Morfologia kliniczna przegrody serca i jej wad

advertisement
Morfologia kliniczna przegrody serca i jej wad rozwojowych
Clinical morphology and congenital anomalies of the cardiac septum
Adam Koleśnik, Cezary Sebastian Niszczota
STRESZCZENIE
Wady przegrody serca związane z obecnością przecieku wewnątrzsercowego stanowią łącznie
najczęstszą grupę wrodzonych wad serca. Występują jako izolowane zaburzenia rozwojowe lub
stanowią składnik złożonych malformacji układu sercowo-naczyniowego. Ich populacyjne
znaczenie wymusiło konieczność dokładnego opisania prawidłowej anatomii i rozwoju przegrody
międzyprzedsionkowej, przedsionkowo-komorowej oraz międzykomorowej, jak również anatomii
ich wad rozwojowych w sposób użyteczny w diagnostyce i terapii. W niniejszej pracy
przedstawiono ujęcie anatomii przegrody serca zgodne z najnowszym piśmiennictwem
światowym. Przedstawiono wady związane z obecnością przecieku międzyprzedsionkowego,
dzieląc je na wady przegrody międzyprzedsionkowej oraz inne formy komunikacji
międzyprzedsionkowej. Anomalie rozwojowe dotyczące przegrody przedsionkowo-komorowej
przedstawiono w sposób podkreślający wspólne cechy wad z tej grupy. Za podstawę klasyfikacji
wad przegrody międzykomorowej przyjęto kryteria morfologiczne pozwalające właściwie opisać
ubytek niezależnie od istniejących różnych systemów ich podziału. W dobie szybkiego rozwoju
diagnostyki prenatalnej, neonatologii, kardiologii dziecięcej i kardiochirurgii umożliwiających
efektywne leczenie wad przeciekowych wiedza na temat ich morfologii niezbędna jest
specjalistom z różnych dziedzin medycyny, a jednolity język komunikacji warunkuje właściwe
porozumienie pomiędzy lekarzami zaangażowanymi w leczenie pacjentów w każdym etapie ich
życia.
Słowa
kluczowe:
międzyprzedsionkowej,
anatomia
ubytek
serca,
przegrody
wrodzone
wady
serca,
przedsionkowo-komorowej,
ubytek
ubytek
przegrody
przegrody
międzykomorowej
ABSTRACT
Malformations of the cardiac septum associated with intracardiac shunting constitute the most
common group of congenital heart defects in the human population. They can be isolated or exist
as a part of more complex cardiovascular anomalies. Importance of septal defects implicates a
need for precise description of anatomy and embryogenesis of interatrial, atrioventricular and
interventricular septums in a way useful for diagnosis and therapy. This paper presents
morphology of the cardiac septum consistent with current international bibliography. True atrial
septal defects are separated from other forms of interatrial communication. Common features of
all atrioventricular septal defects are described. Morphological criteria independent on numerous
existing classifications are presented as a base for accurate description of ventricular septal
defects. In the era of rapidly developing prenatal cardiology, paediatric cardiology and cardiac
surgery implicating effective treatment of intracardiac shunts, the knowledge about anatomy of
cardiac septal malformations is crucial for specialist in various fields of medicine. Unified
communication code assures appropriate cooperation of physicians involved in treatment of
patients in every period of their life.
Key-words: congenital heart disease, interatrial communication, atrioventricular septal defect,
ventricular septal defect
Download