Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

advertisement
SA-SQ 3/2008
CENTRUM LEASINGU I FINANSÓW CLiF S.A.
INFORMACJA DODATKOWA
Komentarz do skonsolidowanego sprawozdania kwartalnego
1. Dane identyfikujące Emitenta
.1 Nazwa emitenta
Centrum Leasingu i Finansów CLiF S.A.
.2 Siedziba emitenta
00-556 Warszawa
Aleja Róż 2
.3 Rejestracja w Krajowym Rejestrze Sądowym
Spółka wpisana została do rejestru handlowego prowadzonego w Sądzie Rejonowym dla m.st.
Warszawy, XIX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000022540.
.4 Podstawowy przedmiot działalności
Podstawowy przedmiot działalności emitenta - usługi leasingowe, „PKD” 06521
Emitent jest jednostką dominującą.
.5 Czas trwania działalności emitenta
Czas nieokreślony
.6 Okresy sprawozdawcze
Prezentowane sprawozdanie finansowe obejmuje okres od 01.07.2008 r. do 30.09.2008 r.
.7 W przypadku sprawozdania finansowego sporządzonego za okres, w czasie którego nastąpiło
połączenie - wskazanie, że jest to sprawozdanie finansowe sporządzone po połączeniu spółek, oraz
wskazanie zastosowanej metody rozliczenia połączenia.
W okresie sprawozdawczym połączenie nie nastąpiło
.8 Wskazanie, czy sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania
działalności gospodarczej przez emitenta w dającej się przewidzieć przyszłości oraz czy nie istnieją
okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania działalności.
Sprawozdanie finansowe za III kwartał 2008 roku zostało sporządzone z zachowaniem braku
okoliczności wskazujących na zagrożenie kontynuowania działalności.
.9 Stwierdzenie, że sprawozdanie finansowe podlegało przekształceniu w celu zapewnienia
porównywalności danych, a zestawienie i objaśnienie różnic, będących wynikiem korekt z tytułu
zmian zasad (polityki) rachunkowości lub korekt błędów podstawowych, zostało zamieszczone w
dodatkowej nocie objaśniającej.
Sprawozdanie finansowe nie podlegało przekształceniu.
.10 Graficzne przedstawienie struktury organizacyjnej grupy jednostek powiązanych emitenta oraz
informacje dotyczące rodzaju powiązań w grupie.
1
SA-SQ 3/2008
CENTRUM LEASINGU I FINANSÓW CLiF S.A.
Centrum Leasingu i Finansów CLiF S.A. jednostka dominująca , siedziba i działalność
leasingowa na terenie kraju.
CLiF Ubezpieczenia Sp. z o.o. jednostka w 32,71 % zależna od CLiF S.A , siedziba i działalność
pośrednictwo ubezpieczeniowe na terenie kraju posiadająca 4,35% akcji CLiF S.A.
.11 metodą praw własności, ze wskazaniem ich nazw (firm) i siedzib, przedmiotów działalności,
właściwych sądów lub innych organów prowadzących dla nich rejestry, udziału posiadanego przez
emitenta w kapitale tych jednostek oraz udziału w całkowitej liczbie głosów
Wykaz jednostek objętych konsolidacją:
Centrum Leasingu i Finansów CLiF S.A.
z siedzibą w Warszawie przy Alei Róż 2
wpisana do rejestru handlowego prowadzonego w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy, XIX
Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000022540
Podstawowy przedmiot działalności emitenta - usługi leasingowe, „ PKD” 06521
Emitent jest jednostką dominującą.
CLiF Ubezpieczenia Sp. z o.o.
z siedzibą w Warszawie przy Połczyńskiej 31.
Podstawowy przedmiot działalności: pośrednictwo ubezpieczeniowe i udzielanie pozyczek
Wpisana do rejestru handlowego prowadzonego w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy, XIX
Wydział Gospodarczy po nr 0000008082, udział w kapitale jednostki wynosi 32,71 %, udział w
całkowitej liczbie głosów wynosi 32,71 %.
.12 Wykaz udziału jednostek wchodzących w skład grupy kapitałowej w kapitałach innych podmiotów
wchodzących w skład grupy kapitałowej
Nie występują.
