Zintegrowany System Zarządzania

advertisement
Zintegrowany System Zarządzania (https://www.ecgorzow.pgegiek.pl/O-Oddziale/Zintegrowany-System-Zarzadzania)
W marcu 2015 roku po audycie przeprowadzonym przez Biuro Certyfikacji
Systemów Zarządzania Polskiego Rejestru Statków S.A. Oddział
Elektrociepłownia Gorzów otrzymał Certyfikat Zintegrowanego Systemu
Zarządzania potwierdzający, że w zakresie wytwarzania energii elektrycznej i
ciepła oraz przesyłania i dystrybucji ciepła w Oddziale spełniane są wymagania
norm:
PN-EN ISO 9001:2009 (zarządzanie jakością),
PN-EN ISO 14001:2005 (zarządzanie środowiskiem),
PN-N-18001:2004 (zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy),
PN-EN ISO/ICE 27001:2014 (zarządzanie bezpieczeństwem informacji).
Misja GK PGE – zapewniamy bezpieczeństwo i rozwój poprzez
niezawodność dostaw, doskonałość techniczną, nowoczesne
usługi i partnerskie relacje.
Pliki do pobrania:
Deklaracja Polityki Jakości (/content/download/6180/44858)
Deklaracja Polityki Środowiskowej (/content/download/6181/44861)
Deklaracja Polityki BHP (/content/download/6182/44864)
Deklaracja Polityki Bezpieczeństwa Informacji i Ciągłości Biznesowej (/content/download/6183/44867)
Znaczące aspekty środowiskowe
ASPEKT
ŹRÓDŁO
WPŁYW NA ŚRODOWISKO
Emisja dwutlenku siarki
Procesy energetycznego
spalania węgla, gazu i oleju
opałowego
Zakwaszenie powietrza, opadów i wód
powierzchniowych
Emisja tlenków azotu
Procesy energetycznego
spalania węgla, gazu i oleju
opałowego
Zakwaszenie powietrza, opadów i wód
powierzchniowych
Emisja pyłu
Procesy energetycznego
spalania węgla
Wpływ na zdrowie ludzi
Emisja dwutlenku węgla
Procesy energetycznego
spalania węgla, gazu i oleju
opałowego
Zwiększenie efektu cieplarnianego
Ścieki
Procesy technologiczne, opady
deszczu
Zanieczyszczenie wód
Woda przemysłowa
Zakładowe ujęcie wody
Zużywanie zasobów naturalnych
Składowisko popiołu i żużlu
Procesy energetycznego
spalania węgla
Zużycie terenów
Składowisko namułów
Procesy uzdatniania wody
Zużycie terenów
Olej opałowy
Rozładunek cystern
Ekotoksyczność
Azbest
Budowle przemysłowe
Toksyczność względem ludzi
Mieszanki popiołowo-żużlowe z mokrego
odprowadzania odpadów paleniskowych
Spalanie węgla
Zakwaszenie powietrza, gleby, wód powierzchniowych
i związany z tym wpływ na zdrowie i faunę oraz florę
Download