zaliczenie_II - Dokumenty - LeniuMiles

advertisement
zaliczenie_II.doc
(1659 KB) Pobierz
Wykład 3
1.
Wymień etapy oddychania tlenowego.
W oddychaniu tlenowym można wyróżnić 4 główne etapy :
1 – glikoliza,
2 – tworzenie acetylo-CoA z pirogronianu,
3 – cykl kwasu cytrynowego (cykl Krebsa),
4 – system transportu elektronów i chemiosmoza
2.
Podaj definicję glikolizy.
Jest to łańcuch reakcji przekształcających glukozę w pirogronian z jednoczesnym wytwarzaniem ATP
(jest on podobny we wszystkich organizmach i wszystkich rodzajach komórek).
C6H12O6 + 2 NAD+ + 2 ADP
2 C3H3O3 + 2 NADH + 2 H+ + 2 H2O + 2 ATP
W organizmach tlenowych glikoliza jest etapem wstępnym cyklu kwasu cytrynowego (cyklu Krebsa) i łańcucha
transportu elektronów, uwalniających większość energii zawartej w komórce.
3.
Wymień dwa cukry trójwęglowe powstające z fruktozo-6-fosforanu. Który z nich ulega dalszym
przemianom w glikolizie.
pirogronian
4. Podaj def. glukoneogenezy.
wytwarzanie glukozy i glikogenu z niecukrowych substancji; zachodzi w wątrobie, regulowana przez hormony
nadnerczy
5.
Jakie
są
losy
powstałego
w
procesie
glikolizy
pirogronianu.
Pirogronian może być przekształcony w etanol. (fermentacja alkoholowa – przeprowadzana przez drożdże
i inne mikroorganizmy w warunkach beztlenowych).
2. Pirogronian może być przekształcony w mleczan. (w warunkach tlenowych w wielu mikroorganizmach
oraz w komórkach organizmów wyższych w przypadku niedoboru tlenu np. w aktywnie kurczącym się
mięśniu).
3. Pirogronian może służyć jako punkt wejścia do reakcji cyklu kwasu cytrynowego (cyklu Krebsa i łańcucha
transportu elektronów).
1.
6.
W jaki sposób powstaje acetylo-CoA (wzór)?
Pirogronian, końcowy produkt glikolizy przechodzi do mitochondrium, gdzie ulega dekarboksylacji
oksydacyjnej. Najpierw następuje odłączenie dwutlenku węgla, następnie dwuwęglowy fragment jest utleniany,
a uwolnione wodory są przekazywane na NAD+. Ostatecznie utleniony dwuwęglowy fragment, czyli grupa
acetylowa przyłącza się do koenzymu A. Acetylo-CoA powstaje nie tylko z kwasu pirogronowego wytwarzanego
podczas glikolizy, ale także jest produktem b-oksydacji kwasów tłuszczowych oraz reakcji rozkładu niektórych
aminokwasów.
7.
Wymień związki powstające w cyklu Krebsa. W jakich dalszych przemianach one uczestniczą?
8. W jaki sposób odbywa się transport elektronów?
Zgodnie z modelem chemiosmotycznym (a i b), łańcuch transportu elektronów, działa jak pompa protonowa.
Akceptory elektronów (c), znajdujące się w błonie mitochondrium, zgrupowane są w trzy główne kompleksy. W
pierwszym kompleksie umiejscowiony jest FMN, który utlenia NADH. Drugi kompleks to kompleks cytochromów i
innych dodatkowych akceptorów elektronów. Trzeci kompleks zawiera cytochromy a, koenzym Q i cytochrom c,
które są ruchomymi przenośnikami przenoszącymi elektrony między kompleksami. Błona wewnętrzna zapobiega
dyfuzji zwrotnej. Mogą one przenikać jedynie przez specjalne kanały w syntetazie ATP. Przepływ elektronów przez
syntetazę ATP powoduje syntezę ATP.
Wymień kompleksy (jakie związki tworzą poszczególne kompleksy), które uczestniczą w przenoszeniu
elektronów?
W pierwszym kompleksie umiejscowiony jest FMN, który utlenia NADH. Drugi kompleks to kompleks
cytochromów i innych dodatkowych akceptorów elektronów. Trzeci kompleks zawiera cytochromy a, koenzym Q i
cytochrom c, które są ruchomymi przenośnikami przenoszącymi elektrony między kompleksami.
9.
10. Rola syntetazy ATP.
Elektrony mogą przenikać jedynie przez specjalne kanały w syntetazie ATP. Przepływ elektronów przez
syntetazę ATP powoduje syntezę ATP.
11. Zysk energetyczny z utlenienia 1 cz. glukozy w łańcuchu oddechowym.
Zysk energetyczny z całkowitego utlenienia
1 cząsteczki glukozy wynosi 36 cząsteczek ATP
12. Podaj def. następujących procesów: glikogeneza, glikogenoliza,
glikogeneza - proces syntezy glikogenu, cukrowego materiału zapasowego, odbywający się w komórce,
polegający na kondensacji cząsteczek glukozy
glikogenoliza - proces uwalniania glukozy do krwi polegający na uzyskiwaniu jej z rozkładu zgromadzonego w
wątrobie glikogenu, zachodzący przy niskim stężeniu cukru we krwi, uruchamiany przez hormon o nazwie
glukagon
Wykład 4
W jakich organizmach zachodzi fotosynteza? Podaj def. fotosyntezy i równanie ogólne.
Fotosynteza zachodzi w roślinach zielonych, glonach,