.13 Wskazanie, zgodnie za załącznikem nr 2 do rozporządzenia o prospekcie, średnich kursów wymiany
złotego w okresach objętych skonsolidowanym sprawozdaniem finansowych i porównywalnymi
danymi finansowymi w stosunku do euro, ustalanych przez Narodowy Bank Polski, w
szczególności kursu:
− obowiązującego na ostatni dzień każdego okresu,
− kursu średniego w każdym okresie, obliczonego jako średnia arytmetyczna kursów
obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca w danym okresie, a w uzasadnionych
przypadkach obliczonego jako średnia arytmetyczna kursów obowiązujących na ostatni dzień
danego okresu i ostatni dzień okresu go poprzedzającego,
− najwyższego i najniższego kursu w każdym okresie:
a) kursy obowiązujące na ostatni dzień każdego okresu:
na dzień 31.07.2008
na dzień 29.08.2008
na dzień 30.09.2008
3,2026 kurs najniższy
3,3460
3,4083 kurs najwyższy
2
SA-SQ 3/2008
CENTRUM LEASINGU I FINANSÓW CLiF S.A.
b) średni kurs za okres od 01.07.2008 do 30.09.2008 3,3190
2. Stosowane zasady rachunkowości
2.1 Aktywa trwałe przeznaczone do zbycia
Aktywa trwałe (i grupy aktywów netto przeznaczonych do zbycia) zaklasyfikowane jako
przeznaczone do zbycia wyceniane są po niższej z dwóch wartości: wartości bilansowej lub
wartości godziwej pomniejszonych o koszty związane ze sprzedażą.
Na dzień 30 września 2008 na aktywa trwałe przeznaczone do sprzedaży został dokonany odpis
aktualizujący na całą wartość księgową.
2.2 Wartość firmy
Wartość firmy powstająca przy konsolidacji wynika z wystąpienia na dzień nabycia nadwyżki
kosztu nabycia jednostki nad wartością godziwą identyfikowalnych składników aktywów i
pasywów jednostki zależnej, stowarzyszonej lub wspólnego przedsięwzięcia na dzień nabycia.
Wartość firmy jest wykazywana jako składnik aktywów i przynajmniej raz w roku podlega
analizie pod kątem utraty wartości. Ewentualna utrata wartości rozpoznawana jest od razu w
rachunku zysków i strat i nie podlega odwróceniu w kolejnych okresach.
Przy sprzedaży jednostki zależnej, stowarzyszonej lub wspólnego przedsięwzięcia, odpowiednia
część wartości firmy uwzględniana jest przy wyliczaniu zysku bądź straty na sprzedaży.
W okresie, którego sprawozdanie dotyczy, nie nastąpiło połączenie jednostek, skutkiem czego
nie występuje wartość firmy.
2.3 Przychody ze sprzedaży
Przychody ze sprzedaży ujmowane są w wartości godziwej zapłat otrzymanych lub należnych i
reprezentują należności za produkty, towary i usługi dostarczone w ramach normalnej
działalności gospodarczej, po pomniejszeniu o rabaty, VAT i inne podatki związane ze sprzedażą
(podatek akcyzowy).
Sprzedaż towarów ujmowana jest w momencie dostarczenia towarów i przekazania prawa
własności.
Przychody z tytułu odsetek ujmowane są narastająco, w odniesieniu do głównej kwoty należnej,
zgodnie z metodą efektywnej stopy procentowej.
2.4 Kontrakty budowlane
Nie występują.
2.5 Leasing
Leasing jest klasyfikowany jako leasing finansowy, gdy warunki umowy przenoszą zasadniczo
całe potencjalne korzyści oraz ryzyko wynikające z bycia właścicielem na leasingobiorcę.
Wszystkie pozostałe rodzaje leasingu są traktowane jako leasing operacyjny.
Kwoty należne z tytułu leasingu finansowego są księgowane w pozycji należności w wartości
netto inwestycji jednostki dominującej w leasing. Przychody z tytułu leasingu finansowego są
ujmowane w odpowiednich okresach przy uwzględnieniu stałej stopy zwrotu z wartości netto
inwestycji jednostki dominującej należnej z tytułu leasingu.
Przychody z tytułu leasingu operacyjnego są ujmowane w rachunku zysków i strat przy
zastosowaniu metody liniowej w okresie wynikającym z umowy leasingu.
3
SA-SQ 3/2008
CENTRUM LEASINGU I FINANSÓW CLiF S.A.
2.6 Waluty obce
Na dzień bilansowy, aktywa i pasywa pieniężne denominowane w walutach obcych są
przeliczane według kursu obowiązującego na ten dzień. Aktywa i pasywa niepieniężne
wyceniane w wartości godziwej i denominowane w walutach obcych wycenia się według kursu
obowiązującego w dniu ustalenia wartości godziwej. Zyski i straty wynikłe z przeliczenia walut
są odnoszone bezpośrednio w rachunek zysków i strat, za wyjątkiem przypadków, gdy powstały
one wskutek wyceny aktywów i pasywów niepieniężnych, w przypadku których zmiany wartości
godziwej odnosi się bezpośrednio na kapitał.
2.7 Koszt odsetek
Wszelkie koszty finansowania zewnętrznego nie związane z wytworzeniem składników majątku
są odnoszone bezpośrednio w rachunek zysków i strat w okresie, w którym zostały poniesione.
