Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

advertisement
POWIAT NOWOTARSKI
M o d e r n i z a c j a
k s z t a ł c e n i a
z a w o d o w e g o
w
M a ł o p o l s c e
Przedmiot zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie i przeprowadzenie zajęć pozalekcyjnych „Kurs obsługi
programu 3Ds. MAX” dla jednej 15-osobowej grupy uczniów szkół zawodowych Powiatu
Nowotarskiego.
Przedmiot zamówienia jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego
Funduszu Społecznego - projekt systemowy Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 20072013, Działanie 9.2. Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego, projekt
pn. „Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce”.
Zamówienie finansowane w całości ze środków publicznych, realizowane jako usługa kształcenia
zawodowego.
Zobowiązania i zadania Wykonawcy:
1. Zorganizowanie i przeprowadzenie w okresie od podpisania umowy do 30.11.2013r.
32 godzin lekcyjnych (tj. 45-minutowych) zajęć pozalekcyjnych - „Kurs obsługi 3Ds. MAX”
dla uczniów kształcących się w Zespole Szkół Technicznych i Placówek im. St. Staszica w
Nowym Targu (zwanym dalej ZSTiP). Grupa będzie oznaczona następująco:
ZSTiP/3DsMAX/r/2013/1.
2. Ustalenie szczegółowego harmonogramu zajęć z Dyrektorem ZSTiP. Harmonogram ma
być sporządzony na formularzu określonym przez Zamawiającego, dostępnym na
www.nowotarski.pl. Harmonogram zajęć nie może kolidować z zajęciami dydaktycznymi
uczniów będących uczestnikami zajęć. Wykonawca przekaże zatwierdzony przez
Dyrektora ZSTiP harmonogram Zamawiającemu nie później niż 7 dni od dnia podpisania
umowy. Harmonogram może być aktualizowany przez Zamawiającego na wniosek
Dyrektora ZSTiP lub na wniosek Wykonawcy po ustaleniu z Dyrektorem ZSTiP,
w szczególności w związku ze zmianą planów zajęć dydaktycznych uczestników zajęć.
Zmiana harmonogramu nie wymaga zawarcia aneksu do umowy. Wykonawca jest
zobowiązany dostosować się do zmian harmonogramu wprowadzonych przez
Zamawiającego. Każdorazowe nieprzeprowadzenie zajęć zgodnie z harmonogramem
z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy Zamawiający uznaje za przypadek
nienależytego wykonywania zadań i zobowiązań określonych w umowie i nalicza karę
umowną wysokości 5% kwoty wynagrodzenia brutto określonej w § 4 ust. 3 umowy.
3. Prowadzenie na bieżąco dziennika zajęć na formularzu określonym przez Zamawiającego
dostępnym na www.nowotarski.pl. Wykonawca ma obowiązek posiadać na każdych
zajęciach dziennik zajęć uzupełniony danymi od pierwszych zajęć do ostatnich
zrealizowanych zajęć i udostępniać go każdorazowo osobie upoważnionej do kontroli
przez Zamawiającego. W przypadku nieposiadania uzupełnionego dziennika zajęć
Zamawiający uznaje to za przypadek nienależytego wykonywania zadań i zobowiązań
określonych w umowie i nalicza karę umowną wysokości 5% kwoty wynagrodzenia
brutto określonej w § 4 ust. 3 umowy.
4. Gromadzenie list obecności na formularzach określonych przez Zamawiającego,
dostępnych na www.nowotarski.pl oraz przekazywanie ich Zamawiającemu w terminie
do 7 dni po zakończeniu każdego miesiąca, w którym realizowane były zajęcia.
5. Przygotowanie i wręczenie każdemu uczniowi, który uczestniczył w co najmniej 75% zajęć
zaświadczenia o uczestnictwie w zajęciach zgodnego ze wzorem określonym przez
Zamawiającego dostępnym na www.nowotarski.pl.
P ro je kt ws półfi na nsowa ny z e śro d kó w Un ii E uro pe js ki e j w ra ma c h E uro pe js ki ego Fundusz u Społe cz nego
Lider projektu:
Województwo Małopolskie
Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego
e-mail: [email protected], www.zawodowa-malopolska.pl
Partner projektu:
Powiat Nowotarski
Al. Tysiąclecia 35, 34-400 Nowy Targ
tel. 018 266 13 00, fax 018 266 13 44
e-mail: [email protected] www.nowotarski.pl
POWIAT NOWOTARSKI
M o d e r n i z a c j a
k s z t a ł c e n i a
z a w o d o w e g o
w
M a ł o p o l s c e
6. Dostarczenie Zamawiającemu kopii przekazanych uczniom zaświadczeń o uczestnictwie
w zajęciach wraz z potwierdzeniami odbioru zaświadczenia przez każdego ucznia.
