Imię i nazwisko

advertisement
POWIAT NOWOTARSKI
M o d e r n i z a c j a
k s z t a ł c e n i a
z a w o d o w e g o
w
M a ł o p o l s c e
Opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie i przeprowadzenie kursu kosmetyczno-stylistycznego
dla 15 osób – uczniów szkół zawodowych Powiatu Nowotarskiego.
Przedmiot zamówienia jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego
Funduszu Społecznego - projekt systemowy Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 20072013, Działanie 9.2. Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego, projekt
pn. „Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce”.
Zamówienie finansowane w całości ze środków publicznych, realizowane jako usługa kształcenia
zawodowego.
Zobowiązania i zadania Wykonawcy:
1. Zorganizowanie i przeprowadzenie w okresie od podpisania umowy do 31.07.2012 r.
zajęć pozaszkolnych - kursu kosmetyczno-stylistycznego dla trzech maksymalnie 5-osobowych
grupy uczniów szkół zawodowych Powiatu Nowotarskiego w wymiarze 50 godzin zegarowych dla
każdej grupy, w tym 8 godzin zajęć teoretycznych i 42 godziny zajęć praktycznych, przy czym
zajęcia praktyczne muszą być prowadzone w podziale na wskazane grupy, a zajęcia teoretyczne
mogą być prowadzone dla wszystkich grup łącznie. Grupy oznaczone będą następująco:
ZSTiP/kosmetyczny/r/2012/1,
ZSTiP/kosmetyczny/r/2012/2
oraz
ZSTiP/kosmetyczny/r/2012/3.
2. Przeprowadzenie kursu w salonie kosmetycznym, w miejscu/miejscach wskazanych przez
Wykonawcę w ofercie. Miejsce/miejsca realizacji kursu nie mogą być oddalone więcej niż 120 km
od granic administracyjnych Miasta Nowy Targ. Miejsca realizacji kursu mogą ulec zmianie
wyłącznie za zgodą Zamawiającego pod warunkiem, że Wykonawca wykaże, że w nowym
proponowanym miejscu warunki prowadzenia kursu nie są gorsze niż w miejscu wskazanym
w ofercie. Zmiana miejsca prowadzenia kursu nie wymaga zawarcia aneksu do umowy.
W przypadku zmiany miejsca realizacji kursu bez zgody Zamawiającego, Zamawiający odstąpi od
umowy, a Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10% kwoty
wynagrodzenia brutto, określonej w § 4 ust. 3 umowy.
3. Jeżeli Wykonawca będzie realizował kurs bądź część kursu poza granicami administracyjnymi
Miasta Nowy Targ jest zobowiązany zapewnić wszystkim uczestnikom transport na każde zajęcia
spod siedziby Zespołu Szkół Technicznych i Placówek im. St. Staszica w Nowym Targu (zwanego
dalej ZSTiP) do miejsca realizacji kursu i z powrotem oraz opiekę w trakcie dowożenia
i odwożenia uczestników.
4. Ustalenie szczegółowego harmonogramu dla każdej grupy z Dyrektorem ZSTiP. Harmonogram ma
być sporządzony na formularzu określonym przez Zamawiającego, dostępnym na
www.nowotarski.pl. Harmonogram zajęć nie może kolidować z zajęciami dydaktycznymi uczniów
będących uczestnikami zajęć. Wykonawca przekaże zatwierdzony przez Dyrektora szkoły
harmonogram Zamawiającemu nie później niż 7 dni od dnia podpisania umowy. Harmonogram
może być aktualizowany przez Zamawiającego na wniosek Dyrektora szkoły lub na wniosek
Wykonawcy po ustaleniu z Dyrektorem szkoły, w szczególności w związku ze zmianą planów zajęć
dydaktycznych uczestników zajęć. Zmiana harmonogramu nie wymaga zawarcia aneksu do
umowy. Wykonawca jest zobowiązany dostosować się do zmian harmonogramu wprowadzonych
przez Zamawiającego. Każdorazowe nieprzeprowadzenie zajęć zgodnie z harmonogramem
z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy Zamawiający uznaje za przypadek nienależytego
P ro je kt ws półfi na nsowa ny z e śro d kó w Un ii E uro pe js ki e j w ra ma c h E uro pe js ki ego Fundusz u Społe cz nego
