PRĄD ELEKTRYCZNY

advertisement
PRĄD ELEKTRYCZNY - 1
1. Dwa przewody o jednakowych masach wykonane są z tego samego materiału. Jeden jest dwa razy dłuższy od drugiego. Opór
dłuższego w porównaniu do oporu krótszego jest:
A. 2 razy większy
B. taki sam
C. 4 razy większy
D. 8 razy
większy
2. Trzy jednakowe opory po 2  połączono równolegle. Opór zastępczy równy jest:
A. 1,5
B. 2/3
C. 6 
D. 1/6 
3. Przewód o oporze R przecięto w połowie długości i otrzymane części połączono równolegle. Opór tak otrzymanego przewodnika
wynosi:
A. 2R
B. R
C. 0,5R
D. 0,25R
4. Na rysunku podano siły elektromotoryczne ogniw i wartości oporów.
Opory wewnętrzne ogniw wynoszą 0. Przez oporniki R1 i R2 płyną prądy:
A. I1=1A
I2=5A
B. I1=I2=7/3A
C. I1=I2=1A
D. I1=I2=0
5. Potencjały punktów A, B, C wynoszą:
A. VA = 1V
VB = –3V
VC = –5V
B. VA = 1V
VB = 5V
VC = 3V
C. VA = 1V
VB = 3V
VC = 5V
D. VA = 1V
VB = 2V
VC = 6V
6.
Wskazania amperomierza po zamknięciu klucza K:
A. zwiększą się dwukrotnie
B. zmniejszą się dwukrotnie
C. wzrosną czterokrotnie
D. nie zmienią się
7. W celu n-krotnego zwiększenia zakresu amperomierza o oporze Ra należy dołączyć do niego:
A. szeregowo opornik R=nRa
B. równolegle opornik R=nRa
C. szeregowo opornik R=
Ra
n 1
D. równolegle opornik R=
Ra
n 1
8. Trzy żarówki o mocach 100W, 200W i 500W są przystosowane do pracy przy napięciu 220V. Stosunek ich oporów w
temperaturach pracy wynosi:
A. 1 : 1 : 1
B. 1 : 2 : 5
C. 1 : 4 : 0,25
D. 1 : 0,5 : 0,2
9. Wykres przedstawia zależność natężenia prądu elektrycznego
w przewodzie o dł. 2 m od natężenia pola elektrostatycznego w tym przewodzie.
Opór przewodnika wynosi:
A. 1
B. 2
C. 10
D. 20
10. Z jednorodnego drutu oporowego wykonano kwadrat, którego każdy bok ma opór R. Do przeciwległych boków dołączono
suwaki mogące się niezależnie przesuwać wzdłuż tych boków. Wskazania omomierza będą zawarte w przedziale:
A. 0,75R  RKL  3R
B. 0,75R  RKL  2R
C. 0,75R  RKL  R
D. R  RKL  3R
11.
SEM każdego z ogniw na rysunku równe jest a opór
wewnętrzny r = R.
Natężenie prądu płynącego przez opór zewnętrzny R wynosi:
A.
3
4R
B.
5
6R
C.
9
10R
D.
7
6R
12. W celu wyznaczenia oporu właściwego przewodnika musimy dysponować akumulatorem, woltomierzem, amperomierzem oraz:
A. suwmiarką i stoperem
B. przymiarem metrowym i wagą
C. kalorymetrem i stoperem
D. przymiarem metrowym i śrubą mikrometryczną
13. 20-omowy odbiornik pobiera w ciągu 0,5h 1 kilowatogodzinę energii elektrycznej. Oznacza to, że natężenie prądu wynosi:
A. 4A
B. 2 A
C. 10A
D. 20A
14. Obwód elektryczny na rysunku podłączono do źródła o stałym napięciu.
Najwięcej ciepła wydzieli się na oporze:
A. R1
B. R2
C. R3
D.R4
15. Ładunek zgromadzony na okładkach kondensatora o pojemności 10F wynosi:
A. 1C
B. 2C
C. 5C
D. 10C
16. Do ogniwa o SEM 6V i oporze wewnętrznym 2 podłączono żarówkę o oporze 4. Różnica potencjałów na biegunach tego
ogniwa wynosi:
A. 2V
B. 4V
C. 5V
D. 6V
17. Żarówkę o mocy 100W przystosowana do pracy przy napięciu 220V podłączono do bateryjki o mocy 5W. Opór wolframowego
włókna żarówki w tych warunkach jest:
A. równy 484
B. mniejszy niż 484
C. większy niż 484
D. równy 0,25
18. Zależność mocy wydzielonej na oporniku R od napięcia przedstawia wykres:
A. a
B. b
C. c
D. d
19. Jeżeli zmniejszymy opór RZ w obwodzie przedstawionym na schemacie, to:
A. wskazania amperomierza i woltomierza wzrosną,
B. wskazanie amperomierza wzrośnie, a woltomierzu zmaleje,
C. wskazania amperomierza i woltomierza zmaleją,
D. wskazanie amperomierza zmaleje, a woltomierza wzrośnie.
20. W obwodzie przedstawionym na schemacie woltomierz o bardzo dużym oporze wskaże napięcie równe:
A. 6 V
B. 4,5 V
C. 4 V
D. 3 V.
21. W sytuacji przedstawionej na rysunku, wartość natężenia prądu płynącego przez opór R wynosi:
A. 0
C.

