SIWZ wraz z załącznikami (1-2) - Biuro Zamówień Publicznych PWr

advertisement
ZAMAWIAJĄCY:
POLITECHNIKA WROCŁAWSKA
Wybrzeże Wyspiańskiego 27
50-370 WROCŁAW
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
ZNAK SPRAWY: ZP/BZP/139/2016
Postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego na usługę ubezpieczenia
Politechniki Wrocławskiej
Zatwierdził:
Kanclerz Politechniki Wrocławskiej
ZAŁĄCZNIKI
Nr 1 - Formularz ofertowy (druk)
Nr 2 - Oświadczenie Wykonawcy (druk)
Nr 3 - Wzór umowy
Nr 4.1 – 4.3 - Opis przedmiotu zamówienia
Wrocław, listopad 2016r.
Strona 1
I. INFORMACJE OGÓLNE
1. Zamawiającym jest: Politechnika Wrocławska, Wybrzeże St. Wyspiańskiego 27, 50-370
Wrocław, adres do korespondencji: Biuro Zamówień Publicznych, ul. Smoluchowskiego 19, 50370 Wrocław bud. A-5 pok. 409 - Sekretariat.
2. Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego, przy wartości zamówienia
poniżej 209 000 euro na podstawie art. 39 i nast. – ustawy z dnia 29.01.2004r. - Prawo
zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.) zwanej dalej uPzp. Zastosowanie
mają także akty wykonawcze do wymienionej uPzp, w szczególności Rozporządzenie Ministra
Rozwoju z dnia 26 lipca 2016r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać
zamawiający od wykonawcy, w postępowaniu o udzielenie zamówienia (poz. 1126).
3. Ogłoszenie i Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia udostępniona zostanie na
stronie internetowej Zamawiającego (http://bzp.pwr.edu.pl/) od dnia zamieszczenia
ogłoszenia
w Biuletynie Zamówień Publicznych. W dniu zamieszczenia ogłoszenia, umieszczone
zostanie ono również na tablicy ogłoszeń w siedzibie Politechniki Wrocławskiej we
Wrocławiu.
4. Godziny urzędowania Zamawiającego: od poniedziałku do piątku od godz. 7:30 do 15:30.
5. Jako podstawowy dokument do sporządzenia oferty należy traktować niniejszą SIWZ wraz ze
wszystkimi dokumentami zamieszczonymi na stronie internetowej Zamawiającego, w tym
ewentualnymi Informacjami dla Wykonawców.
6. Do czynności podejmowanych przez Zamawiającego i Wykonawcę stosować się będzie
przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tj. z 2016 r., poz. 380 ze zm.), jeżeli
przepisy uPzp nie stanowią inaczej.
7. Za przygotowanie merytorycznej części postępowania w zakresie przedmiotu zamówienia
odpowiada broker ubezpieczeniowy - Pan Artur Górski z firmy Maklerzy Ubezpieczeniowi
Konsorcjum Sp. z o.o., ul. Kiełbaśnicza 24, Wrocław.
II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1.1. Przedmiotem zamówienia jest:
Usługa ubezpieczenia Politechniki Wrocławskiej obejmująca:
Zadanie nr 1 – Ubezpieczenie mienia Politechniki Wrocławskiej od wszystkich ryzyk
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia – Załącznik nr 4.1 do SIWZ (wraz z Załącznikami 4.1. a
do f - zawierającymi wyliczenie wartości mienia, wykaz budynków i budowli, wykaz środków
trwałych w budowie, dane techniczne budynków oraz raport szkodowości majątku).
kod CPV - 66513000-9 Usługi ubezpieczenia prawnego i ubezpieczenia od wszelkiego ryzyka
Strona 2
Zadanie nr 2 – Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej deliktowej i kontraktowej
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia – Załącznik nr 4.2 do SIWZ (wraz z załącznikiem 4.2. a
– raport szkodowości z OC).
kod CPV 66516000-0 Usługi ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej
Zadanie nr 3 – Ubezpieczenie pojazdów
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia – Załącznik nr 4.3 do SIWZ (wraz z Załącznikiem 4.3 a
do e zawierającym wykaz pojazdów i opis poszczególnych klauzul dla pojazdów)
kod CPV 66514110-0 Usługi ubezpieczeń pojazdów mechanicznych
1.2. Szczegółowy zakres obowiązków wykonania przedmiotu zamówienia znajduje się w projekcie
umowy, stanowiącym Załącznik nr 3 niniejszej SIWZ.
2. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych – 3 zadania. Za część należy rozumieć
zadanie. Wykonawca może złożyć ofertę na wybrane przez siebie jedno zadanie albo dowolną
liczbę zadań.
3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
4. Zamawiający przewiduje możliwości udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6
uPzp, do 20 % wartości zamówienia podstawowego, w szczególności polegających na:
- rozszerzeniu zakresu ubezpieczenia na wniosek Zamawiającego i za zgodą Wykonawcy;
- w przypadku ujawnienia się bądź powstania nowego ryzyka ubezpieczeniowego nie
przewidzianego wcześniej w specyfikacji;
- objecie ochroną ubezpieczeniową nowego mienia uczelni bez możliwości zmiany taryf.
