Zasady projektowania dociepleń stosuje się w

advertisement
OGÓLNE ZASADY PROJEKTOWANIA DOCIEPLEŃ
W związku z dostosowywaniem polskich standardów do wymogów Unii
Europejskiej jak również wzrostem cen nośników energii cieplnej oraz
wymaganiami dotyczącymi ochrony środowiska zachodzi konieczność
radykalnego obniżenia zużycia ciepła do ogrzewania
i wentylacji budynków. Przy budowie nowych budynków uwzględnia się
obowiązujące normy z zakresu energooszczędnego budownictwa, również montaż
instalacji grzewczych
i wentylacyjnych musi posiadać możliwość ich energooszczędnego
eksploatowania.
Dla budynków już istniejących jedynym rozwiązaniem jest termomodernizacja
czyli działanie polegające na:
ocieplaniu z równoczesnym przystosowaniem instalacji c.o. i źródeł ciepła do
warunków zaistniałych w zmodernizowanych budynkach
wymianie starych kotłów o małej sprawności na nowoczesne o wysokiej
sprawności,
modernizacji instalacji c.o., wentylacji i klimatyzacji w istniejących budynkach
przemysłowych i użyteczności publicznej,
wykorzystaniu w zakładach przemysłowych ciepła odpadowego np. do ogrzewania
wody technologicznej
wprowadzenie rozliczeń za pobierane ciepło na podstawie wskazań ciepłomierzy
W polskim budownictwie sprzed 1990 r. (gdzie ze względu na niski koszt
wytwarzania energii w pracach konstrukcyjnych nie brano pod uwagę jej
oszczędności) zużycie ciepła jest ok. 2-3 razy wyższe niż w krajach zachodnich o
podobnym klimacie tak np.:
Lp Przeznaczenie ciepła
1
2
Jednostkowe zapotrzebowanie w moc
cieplną.[W/m3] w latach
1958
1968
1980
Ogrzewanie i wentylacja w
budownictwie
15
mieszkaniowym w Polsce
Ogrzewanie i wentylacja w
budownictwie
15
mieszkaniowym w RFN
25
30-35
15
11
Jak wynika z powyższej tabeli możliwe obniżenie zużycia energii cieplnej
powoduje obniżenie kosztów ponoszonych na jej uzyskanie. W praktyce jest to
oszczędność rzędu kilkudziesięciu procent pod warunkiem przeprowadzenia pełnej
termomodernizacji ponieważ samo ocieplenie budynku i wymiana okien - co jest
często u nas praktykowane - nie daje należytych wyników. Powodowane jest to
faktem, że stara instalacja daje nadmiar ciepła, które ze względu na złą wentylację
(a już na pewno nie energooszczędną) pomieszczeń zmusza nas do ich wietrzenia
co powoduje niepotrzebne straty energii.
O tym jak ważnym problemem jest termomodernizacja może świadczyć fakt że
jest on regulowany ustawą o wspieraniu przedsięwzięć termomodernizacyjnych z
dnia 18 grudnia 1998 r (Dz. U. Nr 162, poz. 1121) - która to dokładnie mówi jak
ten proces ma wyglądać i w jaki sposób może być finansowany. Jednym ze
sposobów finansowania przedsięwzięć termomodernizacyjnych jest system ESCO
(Energy Saving Company), którego wdrażaniem
i adaptacją na rynku Polskim zajmuje się firma AGIS S.A.
System ESCO oznacza firmę oferującą kompleksowe usługi eksperckie w zakresie
energetyki. Gwarantuje ona potencjalnym klientom oszczędność energii i
zmniejszenie ponoszonych kosztów.
Projekty realizowane w formule ESCO są finansowane z oszczędności kosztów
energii.
