1 - arkona.edu.pl

advertisement
Ćwiczenie nr 1 - Sprawdzanie prawa Ohma
INSTRUKCJA
Cel ćwiczenia:
Sprawdzenie prawa Ohma
Zagadnienia wstępne:
 Prawo Ohma.
 Co to jest jeden om.
 Opór przewodnika.
 Opór właściwy.
 Prąd elektryczny.
 Natężenie prądu.
 Co to jest amper.
Przyrządy:
 zasilacz prądu stałego,
 woltomierz,
 amperomierz,
 wyłącznik,
 przewody,
 oporniki 50Ω, 100Ω,
 opornik suwakowy.
Przebieg ćwiczenia:
1. Złożyć obwód według schematu zamieszczonego poniżej.
2. Do pierwszych pomiarów zastosować opornik 50Ω i zasilanie (za
pomocą opornika suwakowego) 1V.
3. Pomiar przeprowadzić pięciokrotnie włączając i wyłączając za każdym
razem obwód za każdym razem.
4. Następnie zmieniamy napięcie na 3V, 4,5V, 6V, i 9V.
5. Wyniki pomiarów notujemy w tabelce pomiarowej.
6. Następnie przeprowadzamy pomiary dla opornika 100Ω także
zmieniając napięcie
7. Wykorzystując wyniki pomiarów sporządzamy wykres I = f(U)
Opracowanie wyników:
1. Sporządzić tabelki pomiarowe według zamieszczonego w instrukcji
wzoru.
2. Obliczyć wartości średnie mierzonych wielkości.
3. Korzystając z prawa Ohma obliczyć opór badanych oporników ( w
obliczeniach korzystać z wartości średnich).
4. Obliczenia przeprowadzić dla wszystkich wartości napięcia i dla
obydwu oporników.
5. Przeprowadzone obliczenia zamieścić w sprawozdaniu.
6. Przeprowadzić analizę błędów (błąd pojedynczego pomiaru, odchylenie
średnie).
7. Sporządzić wykres I = f (U).
8. Wnioski wysnute z przeprowadzonego ćwiczenia zamieścić w
sprawozdaniu.
Sprawozdanie powinno zawierać:
1.
2.
3.
4.
Część teoretyczna
Cel i opis doświadczenia (wraz ze schematem badanego układu)
Opracowanie wyników
Własne wnioski
UWAGA!!! Sprawozdanie powinno być napisane za pomocą programu
komputerowego np. MS WORD
Schemat połączeń
Tabelka pomiarowa dla pomiaru opornika 50Ω i napięcia 1V
Lp.
U
[V]
I
[A]
U/I
[V/A]
1
2
3
4
5
średnia
Tabelka pomiarowa zbiorcza
U
[V]
I
[A]
Opornik 50Ω
Opornik 100Ω
R
[Ω]
Download