Zamówienia będą udzielane na warunkach umowy generalnej.
5. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
6. Zamawiający nie przewiduje zastosowania dynamicznego systemu zakupów.
7. Zamawiający nie przewiduje zastosowania aukcji elektronicznej.
8. Zamawiający nie przewiduje wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 3a i 4 uPzp.
9. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu z wyjątkiem sytuacji, o
której mowa w art. 93 ust. 4 uPzp.
10. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy.
- Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, której wykonanie zamierza
powierzyć podwykonawcy i podania przez Wykonawcę firm podwykonawców.
- Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby
wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 uPzp, w celu wykazania
spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest obowiązany wykazać
Zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w
stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w
trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.
11. Zamawiający dopuszcza wizję lokalną. Kontakt z Panią Anną Baranowską tel. /71/ 320 35 64.
Strona 3
III.
TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
Od dnia 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 r.
IV.
OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY
1. Wymagania podstawowe:
- każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę;
- ofertę należy przygotować ściśle według wymagań określonych w niniejszej SIWZ;
2. Oferta i wszystkie załączone dokumenty, oświadczenia składane przez Wykonawcę muszą być
podpisane czytelnie lub opatrzone dodatkowo pieczątkami imiennymi przez osoby zdolne do
czynności prawnych w imieniu Wykonawcy i zaciągania w jego imieniu zobowiązań
finansowych (Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia). Oznacza to,
że
jeżeli
z dokumentu(ów)
pełnomocnictwa
określającego(ych)
(pełnomocnictw)
wynika,
że
status
do
prawny
Wykonawcy(ów)
reprezentowania
lub
Wykonawcy(ów)
upoważnionych jest łącznie kilka osób, dokumenty wchodzące w skład oferty muszą być
podpisane przez wszystkie te osoby;
3. Pełnomocnictwo osób podpisujących ofertę do reprezentowania Wykonawcy, zaciągania
w jego imieniu zobowiązań finansowych oraz podpisania oferty musi bezpośrednio wynikać z
dokumentów rejestrowych Wykonawcy. Oznacza to, że jeżeli pełnomocnictwo takie nie wynika
wprost z dokumentu stwierdzającego status prawny Wykonawcy (odpisu z właściwego rejestru
lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej), to do oferty należy
dołączyć oryginał lub poświadczoną za zgodność z oryginałem przez notariusza kopię
pełnomocnictwa wystawionego na reprezentanta Wykonawcy przez osoby do tego
umocowane;
4. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii
dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona przez Wykonawcę kopia dokumentu jest nieczytelna
lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości;
5. Forma oferty:
5.1. oferta sporządzona zostanie czytelnie w języku polskim, z zachowaniem formy pisemnej
pod rygorem nieważności;
5.2. formularz ofertowy Załącznik Nr 1 napisany będzie na komputerze lub w inny sposób trwały
oraz podpisany przez osobę(y) uprawnioną(e) na podstawie odrębnych przepisów do
składania oświadczeń woli - reprezentowania firmy na zewnątrz;
5.3. zaleca się, aby wszystkie zapisane strony oferty były ponumerowane oraz aby Formularz
ofertowy wraz z załącznikami (wszystkie wymagane niniejszą SIWZ dokumenty) był zszyty
lub spięty w sposób utrudniający jego zdekompletowanie. Powyższe zalecenie ma
charakter porządkowy;
Strona 4
5.4. wszelkie miejsca w ofercie, w których Wykonawca naniósł poprawki lub zmiany wpisywanej
przez siebie treści muszą być parafowane przez osobę(y) podpisującą(e) ofertę;
5.5. oferta musi zawierać wszystkie wymagane w SIWZ aktualne dokumenty – oryginały lub
czytelne kopie (jeżeli dotyczy), poświadczone za zgodność z oryginałami przez osobę(y)
uprawnioną(e) do reprezentowania firmy na zewnątrz – podpisującą (e) Ofertę za wyjątkiem
sytuacji, o której mowa w rozdziale VI ppkt 7.3 SIWZ
6. Oferta musi składać się z:
6.1.
dokumentów i oświadczeń, o których mowa w rozdziale VI pkt 1 SIWZ ;
6.2.
formularza ofertowego Wykonawcy – Załącznik Nr 1 do SIWZ;
6.3.
wykazania zastrzeżenia informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa
zgodnie z pkt 7 poniżej (jeżeli dotyczy);
pełnomocnictwa zgodnie z pkt 3 niniejszego rozdziału (jeżeli dotyczy).
6.4.
7. Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji.
7.1. Oferty są jawne od chwili ich otwarcia.
7.2.
Zamawiający
nie
ujawnia
informacji
stanowiących
tajemnicę
przedsiębiorstwa,
w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli Wykonawca nie później
niż w terminie składania ofert zastrzegł, że nie mogą one być udostępnione oraz wykazanie, że
zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Wykonawca nie może zastrzec
informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 uPzp, tj.: m. in.: nazwy i adresu, informacji
dotyczących ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności.