Celem ESCO są inwestycje prowadzące do:
odnowienia inwestycji kapitałowych
dostarczenia środków na konserwację i utrzymanie w ruchu istniejących urządzeń
oszczędzanie energii
oszczędzanie pieniędzy
System ten polega na tym, że firma modernizująca podjęte działania finansuje z
własnych środków. Postępowanie to poprzedzone jest przeprowadzeniem audytu
energetycznego zawierającego dokładną analizę sytuacji energetycznej oraz
możliwości jej poprawy, jak również opis techniczny zalecanego sposobu
wykonania. Zaoszczędzone, nie wydawane na energię środki pieniężne służą do
spłaty modernizacji. Dopiero po uregulowaniu kosztów poniesionych przez firmę
energetyczną, działającą w formule ESCO klient w pełni zaczyna odczuwać
zmniejszenie obciążeń finansowych. I od tej pory zainstalowane urządzenia
przechodzą na jego własność. Kolejną zaletą jest fakt że użytkownik energii nie
jest obciążany żadnymi początkowymi kosztami inwestowania w oszczędzanie
energii. Zatem dla użytkownika energii, który nie dysponuje odpowiednim
kapitałem, to właśnie finansowanie przez firmę modernizującą oferuje
rozwiązanie, dzięki któremu można uzyskać redukcję kosztów energii. Ten
czynnik może być również ważny dla użytkowników, mających do dyspozycji
wolne środki finansowe, gdyż pozwala im na uzyskanie korzyści z oszczędzania
energii bez zamrażania na pewien czas tego kapitału, co z kolei umożliwia
przeznaczenie go na inne cele. Ponadto W umowie o finansowaniu przez stronę
trzecią ryzyko techniczne a także w pewnym (zmiennym) stopniu finansowe,
obciąża nie użytkownika energii, lecz przedsiębiorstwo usług energetycznych.
Kolejnym plusem zawarcia umowy o finansowaniu przez stronę trzecią (AGIS
S.A.)daje użytkownikowi komfort współpracy z jednym tylko przedsiębiorstwem,
zamiast korzystania z usług licznych niezależnych firm. W konsekwencji
wdrożenie i realizacja projektu może nastąpić szybciej.
Cieplejsze ściany w naszych domach
Od kwietnia 1998 roku zaczęły obowiązywać nowe zmienione warunki
techniczne jakim powinny odpowiadać budynki. Między innymi
zaostrzono wymagania dotyczące izolacyjności cieplnej ścian budynków.
Zwiększono wymagania w stosunku do ścian zewnętrznych. Nowe
wartości współczynników k max są mniejsze od podanych w ciągle
jeszcze obowiązującej normie PN-91/B02020, dotyczącej ochrony
cieplnej budynków. Dla ścian o budowie warstwowej, z izolacją cieplną z
materiałów takich jak np. styropian, wełna mineralna, wełna szklana lub
ekofiber - obniżono maksymalną wartość współczynnika przenikania
ciepła do 0,30 (W/m2xK). Jeżeli ściana jest jednorodna, czyli wykonana
z jednego materiału o właściwościach jednocześnie izolacyjnych i
konstrukcyjnych - to współczynnik k nie może być większy niż 0,50
(W/m2xK). Poprzednio wartość współczynnika k dla obu typów ścian nie
mogła przekroczyć kmax=0,55 (W/m2xK).
Jakie wobec tego materiały i o jakiej grubości możemy stosować na
ściany zewnętrzne aby zostały spełnione powyższe warunki.
Dla ścian jednorodnych (jednowarstwowych) nowe normy spełniają
np.:
1.ściana z bloczków betonu komórkowego gr.36cm odmiany 500
(YTONG, HEBEL, MILICZ, űELISŁAWICE, BIELSKO-BIAŁA) ko=0,42
(W/m2xK).
2. ściana z bloczków betonu komórkowego gr.36cm odmiany 400
(YTONG, HEBEL) ko=0,31(W/m2xK).
3. ściana z pustaków z porowatej ceramiki gr.36,5cm (POROTERM,
POROTON, BTS) ko=0,44 (W/m2xK).
4. ściana z pustaków z porowatej ceramiki gr.44,0cm (POROTERM,
POROTON, BTS) ko=0,31-0,38 (W/m2xK).
