Faza jasna fotosyntezy - biochemia pomoce - Rainhardt

advertisement
Faza jasna fotosyntezy.doc
(254 KB) Pobierz
Faza jasna fotosyntezy
A. Jest to ciąg reakcji fotochemicznych, których istotą jest powstanie tzw. siły
asymilacyjnej w postaci: ATP oraz NADPH + H+; związki te są niezbędne do przebiegu
fazy ciemnej.
B. Jest zlokalizowana w granach chloroplastów, ponieważ w nich zawarte są barwniki
fotosyntetyczne.
C. Mechanizm tworzenia ATP jest sprzężony z transportem elektronów i protonów
przenoszonych za pośrednictwem specjalnych przenośników; proces powstawania ATP
nosi nazwę fosforylacji fotosyntetycznej.
D. Jeżeli transport elektronów przebiega cyklicznie, a produktem reakcji jest tylko ATP,
mówimy o fosforylacji cyklicznej, natomiast gdy przebiega niecyklicznie, a produktami
reakcji są: ATP, NADPH + H+ oraz O2, mówimy o fosforylacji niecyklicznej.
Fosforylacja niecykliczna występuje znacznie częściej.
E. Przebieg fosforylacji fotosyntetycznej niecyklicznej:
- Fotony światła wzbudzają parę elektronów w cząsteczce chlorofilu centrum reakcji
fotoukładu PS II (P680), elektrony przejmują energię uderzenia fotonów i powstałe w ten
sposób wysokoenergetyczne elektrony są przenoszone na łańcuch przenośników
elektronów (akceptory elektronów).
- Chlorofil ze stanu podstawowego przechodzi w stan wzbudzenia, powstaje w nim
„dziura” po wybitym elektronie.
Rys. Niecykliczna fosforylacja fotosyntetyczna
– Brakujące elektrony w wzbudzonym chlorofilu są zastępowane elektronami
pochodzącymi z cząsteczki wody, która ulega fotolizie zgodnie z równaniem:
2H2O a O2 + 4H+ + 4e– . Reakcja ta wymaga jonów manganu Mn 2+ i jest inicjowana przez
fotosystem PS II. Protony H+ wytworzone w wyniku fotolizy wody są uwalniane do
światła tylakoidu. Tlen uwalniany jest do atmosfery.
- Wysokoenergetyczne elektrony z fotosystemu PS II przechodzą przez łańcuch
transportu elektronów, umiejscowiony w błonie tylakoidu; pierwszym akceptorem jest
plastochinon, następnie cytochromy b i f, ostatnim plastocjanina. Pozbawione energii
elektrony trafiają ostatecznie na chlorofil fotosystemu PS I. Przepływowi elektronów
towarzyszy transport protonów do wnętrza tylakoidu oraz synteza ATP z ADP i Pi przy
udziale enzymu syntazy (syntetaza) ATP. Proces ten to tzw. fosforylacja fotosyntetyczna.
Rys. Syntaza ATP
- Elektrony, które trafiły do fotoukładu PS I (P700), zostają ponownie wzbudzone przez
światło i transportowane przez inny białkowy akceptor elektronów – ferredoksynę.
- Z ferredoksyny elektron przekazywany jest na enzym reduktazę NADP, gdzie zachodzi
redukcja NADP+ do NADPH++ H+ (protony wodorowe pochodzą z cząsteczki wody).
NADPH = fosforan dinukleotydu nikotynamidoadeninowego (forma zredukowana). Do
redukcji NADP+ potrzebne są dwa elektrony.
- Podsumowując, dwa fotony zaabsorbowane przez PS II powodują: utlenienie cząsteczki
wody z utworzeniem O2 i uwolnieniem H+ do światła tylakoidu, wytworzenie NADPH
poprzez redukcję NADP+ oraz przeniesienie H+ do światła tylakoidu przez kompleks
cytochromu b/f. Wytworzony w czasie reakcji gradient protonów po obu stronach błony
tylakoidu powoduje uruchomienie enzymu syntazy ATP, który katalizuje reakcję syntezy
ATP z ADP i Pi w procesie chemiosmozy. Powstałe w wyniku reakcji świetlnej NADPH i
ATP zostają wykorzystane bezpośrednio w fazie ciemnej fotosyntezy.