Lider projektu:
Województwo Małopolskie
Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego
e-mail: [email protected], www.zawodowa-malopolska.pl
Partner projektu:
Powiat Nowotarski
Al. Tysiąclecia 35, 34-400 Nowy Targ
tel. 018 266 13 00, fax 018 266 13 44
e-mail: [email protected] www.nowotarski.pl
POWIAT NOWOTARSKI
M o d e r n i z a c j a
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
k s z t a ł c e n i a
z a w o d o w e g o
w
M a ł o p o l s c e
wykonywania zadań i zobowiązań określonych w umowie i nalicza karę umowną wysokości 5%
kwoty wynagrodzenia brutto określonej w § 4 ust. 3 umowy.
Prowadzenie na bieżąco dziennika zajęć na formularzu określonym przez Zamawiającego
dostępnym na www.nowotarski.pl. Wykonawca ma obowiązek posiadać na każdych zajęciach
dziennik zajęć uzupełniony danymi od pierwszych zajęć do ostatnich zrealizowanych zajęć
i udostępniać go każdorazowo osobie upoważnionej do kontroli przez Zamawiającego. Brak
dziennika zajęć podczas kontroli Zamawiający uznaje za przypadek nienależytego wykonywania
zadań i zobowiązań określonych w umowie, za który Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę
umowną w wysokości 5% kwoty wynagrodzenia brutto określonej w §4 ust. 3 umowy.
Gromadzenie list obecności na formularzach określonych przez Zamawiającego, dostępnych na
www.nowotarski.pl oraz przekazywanie ich Zamawiającemu w terminie do 7 dni po zakończeniu
każdego miesiąca, w którym realizowane były zajęcia. Nieprzekazanie list obecności we
wskazanym terminie Zamawiający uznaje za przypadek nienależytego wykonywania zadań i
zobowiązań określonych w umowie, za który Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną
w wysokości 5% kwoty wynagrodzenia brutto określonej w §4 ust. 3 umowy.
Przygotowanie i wręczenie każdemu uczniowi, który uczestniczył w co najmniej 75% zajęć
zaświadczenia o uczestnictwie w zajęciach zgodnego ze wzorem określonym przez
Zamawiającego dostępnym na www.nowotarski.pl.
Dostarczenie Zamawiającemu kopii przekazanych uczniom zaświadczeń o uczestnictwie
w zajęciach wraz z potwierdzeniami odbioru zaświadczenia przez każdego ucznia.
Informowanie uczestników o współfinansowaniu zajęć ze środków Unii Europejskiej w ramach
Europejskiego Funduszu Społecznego - projekt systemowy Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
na lata 2007-2013, Działanie 9.2. Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego,
projekt pn. „Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce".
Oznaczenie miejsc realizacji zajęć oraz wszelkich materiałów powstających w ramach zajęć
zgodnie z aktualnymi Wytycznymi dotyczącymi oznaczania projektów w ramach Programu
Operacyjnego Kapitał Ludzki zatwierdzonymi przez Instytucję Zarządzającą POKL oraz zasadami
promocji Projektu.
Umożliwienie osobom wskazanym przez Zamawiającego przeprowadzenia w każdym czasie
kontroli realizacji zajęć, w tym w szczególności ich przebiegu, treści wykorzystywanych
materiałów, frekwencji uczestników oraz prowadzenie wizyt monitorujących.
Współpraca z Zamawiającym przy realizacji działań ewaluacyjnych.
Sprawowanie opieki nad uczestnikami podczas zajęć i przerw między zajęciami. Wykonawca
ponosi odpowiedzialność za uczestników kursu w trakcie jego trwania oraz pomiędzy zajęciami,
a także za ewentualne szkody, które mogą powstać w związku z ich udziałem w kursie.
Przestrzeganie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy obowiązujących przy realizacji zadań
stanowiących przedmiot zamówienia.
Pokrycie wszystkich strat wynikłych z powodu niewykonania przedmiotu zamówienia.