Dla ścian dwuwarstwowych nowe normy spełniają np.:
1. ściana z bloczków betonu komórkowego gr.24cm odmiany 600 +
styropian 10cm z tynkiem szlachetnym na siatce ko=0,26.
2. ściana z pustaków ceramicznych Max - gr.28,8cm + styropian 12cm z
tynkiem szlachetnym na siatce ko=0,29
Dla ścian trójwarstwowych nowe normy spełniają np.:1. ściana z
bloczków betonu komórkowego gr.24cm odmiany 600 + styropian 10cm
+ bloczek z betonu komórkowego gr.12cm odmiany 600 ko=0,29
(W/m2xK).
2. ściana z pustaków ceramicznych Max - gr.18,8cm + styropian 13cm +
cegła klinkierowa gr.12cm ko=0,29 (W/m2xK).
3. ściana z pustaków ceramicznych Max - gr.18,8cm + styropian 15cm +
cegła dziurawka gr.12cm ko=0,25 (W/m2xK).
4. ściana z pustaków ceramicznych Max - gr.28,8cm + wełna mineralna
12cm + szczelina powietrzna gr.3cm + cegła klinkierowa gr.12cm
ko=0,28 (W/m2xK).
Wnioski nasuwają się same: przy ścianach jednorodnych powinniśmy
stosować materiały jak najlżejsze np. bloczki z betonu komórkowego
odmiany 400 (400kg/m3), natomiast dla ścian warstwowych 12cm
styropianu lub wełny mineralnej to niezbędne minimum aby spełnić nowe
warunki prawa budowlanego. Dotyczy to również starych docieplanych
budynków. Wobec rosnących co roku cen energii opłaca się budować
domy o małym zapotrzebowaniu na ciepło. Gdy koszty ogrzewania domu
są wysokie pieniądze wydane na gruby materiał izolacyjny zwrócą się
bardzo szybko.
Współczynniki ciepła wybranych materiałów izolacyjnych
Współczynnik przewodzenia ciepła (oznacza się jako U) - im wyższy, tym
przenikanie ciepła przez przegrodę większe, czyli izolacyjność cieplna
gorsza. Według polskich norm dopuszczalne, maksymalne U wynosi: dla
ścian zewnętrznych - 0,3-0,5 W (m kw. K)
dla stropu pod nieogrzewanym poddaszem lub dla stropodachu - 0,3 W
(m kw. K)
dla stropu nad nieogrzewaną piwnicą - 0,6 W (m kw. K)
Celuloza - w postaci luźnych włókien lub płyt prasowanych.
Współczynnik przewodzenia ciepła 0,039. Włókna celulozy zrobione są z
makulatury i soli boru, mają zdolność wiązania wilgoci równocześnie niw
tracąc właściwości izolacyjnych. Układa się ją na sucho lub mokro
(natryskowo albo przez spienienie z agregatu pod ciśnieniem).
Keramazyt - wytwarzany z gliny wypalanej w bardzo wysokiej
temperaturze. Współczynnik przewodzenia ciepła 0,055-0,065. Z
kerazytu wykonuje się izolacje stropów albo podłóg, ma on także
właściwość podciągania kapilarnego wody.
Korek - z kory dębu dębowy, często stosowany jako materiał
wykończeniowy wnętrz, odporny na wilgoć i gnicie.
Pianka polietylenowa - postać mat do podłóg pływających, paneli i
wykładzin. Współczynnik przewodzenia ciepła 0,034-0,039. Z tego
materiału produkowane są również otuliny na ruru instalacji sanitarnych i
grzewczych.
Pianka poliuretanowa - występuje w postaci płyt, otulin lub do natrysku.
Współczynnik przewodzenia ciepła 0,023-0,04. Nie atakują jej gryzonie,
jest odporna na butwienie i gnicie.
Płyta pilśniowa - stosowana do izolacji dachów, podłóg i ścian.