Rys. Wytwarzanie ATP w procesie chemiosmozy w błonie tylakoidu
F. Przebieg fosforylacji fotosyntetycznej cyklicznej:
– Fotosystem PS I może działać alternatywnie, niezależnie od fotosystemu PS II, i
przenosić protony H+; proces ten nazywamy cyklicznym przepływem elektronów.
– Fosforylacja cykliczna jest najprostszą reakcją zależną od światła; jej cykliczność polega
na tym, że elektrony wybite pierwotnie z P700 powracają w końcu do tego samego
chlorofilu P700.
– Elektrony wzbudzone przez światło są przekazywane z chlorofilu a – centrum reakcji
fotoukładu PS I – na łańcuch transportu elektronów, kolejno: plastochinon, cytochromy
b/f i przez plastocjaninę z powrotem na pierwotnie wzbudzony chlorofil P700 fotosystemu
PS I.
– W tym rodzaju fosforylacji elektrony nie docierają do reduktazy NADP, a więc nie
wytwarza się NADPH tak jak w fosforylacji niecyklicznej. Fosforylacja ta nie może być
podstawą fotosyntezy, ponieważ NADPH jest niezbędny do redukcji CO2 do
węglowodanów.
– Podczas wędrówki elektronów tworzy się gradient protonów i następuje synteza ATP.
– ATP wytwarzany jest przez enzym syntazę ATP dzięki przepływowi protonów ze
światła tylakoidu do stromy chloroplastu w procesie chemiosmozy.
Rys. Cykliczna fosforylacja fotosyntetyczna
Faza ciemna fotosyntezy
– Faza niezależna od światła zachodzi w stromie chloroplastów i polega na przyswajaniu
CO2 do związku organicznego przy udziale ATP i NADPH w procesie cyklicznym bez
bezpośredniego udziału światła. Cykl nazywany jest od nazwiska odkrywcy cyklem
Calvina, dzieli się na trzy fazy: karboksylację, redukcję i regenerację.

Karboksylacja polega na enzymatycznym przyłączeniu CO2 do pięciowęglowego
związku rybulozo-1,5-bisfosforanu; pierwotnie tworzy się przejściowy związek 6węglowy, który rozpada się na 2 cząsteczki 3-węglowego kwasu 3fosfoglicerynowego. Reakcję karboksylacji przeprowadza jeden z najbardziej
rozpowszechnionych w świecie roślin enzymów karboksylaza/oksygenaza
rybulozo-1,5-bisfosforanowa (rubisco). Rośliny, u których produktem
karboksylacji jest trioza – kwas 3-fosfoglicerynowy, noszą nazwę roślin – C3.


Redukcja – podczas tej reakcji wykorzystywane są: ATP i NADPH do
wytworzenia dwóch cząsteczek aldehydu 3-fosfoglicerynowego.
Regeneracja – cząsteczki 3-węglowego aldehydu 3-fosfoglicerynowego są
wykorzystane do tworzenia bardziej złożonych cukrów (przede wszystkim
glukozy) oraz innych związków organicznych; część trioz jest przekształcana z
wykorzystaniem ATP do odtworzenia pierwotnego akceptora CO2, czyli rybulozo1,5-bisfosforanu. Regeneracja zachodzi wieloetapowo z udziałem szeregu
enzymów.
Rys. Główne etapy cyklu Calvina
Jak wynika ze schematu cyklu Calvina, przyłączenie 3 cząsteczek CO2 do 3 cząsteczek
pierwotnego akceptora rybulozo-1,5-bisfosforanu powoduje powstanie 6 cząsteczek cukru
3-węglowego aldehydu 3-fosfoglicerynowego, z tej liczby cząsteczek jedna stanowi zysk
asymilacyjny, natomiast pozostałe 5 wykorzystywane są do odtworzenia pierwotnego
akceptora CO2.
- Powstały w fotosyntezie związek aldehyd 3-fosfoglicerynowy jest jednym z
ważniejszych związków w metabolizmie komórkowym; stanowi substancję wyjściową
do wielu syntez: mono-, oligo- i polisacharydów, aminokwasów, białek, kwasów
tłuszczowych i lipidów. Wszystkie związki organiczne powstałe z wyjściowego aldehydu
3-fosfoglicerynowego nazywamy wtórnymi produktami fotosyntezy.
