fizyka bud sciaga - fizyka budowli wszystko - Cacek93

advertisement
fizyka bud sciaga.doc
(55 KB) Pobierz
I
MIKROKLIMAT pomieszczenia definiuje się jako zespół wszystkich parametrów fizycznych i chemicznych danego pomieszczenia wywierający wpływ na organizm, do którego należą miedzy
innymi temperatura wilgotności skład powietrza stężenie szkodliwych subst gazowych oświetlenie poziom hałasu i inne
KOMFORT CIEPLNY w pomieszczeniach ogrzewanych( komfort cieplny) to stan, w którym człowiek czuje, ze jego organizm znajduje się w warunkach zrównoważonego balansu cieplnego tzn.
nie odczuwa ani uczucia ciepła ani zimna
BALANS CIEPLNY organizmu ludzkiego; dla utrzymania człowieka w dobrym stanie zdrowia koniecznie jest zachowanie stałej temp ciała, zatem jeśli w wyniku utleniania pokarmów uzyskuje
on energię, to musi być ona zrównoważona przez straty ciepła do otoczenia i energię wydatkowana na wykonanie pracy.
RÓWNANIE BALANSU CIEPLNEGO S=M-W+-E+-R+-C, S-strumień ciepła związany ze wzrostem temp,M- strumień ciepła produkowany przez org. w wyniku materii, W- strumień ciepła
związany z wytwarzaniem pracy, E- strumień ciepła tracony w wyniku odparowania wody, R-strumien ciepła tracony na drodze wypromieniowania do otoczeniaC- strumień ciepła tracony na
konwekcji. ODDAWANIE CIEPLA organizmu ludzkiego odbywa się poprzez: 1)konwekcje i promieniowanie ciepła do otoczenia 2) promieniowanie do powierzchni otaczających 3)odparowanie
potu ze skóry 4) oddychanie 5) wydzieliny i inne 6) proporcje strumieni ciepła oddawanych wymienionymi sposobami zależą od temperatury otoczenia. Ze wzrostem temperatury w pomieszczeniu
maleje udział ciepła jawnego, odprowadzanego przez konwekcje i promieniowanie. Udział ciepła utajonego, odprowadzonego przez odparowanie wilgoci, zwieksza się wraz z temp otoczenia. 7)
Przy pracy wymagającej znacznego wysiłku fizycznego oddawanego ciepła jest znacznie większe a przy bezruchu znacznie niższe.
CZYNNIKI KOMFORTU CIEPL; zakres komfortu cieplnego tworzą, w zależności od izolacyjności cieplnej odzieży i aktywności ruchowej człowieka, cztery główne parametry charakteryzujące
stan powietrza 1)temperatura powietrza i jej równomierność tolerowana przez człowieka w zakresie od 18-28 C, najkorzystniejsza zimą ok. 22 C, latem 22-24 C 2)średnia temp przegród łącznie z
oknami i grzejnikami; średnia temperatura przegród otaczających i powierzchni grzejnych nazywana jest temperaturą promieniowania, niższa temp powierzchni ścian zimą powoduje, że temp
powietrza 20 C jest odczuwana jako zbyt niska i istnieje konieczność jej podniesienia, dla pomieszczeń o małej prędkości przepływu średnia arytmetyczna temperatura powietrza pomieszczeniu i
temperatura promieniowania przegród stanowi syntetyczny wskaźnik zwany temp Odczuwalna, w pewnych warunkach samopoczucia jest niekorzystne z uwagi na znaczną asymetrią termicznego
obciążenia ciała Np. przy zbyt gorącym suficie i zimnej ścianie 3) wilgotność względna powietrza – człowiek oddaje ciepło takie przez odparowanie, które zależy od ciśnień cząstkowych pary
wodnej na powierzchni skóry i powietrza w pomieszczeniu, za komfortowy przedział wilgotności względnej uważa się zakres 30-70% poniżej 35% wzmaga się wytwarzanie pyłów oraz wysychanie
błony śluzowej górnych dróg oddechowych, powyżej 70% wilgoć może się wykraplać na miejscach o zbyt niskiej temp skutkiem, czego mogę występować porażenie pleśniowe i przykry zapach.
4) Prędkość przepływu powietrza w pomieszczeniach ogrzewanych pożądany jest słaby ruch powietrza, który powinien być taki, aby człowiek nie odczuwał wrażenia przeciągu, nieodczuwalny
ruch powietrza, który sprzyja oddawaniu ciepła przez konwekcje bez zakłóceń dobrego samopoczucia jest niższy niż 0,2 m/s