Przeniesienie na Zamawiającego autorskich praw majątkowych do dokumentów, opracowań
i wszelkich innych materiałów wytworzonych przez siebie w ramach realizacji niniejszego
zamówienia, bez ograniczeń czasowych i terytorialnych, na polach eksploatacji wskazanych w art.
50 ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006, nr
90 poz. 631, z późn. zm.), w tym w szczególności w celu udostępniania na stronach
internetowych Zamawiającego.
Udostępnienie na wezwanie Zamawiającego własnej dokumentacji finansowo-księgowej
z zakresu realizowanego zamówienia w terminie do 3 dni od wezwania Zamawiającego.
P ro je kt ws półfi na nsowa ny z e śro d kó w Un ii E uro pe js ki e j w ra ma c h E uro pe js ki ego Fundusz u Społe cz nego
Lider projektu:
Województwo Małopolskie
Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego
e-mail: [email protected], www.zawodowa-malopolska.pl
Partner projektu:
Powiat Nowotarski
Al. Tysiąclecia 35, 34-400 Nowy Targ
tel. 018 266 13 00, fax 018 266 13 44
e-mail: [email protected] www.nowotarski.pl
POWIAT NOWOTARSKI
M o d e r n i z a c j a
k s z t a ł c e n i a
z a w o d o w e g o
w
M a ł o p o l s c e
18. Przekazanie Zamawiającemu dokumentów potwierdzających, że osoby biorące udział
w realizacji
zamówienia
spełniają
wymagania
określone
przez
Zamawiającego
w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w terminie 3 dni od wezwania Zamawiającego.
W przypadku niedostarczenia właściwych dokumentów Zamawiający odstąpi od umowy, a
Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10% kwoty wynagrodzenia
brutto określonej w §4 ust. 3 umowy.
19. Jeżeli Wykonawca jest osobą fizyczną lub osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą
i będzie osobiście realizować zadania wynikające z niniejszego zamówienia to zobowiązuje się
prowadzić ewidencję zadań i godzin pracy za okres, w którym realizowane jest niniejsze
zamówienie na formularzu określonym przez Zamawiającego oraz niezwłocznie przekazywać ją
Zamawiającemu na każde jego wezwanie. Równocześnie Wykonawca oświadcza, że jego łączne
zaangażowanie w realizację działań projektowych w projektach realizowanych w ramach
Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia nie przekroczy 240 godzin miesięcznie w okresie
realizacji niniejszego zamówienia.
20. Wykonawca oświadcza, że od dnia podpisania umowy nie jest zatrudniony na podstawie
stosunku pracy w żadnej instytucji uczestniczącej w realizacji Programu Operacyjnego Kapitał
Ludzki tj. Instytucji Zarządzającej, Instytucji Pośredniczącej, Instytucji Wdrażającej (Instytucji
Pośredniczącej II stopnia), Regionalnych Ośrodkach EFS, Krajowym Ośrodku EFS, Krajowej
Instytucji Wspomagającej lub że nie zachodzi konflikt interesów pomiędzy zatrudnieniem w tej
instytucji i zatrudnieniem przy realizacji przedmiotu niniejszej umowy oraz nie ma miejsca
podwójne finansowanie związane z jego zatrudnieniem. W przypadku jeżeli Wykonawca jest lub
będzie zatrudniony w jednej z ww. instytucji jest zobowiązany niezwłocznie dostarczyć
Zamawiającemu dokumenty potwierdzające, że nie zachodzi konflikt interesów pomiędzy
zatrudnieniem w tej instytucji i zatrudnieniem przy realizacji przedmiotu niniejszej umowy oraz
nie ma miejsca podwójne finansowanie związane z jego zatrudnieniem.
21. Przeprowadzenie zajęć zgodnie z ramowym programem:
Część teoretyczna: wyposażenie stanowiska pracy, urządzenie gabinetu kosmetycznego, metody oraz
środki do dezynfekcji, budowa skóry, funkcje skóry, rodzaje cer i ich charakterystyka (cera normalna,
sucha, tłusta, mieszana, zniszczona, starcza, atroficzna, naczynkowa, wrażliwa), pielęgnacja twarzy