7. Informowanie uczestników o współfinansowaniu zajęć ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego - projekt systemowy Programu
Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-2013, Działanie 9.2. Podniesienie atrakcyjności
i jakości szkolnictwa zawodowego, projekt pn. „Modernizacja kształcenia zawodowego
w Małopolsce".
8. Oznaczenie miejsc realizacji zajęć oraz wszelkich materiałów powstających w ramach
zajęć zgodnie z aktualnymi Wytycznymi dotyczącymi oznaczania projektów w ramach
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki zatwierdzonymi przez Instytucję Zarządzającą
POKL oraz zasadami promocji Projektu.
9. Umożliwienie osobom wskazanym przez Zamawiającego przeprowadzenia w każdym
czasie kontroli realizacji zajęć, w tym w szczególności ich przebiegu, treści
wykorzystywanych materiałów, frekwencji uczestników oraz prowadzenie wizyt
monitorujących.
10. Współpraca z Zamawiającym przy realizacji działań ewaluacyjnych.
11. Sprawowanie opieki nad uczniami podczas zajęć i przerw między zajęciami realizowanymi
w ramach kursu. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność odszkodowawczą za szkody
na osobie i mieniu, które powstaną w związku z udziałem uczniów w kursie w czasie
trwania kursu tj. podczas realizacji zajęć oraz przerw między zajęciami. Zamawiający nie
ponosi w tym zakresie żadnej odpowiedzialności.
12. Przestrzeganie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy obowiązujących przy realizacji zadań
stanowiących przedmiot zamówienia.
13. Pokrycie wszystkich strat wynikłych z powodu niewykonania przedmiotu zamówienia,
względnie zniszczenia lub uszkodzenia powierzonego przez Zamawiającego mienia.
14. Przeniesienie na Zamawiającego autorskich praw majątkowych do dokumentów,
opracowań i wszelkich innych materiałów wytworzonych przez siebie w ramach realizacji
niniejszego zamówienia, bez ograniczeń czasowych i terytorialnych, na polach
eksploatacji wskazanych w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim
i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006, nr 90 poz. 631, z późn. zm.), w tym w szczególności
w celu udostępniania na stronach internetowych Zamawiającego.
15. Udostępnienie na wezwanie Zamawiającego własnej dokumentacji finansowo-księgowej
z zakresu realizowanego zamówienia w terminie do 3 dni od wezwania Zamawiającego.
16. Przekazanie Zamawiającemu dokumentów potwierdzających, że osoby biorące udział
w realizacji zamówienia spełniają wymagania określone przez Zamawiającego
w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w terminie do 3 dni od wezwania
Zamawiającego. W przypadku niedostarczenia właściwych dokumentów we wskazanych
terminie Zamawiający odstąpi od umowy, a Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę
umowną w wysokości 10% kwoty wynagrodzenia brutto określonej w § 4 ust. 3 umowy.
17. Jeżeli Wykonawca jest osobą fizyczną lub osobą fizyczną prowadzącą działalność
gospodarczą i będzie osobiście realizować zadania wynikające z niniejszego zamówienia
to zobowiązuje się prowadzić ewidencję zadań i godzin pracy za okres, w którym
realizowane jest niniejsze zamówienie na formularzu określonym przez Zamawiającego
oraz niezwłocznie przekazywać ją Zamawiającemu na każde jego wezwanie.
Równocześnie Wykonawca oświadcza, że jego łączne zaangażowanie w realizację działań
projektowych w projektach realizowanych w ramach Narodowych Strategicznych Ram
P ro je kt ws półfi na nsowa ny z e śro d kó w Un ii E uro pe js ki e j w ra ma c h E uro pe js ki ego Fundusz u Społe cz nego
Lider projektu:
Województwo Małopolskie
Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego
e-mail: [email protected], www.zawodowa-malopolska.pl
Partner projektu:
Powiat Nowotarski
Al. Tysiąclecia 35, 34-400 Nowy Targ
tel. 018 266 13 00, fax 018 266 13 44
e-mail: [email protected] www.nowotarski.pl
POWIAT NOWOTARSKI
M o d e r n i z a c j a
I.
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)
l)
m)
n)
o)
p)
q)
r)
s)
II.
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k s z t a ł c e n i a
z a w o d o w e g o
w
M a ł o p o l s c e
Odniesienia nie przekroczy 240 godzin miesięcznie w okresie realizacji niniejszego
zamówienia.