Współczynnik przewodzenia ciepła 0,04-0,06. Powszechnie stosowana
w domach budowanych w technologii szkieletowej (szczególnie w
Europie Zachodniej). Odporna na korozje biologiczną.
Styropian - w postaci płyt o różnej grubości. Współczynnik
przewodzenia ciepła 0,034-0,04. Łatwy w obróbce (tnie się piłą), odporny
na wilgoć.
Wełna mineralna - stosowana do każdego rodzaju dociepleń.
Współczynnik przewodzenia ciepła 0,03-0,045. Postać płyt, mat, otulin,
granulatu, luźnych płyt. Tzw. skalna jest bardziej odporna na ściskanie i
ma odporność ogniową do ok. 1000 stopni, drugi typ tzw. wełna szklana
jest bardziej sprężysty co umożliwia jej dopasowanie do różnych
przestrzeni.
Wiórocement - w postaci płyt z wiórów drzew iglastych + zaprawa
cementowa. Współczynnik przewodzenia ciepła 0,04-0,06
Ocieplanie płyta pilśniową
Płytę pilśniową montuje się na elementach konstrukcyjnych od strony
zewnętrznej ściany lub dachu. Na nich dopiero nabijane są łaty pod
montowane na sucho pokrycie elewacyjne, np. deski, siding, płyty
elewacyjne lub dachówki. Płyty pilśniowe mogą być montowane na
dachach o spadku powyżej 20 st. i rozstawie krokwi do 70 cm. Łączy się
je na styk, wpust-pióro lub złącze klinowe.
Dostępne są także twarde płyty pilśniowe pod elewacje (z naniesioną od
strony zewnętrznej warstwą asfaltu). Płyty te prócz funkcji wyrównania i
dodatkowej izolacji spełniają również rolę wiatroizolacji oraz
dodatkowego usztywnienia konstrukcji szkieletowej domu.
Płyty pilśniowe miękkie są bardzo dobrym materiałem stosowanym do
izolacji cieplnej ścian zewnętrznych i poddaszy. Stosowane są też jako
izolacja pod podłogi pływające.
Ocieplanie poliuretanem (żywica poliestrowa)
Poliuretan występuje w postaci płyt, pianek oraz otulin do wszystkich
typów instalacji.
Płyty poliuretanowe stosowane są jako izolacja ścian zewnętrznych ,
dachów, stropodachów, balkonów, podłóg, tarasów. Najczęściej
stosowane mają szerokość 500-1250 mm i długość 1200-2500 mm. Po
obłożeniu powierzchni ocieplanej łączone są za pomocą zakładek i
piórowpustów.
Pianka poliuretanowa jest najlepszym termoizolatorem. Współczynnik
przewodności cieplnej U wynosi 0,025-0,028. Ma dużą wytrzymałość
mechaniczną i jest dobrym izolatorem dźwięku.
Otuliny stosowana jest na praktycznie wszystkie rury instalacyjne. Ma
ona postać kształtki zakładanej na rurę. Po założeniu otulinę spina się
taśmą spinającą lub samoprzylepną.
Zasady projektowania dociepleń stosuje się również w oparciu o normę PNEN ISO 6946
Zakres normy
W normie podano metodę obliczania oporu cieplnego i współczynnika
przenikania ciepła komponentów budowlanych i elementów budowlanych, z
wyjątkiem drzwi ,okien i innych komponentów szklonych , komponentów przez
które odbywa się wymiana ciepła z gruntem oraz komponentów, przez które
przewiduje się nawiew powietrza .
W obliczeniach wykorzystuje się obliczeniowe wartości współczynnika
przewodzenia ciepła lub oporu cieplnego materiałów i wyrobów.
Metodę stosuje się do komponentów i elementów składających się z
jednorodnych cieplnie warstw (w tym powietrza)
Definicje:
Element budynku : Główna część budynku np. ściana strop lub dach
Komponent budowlany : Element budynku lub jego część.
Obliczeniowy współczynnik przewodzenia ciepła : Wartość współczynnika
przewodzenia ciepła materiału lub wyrobu budowlanego w określonych
warunkach wewnętrznych i zewnętrznych , jak można nazwać za typowe dla
właściwości użytkowej tego wyrobu wbudowanego w komponent budowlany.
