Pytanie nr 8 promieniowanie – ciepło przenosi się od jednego ciała

advertisement
Pytanie nr 8
promieniowanie – ciepło przenosi się od jednego ciała do drugiego w postaci energii
promienistej (za pośrednictwem fal elektromagnetycznych)
Przejmowanie- jest to wymiana ciepła pomiędzy powierzchnią ciała stałego, a otaczającym
ją płynem z prawa Newtona Q=A-(tf-tw), gdzie tw – temp. pow. ciała stałego, tf - temp
opływającego płynu,  - współczynnik,  - czas, A – powierzchnia  - ozn. ilość
wymienionego podczas przejmowania przez jednostkę powierzchni w ciągu jednostki czasu
Przewodzenie – polega na przenoszeniu ciepła w obrębie danego ciała od jednych drobin do drugich,
odbywa się tylko gdy drobiny ciała nie podlegają przesunięciom makroskopowym. Warunek
spełniony podczas przepływu ciepła przez ciała stałe Prawo Fouriera
współczynnik przewodzenia materiału,
dV
du
Q  A
dV

du , gdzie  -
- gradient temp. ;A - pole powierzchni
Przenikanie ciepła przez ściankę wielowarstwową
Równanie Pecleta:
Do obliczenia strumienia ciepła przewodzonego przez ściankę wielowarstwową można użyć
wzoru Q  Aq 
A

Tw1  Tw2  ) pod warunkiem, że współczynnik przewodzenia ciepła
zostanie zastąpiony tzw. zastępczym współczynnikiem przewodzenia ciepła
 i
n
z

i 1
n
i
i  1 i

gdzie:
i – numer warstwy
n – liczba warstw
δi – grubość warstwy o numerze i
λi – współczynnik przewodzenia ciepła dla warstwy o numerze i
sens fizyczny współczynnika przenikania ciepła dla wymiennika
Zgodnie z prawem Pécleta strumień przekazywanego w aparacie ciepła zależy też od średniej
różnicy temperatury pomiędzy płynami. Dlatego też wyniki badań wymiennika ciepła
powinno się podać nie w postaci wartości współczynnika przenikania ciepła, lecz w postaci
jego charakterystyki cieplnej. Taka charakterystyka ujmuje np. wpływ zmiany niektórych
parametrów przepływowych jednego z płynów na wielkość przekazywanego między nimi
strumienia ciepła.
Poprawnie skonstruowany rekuperator powinien charakteryzować się znikomym oporem
cieplnym przegrody rozdzielającej oba wymieniające ciepło płyny. Dlatego też w analizach
dotyczących szeregu przypadków, zwłaszcza wymienników z techniki klimatyzacyjnej, można
go zaniedbać. Wówczas to w pewnym, ale wygodnym, uproszczeniu współczynnik
przenikania ciepła zależy tylko od współczynników przejmowania ciepła po obu stronach
przegrody.
Współczynniki przenikania ciepła przez ścianki wymiennika powinny przyjmować jak
najmniejsze wartości. Im mniejsza wartość U, tym mniejsze są straty ciepła.
Download