W związku z powyższym Wykonawca zobowiązany jest do wypełnienia odpowiedniego punktu
druku formularza ofertowego. Zastrzeżone informacje winny być odpowiednio oznaczone na
właściwym dokumencie widocznym napisem: „tajemnica przedsiębiorstwa” i złożone w
odrębnej kopercie wewnętrznej, a na ich miejscu w dokumentacji należy zamieścić stosowne
odsyłacze, a także wykazanie zastrzeżenia informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa
(w oryginale).
V. WARUNKI,
KTÓRE
MUSZA
SPEŁNIĆ
WYKONAWCY
ORAZ
OPIS
SPOSOBU
DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1.1. nie podlegają wykluczeniu w oparciu o art. 24 ust.1 pkt 12-23 oraz dodatkowo art. 24 ust.
5 pkt 1 uPzp (tj. w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd
układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli
przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332
ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2015 r. poz. 978,
Strona 5
1259, 1513, 1830 i 1844) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który
po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu,
jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego,
chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28
lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 233, 978, 1166, 1259 i 1844);
1.2. spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
1.2.1. kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile
wynika to z odrębnych przepisów.
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże się:
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że posiada
zezwolenie organu nadzoru do wykonywania działalności ubezpieczeniowej, zgodnie z
ustawą z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej
(Dz. U. z 2015 r., poz. 1844);
1.2.2. sytuacji ekonomicznej lub finansowej.
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
1.2.3. zdolności technicznej lub zawodowej.
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże się:
DOTYCZY ZADANIA NR 1:
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże się, że w okresie
ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy w tym okresie - należycie zrealizował lub realizuje co najmniej:
jedną usługę polegającą na ubezpieczeniu mienia o wartości nie mniejszej niż 500
milionów złotych. Dla ww. wartości wykazanych przez Wykonawcę w walucie innej niż PLN,
Zamawiający przyjmie przelicznik według średniego kursu NBP z dnia wysłania ogłoszenia do
niniejszego postępowania
(tj. z dnia wysłania ogłoszenia o zamówieniu do Biuletynu
Zamówień Publicznych).
2. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków, o których mowa w pkt. 1.2.3
niniejszej SIWZ polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej
lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim
stosunków prawnych. W przypadku powoływania się na spełnienie warunku dotyczącym
zdolności technicznej lub zawodowej, o którym mowa w pkt 1.2.3. pkt 1, podmiot, o którym
mowa w art. 22a uPzp musi samodzielnie spełniać warunek.
2.1. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów musi udowodnić
Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych
podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do
dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.
Strona 6
2.2. Zamawiający oceni, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne
lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez
Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz zbada, czy nie zachodzą
wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13–22 i ust.
5.
2.3. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa, podmiotu
udostępniającego zasoby, nie potwierdzają spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w
postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, Zamawiający
żądać będzie, aby Wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego:
2.3.1.
zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub
2.3.2.
zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli
wykaże zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną, o
których mowa w pkt. 1.2.3. niniejszego rozdziału.
VI. INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ
WYKONAWCY
W
CELU
POTWIERDZENIA
SPEŁNIANIA WARUNKÓW
UDZIAŁU
W
POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1
USTAWY PZP ORAZ INNYCH WYMAGANYCH DOKUMENTACH
1. Dla potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do
wykluczenia, Wykonawcy do oferty winni przedłożyć niżej wymienione oświadczenia i
dokumenty:
1.1. aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w zakresie wskazanym w Załączniku nr 2
do SIWZ. Informacje zawarte w oświadczeniu będą stanowić wstępne potwierdzenie, że
wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.
1.1.1. Wykonawca,
który
zamierza
powierzyć
wykonanie
części
zamówienia
podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw
wykluczenia z udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o podwykonawcach
w oświadczeniu, o którym mowa powyżej.
1.1.2. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania
braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełnienia - w zakresie, w
jakim powołuje się na ich zasoby - warunków udziału w postępowaniu zamieszcza
informacje o tych podmiotach w oświadczeniu, o którym mowa powyżej.
1.2. w przypadku poleganiu na zasobach innych podmiotach, o których mowa w art. 22a uPzp
Zamawiający w celu oceny, czy Wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych
podmiotów, będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte
wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący Wykonawcę z tymi
Strona 7
podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, zamawiający żąda
dokumentów, które określają w szczególności:
- zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu;
-sposób
wykorzystania
zasobów
innego
podmiotu,
przez
Wykonawcę,
przy
wykonywaniu zamówienia publicznego;
- zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego;
2.
Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta została
najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym 5 dni, terminie aktualnych na
dzień złożenia następujących oświadczeń lub dokumentów:
2.1.wykazu usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również
wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości,
przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonywane, oraz
załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane
należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty
wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku
świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o
obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów –
oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub nadal wykonywanych
ciągłych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonanie powinny być
wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
2.2. odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności
gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu
potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 uPzp;
2.3. dokument potwierdzający uzyskanie zezwolenia właściwego organu nadzoru na prowadzenie
działalności ubezpieczeniowej we wszystkich grupach ryzyk objętych przedmiotem niniejszego
zamówienia (dla danego Zadania na które Wykonawca składa ofertę), zgodnie z ustawą z dnia
11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (Dz. U. z 2015 r., poz.
1844).
2.4. W zakresie wykazania, że oferowane usługi odpowiadają wymaganiom określonym
przez Zamawiającego, należy przedłożyć: Ogólne Warunki Ubezpieczenia dla danego
Zadania, na które Wykonawca składa ofertę (w formie papierowej albo na płycie CD/DVD).
2.5. Zamawiający żąda od Wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych
podmiotów na zasadach określonych w art. 22a uPzp, przedstawienia w odniesieniu do tych
podmiotów dokumentów wymienionych 2.2. niniejszego rozdziału i oświadczenie o braku
podstaw do wykluczenia.
Strona 8
2.6. jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 2.2. niniejszego rozdziału, składa
dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce
zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono
upadłości; dokument powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem
terminu składania ofert;
Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce
zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których
mowa powyżej, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie
wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub
oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed
organem
sądowym,
administracyjnym
albo
organem
samorządu
zawodowego
lub
gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub
miejsce zamieszkania tej osoby - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem
terminu składania ofert
3. Forma dokumentów:
3.1. Oświadczenia, o których mowa w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016
roku (Dz.U.2016.1126) dotyczące wykonawcy i innych podmiotów, na których zdolnościach lub
sytuacji polega wykonawca na zasadach określonych w art. 22a ustawy oraz dotyczące
podwykonawców, składane są w oryginale.
3.2. Dokumenty, o których mowa w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016
roku (Dz.U.2016.1126), inne niż oświadczenia, o których mowa w pkt. 3.1 składane są w
oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem.
3.3. Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio wykonawca, podmiot, na
którego zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca, wykonawcy wspólnie ubiegający się o
udzielenie zamówienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokumentów, które
każdego z nich dotyczą.
4. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.
5. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o
której mowa w art. 86 ust.
5 uPzp, przekaże zamawiającemu oświadczenie o
przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa
w art. 24 ust. 1 pkt 23 uPzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca przedstawia
może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do
zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
6. Zgodnie z art. 26 ust. 3 i 3a uPzp jeżeli Wykonawca nie złoży oświadczenia, o którym mowa w
pkt 1 niniejszego rozdziału, oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o
Strona 9
których mowa w art. 25 ust. 1 uPzp, lub innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia
postępowania, oświadczenia lub dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą
wskazane przez Zamawiającego wątpliwości, nie złożył wymaganych pełnomocnictw albo
złożył wadliwe pełnomocnictwa, Zamawiający wezwie do ich złożenia, uzupełnienia,
poprawienia w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia oferta
Wykonawcy podlegałaby odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.
7. Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających
okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 uPzp, jeżeli Zamawiający posiada
oświadczenia i dokumenty dotyczące tego Wykonawcy lub może je uzyskać za pomocą
bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych.
8. OFERTA WSPÓLNA
8.1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie niniejszego zamówienia. Wykonawcy
występujący wspólnie muszą ustanowić pełnomocnika uprawnionego do złożenia oferty
albo do złożenia oferty i zawarcia umowy z Zamawiającym (stosowne dokumenty należy
załączyć do oferty); pełnomocnictwo należy załączyć w oryginale lub notarialnie
poświadczonym odpisie.
8.2. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenie, o
którym mowa w rozdz. VI pkt 1.1. niniejszej SIWZ składa każdy z wykonawców wspólnie
ubiegających się o zamówienie (Załącznik nr 2 do SIWZ). Oświadczenie to ma potwierdzać
spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w którym każdy z Wykonawców
wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia
oraz na wezwanie Zamawiającego złoży odnoszące się do niego dokumenty wymienione w
rozdziale VI pkt 2 SIWZ.
8.3. Zamawiający informuje, że uzna za spełniony warunek dotyczący zdolności technicznej
lub zawodowej, o którym mowa w pkt 1.2.3, gdy Wykonawcy spełnią warunek łącznie.
8.4. Wszelka korespondencja oraz rozliczenia prowadzone będą wyłącznie z podmiotem
występującym jako pełnomocnik.
8.5. Jeżeli oferta Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia
publicznego zostanie wybrana, Zamawiający przed zawarciem umowy w sprawie
zamówienia publicznego, zażąda umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.
VII. SPOSÓB OBLICZENIA CENY OFERTOWEJ
1. Cenę oferty brutto za dane Zadanie należy wyliczyć w oparciu o dane przedstawione
w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia oraz w tekście załączonego wzoru umowy,
zgodnie z Formularzem Ofertowym.