Obliczeniowy opór cieplny : Wartość oporu cieplnego wyrobu budowlanego w
określonych warunkach wewnętrznych i zewnętrznych , jakie można uważać
za typowe dla właściwości użytkowej tego wyrobu wbudowanego w
komponent budowlany .
Warstwa jednorodna cieplnie : Warstwa o stałej grubości, o właściwościach
cieplnych jednorodnych lub takich , które można uważać za jednorodne.
Symbol
Wielkość
Jednostka
A
R
Rg
Rse
pole powierzchni
obliczeniowy opór cieplny
opór cieplny przestrzeni powietrznej
opór przejmowania ciepła na zewnętrznej powierzchni
m2
m2xK/W
m2xK/W
m2xK/W
Rsi
Rt
R`t
R"t
Ru
U
d
h
opór przejmowania ciepła na wewnętrznej powierzchni
całkowity opór cieplny
kres górny całkowitego oporu cieplnego
kres dolny całkowitego oporu cieplnego
efektywny opór cieplny przestrzeni nieogrzanej
współczynnik przenikania ciepła
Grubość
współczynnik przejmowania ciepła
m2xK/W
m2xK/W
m2xK/W
m2xK/W
m2xK/W
W/(m2xK)
m
W/(m2xK)
Zasada metody obliczania polega na:
a) obliczeniu oporu cieplnego każdej jednorodnej cieplnie komponentu
b) zsumowaniu tych indywidualnych oporów w celu uzyskania całkowitego
oporu cieplnego komponentu, z uwzględnieniem oporów przejmowania
ciepła .
W większości przypadków przyjmuje się wartość oporów przejmowania ciepła
w przypadku powierzchni o niskiej emisyjności , określonych prędkości wiatru i
powierzchni niepłaskich .Na koniec uwzględnia się , w miarę potrzeby ,
poprawki dotyczące współczynnika przenikania ciepła uwzględniającego
nieszczelność w izolacji , łączniki mechaniczne przechodzące przez warstwy
izolacyjne i zawilgocenia dachów odwróconych w wyniku opadów
atmosferycznych.
Obliczony współczynnik przenikania ciepła ma zastosowanie do
obliczania strumienia ciepła między środowiskami z obu stron elementu, np.
środowiskiem wewnętrznym a zewnętrznym , dwoma środowiskami
wewnętrznymi- w przypadku ścian działowych wewnętrznych , środowiskiem
wewnętrznym a nieogrzewanym pomieszczeniem .
Opór cieplny warstw jednorodnych
Obliczeniowe wartości cieplne mogą być podane jako obliczeniowy
współczynnik przewodzenia ciepła lub obliczeniowy opór cieplny .Jeżeli dany
jest współczynnik przewodzenia ciepła , to opór cieplny warstwy otrzymuje się
z poniższego wzoru
R= d/ w którym : d- grubość warstwy materiału w komponencie
 - obliczeniowy współczynnik przewodzenia ciepła
materiału przyjęty z tablic .
Niewentylowana warstwa powietrza – jest taka warstwa , w której nie
umożliwiono specjalnie przepływu powietrza. Warstwę powietrza bez izolacji
cieplnej między nią a środowiskiem zewnętrznym , z małymi otworami do
środowiska zewnętrznego ,też można uważać za niewentylowaną , jeżeli otwory
te nie są przewidziane do stałego przepływu powietrza przez warstwę i pole ich
powierzchni nie przekracza :
- 500mm2na długości – w przypadku pionowych warstw powietrza.
- 500mm2 na m2 powierzchni – w przypadku poziomych warstw
powietrza.
Dobrze wentylowana warstwa powietrza – jest taka , w której pole
powierzchni otworów między warstwa powietrza a otoczeniem zewnętrznym
przekracza :
- 1500mm2 na długości – w przypadku pionowej warstwy powietrza
- 1500mm2 na m2 powierzchni – w przypadku poziomej warstwy
powietrza.