II
PRZENIKANIE CIEPŁA przez przegrodę jednowarstwową strumień ciepła przenikający przez przegrodę wyznacza się z zależności Q=UA(Tf1-Tf2), Q- strumień przenikania ciepła[W], Uwspółczynnik przenikania ciepła[ W/m2K], A powierzchnia przegrody [m2], Tf1,Tf2- temperatura powietrza otaczającego przegrody , np. w okresie zimowym temp powietrza wewnętrznego i
zewnętrznego. Dla przegrody jednowarstwowej współczynnik przenikania ciepła wyraża się wzorem U=1przez 1/hsi+d/λ+1/hse
hsi –współczynnik przejmowania ciepła na powierzchni wewnętrznej przegrody [W/m2K] hse- współczynnik przejmowania ciepła na powierzchni zewnętrznej przegrody [W/m2K] d- grubość
warstwy materiału [m], λ- współczynnik przewodzenia ciepła materiału [W/m2K] Całkowity opór cieplny przenikania wynosi: Ru=1/u , Ru= Rsi + Rλ+ Rse … wymiana ciepła .Podstawowe
sposoby wymiany ciepła; zjawisko przekazywania energii cieplnej przez układ o temperaturze wyższej do układu o temperaturze niższej nazywamy wymianę ciepła 3 podstawowe rodzaje wymiany
ciepła: * przewodzenie konwekcja promieniowanie . Przewodzeni ciepła. Polega na przenoszeniu energii wewnątrz ośrodka materialnego lub z jednego ośrodka do drugiego przy bezpośrednim
kontekście tych samych cząstek ciała, które nie zamierzają położenia względem siebie. Dotyczy głównie ciał stałych. Konwekcja( unoszenie) ciepła- występuje tylko wtedy, gdy poszczególne
cząsteczki ciała, w którym przenosi się ciepło zmieniają swe położenie. Ruch ten może być wywołany sztucznie, Np. przez wentylator lub pompę, wówczas mówi się o konsekwencji wymuszonej.
Przyczyną ruchu może być także różnica gęstości spowodowana różnicą temperatury w ośrodku, mamy wtedy do czynienia z tzw. konwekcją swobodną 9 naturalną) Promieniowanie- polega na
przenoszeniu energii przez kwanty promieniowania elektromagnetycznego o określonych zakresie długości fali. Nie wymaga obecności ośrodka materialnego, może także rozchodzić się w próżni.
Procesy ustalonej i nieustalonej wymiany ciepła
USTALONA wymiana ciepła zachodzi wówczas, gdy rozkład temp rozpatrywanym kładzie nie ulega zmianom w czasie oraz gdy ilości przenoszonego ciepła są stałe. W procesie NIEUSTALONEJ
wymiany ciepła rozkład temp w rozpatrywanym układzie oraz ilości przenoszonego ciepła są zmienne w czasie.
PRZEWODZENIE CIEPŁA: Przewodzeniem ciepła rządzi Prawo Fouriera, zgodnie, z którym gęstość strumienia ciepła jest proporcjonalna do gradientu temperatury mierzonego wzdłuż kierunku
przepływu ciepła: q= -λ grad t , q-gęstośc strumienia ciepła[ W/m2], λ- współczynnik przewodności cieplnej [W/mk], t- temperatura. Strumień ciepła przewodzony przez powierzchnie mierzony
prostopadle do kierunku przepływu ciepła wynosi Q= -λ Adt/dx, A- powierzchnia wymiany ciepła [m2]. W powyższym równaniu występuje znak „-” ponieważ ciepło jest przewodzone w kierunku
spadku temperatury. Promieniowanie cieplne: Energia promieniowania jest przenoszona przez drgania elektromagnetyczne o różnych długościach fali. Promieniowanie cieplne obejmuje zakres
fali o dł 0,8-400 mikronów. Fale elektromagnetyczne rozchodzą się z prędkością światła ( 300000 km/s) każde ciało nie tylko pochłania promieniowanie padające, ale także samo je wysyła i
dopiero różnica energii wysyłanej i pochłanianej decyduje o wymianie energii w otoczeniu. Promieniowanie cieplne podlega prawu odbicia, załamania, polaryzacji i innym.. Jeżeli całej energii
promieniowania E padającej na ciało części Ea zostanie pochłonięta, część er odbita, a część Ep przepuszczona to słuszne jest równanie E= Ea+Er+Ep. A=Ea/e – zdolność pochłaniania, R= Er/Ezdolności odbijania. P= Ep/E- zdolność przepuszczania. Przy takiej interpretacji równanie bilansu można przekształcić do A+R+P=1 . A=1cialo jest doskonale czarne. R=1 ciało doskonale białe,