Strona 10
2. Cenę oferty brutto za dane Zadanie obejmującą cały przedmiot zamówienia ze wszystkimi
kosztami wynikającymi z niniejszej SIWZ, załączników i ewentualnych Informacji dla
Wykonawców należy podać w PLN z zaokrągleniem do dwóch miejsc po przecinku.
Zaokrąglenia cen w złotych należy dokonać do dwóch miejsc po przecinku według zasady, że trzecia cyfra po przecinku od 5 w
górę powoduje zaokrąglenie drugiej cyfry po przecinku w górę o 1. Jeżeli trzecia cyfra po przecinku jest niższa od 5, to druga cyfra
po przecinku nie ulegnie zmianie.
3. W przypadku ubezpieczenia komunikacyjnego wartości sum ubezpieczeniowych pojazdów
będą aktualizowane przez Zamawiającego w chwili wystawienia polisy AC i KR.
4. Jeżeli Wykonawca złoży ofertę, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku
podatkowego Zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie
dotyczącym wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, w celu oceny takiej oferty dolicza do
przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić
zgodnie z obowiązującymi przepisami.
5. Usługi ubezpieczenia będące przedmiotem zamówienia są zwolnione z podatku VAT.
VIII. KRYTERIUM OCENY OFERT
1. Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o kryterium:
Dla Zadania nr 1,2,3:
cena - 100%
Wartość punktowa dla kryterium:

cena (C) będzie wyliczana wg wzoru:
Wartość punktowa C = 100*Cmin/Cn
gdzie:
Cmin – cena oferty ogółem brutto najniższa spośród ofert nieodrzuconych
Cn – cena oferty ogółem brutto badanej oferty
gdzie 1 %=1 pkt
3. W toku dokonywania badania i oceny ofert Zamawiający może żądać udzielenia przez
Wykonawców wyjaśnień treści złożonych przez nich ofert.
4. Za ofertę najkorzystniejszą Zamawiający uzna ofertę z największą ilością punktów w danym
Zadaniu.
IX.
WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM
Zamawiający nie żąda wniesienia wadium.
X.
POPRAWIANIE OCZYWISTYCH OMYŁEK W TREŚCI OFERTY
1. Zamawiający poprawi w tekście oferty:
1) oczywiste omyłki pisarskie,
Strona 11
2) oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych
poprawek,
3) inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze Specyfikacją Istotnych Warunków
Zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty
- niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.
XI. UDZIELANIE WYJAŚNIEŃ DOTYCZĄCYCH
SIWZ ORAZ OKREŚLENIE SPOSOBU
PRZEKAZYWANIA INFORMACJI
1.
Wszelkie zawiadomienia,
oświadczenia,
wnioski oraz informacje Zamawiający oraz
Wykonawcy mogą przekazywać pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną, za wyjątkiem
oferty, umowy oraz oświadczeń i dokumentów wymienionych w rozdziale VI niniejszej SIWZ
(również w przypadku ich złożenia w wyniku wezwania o którym mowa w art. 26 ustawy) dla
których przewidziana jest wyłącznie forma pisemna.
2. Pytania odnośnie zapisów SIWZ, sposobu złożenia oferty oraz realizacji zamówienia należy
przesłać:

na numer faksu (71/320-21-43);

i/lub drogą elektroniczną – [email protected]
Zamawiający informuje,
że zgodnie z art.
38 ust.
2 uPzp treść zapytań
wraz
z wyjaśnieniami (bez ujawnienia źródła zapytania) zamieści na stronie internetowej
http://bzp.pwr.edu.pl/
Tym samym wszelkie informacje przekazywane Wykonawcom stanowią integralną część
specyfikacji istotnych warunków zamówienia
i dotyczą wszystkich Wykonawców biorących udział w ww. postępowaniu. Wykonawca jest
zobowiązany złożyć ofertę uwzględniającą wszelkie zmiany i wyjaśnienia zawarte
w Informacjach dla Wykonawców.
3. Osoba do kontaktu z Wykonawcami: Ewa Kowalek.
4. Adres do korespondencji listownej:
Politechnika Wrocławska
Biuro Zamówień Publicznych
ul. Smoluchowskiego 19, bud. A5, pok. 409, 50-370 Wrocław
z dopiskiem: postępowanie nr ZP/BZP/139/2016.
XII. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ
1. Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą przez 30 dni. Bieg terminu związania ofertą
rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
Strona 12
2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania
ofertą na czas niezbędny do zawarcia umowy.
XIII. SKŁADANIE I OTWARCIE OFERT
1. Ofertę, sporządzoną zgodnie z wymaganiami niniejszej SIWZ, należy złożyć do dnia
14.11.2016 r. do godz. 10:00 w Biurze Zamówień Publicznych Politechniki Wrocławskiej, ul.
