ZARZĄDZENIE NR ……………………

advertisement
ZARZĄDZENIE NR 0151/156/2010
Burmistrza Szprotawy
z dnia 3 grudnia 2010
w sprawie określenia zasad umieszczenia nośników reklamy na
nieruchomościach stanowiących własność Gminy Szprotawa oraz ustalania
opłat z tego tytułu
Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) zarządza się, co następuje:
§ 1. Zarządzenie ustala:
1. zasady udostępniania nieruchomości w celu umieszczenia reklam,
2. wysokość opłat z tytułu określonego w pkt 1.
§ 2. Zarządzenie nie dotyczy pasa drogowego w rozumieniu ustawy z dnia 21 marca
1985r. (Dz.U. z 2007 Nr 19 poz. 115 z późn. zm.).
§ 3. Ilekroć w zarządzeniu jest mowa o:
1. nieruchomościach – należy przez to rozumieć nieruchomości, które stanowią
przedmiot własności Gminy Szprotawa i nie zostały oddane w użytkowanie
wieczyste oraz nieruchomości będące przedmiotem użytkowania wieczystego
Gminy Szprotawa,
2. reklamie – należy przez to rozumieć przekaz informacji wizualnej, zmierzający
do promocji sprzedaży towarów i usług przy wykorzystaniu odpowiedniego
nośnika reklamy,
3. Nośnikiem reklamy jest urządzenie reklamowe w jakiejkolwiek materialnej
formie wraz z elementami konstrukcyjnymi i zamocowaniami zawierające
powierzchnię przeznaczoną do eksponowania reklamy,
§ 4. Nieruchomości mogą być oddawane w dzierżawę w celu umieszczenia reklam.
§ 5. Umieszczenie nośników reklamy może nastąpić zgodnie z warunkami
określonymi w ustawie z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane ( t.j. 2006, nr 156, poz
1118 z późn zm.), ustawie z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytków i opiece nad
zabytkami (Dz.U. 2003, nr 162, poz 1568 z pozn zm.) oraz innymi obowiązującymi w
tym zakresie uregulowaniami prawnymi.
§ 6. 1. Umowy dzierżawy nieruchomości w celu umieszczenia reklam mogą być
zawierane na okres do trzech lat w trybie bezprzetargowym,
2. Zawarcie umowy dzierżawy na okres dłuższy niż trzy lata nastąpić może na
zasadach określonych odrębnymi przepisami.
§ 7. 1. Zawarcie umowy dzierżawy nieruchomości w celu umieszczenia reklamy
nastąpić może na wniosek zainteresowanego podmiotu,
2. Szczegółowy tryb postępowania w podmiocie zawierania umów dzierżawy
określa załącznik nr 1.
§ 8. 1. Za oddanie w dzierżawę nieruchomości w celu umieszczenia reklamy ustala
się stawki czynszu dzierżawnego w wysokości określonej w załączniku.
2. Czynsz dzierżawny za jeden miesiąc odpowiada iloczynowi powierzchni
reklamy i właściwej stawki opłat wg załącznika nr 2.
§ 9. Wykonanie zarządzenia powierza się Burmistrzowi Szprotawy.
§ 10. Traci moc uchwała nr 9/7/96 Zarządu Gminy i Miasta w Szprotawie z dnia 13
lutego 1996r. w sprawie opłat za reklamy na obiektach i terenach komunalnych.
§ 11. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2011r.
Załącznik nr 1
do Zarządzenia Nr0151/156/2010
Burmistrza Szprotawy
z dnia 3 grudnia 2010 roku
Tryb postępowania przy udostępnianiu nieruchomości w celu umieszczenia reklam
1. Wnioski na zamieszczenie reklamy na nieruchomościach komunalnych należy
kierować do Wydziału Infrastruktury i Rozwoju poprzez Biuro Obsługi
Interesanta.
2. Do wniosku należy dołączyć:
- mapę informacyjno-wysokościową w skali 1:500 z zaznaczeniem lokalizacji
nośnika reklamy wraz z podaniem numeru działki i obrębu oraz aktualnym
stanem władania,
- projekt graficzny reklamy lub wizualizację reklamy w terenie (na budynku)
- projekt techniczny nośnika reklamy,
- w przypadku lokalizacji nośników reklamy na nieruchomości stanowiącej
własność Gminy zarządzanej przez Szprotawski Zarząd Nieruchomościami
„Chrobry” Sp. z o.o.- zgodę tej jednostki,
- w przypadku lokalizacji nośnika reklamy na nieruchomości zarządzanej przez
wspólnotę mieszkaniową – zgody tej wspólnoty.
- w przypadku lokalizacji nośników reklamy na obiektach zabytkowych lub w
ich otoczeniu, na obszarach wpisanych do rejestru zabytków będących
zakresie właściwości Lubuskiego Konserwatora Zabytków – zgodę
Konserwatora.
3. W przypadku, gdy do rozpatrzenia wniosku niezbędne są opinie wymienione w
pkt 2 , do ich dostarczenia zobowiązany jest wnioskujący.
3. Zawarcie umowy w sprawie umieszczenia nośników reklamy na
nieruchomościach gminnych następuje po rozpatrzeniu wniosku i uzyskaniu
pozytywnych opinii zgodnie z zapisami pkt 2
Załącznik nr 2
do Zarządzenia Nr 0151/156/2010
Burmistrza Szprotawy
z dnia 3 grudnia 2010 roku
Zasady ustalania wysokości opłat z tytułu umieszczenia nośników reklamy na
nieruchomościach komunalnych
1.
Wysokość miesięcznych opłat z tytułu umieszczenia nośników reklamy
ustalana jest w zależności od powierzchni eksponowania reklamy
Forma nośnika reklamy
Wysokość
opłat
miesięcznych
za
powierzchnię
reklamy
PLN
(netto)
odpowiednio za każdy 1m2 reklamy
Nośniki reklamy o różnych formach i
powierzchniach reklamy
25,00zł
2.
3.
4.
5.
6.
Stawkę określoną w pkt 1 oblicza się odrębnie za każdą stronę nośnika
reklamy dwu- lub wielostronnego.
Do obliczenia powierzchni nośnika reklamy o kształcie nieregularnym
przyjmuje się powierzchnię prostokąta, w którym mieści się dana reklama.
W przypadku gdy umowa nie obejmuje pełnych miesięcy kalendarzowych
stosuje się dzienną stawkę opłaty jako iloraz stawki miesięcznej przez ilość
dni miesiąca.
Stawki określone w niniejszym załączniku powiększa się o podatek VAT w
wysokości 22%
Z tytułu umieszczenia nośnika reklamy bez zawarcia umowy lub w
przypadku przekroczenia terminu obowiązywania umowy, opłata wynosi
300% wysokości stawki ustalonej w pkt 1 załącznika nr 2
Download