2.8 Dotacje państwowe
Nie występują.
2.9 Zysk na działalności gospodarczej
Zysk na działalności operacyjnej kalkulowany jest przed uwzględnieniem kosztów i przychodów
finansowych.
2.10
Koszty przyszłych świadczeń emerytalnych
Jednostka nie tworzy programów emerytalnych.
2.11
Podatki
Na obowiązkowe obciążenia wyniku składają się: podatek bieżący (CIT) oraz podatek
odroczony.
Bieżące obciążenie podatkowe jest obliczane na podstawie wyniku podatkowego (podstawy
opodatkowania) danego roku obrotowego. Zysk (strata) podatkowa różni się od księgowego
zysku (straty) netto w związku z wyłączeniem przychodów podlegających opodatkowaniu i
kosztów stanowiących koszty uzyskania przychodów w latach następnych oraz pozycji kosztów i
przychodów, które nigdy nie będą podlegały opodatkowaniu. Obciążenia podatkowe są
wyliczane w oparciu o stawki podatkowe obowiązujące w danym roku obrotowym.
2.12
Rzeczowe aktywa trwałe
Grunty i budynki użytkowane dla celów administracyjnych wykazywane są w bilansie
w wartości przeszacowanej równej kwocie uzyskanej z wyceny składnika aktywów do jego
wartości godziwej.
Zwiększenie wartości wynikające z przeszacowania gruntu i budynku ujmowane jest w pozycji
kapitału rezerwowego z aktualizacji wyceny, za wyjątkiem sytuacji, gdy podwyższenie wartości
odwraca wcześniejszy odpis rozpoznany w rachunku zysków i strat (w takim przypadku
podniesienie wartości ujmowane jest również w rachunku zysków i strat, ale do wysokości
wcześniejszego odpisu). Zwiększenie wartości wynikające z przeszacowania ujmowane jest w
pozycji kapitału rezerwowego z aktualizacji wyceny, za wyjątkiem sytuacji, gdy podwyższenie
wartości odwraca wcześniejszy odpis rozpoznany w rachunku zysków i strat (w takim przypadku
podniesienie wartości ujmowane jest również w rachunku zysków i strat, ale do wysokości
wcześniejszego odpisu). Obniżenie wartości wynikające z przeszacowania ujmowane jest jako
4
SA-SQ 3/2008
CENTRUM LEASINGU I FINANSÓW CLiF S.A.
koszt w wysokości przewyższającej kwotę wcześniejszej wyceny tego składnika aktywów ujętą
w pozycji kapitału rezerwowego z aktualizacji wyceny.
Amortyzacja przeszacowanego budynku ujmowana jest w rachunku zysków i strat.
Środki trwałe w budowie nie występują.
Amortyzację wylicza się dla wszystkich środków trwałych, z pominięciem gruntów oraz środków
trwałych w budowie, przez oszacowany okres ekonomicznej przydatności tych środków,
używając metody liniowej dla potrzeb ustawy o rachunkowości, przy zastosowaniu
następujących rocznych stawek amortyzacji:
Budynki i budowle
4%
Maszyny i urządzenia, środki transportu
oraz pozostałe
10% - 30%
Dla potrzeb ustalenia podatku dochodowego od osób prawnych jednostka wobec przedmiotów
leasingu stosuje amortyzację degresywną natomiast wobec środków trwałych własnych metodę
liniową.
Aktywa utrzymywane na podstawie umowy leasingu finansowego nie występują.
Zyski lub straty wynikłe ze sprzedaży/likwidacji lub zaprzestania użytkowania środków trwałych
są określane jako różnica pomiędzy przychodami ze sprzedaży a wartością netto tych środków
trwałych i są ujmowane w rachunku zysków i strat.
2.13
Nieruchomości inwestycyjne
Nie występują.
2.14
Wartości niematerialne wytworzone we własnym zakresie - Koszty badań i prac rozwojowych
Nie występują.
2.15
Patenty i znaki towarowe
Nie występują.
2.16
Utrata wartości
Okresowo jednostka dokonuje przeglądu wartości netto składników majątku trwałego w celu
stwierdzenia, czy nie występują przesłanki wskazujące na możliwość utraty ich wartości.
W przypadku, gdy stwierdzono istnienie takich przesłanek, szacowana jest wartość odzyskiwalna
danego składnika aktywów, w celu ustalenia potencjalnego odpisu z tego tytułu. W sytuacji, gdy
składnik aktywów nie generuje przepływów pieniężnych, które są w znacznym stopniu
niezależnymi od przepływów generowanych przez inne aktywa, analizę przeprowadza się dla
grupy aktywów generujących przepływy pieniężne, do której należy dany składnik aktywów.