Smoluchowskiego 19, pok. 409 - Sekretariat, 50-370 Wrocław. Ofertę wraz z wymaganymi
oświadczeniami i dokumentami należy złożyć w zamkniętej kopercie oznaczonej danymi
Wykonawcy i napisem: Przetarg nieograniczony pn.:
USŁUGA UBEZPIECZENIA POLITECHNIKI WROCŁAWSKIEJ
ZP/BZP/1392016
Nie otwierać przed 14.11.2016 r. przed godz. 12:00
2. Po upływie terminu składania ofert Wykonawca nie może dokonać zmian w ofercie.
3. Oferty złożone po wyznaczonym terminie Zamawiający zwraca zgodnie z art. 84 ust. 2 ustawy
Pzp.
4. Z zawartością ofert nie można zapoznać się przed upływem terminu otwarcia ofert.
5. Publiczne otwarcie ofert nastąpi w dniu 14.11.2016 r. o godz. 12:00 w Biurze Zamówień
Publicznych Politechniki Wrocławskiej, ul. Smoluchowskiego 19, pok. 404, 50-370 Wrocław.
6. W części jawnej, przy udziale osób zainteresowanych, nastąpi:
- podanie przez Zamawiającego kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie
zamówienia,
- zbadanie nienaruszalności ofert,
- otwarcie ofert w kolejności ich złożenia,
- ogłoszenie nazwy i adresu firmy, której oferta jest otwierana oraz ceny ofertowej.
7. Informacje, o których mowa w art. 86 ust. 3 i 4 ustawy Pzp Zamawiający prześle Wykonawcom,
którzy nie byli obecni na otwarciu ofert, na ich pisemny wniosek.
8. W dalszej niejawnej części Zamawiający dokona oceny formalnej i merytorycznej złożonych
ofert oraz dokona wyboru oferty najkorzystniejszej w oparciu o przyjęte kryterium.
9. Zamawiający informuje, że zgodnie z art. 96 ust. 3 ustawy Pzp oferty składane w postępowaniu
o udzielenie zamówienia publicznego są jawne i podlegają udostępnieniu od chwili ich
otwarcia,
z
wyjątkiem
informacji
stanowiących
tajemnicę
przedsiębiorstwa
w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeśli Wykonawca zastrzegł nie
później niż w terminie składania ofert, że nie mogą one być udostępniane.
XIV. WZÓR UMOWY
1. Jako odrębny załącznik nr 5 do SIWZ, Zamawiający zamieścił wzór umowy, który określa
warunki umowne realizacji przedmiotowego zamówienia publicznego.
Strona 13
2. Na podstawie art. 144 ustawy Pzp, Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian
postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano
wyboru Wykonawcy oraz określa warunki tych zmian przez wprowadzenie do zawartej umowy
aneksów:
- korzystne dla Zamawiającego zmiany zakresu ubezpieczenia wynikające ze zmian OWU
Wykonawcy za zgodą Zamawiającego i Wykonawcy;
- zmiana zakresu ubezpieczenia wynikająca ze zmian przepisów prawnych;
- powstanie konieczności dostosowania zapisów umowy do zmian w obowiązującej legislacji;
- wynikających z klauzul zawartych w opisie przedmiotu zamówienia.
XV. WYBÓR OFERTY I PODPISANIE UMOWY
1. Przy dokonywaniu wyboru oferty najkorzystniejszej Zamawiający stosował będzie wyłącznie
zasady i kryteria określone w SIWZ. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego
oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą.
2.
Zamawiający informuje niezwłocznie wszystkich Wykonawców o treści przewidzianej w art. 92
ust. 1 uPzp.
3.
Zamawiający udostępni na stronie internetowej informacje, o których mowa w art. 92 ust. 2
uPzp.
4.
Przed podpisaniem umowy Wykonawca dostarczy Zamawiającemu:
4.1. umowę regulującą współpracę Partnerów przy realizacji przedmiotowego zamówienia,
w przypadku, gdy za ofertę najkorzystniejszą uznano ofertę złożoną przez Partnerów
ubiegających się wspólnie o udzielenie niniejszego zamówienia (art. 23 ustawy Pzp);
4.2.
Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia opisu procedur likwidacji szkód i
stosowanych druków zgłoszenia szkody. Wykonawca nie ma obowiązku dołączania do umowy
Ogólnych Warunków Ubezpieczenia, gdyż zgodnie z rozdziałem VI pkt 6 SIWZ ma je załączyć
do oferty.
4.3
Dotyczy Zadania nr 3: Przed podpisaniem umowy Wykonawca zobowiązany jest do
przedstawienia szczegółowego zestawienia składek (taryf) całorocznych
- OC na każdy pojazd w PLN,
- AC i KR na każdy pojazd w %
- NNW na każdy pojazd w PLN, które zostaną załączone do umowy generalnej na
ubezpieczenie komunikacyjne
- Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk w pojazdach
- Ubezpieczenie maszyn i urządzeń od wszystkich ryzyk łącznie z kradzieżą i wandalizmem
(wg standardu produktu Contractor`s Plant and Machinery Insurance - CPM).
Strona 14
5. Zamawiający zawrze umowę z wybranym Wykonawcą w terminie nie krótszym niż 5 dni od
dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane
przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.
