wymienia właściwości oraz podobieństwa i różnice między światłem

advertisement
Opracowała Aldona Kotlenga
Energia
– od Słońca do żarówki
Uczeń:
1) wymienia właściwości oraz podobieństwa i różnice między
światłem płomienia, żarówki, lasera;
2) omawia sposoby uzyskiwania oświetlenia dawniej
i obecnie oraz charakteryzuje stosowane do tego związki chemiczne;
3) wyjaśnia związek pomiędzy budową ATP a jego funkcją
jako przenośnika użytecznej biologicznie energii chemicznej;
4) omawia przebieg i ocenia znaczenie biologiczne fotosyntezy;
5) omawia przepływ energii przez ekosystemy wodne i lądowe;
6) wyjaśnia funkcjonowanie oaz hydrotermalnych;
7) przedstawia na podstawie informacji z różnych źródeł,
jakie jest współczesne wykorzystanie energetyki słonecznej dla potrzeb
gospodarki i jakie są perspektywy rozwoju energetyki słonecznej.
Co mnie napędza?
Paliwem komórek jest ATP
CO2 +
H2O
glukoza w ATP
Paliwem komórek jest ATP
glukoza
ATP
Jak zbudowane jest ATP?
adenina – zasada azotowa
adenozynotrifosforan
trzy reszty kwasu fosforowego
cukier 5C - ryboza
2 x 30,5 kJ energii
dwa wiązania
wysokoenergetyczne
Istota fotosyntezy
Etapy fotosyntezy
O2
I. faza jasna w granach
Istota: przekształcenie energii
świetlnej w energię chemiczną,
czyli wytworzenie
siły asymilacyjnej
w postaci ATP i NADPH2
II. faza ciemna w stromie
chloroplast
Istota: wykorzystanie
siły asymilacyjnej
(ATP i NADPH2)
do przyswojenia CO2
i produkcji cukru
Jakie jest znaczenie fotosyntezy?
O2
materia
organiczna
producent
konsumenci
Przekształcenie energii glukozy
w energię ATP następuje w procesie
oddychania wewnątrzkomórkowego
Sposoby oddychania
beztlenowe
fermentacja
alkoholowa
fermentacja
mlekowa
tlenowe
wymaga
wymiany gazowej
Życie naszej planety warunkuje słońce
Energia przepływa przez ekosystem
DESTRUENCI
KONSUMENCI II RZĘDU
KONSUMENCI I RZĘDU
PRODUCENCI
STRATY ENRGII
KONSUMENCI III RZĘDU
Piramida biomasy ekosystemu trawiastego
Wyjaśnij,
dlaczego
przepływ energii
między różnymi
poziomami
troficznymi wiąże
się zawsze z jej
stratami.
Czym odżywiają się organizmy
w strefie afotycznej mórz i oceanów?
„deszczem
trupów”
500 At
0oC
Doliny i oazy ryftowe
Gigantyczne
pęknięcia, które
opasują kulę
ziemską na dnie
oceanów. Wypływa
z nich gorąca lawa.
Woda ma tam
temperaturę 300 oC
i przesycona jest
siarczkami,
metanem i
amoniakiem.
W oazach ryftowych żyją organizmy samożywne!
W oazach
hydrotermalnych
(ryftowych) nie ma
roślin, ale są
chemosyntetyczne
bakterie, np.
siarkowe.
Oazy ryftowe
robaki ryftowe nie mają
gęby, ponieważ żyją
w symbiozie
z bakteriami
siarkowymi,
które są samożywne
wyrostki skrzelowe
robaków obgryzają
kraby i ryby
Źródła
•
•
•
•
http://www.meeritu.isu.pl
http://archiwum.wiz.pl/2001/01124000.asp
http://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Plik:Oddychanie_kom%C3%B3rkowe.s
vg&filetimestamp=20061026122525
http://www.wiw.pl/Biologia/Ekologia/ZiemiaZycie/Esej.asp?base=r&cp=3&ce=0
Download