P=1 ciało doskonale przepuszczalne. Są to modele gdyż w przyrodzie nie ma ciał doskonale czarnych białych ani przepuszczalnych. Na pochłanianie i odbijanie promieniowania cieplnego ma
wpływ rodzaj ciała i gładkości jego powierzchni i tak np. pokrywając powierzchnie materiału ciemną farbą i utrzymują chropowatość tej powierzchni zwiększamy zdolności pochłaniania
promieniowania. Zdolności absorpcyjne promieni słonecznych niektórych materiałów; asfalt(0.89) , blacha ocynk nowa( 0.66), Blacha ocynk używana (0.89) Cegła ceram (0.7-0.77) , Dachówka
ceram (0.65-0.74)Farba biała( 0.12-0.26) Farba czarna(0.96-0.99), Glin polerowany (0.26), Miedz polerowana(0.26) Papier biały( 0.27), źelazo poler(0.45)źelazo utlenione(0.74).
PRZEJMOWANIE CIEPŁA : wymiana ciepła między płynem a powierzchnia stykającego się z nim ciała stałego polega na dwóch zjawiskach przewodzeniu i unoszeniu ciepła(konwekcji)
połączone ich działania nazywamy przejmowaniem ciepła. Strumień ciepła wymieniony przez przejmowanie można obliczyć za pomocą równania NEWTONA: Q=haτ(Tf-Tw) [ws]bądź wyraza
gęstość strumienia cieplnego q=h(Tf-Tw) gdzie h= współczynnik przejmowania ciepła ZŁOŻONA WYMIANA CIEPŁA;: podstawowe rodzaje wymiany ciepła wysterują najczęściej w przyrodzie
i technice równocześnie w różnych kombinacjach stąd wymiane ciepła należy traktować jako zjawisko złożone. Często spotykana sytuacja jest oddawanie ciepła przez ściankę w wyniku
równoczesnego promieniowania i konwekcji. PRZENIKANIE CIEPŁA; zjawisko przenoszenia ciepła z jednego ośrodka do drugiego, gdy ośrodki te oddzielone są od siebie ścianka nazywamy
przenikaniem ciepła. Na proces ten składa się: * przejmowanie ciepła przez powierzchnie przegrody o temp Tw1 od płynu o Tf1 * przewodzenie ciepła przez przegrodę z ciała stałego między
powierzchniami o temp Tw1 i Tw2. *Przejmowanie ciepła przez płyn o temp Tf2 od powierzchni o temp tw2.
III
IV
W każdej przegrodzie budowlanej występują MOSTKI TERMICZNE; miejsca zwiększonych, w porównaniu do typowego przekroju, strat cieplnych. Takimi mostkami są np. przemurowania i
kotwy łączące ścianę warstwową, wspornikowe płyty balkonowe i wykusze, a także narożniki, połączenia przegród, węglarki okienne itd. ilość mostków zależy od zastosowanego rozwiązania
projektowego i sposobu wykonania przegrody. Współczynnik przenikania ciepła dla przegród z mostkami linowymi i punktowymi……………….………………………….
Przy
czym;
………………………………,………………………………..……….,…………………………………………..,……………………….…………………,…………………..………………………
Wartość U można również w sposób uproszczony wyliczać;…………………………gdzie………………………………………..
Wartość dodatku U wyrażającego wpływ mostków1) ściany zewnętrzne, stropy stropodachy, stropy nad piwnicami==0.00 2) ściany zewnętrzne z oknami i drzwiami== 0.05 3) ściany zewnętrzne
z oknami, drzwiami i płytami balkonów lub loggi przen ściany== 0.15
Miejscami, w których występują dodatkowe straty cieplne są między innymi; narożniki, ołaczenia ścian zewnętrznych ze stropami i ścianami wewnętrznymi, ościerza okienne itp. Takich strat nie
można uniknąć niezależnie od materiałów i konstrukcji ściany.
Efekty występowania mostków; przemarzanie, zawilgocenie i zagrzybienie
V
Zgodnie z wymogami określonymi w Rozporządzeniu ministra infrastruktury z dnia 12 kw 2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie,
budynek i jego instalacje ogrzewcze, wentylacyjne i klimatyzacyjne powinny być zaprojektowane i wykonane w taki sposób, aby ilość energii cieplnej potrzebnej do użytkowania budynku zgodnie
z jego przeznaczeniem, można było utrzymać racjonalnie niskim poziomie. Wymagania ochrony cieplnej dla budynków mieszkalnych uznaje się za spełnione, jeżeli wartości wskaźnika E
