Mleko modyfikowane: Rola mleka

advertisement
the
nest
Mleko modyfikowane:
Rola mleka modyfikowanego
z niską zawartością białka
Ek hard E. Z ie gler, MD
Wydział Pediatrii, Uniwersytet Iowa, Iowa City, Iowa, USA
E-Mail [email protected]
Zapotrzebowanie na białko u zdrowego
zmniejszenie widoczne jest w coraz
mniejszej koncentracji białka w mleku
matki. Potrzeby energetyczne niemowlęcia także zmieniają się z wiekiem, jednak wartość energetyczna mleka matki
pozostaje bez zmian. Niemowlę reguluje
dostarczanie energii poprzez różnicowanie ilości wypitego mleka. Z drugiej strony spożycie białka przez niemowlę jest
determinowane najsilniej przez koncen-
Zapotrzebowanie na białko (g/kg/dzień)
noworodka zmniejsza się szybko w ciągu
kilku pierwszych miesięcy życia. Owo
2.50
Analiza czynnikowa
Karmienie piersią
2.00
1.50
1.00
0.50
0
0–1
trację białka w mleku matki. Zmniejszają-
1–2
2–3
3–4
4–5
Przedział czasu (miesiące)
5–6
2.40
2.20
2.00
1.80
1.60
1.40
1.20
1.00
0.80
0.60
0.40
0.20
0
Normalne mleko
modyfikowane
Mleko modyfikowane
o niskiej zawartości białka
Zapotrzebowanie
Bezpieczny poziom
0–1 1–2 2–3 3–4 4–5 5–6
6–9
Przedział wiekowy (miesiące)
9–12
ca się zawartość białka w mleku matki
zaspokaja zapotrzebowanie dziecka na białRysunek 1. Zapotrzebowanie na białko określone metodą silniową w porównaniu ze
spożyciem u niemowlęcia karmionego piersią.
Rysunek 2. Zapotrzebowanie i bezpieczny poziom spożycia białka w g/100 kcal oraz
koncentracja białka w mleku modyfikowanym.
na tym wykresie zapotrzebowanie na
białek w mleku modyfikowanym. Dlatego
może zostać osiągnięta tylko w przypad-
Widoczne jest, że spożycie mleka matki
białko i koncentracja białka przedstawione
też w ostatnich latach możliwe było stwo-
ku gdy skład mleka modyfikowanego
przez niemowlęta karmione naturalnie
są w stosunku na 100 kcal. Ponadto zapo-
rzenie receptur mlek modyfikowanych
będzie odzwierciedlał zmieniający się
skład białka w mleku matki.
Spożycie białka jest zazwyczaj wyższe niż zapotrzebowanie w późnym niemowlęctwie. Wysokie spożycie białka
jest powiązane z otyłością w dzieciństwie.
Spożycie wysokobiałkowego mleka modyfikowanego okazało się, w dokładnym
badaniu, przyczyną dużej otyłości w wieku roku i dwóch lat. Wyłania się zatem
wniosek, iż spożywanie białka przez
ko i nie powoduje wzrostu jego spożycia.
Na Rysunku 1 zapotrzebowanie niemowlęcia na białko określone metodą
silniową jest porównane ze spożyciem
białka u niemowlęcia karmionego piersią.
jest odpowiednie wobec jego zapotrze-
trzebowanie na białko jest przedstawione
o obniżonej zawartości białka. Na Rysun-
bowania na białko. Zawartość białka
z górnym limitem („bezpieczne spożycie”),
ku 2 widać, że dostarczają one mniej
w mleku modyfikowanym zaspokaja po-
które reprezentuje zapotrzebowanie u 97%
białka niż zwykłe mleko modyfikowane.
trzeby białkowe niemowlęcia gdy są one
niemowląt. Wynika z tego, że spożycie
Niskobiałkowe mleko wspiera prawidłowy
najwyższe, a zatem w pierwszych dwóch
białka wraz z mlekiem modyfikowanym
wzrost i powoduje, iż skład chemiczny
miesiącach życia. Później niemowlę
przekracza zapotrzebowanie i wzrasta
surowicy krwi jest bliski temu, który
otrzymuje więcej białka niż potrzebuje,
w czasie dorastania niemowlęcia.
występuje u niemowląt karmionych na-
a różnica staje się coraz większa – co
Nowe technologie produkcji nabiału
turalnie. Jednakże zgodność pomiędzy
prezentuje Rysunek2. Warto zauważyć, iż
umożliwiły poprawę biologicznej jakości
spożyciem białka i zapotrzebowaniem
4
niemowlęta powinno być utrzymywane
na najniższym z możliwych poziomie tak,
jak u niemowląt karmionych piersią.
References
1 Dewey KG, Beaton G, Fjeld C, Lönnerdal B,
Reeds P. Zapotrzebowanie na białko
u niemowląt i dzieci. Eur J Clin Nut 1996;
50:S119 –S150.
2 Alexy U, Kersting M, Sichert-Heller W, Manz
F, Schöch G. Spożycie makroskładników
u niemieckich niemowląt i dzieci w wieku od
3 do 36 miesięcy: wyniki badania DONALD.
Ann Nutr Metab 1999;43:14–22.
3 Rolland-Cachera MF, Deheeger M, Akrout M,
Bellisle F. Wpływ makroskładników na rozwój
5
otyłości: badanie kontrolne żywienia
i wzrostu od 10 miesiąca życia do 8 roku
życia. Int J Obes Relat Metab Disord
1995;19:573–578.
4 Koletzko B, von Kries R, Closa R, Escribano J,
Scaglioni S, Giovannini M i inni: Niższa
zawartość białka w mleku początkowym
wiąże się z niższą wagą do 2-go roku życia:
randomizowane badanie kliniczne. Am J Clin
Nutr 2009;89:1837–1845.
Download