Odpowiedzi do zadań 3b „Metabolizm” - KURSAR

advertisement
Odpowiedzi do zadań 3b
„Metabolizm”
Zadanie 35
Za określenie rodzaju reakcji – 1 pkt.
Za określenie rodzaju energii – 1 pkt.
Przykład odpowiedzi:
Rodzaj reakcji – X – fotosynteza, Y – oddychanie.
Rodzaj energii –warunkującej zapoczątkowanie reakcji X – energia świetlna; powstającej w wyniku
reakcji Y – energia chemiczna (ATP).
Zadanie 10
Za prawidłowe określenie roli enzymu – 1 pkt.
Przykład odpowiedzi:
Enzym katalizuje / ułatwia / przyspiesza przekształcenie substratu w produkt.
Za wskazanie trafnej właściwości – 1 pkt.
Przykłady odpowiedzi:
− Enzym po reakcji wraca do postaci aktywnej / nie zużywa się.
− Enzym wykazuje powinowactwo wobec substratu.
Zadanie 3
Przykład uzasadnienia: odwodnienie obniża intensywność procesów metabolicznych zarodka.
(uniemożliwia aktywność układów enzymatycznych odpowiedzialnych za metabolizm).
Zadanie 43
Za wskazanie źródeł wodoru – 1 pkt
- Źródłem wodoru w procesie fotosyntezy roślin zielonych jest woda, a w procesie
fotosyntezy
purpurowych bakterii siarkowych – siarkowodór.
Za poprawne wyjaśnienie – 1 pkt
Przykłady odpowiedzi:
- Różnica źródeł wynika z tego, że fotosynteza roślin zielonych zachodzi w warunkach
tlenowych, a
wymienione bakterie są beztlenowcami - w ich otoczeniu jest dostępny H2S.
- Organizmy te żyją w różnych środowiskach ( tlenowe , beztlenowe).
Zadanie 13
Za poprawne wyjaśnienie – 1 pkt.
Przykład odpowiedzi:
ATP i NADPH / siła asymilacyjna / nośniki energii – uzyskana w fazie jasnej / zależnej od
światła fotosyntezy, zostaje wykorzystana w fazie ciemnej / niezależnej od światła
fotosyntezy do redukcji związanego CO2 i powstania związków organicznych / do reakcji
wiązania węgla w stromie.
Zadanie 35
Błędne zdanie 4.
Przykład uzasadnienia: Produktem fazy świetlnej, wykorzystywanym do redukcji dwutlenku
węgla jest NADPH2.
Zadanie 8
Za prawidłową kolejność sformułowań – 1 pkt.
Poprawna odpowiedź: D, C, A, B - 1 pkt.
Zadanie 10
Za każdą z dwóch prawidłowo podaną nazwę związku - po 1 pkt.
Przykład odpowiedzi: X - acetylo-CoA (1 pkt), Y – NADH2 (1 pkt).
Zadanie 31
Za podanie nazwy - fosforylacja substratowa – 1 pkt
Zadanie 32
a) Za ustalenie miejsc zachodzenia wymienionych procesów – 1 pkt
- Chloroplast – procesy anaboliczne, mitochondrium – procesy kataboliczne.
b) Za poprawne wyjaśnienie – 1 pkt
Przykład wyjaśnienia:
- Chloroplasty i mitochondria zaopatrują komórkę w metabolity i/lub ATP.
- Produkty jednego z organelli są substratami drugiego / samowystarczalność energetyczna
komórki.
Zadanie 29
a) Enzymy mogą być aktywne w temperaturze nawet nieco poniżej 0oC, gdyż
cytoplazma w tej temperaturze jeszcze nie zamarza (1 pkt).
b) Tempo reakcji chemicznych wzrasta ze wzrostem temperatury i zależność ta dotyczy
również reakcji enzymatycznych w temperaturach poniżej 40oC (1 pkt). Powyżej
temperatury 40oC aktywność gwałtownie maleje ponieważ enzymy są katalizatorami
białkowymi, wrażliwymi na denaturację termiczną, do której dochodzi w temperaturze
powyżej 40oC (1 pkt).
Download