18. Wykonawca oświadcza, że od dnia podpisania umowy nie jest zatrudniony na podstawie
stosunku pracy w żadnej instytucji uczestniczącej w realizacji Programu Operacyjnego
Kapitał Ludzki tj. Instytucji Zarządzającej, Instytucji Pośredniczącej, Instytucji Wdrażającej
(Instytucji Pośredniczącej II stopnia), Regionalnych Ośrodkach EFS, Krajowym Ośrodku
EFS, Krajowej Instytucji Wspomagającej lub że nie zachodzi konflikt interesów pomiędzy
zatrudnieniem w tej instytucji i zatrudnieniem przy realizacji przedmiotu niniejszej
umowy oraz nie ma miejsca podwójne finansowanie związane z jego zatrudnieniem.
W przypadku jeżeli Wykonawca jest lub będzie zatrudniony w jednej z ww. instytucji jest
zobowiązany niezwłocznie dostarczyć Zamawiającemu dokumenty potwierdzające, że nie
zachodzi konflikt interesów pomiędzy zatrudnieniem w tej instytucji i zatrudnieniem przy
realizacji przedmiotu niniejszej umowy oraz nie ma miejsca podwójne finansowanie
związane z jego zatrudnieniem.
19. Przeprowadzenie zajęć zgodnie z następującym programem:
3ds Max – modelowanie
Konfiguracja ekranu
Metody obserwacji
Jednostki oraz ich ustawienia
Paski narzędziowe/przesuwanie, obrót, skalowanie/
Gizmo transformacji, układy współrzędnych
Wyrównanie, szyk, lustro
Kopiowanie i wielokrotne repliki
Standard Primitives
Extended Primitives
Compound Objects
Modelowanie na podstawie splajnów
Modyfiaktory
Elementy architektoniczne
Edytowalne siatki
Editable poly
Powierzchnie sklejane - Patch Grids
Powierzchnie typu NURBS
Obiekty dynamiczne
Systemy cząstek
3ds Max – wizualizacja podstawy
Podstawowe parametry powlekania
Biblioteka materiałów
Definicja materiałów/rodzaje i ich parametry/
Autodesk Material Library
Światła standardowe
Materiały w module „mental ray” – wstęp
Światła fotometryczne – wstęp
Oświetlenie naturalne/słońce i niebo/ - wstęp
Efekty atmosferyczne – wstęp
Efekty specjalne - wstęp
P ro je kt ws półfi na nsowa ny z e śro d kó w Un ii E uro pe js ki e j w ra ma c h E uro pe js ki ego Fundusz u Społe cz nego
Lider projektu:
Województwo Małopolskie
Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego
e-mail: [email protected], www.zawodowa-malopolska.pl
Partner projektu:
Powiat Nowotarski
Al. Tysiąclecia 35, 34-400 Nowy Targ
tel. 018 266 13 00, fax 018 266 13 44
e-mail: [email protected] www.nowotarski.pl
POWIAT NOWOTARSKI
M o d e r n i z a c j a
k s z t a ł c e n i a
z a w o d o w e g o
w
M a ł o p o l s c e
20. Zapewnienie właściwego wyposażenia i sprzętu w miejscu realizacji kursu tak, aby każdy
uczestnik dysponował indywidualnym stanowiskiem szkoleniowym wyposażonym
w komputer z oprogramowaniem 3Ds. MAX odpowiednim do realizacji kursu zgodnie
z założonym programem.
Zamawiający zapewnia Wykonawcy do prowadzenia zajęć nieodpłatnie zaplecze lokalowe w siedzibie
ZSTiP w Nowym Targu.
Zamawiający przekaże Wykonawcy listę uczniów zrekrutowanych do udziału w zajęciach.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmniejszenia ilości osób kierowanych na zajęcia, dlatego też
podane zestawienie ilościowe nie jest wiążące dla Zamawiającego. Dla Wykonawcy jest natomiast
wiążące pod względem ustalenia wysokości ceny jednostkowej, która będzie niezmienna przez cały
okres realizacji zamówienia.
Wynagrodzenie, które Wykonawca otrzyma za realizację przedmiotu zamówienia będzie stanowiło
iloczyn ceny jednostkowej wskazanej w ofercie za jednego uczestnika zajęć oraz liczby uczestników,
z których każdy uczestniczył w co najmniej 75% zajęć.
P ro je kt ws półfi na nsowa ny z e śro d kó w Un ii E uro pe js ki e j w ra ma c h E uro pe js ki ego Fundusz u Społe cz nego
Lider projektu:
Województwo Małopolskie
Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego
e-mail: [email protected], www.zawodowa-malopolska.pl
Partner projektu:
Powiat Nowotarski
Al. Tysiąclecia 35, 34-400 Nowy Targ
tel. 018 266 13 00, fax 018 266 13 44
e-mail: [email protected] www.nowotarski.pl
Download