Opór cieplny przestrzeni nieogrzewanych
Przestrzenie dachowe
W przypadku dachów stromych z płaskim izolowanym stropem , przestrzeń
poddasza można uznać za jednorodną termicznie warstwę o oporze cieplnym
podanym poniżej
Lp. Charakterystyka dachu
Ru ( m2 x K/W)
1 Pokrycie dachówką bez papy poszycia itp..
0,06
2 Pokrycie arkuszowe lub dachówką z papą , poszyciem pod dachówką
0,2
3 Jak w 2 , lecz z okładziną aluminiową lub inną niskoemisyjną powierzchnią od spodu dachu
0,3
4 Pokrycie papą na poszyciu
0,3
Całkowity opór cieplny komponentu budowlanego składającego się
z warstw jednorodnych
Całkowity opór cieplny Rt płaskiego komponentu budowlanego składającego się
z termicznie jednorodnych warstw prostopadłych do kierunku przepływu ciepła,
należy obliczać ze wzoru
Rt = Rsi +R1+R2+......+Rn+Rse
Rsi – opór przejmowania ciepła na wewnętrznej powierzchni
R1+R2+....Rn –obliczeniowe opory cieplne każdej warstwy
Rse – opór przejmowania ciepła na zewnętrznej powierzchni
Całkowity opór cieplny komponentu
Całkowity opór cieplny ,Rt komponentu składającego się zwarstw cieplnie
jednorodnych i niejednorodnych równoległych do powierzchni oblicza się jako
średnia arytmetyczną górnego i dolnego kresu całkowitego oporu
powierzchniowego wzór:
Rt = R`t+R”t/2
R`t – kres górny całkowitego oporu cieplnego
R”t – kres dolny całkowitego oporu cieplnego
Rysunek
Kres górny całkowitego oporu cieplnego – określa się przy założeniu
jednowymiarowego przepływu ciepła prostopadle do powierzchni komponentu
1/R`t = fa/Rta+Fb/Rtb+.......+ Fg/Rtg
w którym : Rta, Rtb, Rtg całkowite opory cieplne od środowiska do środowiska
każdego wycinka
Fa,Fb,Fg – względne pole powierzchni każdego wycinka
Kres dolny całkowitego oporu cieplnego – określa się zakładając , że wszystkie
powierzchnie równoległe do powierzchni komponentu są izotermiczne.
1/Rj = fa/Raj+ Fb/Rbj+.....+ fg/Rgj
Oszacowanie błędu
Metodę szacowania max błędu względnego można stosować wtedy , gdy przy
obliczaniu współczynnika przenikania wymagane jest uzyskanie określonej
dokładności. Max błąd względny e określa się w procentach
Współczynnik przenikania ciepła
U = 1/Rt
W miarę potrzeby współczynnik ten można skorygować,
stosując poprawki.
Opór przejmowania ciepła
Rs = 1/hc+hr
hc – współczynnik przejmowania ciepła przez konwekcję
hr - współczynnik przejmowania ciepła przez promieniowanie
hr = hro
hro = 4Tm3
 - emisyjność powierzchni
hro współczynnik przejmowania ciepła przez promieniowanie ciała czarnego
-8
 - stała Stefana – Boltzmana ( 5.67x 10 W/( m2 xK4)
Tm3 - średnia wartość temperatury absolutnej powierzchni i jej otoczenia
Temperatura C
-10
0
10
20
30
hro W/ (m2xK4b )
4,1
4,6
5,1
5,7
6,3
W przypadku powierzchni zewnętrznych hc=hce przy czym :
Hce = 4+4v
Gdzie v prędkość wiatru w pobliżu powierzchni w m/s
Wartości oporu przejmowanego ciepła na zewnętrznej powierzchni Rse przy
różnych prędkościach wiatru
Prędkość wiatru m/s
1
Rse (m2xK/W)
0,08
2
3
4
5
7
10
0,06
0,05
0,04
0,04
0,03
0,02
Obliczanie współczynnika przenikania ciepła komponentów z warstwami o
zmiennej grubości
W przypadku tego typu komponentów (np. w zewnętrznych warstwach izolacji
dach do wyrobienia spadku) opór cieplny zmienia się po powierzchni
komponentu .
