Zapytanie ofertowe forma wtryskowa - ustnik

advertisement
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu
państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013
Kowary, dnia 16.07.2014 roku
………………………………….
Pieczęć Zamawiającego
ZAPYTANIE OFERTOWE
Dotyczy:
zakupu formy wtryskowej – ustnik 1 szt.
ZAMAWIAJĄCY:
Inoris Medical Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Adres:
ul. Zamkowa 9
REGON: 020505977
Telefon: (075) 7613 484
58-530 Kowary
NIP: 611-262-15-32
Fax. (075) 7613 484
w związku z realizacją projektu „Wdrożenie do produkcji ustnika do echokardiografii
przezprzełykowej z możliwością zamocowania rurki intubacyjnej” współfinansowanego z
Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013,
Priorytet 1 Wzrost konkurencyjności dolnośląskich przedsiębiorstw „Przedsiębiorstwa i
Innowacyjność”,
Działanie 1.1. Inwestycje dla przedsiębiorstw,
Schemat 1.1.A2 Dotacje inwestycyjne dla MŚP wspierające innowacyjność produktową i
procesową na poziomie przedsiębiorstwa (z wyłączeniem projektów z zakresu turystyki)
zaprasza do składania ofert na wykonanie formy wtryskowej – ustnik (1 szt)
I. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1. MINIMALNE WYMAGANIA:
- wymiary formy: 246x196x260 mm
- konstrukcja formy dwugniazdowa
- na min. 1 000 000 cykli
- forma z wkładkami hartowanymi do 46/50 HRC
- wypychacze pokryte antyścierającą powłoką
- powierzchnia formująca detalu VDI 30
- pierścień centrujący 100 mm
2. WYTYCZNE BUDOWY FORMY WTRYSKOWEJ:
Wytyczne budowy formy wtryskowej znajdują się w załączniku nr 1.
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu
państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu
państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013
II. MIEJSCE I TERMIN RELIZACJI ZAMÓWIENIA
Miejsce realizacji zamówienia: INORIS MEDICAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, ul. Zamkowa 9, 58-530 Kowary
Termin realizacji zamówienia: od dnia podpisania umowy do 30 września 2014
III. SPOSÓB OBLICZANIA CENY
Oferowana cena powinna zawierać wszelkie koszty związane z realizacją zamówienia, w tym
koszty dostawy/transportu, uruchomienia.
Ceny należy podawać w PLN w rozbiciu na: cenę brutto, netto oraz podatek VAT (kwota oraz
stawka podatku).
IV. ZAWARTOŚĆ OFERTY
Oferta powinna zawierać co najmniej:
1. Cenę przedmiotu zamówienia
2. Opis/parametry przedmiotu zamówienia
3. Termin realizacji zamówienia (dostawy)
4. Okres gwarancji
5. Trwałość w cyklach
6. Termin ważności oferty
V. KRYTERIA OCENY OFERT
Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o kryteria:
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu
państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013
Lp. Nazwa Waga kryterium – ilość punktów
1.
Cena
80%
2.
Trwałość
20%
Razem:
100%
Zamawiający wybierze ofertę, która uzyska największą ilość punktów zgodnie ze wzorem:
Pi = Pi (C ) + Pi (T )
Zasady oceny kryterium „Cena” (C).
W przypadku kryterium „Cena” oferta otrzyma zaokrągloną do dwóch miejsc po przecinku
liczbę punktów wynikającą z działania:
C
Pi (C ) = min × Max(C )
Ci
Pi(C)
Liczba punktów, jakie otrzyma oferta „i” za kryterium „Cena”,
Cmin
Najniższa cena spośród wszystkich ważnych i nieodrzuconych ofert,
Ci
Cena oferty „i”,
Max(C) Maksymalna liczba punktów, jakie może otrzymać oferta za kryterium „Cena”.
Zasady oceny kryterium „Trwałość” (T).
W przypadku kryterium „Trwałość” oferta otrzyma zaokrągloną do dwóch miejsc po przecinku
liczbę punktów wynikającą z działania:
T
Pi (T ) = i × Max(T )
Tmax
Pi(T)
Liczba punktów, jakie otrzyma oferta „i” za kryterium „Trwałość”,
Tmax
Najdłuższy okres trwałości spośród wszystkich ważnych i nieodrzuconych ofert
(cykli),
Ti
Trwałość oferty „i”,
Max(T) Maksymalna liczba punktów, jakie może otrzymać oferta za kryterium „Trwałość”.
Zamawiający wybierze najkorzystniejszą ofertę, która uzyska najwyższą ilość punktów w
oparciu o ustalone wyżej kryteria i podpisze umowę z wybranym wykonawcą.
VI. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY
Ceny należy podawać w PLN w rozbiciu na: cenę brutto, netto oraz podatek VAT (kwota oraz
stawka podatku).
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu
państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013
Forma pisemna:
Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, w formie pisemnej, na maszynie,
komputerze, nieścieralnym atramentem oraz umieszczona w zabezpieczonej kopercie.
Ofertę można składać osobiście lub przesłać pocztą za potwierdzeniem odbioru na adres
Zamawiającego. W takim przypadku za termin złożenia oferty uznaje się datę i godzinę
potwierdzenia odbioru przesyłki przez Zamawiającego.
W przypadku nieprawidłowego zaadresowania lub zamknięcie koperty Zamawiający nie bierze
odpowiedzialności za złe skierowanie przesyłki.
Forma elektroniczna:
Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, w jednym pliku z rozszerzeniem: pdf., doc.
Do oferty należy dołączyć oświadczenie stanowiące załącznik nr 2 do zapytania ofertowego.
VII. MIEJSCE, SPOSÓB I TERMIN SKŁADANIA OFERTY
a)
b)
c)
d)
osobiście: INORIS MEDICAL SP. Z O.O. ul. Zamkowa 9, 58-530 Kowary
pocztą: INORIS MEDICAL SP. Z O.O., ul. Zamkowa 9, 58-530 Kowary
mailem na adres: [email protected]
faksem: 75 7613 484
Termin składania ofert: do 25 lipca 2014 roku do godz. 12.00 (decyduje data i godzina
wpływu do spółki).
VIII. ROZSTRZYGNIĘCIE, WYBÓR OFERTY
Rozstrzygnięcie procesu wyboru oferty odbędzie się w terminie do 3 dni od daty zakończenia
terminu składania ofert. Wyniki rozstrzygnięcia wyboru oferty zostaną przekazane do
wiadomości wszystkim oferentom drogą mailową w terminie do 5 dni od daty zakończenia
terminu składania ofert. Wyniki zostaną opublikowane również na stronie internetowej
zamawiającego: www.inoris.pl
IX. SPOSÓB UDZIELANIA INFORMACJI I WYJAŚNIEŃ
Szczegółowych informacji na temat przedmiotu zamówienia udziela Joanna Lenart,
e-mail: [email protected], tel. 663 977 556
X. WZÓR UMOWY stanowi załącznik nr 3 do zapytania ofertowego.
Zamawiający:
Download