Wymagania na sprawdzian `Metabolizm`

advertisement
UCZEŃ:
METABOLIZM
Wymagania na sprawdzian
• zna i rozumie pojęcia: metabolizm, anabolizm i katabolizm, reakcja endoergiczna,
reakcja egzoergiczna, apoenzym, kofaktor, grupa prostetyczna, koenzym, energia
aktywacji, centrum aktywne, fosforylacja, fosforylacja fotosyntetyczna, fosforylacja
substratowa, fosforylacja oksydacyjna, fotoautotrofy, chemoautotrofy, siła
asymilacyjna ;
• wskazuje różnice pomiędzy anabolizmem a katabolizmem i podaje przykłady
procesów;
• opisuje budowę ATP;
• potrafi zapisać reakcje hydrolizy ATP, ADP
• wykazuje rolę ATP w wybranym cyklu metabolicznym;
• podaje przykład lub rozpoznaje na schemacie rodzaje fosforylacji;
• tłumaczy rolę enzymów w metabolizmie komórki;
•opisuje przebieg reakcji katalizowanej przez enzym
• wyjaśnia , na czym polega model indukcyjnego dopasowania substratu i
centrum aktywnego enzymu
• klasyfikuje enzymy na: transferazy, hydrolazy, ligazy, izomerazy i określa
rodzaj przeprowadzanej reakcji przez dany typ enzymu
• wyjaśnia, na czym polega hamowanie( inhibicja): odwtacalne, trwałe,
kompetycyjne, niekompetycyjne (allosteryczne).
• lokalizuje fazę jasną i ciemną na terenie chloroplastu
zapisuje równanie ogólne fotosyntezy
• odczytuje z wykresu maksima absorpcyjne dla barwników fotosyntetycznych
• tłumaczy, na czym polega faza jasna( fosforylacja cykliczna i
niecykliczna) i ciemna fotosyntezy( cykl Celvina karboksylacja, redukcja, regeneracja );
• wyjaśnia rolę chlorofilu, wody, elektronów, NADP, NADPH i
ATP w procesie fotosyntezy
• wymienia dwa składniki chlorofilu ( magnezoporfiryna i fitol)
• określa wpływ czynników endogennych ( ilość aparatów
szparkowych, wielkość blaszki liściowej, grubość kutikuli,
rozmieszczenie chloroplastów) oraz egzogennych ( światło,
temperatura, stężenie dwutlenku węgla, zawartość wody)
• wyjaśnia przebieg chemosyntezy, zapisuje ogólne reakcje
chemosyntezy
• podaje przykłady bakterii i reakcji chemosyntezy przez nie
przeprowadzane ( nitryfikacyjne, siarkowe, żelazowe)
• omawia budowę mitochondrium w powiązaniu z procesem oddychania
komórkowego;
•charakteryzuje, wykorzystując schematy, drogi przemian glukozy: glikoliza,
reakcja pomostowa, cykl Krebsa i łańcuch oddechowy.
• wskazuje na schemacie miejsca zachodzenia: fosforylacji (w tym sucstratowej,
fotosyntetycznej i oksydacyjnej), karboksylacji, dekarboksylacji, redukcji
( przyjęcia elektronów i protonów H+ ), utleniania (oddania elektronów i protonów
H+ )regeneracji, zysku i straty energii
• zna bilans energetyczny oddychania i fermentacji
• opisuje ogólny przebieg fermentacji alkoholowej i mlekowej
• porównuje oddycha nie tlenowe i beztlenowe
• potrafi analizować schematy procesów metabolicznych
Download