Ogrzewnictwo wentylacja i ochrona atmosfery

advertisement
Kierunek: Inżynieria Środowiska
Specjalność: Ogrzewnictwo, wentylacja i ochrona atmosfery
Stopień: I
Jednostka: Katedra Inżynierii Energii
1. Proces przenikania ciepła przez jednowarstwową przegrodę płaską.
2. Proces przenikania ciepła przez jednowarstwową przegrodę rurową.
3. Proces przenikania ciepła przez przegrodę wielowarstwową płaską.
4. Wyznaczanie zapotrzebowania na ciepło pomieszczeń.
5. Wyznaczanie ilości powietrza wentylacyjnego
6. Dobór wentylatora do instalacji.
7. Wentylacja naturalna a mechaniczna.
8. Rodzaje wymienników ciepła.
9. Parametry komfortu cieplnego.
10. Smog i czynniki smogotwórcze.
11. Emisja zanieczyszczeń w procesach spalania paliw i sposoby jej ograniczenia.
12. Podstawowe parametry termodynamiczne powietrza (gazu) wilgotnego.
13. Naszkicować i omówić obieg Clausiusa-Rankine'a.
14. Sposoby podwyższania sprawności obiegów na przykładzie siłowni parowej.
15. Spalanie całkowite i zupełne oraz ciepło spalania i wartość opałowa paliwa.
16. Sposoby określania minimalnej i rzeczywistej ilości powietrza do spalania
oraz ilości spalin suchych i mokrych powstających w procesie spalania
całkowitego i zupełnego.
17. Podstawowe sposoby przenoszenia ciepła.
18. Scharakteryzować obieg Carnota i przedstawić go na wykresie p-v, T-s.
19. Narysować i omówić wykres i1+X — X dla powietrza wilgotnego.
20. Właściwości pary wodnej.
Download