formularz obliczania strat ciepła pomieszczenia

advertisement
Formularz obliczania strat ciepła pomieszczenia.
W pustych kratkach każdego wiersza należy zaznaczyć za pomocą krzyżyków warianty
odpowiadające rozpatrywanemu pomieszczeniu.
1 Rodzaj budynku
2 Zabudowany
3 Położenie
4 Wietrzność
Pionowe usytuowanie
5 pomieszczenia w budynku
6 Liczba przegród zew.
7 Okna
8 Powierzchnia oszklenia
Żądana temperatura
9 wewnętrzna
Najniższa temperatur
10 zewnętrzna
jednorodzinny
wolnostojący
do 1985 r.
nie osłonięte
duża
między nie
ogrzewanymi
kondygnacjami
3-4 przegrody
oszklone
pojedynczo
duża
między 22°C a
20°C
jednorodzinny
szeregowy
1986 –1994 r.
osłonięte
mała
nad lub pod
ogrzewaną
kondygnacją
2 przegrody
-18° C do -16°
-16°C do – 12°C
wielorodzinny
po 1994 r.
między
ogrzewanymi
kondygnacjami
1 przegroda
oszklone szybami
zespolonymi
mała
oszklone podwójnie
średnia
Między 20°C
a 17°C
poniżej 17°C
powyżej - 12°C
11. Sumy krzyżyków
danej kolumny
12. Mnożnik
x
x
x
13
10
7
=
=
=
+
13. Wyniki
+
=
Tu należy przepisać wynik obliczeń z wiersza 13
14.
15.
Bez ochrony cieplnej
x
16.
Przeciętna ochrona cieplna
Zwiększona ochrona cieplna
1,1
x
0,8
=
0,6
x
17. Powierzchnia podłogi
18. Przybliżona wartość strat ciepła pomieszczenia
Watt
W wierszach 1 – 10 należy zaznaczyć warianty najbliższe rozpatrywanemu obiektowi.
Wybór niewłaściwego wariantu zwiększa niedokładność końcowego wyniku obliczeń
Otrzymaną, wyrażoną w Watach, wartość strat ciepła pomieszczenia odszukaj w Tabeli doboru pieców
akumulacyjnych, uwzględniając posiadany przez Ciebie typ taryfy (np. dla mieszkań – G12)
OBJAŚNIENIA DO FORMULARZA
Numer
wiersza
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10-13
14
15
16
Wariant
Budynek
jednorodzinny
wolnostojący
Budynek
jednorodzinny
szeregowy
Budynek
wielorodzinny
Znaczenie
Dom jedno- lub dwukondygnacyjny, w którym wszystkie ściany zewnętrzne
oddzielają ogrzewane pomieszczenia od otoczenia budynku (patrz objaśnienia
do wiersza 6).
Dom jedno- lub dwukondygnacyjny, w którym tylko dwie lub trzy ściany
zewnętrzne oddzielają ogrzewane pomieszczenia od otoczenia budynku.
Dom wolnostojący o liczbie kondygnacji mieszkalnych większej niż 2,
zamieszkiwany przez kilka rodzin w osobnych mieszkaniach.
Rok budowy określa pośrednio wpływ technologii wznoszenia, rodzaju
do 1985 r.
materiałów budowlanych oraz stanu technicznego obiektu i jego elementów na
1986 – 1992 r.
straty ciepła do otoczenia (przenikanie ciepła, infiltracja powietrza, zawilgocenie
po 1992 r.
przegród.
Położenie nie
Budynek na terenie nie zabudowanym i nie zadrzewionym, a także np. nad
Osłonięte
brzegiem dużego akwenu lub na szczycie wzgórza.
Położenie
Budynek w terenie zabudowanym lub zadrzewionym, np. w centrum lub na
Osłonięte
obrzeżu miasta, na wsi.
Wietrzność duża Budynek w strefie nadmorskiej lub w górach, w położeniu nie osłoniętym.
Wietrzność mała W pozostałych przypadkach.
Nie wymaga wyjaśnień.
Jako zewnętrzne określa się ściany oddzielające ogrzewane pomieszczenia od
3–4 przegrody
otoczenia budynku lub od sąsiednich pomieszczeń nie ogrzewanych, a także
2 przegrody
strop na najwyższej kondygnacji mieszkalnej, strop nad nie ogrzewaną piwnicą
1 przegroda
oraz podłogę ułożoną na gruncie (w budynku nie podpiwniczonym).
Wariant, który nie spełnia wymagań normy PN-91/B-02020 „Ochrona
Oszklenie
cieplna budynków – wymagania i obliczenia” i wobec tego nie może dotyczyć
pojedyncze
pomieszczeń ogrzewanych.
Oszklenie
Gdy dwie szyby nie są ze sobą trwale połączone; są to np. okna skrzynkowe,
podwójne
zespolone itp.
Gdy dwie szyby są ze sobą trwale połączone z zachowaniem niewielkiej
Szyby zespolone szczeliny (ten przypadek obejmuje okna trzy szybowe i okna szklone zestawami
termoizolacyjnymi)
Duża
Gdy udział powierzchni oszklenia przekracza 20% powierzchni podłogi
Średnia
Gdy udział powierzchni oszklenia jest między 10% a 20% powierzchni podłogi
Mała
Gdy udział powierzchni oszklenia jest mniejszy od 10% powierzchni podłogi
UWAGA: jeśli okna są co najmniej trójskrzydłowe, to po obliczeniu powierzchni okien należy wybrać
wariant mniej korzystny (np. gdy z obliczeń wynika wariant ”mała” to wybiera się wariant „średnia”
itd.). W ten sposób uwzględnia się większe straty ciepła spowodowane przez nieszczelność tego
rodzaju okien
Nie niższa od
W pomieszczeniach w których ludzie przebywają bez ubrania np. łazienka
+ 20 ºC
między + 20 ºC a
We wszystkich pomieszczeniach mieszkalnych i w przedpokoju
+17ºC
W ogrzewanych pomieszczeniach pomocniczych lub gospodarczych, o
Nie wyższa od
drugorzędnym znaczeniu, nie przeznaczonych na stały pobyt ludzi (np. holl,
+ 17 ºC
klatka schodowa, garderoba)
Nie wymagają wyjaśnień
W przypadku budynków wzniesionych do 1985 roku, a także gdy okna są
Bez ochrony
oszklone pojedynczo lub jeśli średni współczynnik przenikania ciepła przez
cieplnej
wszystkie przegrody zewnętrzne jest większy niż 1,0 W/m²
W przypadku budynków wzniesionych między 1985 a 1992 rokiem, a także gdy
Przeciętna
okna są oszklone podwójnie lub jeśli średni współczynnik przenikania ciepła
ochrona cieplna
przez wszystkie przegrody zewnętrzne wynosi 0,7- 1,0 W/m²
Tylko w przypadku budynków wzniesionych po 1992 roku i spełniających
Zwiększona
wymagania normy PN-91/B-02020 lub jeśli średni współczynnik przenikania
ochrona cieplna
ciepła przez wszystkie przegrody zewnętrzne jest mniejszy niż 0,6 W/m²
W przypadku pomieszczeń bezokiennych należy w wierszu 7 wybrać wariant „szyby zespolone”, a w wierszu 8
„mała”. W ten sposób, pośrednio, uwzględnia się dodatkowe zapotrzebowanie na ciepło z tytułu niezbędnej
wentylacji pomieszczenia.
Download