6. Wybrany Wykonawca zostanie wezwany przez Zamawiającego do podpisania umowy zgodnej
ze wzorem umowy, załączonym w SIWZ (Załącznik nr 3 do SIWZ).
7.
Jeżeli Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, będzie uchylał się od zawarcia umowy,
Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez dokonywania
ich ponownej oceny, chyba, że wystąpią przesłanki, o których mowa w art. 93 ust. 1 uPzp.
8. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zostanie zamieszczone w Biuletynie Zamówień
Publicznych nie później niż w terminie 30 dni od dnia zawarcia umowy.
UMOWY
XVI. ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY
Nie jest wymagane wniesienie zabezpieczenie należytego wykonania umowy
XVII. ŚRODKI OCHRONY PRAWNEJ
Środki ochrony prawnej określone w Dziale VI ustawy Pzp przysługują wykonawcy a także innemu
podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może
ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp.
Strona 15
załącznik nr 1 do SIWZ
Znak sprawy: AC/BZP/139/2016
Załącznik nr 1 do SIWZ
…………………………………………………………… strona
Z ogólnej liczby stron
pieczęć Wykonawcy
Nazwa Wykonawcy (pełnomocnika w przypadku Konsorcjum):
Adres:
NIP:
REGON:
Telefon:
Fax:
E-mail:
KONSORCJUM (jeżeli dotyczy):
Partner (nazwa)
Adres
FORMULARZ OFERTOWY
I. Niniejszym, po zapoznaniu się z ogłoszeniem, treścią SIWZ, załącznikami oraz ewentualnymi
informacjami
dla
Wykonawców
w
postępowaniu
prowadzonym
w
trybie
przetargu
nieograniczonego, składamy ofertę na realizację przedmiotowego zamówienia publicznego.
Oświadczamy, że przedmiot zamówienia:
Usługa ubezpieczenia Politechniki Wrocławskiej
o zakresie ustalonym w opisie przedmiotu zamówienia, zobowiązujemy się wykonać w zakresie
ustalonym w umowie (zał. nr 3 do SIWZ) za cenę ofertową:
UWAGA - Wykonawca wypełnia pole dot. Zadania, na które składa ofertę.
Wykonawca może złożyć ofertę na wybrane przez siebie jedno Zadanie albo kilka zadań.
Strona 16
ZADANIE NR 1: Ubezpieczenie mienia Politechniki Wrocławskiej od wszystkich ryzyk
Lp.
Przedmiot
ubezpieczenia
Łączna wartość
majątku (PLN)
Taryfa składki
ubezpieczeniowej
(%)
Roczna składka
ubezpieczenia brutto
(PLN)
1
2
3
4
5
1.
2.
Budynki
575 520 498
Budowle
53 195 628
3.
Środki trwałe w budowie
31 952 740
4.
Środki trwałe o wartości
powyżej 3500 zł
5.
Środki trwałe o wartości
od 350 do 3500 zł (w
tym księgozbiory)
628 082 036
138 141 905
6.
Eksponaty muzealne
736 064
CENA OFERTY BRUTTO (PLN):
(suma kwot podanych w kolumnie 5)
ZADANIE NR 2: Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej deliktowej i kontraktowej
CENA OFERTY BRUTTO ( PLN)...............................................................
ZADANIE NR 3: Ubezpieczenie pojazdów
Roczna składka
Lp.
Przedmiot ubezpieczenia
ubezpieczeniowa
brutto (PLN)
1
2
1.
OC komunikacyjne
2.
AC i KR
3.
NNW
3
Strona 17
4.
Urządzenie zabudowane na samochodzie nr rej.DW023JE.
Suma ubezpieczenia: 2 287 858,81 zł
5.
Ugięciomierz dynamiczny zamontowany na przyczepie nr rej. DW663KP.
Suma ubezpieczenia: 877 297,50 zł
Urządzenie zabudowane na samochodzie VW Transporter T5 nr
rejestracyjny DW261RC
Suma ubezpieczenia: 730 635,50 zł
Ubezpieczenie komory pomiarowej zamontowanej na przyczepie o nr rej.
DW066SP.
Suma ubezpieczenia: 186 991,36 zł
CENA OFERTY BRUTTO (PLN):
6.
7.
(suma kwot podanych w kolumnie 3)
II. Oświadczamy, że akceptujemy treść umowy i w przypadku wyboru naszej oferty zobowiązujemy
się do zawarcia umowy na określonych w niej warunkach, w miejscu i terminie wyznaczonym
przez Zamawiającego.
III. Oświadczamy, że jesteśmy związani niniejszą ofertą przez okres wskazany w SIWZ.
IV. Następujący zakres rzeczowy zamówienia powierzymy podwykonawcom:**
……………………………………………………………………………………………………………….