i ciała w gabinecie kosmetycznym (dostosowanie zabiegu do potrzeb klienta, rodzaje zabiegów,
wybór zabiegu ze względu na rodzaj cery), podstawy dermatologii (najczęściej spotykane schorzenia
w gabinecie kosmetycznym, choroby skóry), podstawy chemii kosmetycznej (składniki aktywne,
zioła), zagadnienia teoretyczne dotyczące poszczególnych zajęć praktycznych (wskazania
i przeciwwskazania do wykonywanych zabiegów, schemat zabiegów wraz z opisem wykonywanych
czynności).
Część praktyczna: wywiad z klientką i dobór odpowiedniego zabiegu, demakijaż oczu, twarzy, szyi
i dekoltu, diagnoza cery, wykonywanie peelingów (enzymatyczne, drobnoziarniste, gruboziarniste,
peelingi dłoni, stóp), masaż twarzy, szyi i dekoltu - masaż kosmetyczny, nakładanie masek
kremowych (nawilżające, odżywcze, przeciwzmarszczkowe, liftingujące), nakładanie masek żelowych,
nakładanie masek algowych, henna brwi i rzęs, regulacja brwi, mikromasaż ultradźwiękami okolic
oczu, zabieg na okolice oczu (maski kremowe, maski algowe), wykonywanie depilacji woskiem
poszczególnych partii ciała: (wąsik, pachy, bikini, uda, łydki, ręce), manicure, metoda żelowa, akryl
zdobienie i malowanie paznokci lakierami, masaż dłoni, zabiegi na dłonie (wybielające, liftingujące,
nawilżające), kąpiel parafinowa dłoni, kąpiel aromapeutyczna stóp, masaż stóp, zabieg nawilżającoodżywczy na stopy, kąpiel parafinowa stóp, zabieg pedicure kosmetyczny, zdobienie i malowanie
P ro je kt ws półfi na nsowa ny z e śro d kó w Un ii E uro pe js ki e j w ra ma c h E uro pe js ki ego Fundusz u Społe cz nego
Lider projektu:
Województwo Małopolskie
Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego
e-mail: [email protected], www.zawodowa-malopolska.pl
Partner projektu:
Powiat Nowotarski
Al. Tysiąclecia 35, 34-400 Nowy Targ
tel. 018 266 13 00, fax 018 266 13 44
e-mail: [email protected] www.nowotarski.pl
POWIAT NOWOTARSKI
M o d e r n i z a c j a
k s z t a ł c e n i a
z a w o d o w e g o
w
M a ł o p o l s c e
paznokci u stóp, mikrodermabrazja (zabieg złuszczania naskórka wykonywany na twarzy i wybranych
partiach ciała), obsługa urządzeń kosmetycznych i ich wykorzystanie podczas zabiegu: ultradźwięki,
mikromasaż, peeling kawitacyjny zabieg złuszczania naskórka, zabieg oczyszczania skóry twarzy,
zabiegi na ciało: celulit, rozstępy, odchudzanie.
Zamawiający przekaże Wykonawcy listę uczniów rekrutowanych do udziału w kursie.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmniejszenia ilości osób kierowanych na kurs, dlatego też
podane zestawienie ilościowe nie jest wiążące dla Zamawiającego. Dla Wykonawcy jest natomiast
wiążące pod względem ustalenia wysokości ceny jednostkowej, która będzie niezmienna przez cały
okres realizacji zamówienia.
Wynagrodzenie, które Wykonawca otrzyma za realizację przedmiotu zamówienia będzie stanowiło
iloczyn ceny jednostkowej wskazanej w ofercie za jednego uczestnika zajęć oraz liczby uczestników,
z których każdy uczestniczył w co najmniej 75% zajęć.
P ro je kt ws półfi na nsowa ny z e śro d kó w Un ii E uro pe js ki e j w ra ma c h E uro pe js ki ego Fundusz u Społe cz nego
Lider projektu:
Województwo Małopolskie
Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego
e-mail: [email protected], www.zawodowa-malopolska.pl
Partner projektu:
Powiat Nowotarski
Al. Tysiąclecia 35, 34-400 Nowy Targ
tel. 018 266 13 00, fax 018 266 13 44
e-mail: [email protected] www.nowotarski.pl
Download
Random flashcards
ALICJA

4 Cards oauth2_google_3d22cb2e-d639-45de-a1f9-1584cfd7eea2

Motywacja w zzl

3 Cards ypy

66+6+6+

2 Cards basiek49

Prace Magisterskie

2 Cards Pisanie PRAC

Create flashcards