Czego nie wolno palić? • plastikowych

advertisement
PAMIĘTAJ!
DOMOWY PIEC NIE JEST PRZEZNACZONY DO SPALANIA ODPADÓW!
Czego nie wolno palić?
• plastikowych pojemników i butelek po napojach,
• zużytych opon i innych odpadów z gumy,
• przedmiotów z tworzyw sztucznych,
• elementów drewnianych pokrytych lakierem,
• sztucznej skóry,
• opakowań po rozpuszczalnikach czy środkach ochrony roślin,
• opakowań i pozostałości po farbach i lakierach,
• plastikowych toreb z polietylenu,
• papieru bielonego związkami chloru z nadrukiem farb kolorowych,
• mokrych liści, trawy, gałęzi.
W gospodarstwach domowych, poza opałem, można tylko spalać:
• papier, tekturę i drewno i opakowania z nich wykonane,
• odpady z gospodarki leśnej, ale nie chemikalia i opakowania z tworzyw sztucznych,
• odpady kory i korka,
• trociny, wióry i ścinki,
• mechanicznie wydzielone odrzuty z przeróbki makulatury.
Dlaczego nie opłaca się spalać odpadów w domowym piecu?
 Koszty ekonomiczne.
Duża zawartość wilgoci w odpadach może doprowadzić do korozji.
Spaliny powstające podczas spalania szybko i silnie zanieczyszczają kanały konwekcyjne.
W przewodach kominowych osadza się tzw. mokra sadza, którą jest bardzo trudno usunąć.
Nadmiar sadzy może spowodować zapalenie się przewodu kominowego, a w konsekwencji nawet
pożar domu.
 Koszty zdrowotne.
Dym z palonych w domowych piecach odpadów jest szkodliwy! Dlaczego?
Gdy wrzucasz do pieca folię, karton po mleku, kolorowa gazetę czy środki higieniczne to narażasz
siebie i swoich bliskich na oddychanie trującym powietrzem a dodatkowo na odżywianie się skażonymi
pokarmami, co może prowadzić do poważnych chorób, gdyż uwolnione przy spalaniu odpadów
do atmosfery związki chemiczne wracają na ziemię przybierając różną formę:
 WWA (wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne) w tym benzo(a)piren, cyjanowodór,
chlorowodór oraz dioksyny i furany. Ich toksyczne działanie może wpłynąć na nasze zdrowie
po kilkudziesięciu latach objawiając się w postaci np. chorób nowotworowych i zmian rakowych;
 kwaśnych deszczy;
 pyłu zawierającego metale ciężkie;
 odkładają się w glebie skażając rośliny;
 zatruwają wody, pokarm dla ludzi i pasze dla zwierząt;
 tlenku węgla, który jest trujący, wiąże czerwone krwinki, utrudniając transport tlenu w organizmie;
oddziałuje także na centralny układ nerwowy,;
 dwutlenku siarki, który powoduje u ludzi trudności w oddychaniu a u roślin zanik chlorofilu
i zamieranie liści;
 tlenków azotu, które są przyczyną podrażniania i uszkodzenia płuc, chorób płuc, uszkodzenia liści;
 metali ciężkich: kadmu, rtęci, tytanu, arsenu, kobaltu, niklu, selenu, ołowiu, chromu.
Dlaczego nie powinno się spalać odpadów na pozór nieszkodliwych (drewnianych mebli, kolorowych
gazet)?

Drewno meblowe zawiera szkodliwe związki, które używane były do jego konserwacji, pozostałości
farb i lakierów, zawierających metale ciężkie.

Papier jest bielony związkami chloru, pokryty drukiem jest wykonywanym farbami z dużą zawartością
metali ciężkich.
W wyniku spalania, powstają pyły i szkodliwe związki chemiczne, szczególnie chlorki. Łączą się one z
metalami ciężkimi w obecności tlenu i pary wodnej i tak powstają
DIOKSYNY I FURANY.
Należą one do
grupy związków rakotwórczych, uszkadzają system odpornościowy, niszczą układ hormonalny zaburzając
działanie estrogenu, testosteronu, insuliny, hormonów tarczycy.
Do organizmu człowieka dostają się przez układ oddechowy z każdym haustem zanieczyszczonego
powietrza oraz przez układ pokarmowy. Dioksyny rozpuszczają się w substancjach tłuszczowych
i odkładają w tkance tłuszczowej, więc z każdą szklanką mleka, z nabiałem, z każdym kawałkiem mięsa
dostają się do organizmu człowieka. Bo przecież zwierzęta gospodarskie, będące dla nas źródłem tych
produktów też poprzez układ oddechowy i pokarmowy zostały zatrute dioksynami.
WAŻNE!

Spalając 1 kg odpadów z PCV (polichlorku winylu) wytwarzamy aż 180 l gazowego chlorowodoru,
który łącząc się z parą wodną tworzy kwas solny. Lepiej korzystaj z ekologicznych, materiałowych
toreb wielokrotnego użytku. Plastikową butelkę wyrzuć do kosza.

Pieluchy są przede wszystkim mokre i tym samym spora ilość ciepła jest konieczna by je ogrzać zanim
ulegną spaleniu. Zawierają wiele sztucznych składników, które nie powinny być spalane w domowym
palenisku. Szkodliwe związki uwalniane w czasie ich spalania zatruwają powietrze, ponieważ
temperatura naszego pieca jest niższa niż 500˚C, w której związki ulegają rozkładowi.

W trakcie spalania opon wydziela się rakotwórczy alfa benzopiren. Przy spalaniu tworzyw sztucznych
i gumy wydzielają się także dioksyny - najbardziej szkodliwe substancje jakie zidentyfikowano w
środowisku.

Spalając 1 kg pianki tapicerskiej, która jest składnikiem mebli, obuwia, odzieży wytwarza się 50 litrów
cyjanowodoru, tworzącego w połączeniu z wodą kwas pruski- jedną z najsilniejszych trucizn. Meble
dodatkowo są konserwowane substancjami, w których występują fenole. Spalając je produkujemy
dioksyny - substancje rakotwórcze.

Podczas spalania farb, impregnatów lub lakierów wytwarzają się duże ilości substancji smolistych,
które osadzają się na rusztach pieca, a także w przewodzie kominowym utrudniając spalanie. Może to
grozić awarią pieca lub pożarem domu. Farby zawierają także metale ciężkie np. rtęć.
Download