Document

advertisement
Modelowanie pożarów rozlewisk cieczy
Przedmiot
Określanie strumienia cieplnego powstającego w wyniku pożarów cieczy za pomocą modeli źródła
liniowego i powierzchniowego.
Cel
Poznanie metod modelowania pożarów rozlewisk cieczy
Podstawowe pojęcia i zagadnienia






model źródła liniowego
model źródła powierzchniowego
ciepło spalania
względna wielkość ciepła spalania
szybkość spalania
współczynnik wygaszania
promieniowania





ciepło parowania
ciepło właściwe paliwa
masowa szybkość spalania
gęstość powietrza
średnica rozlewiska kołowego
Aparatura i pomoce dydaktyczne
– program MS Excel
– Modele obliczeń
Pomoce zapewniane przez studenta
– zapoznanie się z modelami źródła liniowego i powierzchniowego.
Przebieg i wykonanie ćwiczenia
– Dla wskazanych przez prowadzącego zajęcia parametrów dokonaj obliczeń:
o za pomocą modelu liniowego strumienia ciepła wydzielanego w wyniku
promieniowania;
o za pomocą modelu źródła powierzchniowego:
 masowej szybkości spalania paliwa,
 parametrów geometrycznych płomienia,
 powierzchniowej zdolności emisji promieniowania cieplnego za pomocą
równania Stefana-Boltzmanna..
Opracowanie wyników
– Zapisz otrzymane wyniki w sprawozdaniu.
– Dokonaj oceny narażenia.
Normy i dokumenty prawne
Przepisy
Borysiewicz M., Potempski S., Ryzyko poważnych awarii rurociągów przesyłowych substancji
niebezpiecznych, Wyd. CIOP, Warszawa 2002
Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2002 r. Nr 147, z póź. zm.).
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z póź. zm.).
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia 2006 r. w sprawie
ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 80, poz. 563).
© Grzegorz Dahlke
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie
uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej (Dz. U. Nr 121, poz. 1137).
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie
przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych (Dz. U. Nr 121, poz. 1139).
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunków technicznych,
jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75 poz. 690, z późn. zm.).
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy
projektu budowlanego (Dz. U. Nr 120, poz. 1133).
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia 1999 r. w sprawie
warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych. (Dz. U. Nr 74, poz. 836).
2. Normy
PN-92/N-01255 Barwy bezpieczeństwa i znaki bezpieczeństwa
PN-92/N-01256.01 Znaki bezpieczeństwa. Ochrona przeciwpożarowa
PN-92/N-01256.02 Znaki bezpieczeństwa. Ewakuacja
PN-N-01256-4.1997 Znaki bezpieczeństwa. Techniczne środki przeciwpożarowe
PN-N-01256-5:1998 Znaki bezpieczeństwa. Zasady umieszczania znaków bezpieczeństwa na drogach
ewakuacyjnych i drogach pożarowych
PN-EN 60849:2001 Dźwiękowe systemy ostrzegawcze
PN-B-02852.2001 Ochrona przeciwpożarowa budynków. Obliczanie gęstości obciążenia ogniowego oraz
wyznaczanie względnego czasu trwania pożaru
PN-B-02877-2:1998 Ochrona przeciwpożarowa budynków. Instalacje grawitacyjne do odprowadzania
dymu i ciepła. Klapy dymowe. Wymagania i metody badań
PN-B-02877-4:2001 Ochrona przeciwpożarowa budynków. Instalacje grawitacyjne do odprowadzania
dymu i ciepła. Zasady projektowania
© Grzegorz Dahlke
Download