R
2
R

D.
2R
B.
22. W obwodzie pokazanym na rysunku różnica potencjałów w punktach a i b wynosi 0,
jeżeli pojemność C wynosi:
A. 2/3F
B. 6F
C. 1/3F
D. 1,5F
23. Dwie metalowe kule są naładowane jednakowym ładunkiem dodatnim. Kula pierwsza ma promień R, a druga 2R. Po połączeniu
kul przewodnikiem:
A. prąd popłynie w stronę kuli pierwszej
B. prąd popłynie w stronę kuli drugiej
C. prąd nie popłynie
D. jest za mało danych aby powiedzieć o przepływie prądu
24. Zwiększając liczbę ogniw połączonych szeregowo powodujemy, że SEM baterii
A. i jej opór wewnętrzny rośnie
B. rośnie a opór wewnętrzny maleje
C. nie zmienia się a opór wewnętrzny rośnie
C. maleje a jej opór wewnętrzny rośnie
25. Opór wewnętrzny ogniwa nie zależy od
A. wielkości powierzchni elektrod
B. odległości między elektrodami
C. temperatury
D. jego siły elektromotorycznej
26. Pod pojęciem przewodnik elektrolityczny rozumiemy:
A. ciecz przewodzącą prąd
B. substancję, która przewodząc prąd ulegnie przemianie chemicznej
C. kwasy i zasady
D. wszystkie przewodniki, w których nośnikami ładunków są jony.
27. Podczas łączenia przewodów elektrycznych elektromonter zakłada gumowe rękawiczki. Dlaczego?
28. Jaka jest moc prądu w żaróweczce, która przy napięciu 3 V pobiera prąd o natężeniu 100 mA?
(0,3 W)
29. Dwa oporniki o oporach R1 i R2 połączono szeregowo i włączono do źródła napięcia o wartości U = 60 V. Napięcie na oporniku
R1 wynosiło U1 = 36 V, zaś natężenie w obwodzie było równe I = 2 A. Jakie były wartości R 1 i R2 oporników? Oblicz opór
całego układu.
(18 Ω, 12 Ω, 30 Ω)
30. Dwa oporniki R1 i R2 podłączono równolegle i włączono do napięcia U = 20 V. Prąd płynący przez opornik R 1 wynosi I1 = 0,5
A a prąd całkowity I = 2 A. Oblicz oba opory oraz opór całego obwodu.
(40 Ω, 13,3 Ω, 10 Ω)
31. Dwa oporniki połączone szeregowo można zastąpić opornikiem o oporze 10 Ω, natomiast połączone równolegle – opornikiem
o oporze 1,6 Ω. Jakie oporności mają oba oporniki?
(8 Ω, 2 Ω)
32. Mamy pięć żarówek o mocach 40 W, 40 W, 40 W, 60 W, 60 W przystosowanych do napięcia 110 V. Jak należy je podłączyć
do sieci o napięciu 220 V, by wszystkie świeciły normalnie? Odpowiedź uzasadnij.
33. Ile zapłaci Zeus za błyskawicę o długości 1 km, gdyby musiał płacić 0,3 zł za 1 kWh energii. Wiemy, że napięcie 10 kV daje
średnio iskrę o długości 2 cm, natężenie prądu w błyskawicy osiąga wartość 10 kA, a czas jej trwania wynosi 0,0072 s.
(3000 zł)
34. Prądnica rowerowa wytwarza prąd dla 2 żarówek. Przez każdą z nich płynie prąd o natężeniu 0,3 A przy napięciu 6 V. Oblicz
moc prądnicy i zużycie energii elektrycznej w czasie 2 godzin.
(7,2 Wh)
35. Dwie baterie o SEM ε1 = 1,5 V oraz ε2 = 1,3 V oraz o oporach wewnętrznych r1 = r2 = 0,3 Ω połączono jak na rysunku poniżej.
Jaki prąd płynie przez opornik R = 0,5 Ω?
(2,15 A)
36. Na osiedlu jest 400 mieszkań. Jakie jest średnie natężenie prądu w przewodzie zasilającym
osiedle, jeżeli każde mieszkanie pobiera średnio prąd o natężeniu 6 A? Oblicz opór
elektryczny osiedla, jeśli napięcie zasilające tej sieci to 230 V.
(2400 A, ~0,1 Ω)
37. Przy napięciu 220 V w żarówce w czasie 2 godzin wykorzystano 180 kJ energii elektrycznej.
Ile wynosiły opór, moc i natężenie prądu w żarówce?
(1936 Ω, 25 W, 1/9 A)
38. Ile wody o temperaturze 12 OC można zagotować grzałką o oporze 44 Ω i napięciu 220 V w
czasie 14 minut, jeżeli sprawność grzałki wynosi 88%?
(~2,2 kg)
39. Oblicz opór układu przedstawionego na rysunku poniżej, opór wszystkich oporników jest jednakowy i wynosi 15 Ω. (7,1 Ω)
40. Opór metalowego drucika żarówki mierzony w temp. 0 O C wynosił 20 ,
opór zaś tego drucika podczas pracy wynosił 188 . Obliczyć, jaka była
temperatura rozżarzonego drucika. Współczynnik termiczny oporu dla
metali czystych wynosi 0,004.
(2100 OC)
41. Obliczyć opłatę miesięczną za światło żarówki, z której korzysta się
codziennie po sześć godzin. Napięcie 220 V, moc 100 W, cena za 1 kWh
wynosi 33 grosze.
(5,94 zł)
Download