na zapytania w sprawie SIWZ

advertisement
Szpital Miejski Specjalistyczny
im. Gabriela Narutowicza w Krakowie
Dział Zamówień Publicznych i Umów
ul. Prądnicka 35-37
31-202 Kraków
Kraków dnia: 2014-05-12
Pismo: ZP/20/2014/5
«@t_oferent_zglo#nazwa»
«@t_oferent_zglo#kod»
«@t_oferent_zglo#miasto»
«@t_oferent_zglo#ulica»
«@t_oferent_zglo#dom»«@t_oferent_zglo#l
okal»
O DPOWI E DŹ
na zapytania w sprawie SIWZ
Uprzejmie informujemy, iż w dniu 2014-05-09 do Zamawiającego wpłynęła prośba
o wyjaśnienie zapisu specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w postępowaniu
prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień
publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zmianami) w trybie
przetargu nieograniczonego, na „Dostawa i montaż dwustanowiskowego cyfrowego
aparatu RTG dla Zakładu Diagnostyki Obrazowej”, o następującej treści:
1.
Dotyczy
Załącznika 1 A
CYFROWY
APARAT
RENTGENOWSKI
DWUSTANOWISKOWY LAMPA RTG
Pkt. 23 Szybkość wirowania anody
Czy Zamawiający dopuści system z lampą o szybkości wirowania anody 2600 obr./min.?
Wszyscy producenci w tej klasie aparatu oferują lampy o szybkości wirowania w zakresie
2400- 3300 obr./min. Pozwoli to naszej firmie złożyć ważną ofertę.
Odpowiedź: Tak, zamawiający dopuszcza lampę o szybkości wirowania anody min. 2600
[obr/min].
2.
Dotyczy
Załącznika 1 A
CYFROWY
APARAT
RENTGENOWSKI
DWUSTANOWISKOWY STÓŁ DO ZDJĘĆ
Pkt. 38 Wymiary blatu
Czy Zamawiający dopuści blat o wymiarach 220 x 75? Są to wymiary, które gwarantują pełną
funkcjonalność, ergonomię oraz zapewniają wykonanie każdej projekcji.
Proponujemy zapis:
≥ 220 x 75 - 0 pkt
≥ 240 x 75 - 10 pkt
Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza blat o wymiarach 220 x 75[cm], jednocześnie
modyfikuje zapis w kolumnie „Parametr wymagany” oraz punktację w następujący
sposób:
≥ 220 x 75 - 0 pkt
≥ 240 x 75 - 10 pkt
Strona 1
3.
Dotyczy
Załącznika 1 A
CYFROWY
APARAT
RENTGENOWSKI
DWUSTANOWISKOWY DETEKTOR BEZPRZEWODOWY W STOLE
Pkt. 51 Materiał warstwy scyntylacyjnej CsI lub GdS
W związku z rozwojem technologicznym detektorów bezprzewodowych wszyscy wiodący
producenci sprzętu rtg wykorzystują technologię CsI. Czy w związku z tym Zamawiający
będzie wymagał tylko i wyłącznie detektora bezprzewodowego w stole CsI?
Odpowiedź: Tak, Zamawiający wymaga detektora bezprzewodowego w stole o warstwie
scyntylacyjnej wykonanej z CsI.
4.
Dotyczy
Załącznika 1 A
CYFROWY
APARAT
RENTGENOWSKI
DWUSTANOWISKOWY DETEKTOR BEZPRZEWODOWY W STOLE
Pkt. 52 Wymiar aktywnego pola obrazowania
Czy Zamawiający dopuści detektor o aktywnym polu obrazowania min. 34cm x 42cm? Żaden
z producentów nie oferuje powierzchni aktywnej detektora bezprzewodowego większej niż 43
cm.
Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza detektor o aktywnym polu obrazowania min.
34cm x 42cm.
5.
Dotyczy
Załącznika 1 A
CYFROWY
APARAT
RENTGENOWSKI
DWUSTANOWISKOWY DETEKTOR W STATYWIE
Pkt. 75 DQE (Kwantowa Wydajność Detekcji)
Czy Zamawiający dopuści detektor o współczynniku DQE ≥34 %. Pragniemy zauważyć ,że
wszystkie detektory o technologii GdS posiadają DQR w zakresie 33%-38%. Zmiana pozwoli
naszej firmie złożyć ważną ofertę.
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza stały detektor w statywie o warstwie
scyntylacyjnej GdS i współczynniku DQE ≥34 %.
Jednocześnie Zamawiający usuwa zapis punktu 61 SIWZ oraz modyfikuje zapis punktu
69 SIWZ na następujący:
"Statyw do zdjęć odległościowych wyposażony w stały lub bezprzewodowy płaski,
cyfrowy detektor obrazu RTG o warstwie scyntylacyjnej GdS lub CsI" oraz wprowadza
punktację:
Detektor bezprzewodowy o warstwie scyntylacyjnej CsI - 10pkt.
Pozostałe konfiguracje - 0pkt.
Przewodniczący Komisji Przetargowej
Janusz Grodecki
Strona 2
Download