sinicach, bakteriach fotosyntetyzujących.
Jej zadaniem jest przechwytywanie energii słonecznej i wykorzystanie jej do napędzania syntezy
węglowodanów z CO2 i wody.
1.
•
6CO2+12H2O światło C6H12O6+6O2+6H2O
2. Wymień fazy fotosyntezy, jakie jest ich zadanie.
Ta reakcja fotosyntezy zachodzi w dwóch oddzielnych fazach:
•
reakcje świetlne wykorzystują energię słoneczną do syntezy NADPH i ATP
reakcje niezależne od światła zużywają NADPH i ATP do syntezy węglowodanów z CO2 i
wody.
3. W jakich organellach komórkowych zachodzi fotosynteza – opisz je.
W komórkach eukariotycznych proces fotosyntezy zachodzi w wyspecjalizowanych organellach –
chloroplastach.
Chloroplast – otoczone podwójną błoną białkowo-lipidową organellum komórkowe występujące u roślin i
glonów eukariotycznych). Są rodzajem plastydów. Zawierają zielone barwniki chlorofile pochłaniające energię
światła słonecznego potrzebną do fotosyntezy. W nich zachodzi przemiana dwutlenku węgla oraz wody z
wykorzystaniem energii świetlnej w glukozę oraz tlen.
4. W jaki sposób fotosystem wychwytuje energię świetlną?
Fotony wzbudzają liczne cząsteczki chlorofilu znajdującego się w fotosystemie, a energia wzbudzenia zostaje
przeniesiona do cząsteczki chlorofilu umieszczonej w centrum reakcji.
Opisz cykliczną i niecykliczną fosforylację fotosyntetyczną.
Cykliczna fosforylacja fotosyntetyczna
Z chwilą, gdy cząsteczki barwnika w fotosystemie I pochłoną światło, energia zostanie przeniesiona do P700 –
szczególna forma chlorofilu a. P700 przekazuje swoje wybite elektrony pierwszemu akceptorowi elektronów.
Elektrony są przenoszone za pośrednictwem akceptorów elektronów z powrotem na chlorofil a znajdujący się w
centrum reakcji. W miarę przesuwania się elektronów wzdłuż łańcucha transportu uwalnia się energia, która
zostaje wykorzystana do syntezy ATP. W procesie tym bierze udział tylko fotosystem I – nie dochodzi do
fotolizy wody, nie uwalnia się tlen i nie tworzy się NADPH.
Niecykliczna fosforylacja fotosyntetyczna
Fotosystem II, pochłaniając fotony przechodzi w stan wzbudzenia,
a elektrony są przenoszone wzdłuż akceptorów elektronów i zostają przekazane fotosystemowi I, a ostatecznie
NADP+. Fotosystem II warunkuje rozkład wody i uwalnianie tlenu cząsteczkowego
5.
6.
Wymień kolejne związki powstające w cyklu Calvina.
7. Porównanie oddychania tlenowego i fotosyntezy.
Fotosynteza
Oddychanie tlenowe
6CO2+12H2O
światło
C6H12O6+6O2+6H2O
C6H12O6+6O2+6H2O
Substancje wyjściowe :
CO2 i H2O
Produkty końcowe:
C6H12O6 i O2 i H2O
Miejsce:
Organelle:
Synteza ATP :
komórki zawierające chlorofil
w chloroplastach
fosforylacja fotosyntetyczna
Związek przenoszący wodór: NADP NADPH
Kierunek przepływu energii w komórce: energia
świetlna chlorofil NADPH/ATP cząsteczki
cukru
Kierunek przepływu atomów wodoru:
atomy wodoru z wody
NADP
cukier
6CO2+12H2O+ATP
C6H12O6 i O2 i H2O
CO2 i H2O i ATP (energia)
w każdej komórce w każdym oganizmie
cytozol (glikoliza) i mitochondrium
fosforylacja substratowa lub oksydacyjna
NAD
NADH
energia cząsteczek substancji pokarmowych
(cukier)
NADH/ATP
energia na pracę w komórce
atomy wodoru z cząsteczek substancji
pokarmowych (cukier)
NADH
wodę)
O2
(tworzący
8. Jak działa pompa protonowa.
Pompy protonowe - integralne białka błonowe, zdolne do transportu protonów (jonów wodorkowych H ) przez
błony biologiczne przeciwnie do ich gradientu stężenia. Proces transportu jest procesem wymagającym energii.
+
9.
Wzory sumaryczne wskazanych kwasów tłuszczowych.
Kwas
tłuszczowy
Wzór uproszczony
Wzór sumaryczny
Liczba
wiązań
podwójnych
C15H31COOH
C17H35COOH
brak
brak
C17H33COOH
C17H31COOH
C17H29COOH
1
2
3
Kwasy tłuszczowe nasycone
Palmitynowy
Stearynowy
CH3(CH2)14 COOH
CH3(CH2)16 COOH
Kwasy tłuszczowe nienasycone
Oleinowy
Linolowy
Linolenowy
CH3(CH2)7CH=CH(CH2)7COOH
CH3(CH2)4
(CH=CHCH2)2
(CH2)6COOH
CH3CH2
(CH=CHCH2)3
(CH2)6COOH
...
Plik z chomika:
LeniuMiles
Inne pliki z tego folderu:

OchronaWłasnościOsobistej.rar (8673 KB)
 histologia notatki.rar (4781 KB)
 Wyklad_5_skrot.ppt (1621 KB)
 zaliczenie_II.doc (1659 KB)
 kos_semII_29-30.05.2010.doc (75 KB)
Inne foldery tego chomika:


Zgłoś jeśli naruszono regulamin





Strona główna
Aktualności
Kontakt
Dział Pomocy
Opinie


Regulamin serwisu
Polityka prywatności
Copyright © 2012 Chomikuj.pl
Galeria
Prywatne
Download