logistyczny: zb. elem. logistycznych, których działania konkretyzują się poprzez procesy
transformacji czasowo -przestrzennej, ilościowej i jakościowej w sferze przepływów
towarowych i inf.
Logistyka a zarządzanie P.: logistyka jako podst. kryterium zarządzania i integracji z
każdym szczeblem zarządzania (operacyjnego, strategicznego i normatywnego). Oddziałuje na
cele, strategie, koncepcje działania, organizację, realizację, ocenę i kontrolę:
Logistyka marketingowa: tworzona przez logistykę na styku w sferze dystrybucji (zbytu) i
zaopatrzenia; str. 53.
Synergia: poszukiwanie nowych obszarów i sposobów bardziej efektywnego wykorzystania śr.,
aktywnego kształtowania współzależnych oraz procesów gospodarowania.
Schemat postępowania w podejściu systemowym str. 66
Identyfikacja, kształtowania i wdrażanie sys. logistycznego w P. str. 80
Zakres procesu zarządzania logistycznego str. 85
Funkcje (zadania) zarządzania logistycznego: pl. (zadania i procesy koncepcyjne dł. i
średnio terminowe), sterowanie i wydawanie dyspozycji (zadania i procesy średnio i krótko
terminowe), realizacja (zadania i procesy bieżące).
Istotnym zadaniem jest koordynacja w sensie długofalowym, pl. programów zbytu, produkcji i
zaopatrzenia w porozumieniu z kierownictwem P. w porozumieniu z kierownictwem P. z
równoczesnym uwzględnieniem zarówno potrzeb jak i możliwości poszczególnych sfer.
Kompleksowość (współzależność) logistycznych sytuacji decyzyjnych: Gł. czynniki
określające z pkt. widzenia produkcji: struktura program produkcji, typ procesu produkcji, typ
organizacji produkcji. str. 97.
Podst. orientacje procesu zarządzania logistycznego.
Zarządzanie logistyczne: ciąg logicznych działań składających się na proces kreowania
całościowej koncepcji przedsięwzięć logistycznych w P. i w ukł. jego partnerów rynkowych oraz
procesu realizacji tej koncepcji w odpowiednio ukształtowanych formach organizacyjnych, przy
wykorzystaniu właściwych instrumentów kierowania i kontroli.
Podst. zadania: celowe pl., sterowanie i kontrola sieci logistycznej (dotyczy struktur, procesów
oraz podst. elem.).
Zintegrowana koncepcja zarządzania logistycznego w P.: całokształt zagadnień
merytorycznych wionących się z wyznaczaniem celów logistycznych w P. oraz sposobami ich
realizacji usystematyzowanych w sposób odpowiadający ogólnej logice przebiegu procesu
zarządzania.
Zarządzanie łańcuchem, dostaw: pl. , sterowanie i kontrola za pomocą łańcuch dostaw. Cel:
7W (właściwy produkt, miejsce, czas, jakość, ilość uzasadnione koszty, wykorzystanie
nowoczesnej technologii inf.).
Dualna koncepcja logistyki str. 132.
Opcje strategiczne logistyki: a) logistyka jako strategia funkcjonalna (cząstkowe strategie
funkcjonalne, np. transport), b) logistyka jako strategia systemowa (wykorzystanie śr.,
koordynacja sfer i instrumentów), c) logistyka jako strategia integrująca (zasady działania,
motywująca, integracja ze strategia globalną).
Zarządzanie strategiczne: Gł. zadanie: rozpoznanie podst. możliwości kierowania wart. i
efektów w skali P. oraz zagwarantowanie ich rozwoju i realizacji.
Proces obejmuje: strategiczna analiza sytuacji (określenie celów i ich hierarchizacja i
modelowanie sytuacji strategicznych), analiza i diagnoza mocnych i słabych str. P. i
konkurentów (użyteczność, zamówienia, koszty, dostawy -szybkość, niezawodność,
elastyczność, inf., sprawność działania, łańcuch dostaw), formułowanie strategii (cele,
alternatywne strategie - wybór najlepszej, określenie zakresu swobody realizacji kształtowanie logistycznego łańcucha wart., integracja zewn. partnerów), realizacja strategii
(konkretyzacja i koordynacja planów, wdrażanie z zasobami), controlling strategii (ocena
realizacji [odchylenia], rozpoznanie i diagnoza potencjalnych szans i ryzyka działania w
otoczeniu oraz ich porównanie i weryfikacja ze słabymi i mocnymi str. P.).
Download