Należy również wskazać Wykonawcę - nazwę (firmę) podwykonawców, na których zasoby Wykonawca powołuje się na zasadach
określonych w art. 26 ust. 2b uPzp
V. Oświadczamy, że informacje stanowiące tzw. Tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11
ust. 4 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, zostały umieszczone w odrębnej kopercie
z adnotacją „Tajemnica przedsiębiorstwa” i wykazaliśmy, że zastrzeżone informacje stanowią
tajemnicę przedsiębiorstwa (w oryginale).**
VI. Wraz z ofertą składamy:
1. dokumenty wymienione w części VI specyfikacji
2. …………………………
* jeżeli dotyczy Wykonawcy
..............................................
………………………………………
(miejscowość, data)
(pieczęć i podpis osób uprawnionych
do podejmowania zobowiązań)
Strona 18
załącznik nr 2 do SIWZ
Znak sprawy: AC/BZP/139/2016
OŚWIADCZENIE WYKONAWCY O NIEPODLEGANIU
WYKLUCZENIU ORAZ O SPEŁNIANIU WARUNKÓW UDZIAŁU
W POSTĘPOWANIU
składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych (dalej jako: uPzp)
/w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia przez Wykonawców oświadczenie składa każdy z Wykonawców
wspólnie ubiegających się o zamówienie w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału
w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia/
Nazwa i adres Wykonawcy:
………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………….
Dotyczy zamówienia publicznego pod nazwą
Usługa ubezpieczenia Politechniki Wrocławskiej
I.
OŚWIADCZENIE
DOTYCZĄCE
PRZESŁANEK
WYKLUCZENIA
Z POSTĘPOWANIA
1. składane na podstawie art. 25a ust. 1 uPzp –
dotyczące przesłanek wykluczenia z
postępowania
1) Oświadczam,
że
nie
podlegam
wykluczeniu
z
postępowania
na
podstawie
podlegam
wykluczeniu
z
postępowania
na
podstawie
art. 24 ust 1 pkt 12-23 uPzp.
2) Oświadczam,
że
nie
art. 24 ust. 5 uPzp w zakresie określonym w SIWZ
3) * wypełnić, jeżeli dotyczy
Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na
podstawie art. …………. uPzp (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 24
ust. 1 pkt 13-14, 16-20 lub art. 24 ust. 5 uPzp).
Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością,
na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy Pzp podjąłem następujące środki naprawcze:
……………………………………………………………………………………………………………..
Strona 19
……………………………………………………………………………………………………………..
4) * wypełnić, jeżeli dotyczy
OŚWIADCZENIE
DOTYCZĄCE
PODMIOTU,
NA
KTÓREGO
ZASOBY
POWOŁUJE
SIĘ
WYKONAWCA:
Oświadczam, że w stosunku do następującego/ych podmiotu/tów, na którego/ych zasoby
powołuję się w niniejszym postępowaniu, tj.: ……………………………………………………………
pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, nr wpisu KRS/CEiDG)
(podać
nie zachodzą podstawy
wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia.
II.
OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU
W POSTĘPOWANIU
1. składane na podstawie art. 25a ust. 1 uPzp - INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCY:
Oświadczam, że spełniam samodzielnie warunki udziału w postępowaniu określone przez
Zamawiającego w rozdziale V pkt 1.2.3 SIWZ
2. składane na podstawie art. 25a ust. 3 pkt 2 uPzp INFORMACJA W ZWIĄZKU Z POLEGANIEM
NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW: *
Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych przez
Zamawiającego w rozdziale V pkt 1.2.3 SIWZ, polegam na zasobach następującego/ych podmiotu/ów:
(podać
pełną
nazwę/firmę,
adres,
a
także
w
zależności
od
podmiotu:
NIP/PESEL,
nr
wpisu
KRS/CEiDG)………………………………………………………………………………………………………
..……………………………………………………………………………………………………………….……
……………………………..,
w następującym zakresie:
 w zakresie DOSTAW: ………………………………………..
(wypełnić, których dostaw dotyczy)
* w przypadku poleganiu na zasobach innych podmiotach należy załączyć do oferty
a) W celu oceny, czy wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy,
będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy
stosunek łączący wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, zamawiający żąda: dokumentów, które
określają w szczególności:
- zakresu dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu;
- sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego;
- zakresu i okresu udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego;
- czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących
wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności
dotyczą.
* wypełnić, jeżeli dotyczy
Strona 20
III.
OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODWYKONAWCÓW składane na podstawie
art. 25a ust. 5 pkt 2 uPzp – dotyczące PODWYKONAWCY NIEBĘDĄCEGO PODMIOTEM,
NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA
Oświadczam,
że
następujący/e
podmiot/y,
będący/e
podwykonawcą/ami:
……………………………………………………………………..….……………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………… (podać pełną
nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, nr wpisu KRS/CEiDG) ,
będą wykonywały zamówienie w
zakresie:
………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………….
* wypełnić, jeżeli dotyczy
IV.
OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE POWYŻSZYCH INFORMACJI:
Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne
i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia
zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.
…………….……., dnia ………….……. r.
(miejscowość)
…………………………………………
(podpis osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy)
Strona 21
Download