Fotosynteza

advertisement
Fotosynteza
Przebieg procesu
 Fotosynteza -
anaboliczny proces biochemiczny
redukcji
dwutlenku węgla wodorem pochodzącym
ze związków nieorganicznych z
wykorzystaniem promieniowania
słonecznego przy udziale barwników
asymilacyjnych i enzymów, prowadzącym do
powstania związków organicznych
Fotosynteza
Oksygeniczna –
Anoksygeniczna–
przeprowadzają ją wszystkie
rośliny zielone oraz sinice i
niektóre protisty. Źródłem
elektronów jest woda.
przeprowadza ją większość
bakterii fotosyntetycznych,
źródłami elektronów są głównie
wodór cząsteczkowy lub
siarkowodór.
6 CO2 + 6 H2O + energia świetlna →
C6H12O6 + 6 O2
6 CO2 + 12 H2S + energia świetlna →
C6H12O6 +12 S + 6 H2O
Ogólne równanie fotosyntezy
2 H2A +CO2 + EŚ → (CH2O) +2 A + H2O
H2A - Dawca wodoru
(CH2O) - cukier
Barwniki fotosyntetyczne
 Chlorofil a, b
 Ksantofile
 Karotenoidy
Budowa chlorofilu
POCHODNA PORFIRYNY
ATOM MAGNEZU
FITOLOWY OGON
Widma absorbcyjne chlorofilu a i b
Fotoukład
Układ antenowy
Centrum reakcji
Pierwotny akceptor
elektronów
Fotoukład
Fotosystem I –
maksimum absorpcji
około 700 nm
Fotosystem II –
Maksimum absorbcji
około 680 nm
 Elektrony w czasie trwania fazy jasnej mogą być transportowane
na 2 sposoby:
Cykliczny transport
elektronów
Niecykliczny
transport
elektronów
Fosforylacja fotosyntetyczna niecykliczna
2H+
PS I
2ē
Łańcuch
przenośników
2ē
NADP+
2ē
2H+
Łańcuch
przenośników
2H+
2ē
PS II
NADPH
2H+
2ē
Fotoliza H2O
O2
ADP+ P
ATP
2H+
2H+
2H+
2H+
2H+
2H+
Podczas fosforylacji niecyklicznej dochodzi do:
 Wytworzenia potencjału redukcyjnego
NADP+ + 2ē + 2H+ → NADPH
 Syntezy ATP
ADP + P → ATP
Fosforylacja fotosyntetyczna cykliczna
2H+
PS I
2ē
2ē
Łańcuch
przenośników
2H+
Podczas fosforylacji cyklicznej dochodzi do:
 Syntezy ATP
ADP + P → ATP
Faza ciemna
fotosyntezy
W tej fazie
redukowany jest CO2 z
wykorzystaniem
powstałego w fazie
jasnej ATP oraz
NADPH
Sześcio węglowa
cząsteczka
C6
PGA
PGAL
Fotosynteza C4
Typ fotosyntezy
występuje u wielu
roślin tropikalnych
Wiązanie CO2 i cykl
Calvina są oddzielone
przestrzennie
Porównanie budowy liścia
u roślin C3 i C4
Download