U + 1/R1ln [1 + R1/Ro]
Współczynnik ten określa się przez scałkowanie gęstości strumienia cieplnego
po powierzchni komponentu. Obliczenia należy przeprowadzić oddzielnie dla
każdej części (np. dachu) z różnym pochyleniem i / lub kształtem w sposób
przedstawiony na rysunku
Procedura obliczenia
1) oblicza się Ro jako całkowity opór cieplny komponentu z wyłączeniem
warstwy o zmiennej grubości , jeżeli wszystkie warstwy są cieplne
jednorodne to z w/w wzoru a jeżeli występują warstwy niejednorodne :
dzieli się obszar z warstwami o zmiennej grubości na poszczególne
części .
2) oblicza się R1 dla każdej warstwy , stosując wzór
R1 + d1/1
3) oblicza się współczynnik przenikania dla każdej części (Uj)
4) oblicza się współczynnik przenikania dla całego obszaru A stosując wzór
U = Ujx Aj / Aj
Jeżeli potrzebny jest całkowity opór cieplny komponentu z pochylonymi
warstwami ,to
Rt = 1/U
Współczynnik przenikania ciepła Uk przegród z mostkami
cieplnymi liniowymi
1 Mostki liniowe cieplne spowodowane są nieciągłośćiami lub pocienieniem
warstwy izolacji cieplnej , np. na długości ościeży okien lub drzwi
balkonowych i nadproży oraz w obszarze węzłów konstrukcyjnych i wieńców
w ścianach zewnętrznych .
2 Współczynnik przenikania ciepła Uk w watach na metr kwadratowy i kelwin ,
przegród z mostami cieplnymi liniowymi służy do obliczania mocy grzejnej i
sezonowego zapotrzebowania na ciepło lub do porównania z wymaganiami
przepisów .
Uk = Uc +  i Li / A
W którym :
Uc – współczynnik przenikania ciepła przegrody bez uwzględnienia wpływów
mostków cieplnych .
i – liniowy współczynnik przenikania ciepła
A – pole powierzchni w m2 , przegrody w osiach przegród do niej
prostopadłych , pomniejszone o pole powierzchni ewentualnych okien i drzwi
balkonowych , obliczone w świetle ośnieży .
W projektowaniu indywidualnym dopuszcza się nie wykonywać szczegółowych
obliczeń współczynnika przenikania ciepła przegród z mostkami cieplnymi z
uwzględnieniem wartości i, wyznaczając wartość Uk
Uk= Uc +U
Uc – współczynnik przenikania ciepła przegrody bez uwzględnienia wpływu
mostków cieplnych
U – dodatek na metr kwadratowy i kelwin , do współczynnika Uc
Ściany zewnętrzne pełne , stropy poddasza,stropodachy,stropy nad piwnicami
Wartość dodatku U wyrażającego wpływ mostków cieplnych
Rodzaj przegrody
Ściany zewnętrzne z otworami okiennymi i drzwiowymi
delta U W /
(m2xK)
0
0,05
Ściany zewnętrzne z otworami okiennymi i drzwiowymi oraz płytami balkonów
0,15
Temperaturę wewnętrznej powierzchni przegrody w miejscu mostka cieplnego
Vm należy określić na podstawie eksperymentów lub obliczać z użyciem
programów numerycznych.
Ciśnienie początkowe pary wodnej w pomieszczeniu należy określać z wzoru
i = ini/100
w którym:
i – obliczeniowa wilgotność względna , w procentach , powietrza w
pomieszczeniu , przyjmowania według tablicy poniżej
ni – ciśnienie cząstkowe , w hektopascalach ,pary wodnej nasyconej przy
temperaturze a1a
Download