Wartość odzyskiwalna ustalana jest jako kwota wyższa z dwóch wartości: wartość godziwa
pomniejszona o koszty sprzedaży lub wartość użytkowa. Ta ostatnia wartość odpowiada wartości
bieżącej szacunku przyszłych przepływów pieniężnych zdyskontowanych przy użyciu stopy
dyskonta uwzględniającej aktualną rynkową wartość pieniądza w czasie oraz ryzyko specyficzne
dla danego aktywa.
Jeżeli wartość odzyskiwalna jest niższa od wartości księgowej netto składnika aktywów (lub
grupy aktywów), wartość księgowa jest pomniejszana do wartości odzyskiwalnej. Strata z tytułu
utraty wartości jest ujmowana jako koszt w okresie, w którym wystąpiła, za wyjątkiem sytuacji
5
SA-SQ 3/2008
CENTRUM LEASINGU I FINANSÓW CLiF S.A.
gdy składnik aktywów ujmowany był w wartości przeszacowanej (wówczas utrata wartości
traktowana jest jako obniżenie wcześniejszego przeszacowania).
W momencie, gdy utrata wartości ulega następnie odwróceniu, wartość netto składnika aktywów
(lub grupy aktywów) zwiększana jest do nowej wyszacowanej wartości odzyskiwalnej, nie
wyższej jednak od wartości netto tego składnika aktywów jaka byłaby ustalona, gdyby utrata
wartości nie została rozpoznana w poprzednich latach. Odwrócenie utraty wartości ujmowane
jest w przychodach, o ile składnik aktywów nie podlegał wcześniej przeszacowaniu - w takim
przypadku, odwrócenie utraty wartości odnoszone jest na kapitał z aktualizacji wyceny.
2.17
Zapasy
Nie występują.
2.18
Instrumenty finansowe
Nie występują.
2.19
Należności z tytułu dostaw i usług
Należności z tytułu dostaw i usług nie są instrumentem generującym odsetki i wyceniane są
w księgach w wartości nominalnej skorygowanej o odpowiednie odpisy aktualizujące wartość
należności wątpliwych.
2.20
Inwestycje w papiery wartościowe
Nie występują.
2.21
Zobowiązania finansowe oraz instrumenty kapitałowe
Zobowiązania finansowe oraz instrumenty kapitałowe są klasyfikowane w zależności od ich
treści ekonomicznej wynikającej z zawartych umów. Instrument kapitałowy to umowa dająca
prawo do udziału w aktywach jednostki pomniejszonych o wszystkie zobowiązania.
2.22
Kredyty bankowe
Nie występują.
2.23
Zamienne instrumenty dłużne
Nie występują.
2.24
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług nie są instrumentem odsetkowym i wykazywane są
w bilansie w wartości nominalnej.
2.25
Instrumenty kapitałowe
Nie występują.
2.26
Instrumenty pochodne i rachunkowość zabezpieczeń
Nie występują.
2.27
Rezerwy
Rezerwy obejmują rezerwy na sporne zobowiązania jednostki wobec banków z tytułu kredytów i
Umów przelewu wierzytelności, pomniejszone o „potrącenia” dokonane przez banki z
6
SA-SQ 3/2008
CENTRUM LEASINGU I FINANSÓW CLiF S.A.
rachunków bankowych CLiF S.A. Rezerwy obejmują również zobowiązania z tytułu
wyemitowanych dłużnych papierów wartościowych wobec inwestorów, którzy nie porozumieli
się ze spółką w sprawie ich wykupu. Terminy zapadalności zobowiązań z tych papierów
nastąpiły wcześniej niż trzy lata temu.
2.28
Płatności instrumentami kapitałowymi
Nie występują programy płatności instrumentami kapitałowymi.
3. Pozostałe informacje
3.1 Dane dotyczące segmentów i struktury geograficznej działalności
Segmenty działalności Grupy Kapitałowej:
− Centrum Leasingu i Finansów CLiF S.A. – sprzedaż usług
− CLiF Ubezpieczenia Sp.z o.o. – pośrednictwo ubezpieczeniowe i finansowe
Segmenty branżowe Grupy Kapitałowej:
− Centrum Leasingu i Finansów CLiF S.A. – leasing, windykacja, odzyskiwanie
długów
− CLiF Ubezpieczenia Sp.z o.o. – ubezpieczenia komunikacyjne i majątkowe.
Podział według segmentów branżowych stanowi podział podstawowy.
Grupa Kapitałowa prowadzi działalność tylko na terenie Polski.
W okresie sprawozdawczym spółka dominująca zajmowała się odzyskiwaniem długów własnych
ograniczając działalność leasingową do kończenia umów zawartych w latach poprzednich.
Podpisy osób reprezentujących Spółkę
………………………………………………
Dariusz Baran – Prezes Zarządu
………………………………………………
Beata Kulewska – Wiceprezes Zarządu
7
Download