określającego obliczeniowe zapotrzebowanie na ciepło do ogrzewania budynku w sezonie ogrzewczym, wyrażone ilością energii przypadadającej w ciągu roku na 1 m3 kubatury ogrzewanej części
budynku jest mniejsza od wartości granicznej Eo, oraz jeżeli przegrody budowlane odpowiadają wymaganiom izolacyjności cieplnej. Dla budynku jednorodzinnego wymagania uznaje się za
spełnione, jeżeli wartość wsk E jest mniejsza od wartości granicznej Eo lub przegrody budowlane odpowiadają wymaganiom izolacyjności cieplnej. Dodatkowo przegrody budynku muszą spełniać
wymagania, które zostały określone w załączniki do rozporządzenia dotyczące powierzchni okien szczelności na przenikanie powietrza oraz temperatury na powierzchni wewnętrznej przegrody
w celu uniknięcia wykraplania pary wodnej (punkt rosy).
Wartości graniczne Eo wskaźnika sezonowego zapotrzebowania na ciepłoto ogrzewania budynku, w zależności od współczynnika kształtu budynku a/v dla budynków mieszkalnych i zamieszkania
zbiorowego ;1) A/V <=0.2 (29) 2) 0.2<A/V<0.9( 26,6+12A/V) 3)A/V>=0.9( 37,4) Gdzie A tj, suma pól powierzchni wszystkich ścian zewnętrznych (wraz z oknami i drzwiami, dachów i
stropodachów, podłóg na gruncie lub stropów nad piwnicą nieogrzewaną, stropów nad przejazdami, oddzielających cześć ogrzewaną z od powietrza zewnętrznego., Gruntu i przyległych
nieogrzewanych pomieszczeń, liczoną po obrysie zewn. V; kubatura netto ogrzewanej części budynku obliczana jako kubatura brutto budynku pomniejszona o kubaturę wydzielonych klatek
schodowych, szybów dźwigowych a także podcieni, balkonów tarasów loggie i galerii.
Wskaźnik sezonowego zapotrzebowania na ciepło do ogrzewania budynku E jest obliczany wg normy PN-B-02025 wartości sezonowego zapotrzebowania na ciepło do ogrzewania oblicza się
osobno dla każdej strefy, a następnie sumuje dla całego budynku Sezonowe zapotrzebowanie Qh w danej strefie jest obliczane jako różnica strat ciepła oraz zysków ciepła od słońca i źródeł
wewnętrznych,
z
uwzględnieniem
stopnia
wykorzystania
zysków
ciepła
z
zależności………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Współczynnik wykorzystania zysków ciepła Nim w m-tym miesiącu sezonu grzewczego oblicza się dla każdej strefy za pomocą wzoru Ni=1- e do -1 nad GLR w którym GLR to stosunek zysków
ciepła do strat ciepła obliczany z zależności GLR=Qsw+Qi przez Qz+Qw+Qg+Qa
Straty ciepła przez przegrody zewnętrzne w m-tym miesiącu sezonu grzewczego oblicza się Qk(m)= 0.024* Uk*AK*[(Tij-Te)]*Ld(m) w kwh/mc
Gdzie uk-wspólczynnki przenikania ciepła k-tej przegr cieplnej, Ak pole pow k-tej przegrody, Tij obliczeniowa temp pow wewn w j-tej strefie budynku, Te(m) obliczeniowa średnia temp pow
zewn, Ld(m) liczba dni w mc-u m-tym.
Wskaźnik zapotrzebowania na ciepło E oblicza się jako iloraz całkowitego zapotrzebowania i kubatury ogrzewanej części budynku ze wzoru E= Q/V [kwh/m3rok] w którym Q= zapotrzebowanie
na ciepło w całym sezonie ogrzewczym, v kubatura części naziemnej budynku.
Plik z chomika:
Cacek93
Inne pliki z tego folderu:

10525968_714401925295702_2563256854077869091_n.jpg (68 KB)
 fiz-bud-sciąga-koło-2.docx (24 KB)
 fiz-bud-sciąga-koło-2dobre.docx (24 KB)
 fizyka bud sciaga.doc (55 KB)
 Fizyka budowli Podstawy STO.pdf (1211 KB)
Inne foldery tego chomika:

Algebra Liniowa
 Budownictwo Ogólne I
 Budownictwo Ogólne II
 Chemia Budowlana Laborki
 Ebik
Zgłoś jeśli naruszono regulamin





Strona główna
Aktualności
Kontakt
Dział Pomocy
Opinie


Regulamin serwisu
Polityka prywatności
Copyright © 2012 Chomikuj.pl
Download
Random flashcards
ALICJA

4 Cards oauth2_google_3d22cb2e-d639-45de-a1f9-1584cfd7eea2

Motywacja w zzl

3 Cards ypy

Create flashcards