- Pomiędzy fazą jasną i ciemną fotosyntezy istnieją ścisłe powiązania poprzez ATP i
NADPH; w fazie jasnej następuje synteza tych związków, a w fazie ciemnej zużycie,
dlatego przebiegają one jednocześnie. W przypadku roślin, które mają trudności z
przeprowadzaniem wymiany gazowej w ciągu dnia ze względu na np. wysoką
temperaturę, niską wilgotność powietrza czy brak wody w podłożu, wykształciły się w
toku ewolucji specjalne modyfikacje w mechanizmach fotosyntezy.
Fotosynteza - informacje ogólne
- To podstawowa reakcja anaboliczna, ponieważ warunkuje życie n
a Ziemi. Materia organiczna wytwarzana w procesie fotosyntezy zapewnia życie nie
tylko organizmom potrafiącym przeprowadzać ten proces, ale także wszystkim
heterotrofom.
- Istotą procesu jest przekształcanie energii światła słonecznego na energię
chemiczną niezbędną do przeprowadzenia asymilacji dwutlenku węgla i
ostatecznie zredukowania go do cukrów prostych.
- W fotosyntezie następuje redukcja węgla w CO2, a reduktorem (dawcą atomów
wodoru) jest np. H2S u bakterii zielonych i purpurowych bakterii siarkowych lub H2O u
współczesnych sinic i roślin zielonych.
CO2 + H2S światło, barwniki, enzymy = cukier + S
CO2 +H2O światło, barwniki, enzymy = cukier + O2
- Do przebiegu procesu niezbędne są: światło, odpowiednie barwniki asymilacyjne,
enzymy, dwutlenek węgla, woda, sole mineralne, określona temperatura.
Organelle i barwniki fotosyntetyczne
- Proces fotosyntezy zachodzi u roślin wyższych w chloroplastach, natomiast u
prokariota (sinice i niektóre bakterie) w systemach błon cytoplazmatycznych zwanych
tylakoidami lub chromatoforami.
- Chloroplasty są organellami wysoce wyspecjalizowanymi do przeprowadzenia
procesu fotosyntezy. Na terenie stromy znajdują się błonowe, dyskowate struktury,
zwane tylakoidami, mogące tworzyć stosy – grana. Pojedyncze stosy połączone są ze
sobą rurkami tylakoidów międzygranowych. Barwniki fotosyntetyczne ułożone są w
granach tak, aby mogły zmieniać swoją orientację i wychwytywać jak największą ilość
energii świetlnej.
- Barwniki fotosyntetyczne to przede wszystkim chlorofile: chlorofil a i b, barwniki
pomocnicze: karoteny i ksantfile, a u sinic i glonów: fikoerytryna, fikocjanina oraz
fukoksantyna.
- Chorofil – najważniejszy barwnik fotosyntetyczny, uruchamiający przebieg procesu
fotosyntezy. Jest to złożony związek chemiczny, pochodna porfiryny, cyklicznej
struktury utworzonej przez cztery pierścienie pirolowe i jeden niepirolowy. Pod
względem budowy przypomina hem, będący częścią czerwonego barwnika –
hemoglobiny. Posiada ugrupowanie czterech pierścieni pirolowych (układ porfiryny),
ułożonych wokół centralnie położonego atomu Mg, oraz łańcuch węglowodorowy –
fitol, umożliwiający rozpuszczalność cząsteczki w lipidach i zakotwiczenie cząsteczki
chlorofilu w błonie tylakoidu. Chlorofil absorbuje światło niebieskie i czerwone, a
odbija zielone. Rośliny na ogół wydają się zielone, ponieważ ich liście odbijają
większość padającego na nie światła zielonego. Chlorofil może być wzbudzony
światłem bądź energią przekazaną z innych barwników, które zostały wzbudzone
światłem.
W chloroplastach roślin wyższych funkcjonują dwa układy barwników pochłaniających
energię świetlną, tworzą one tzw. fotosystemy lub fotoukłady: PS I i PS II.
- Barwniki fotosyntetyczne są ułożone w fotoukładach w ten sposób, by energia
świetlna została zogniskowana w punkcie, z którego może być wykorzystana. Energia
zaabsorbowana przez cząsteczki barwników jest przenoszona do jednego z pary
centralnie umiejscowionych chlorofili a poprzez rezonansowy transfer energii:
chlorofile te określane są jako chlorofile centrum reakcji.
- Każde centrum reakcji otoczone jest przez 200–400 cząsteczek barwników, czyli
kompleks antenowy, cała ta struktura stanowi fotoukład. Cząsteczki wszystkich
barwników fotosystemu pełnią funkcję anten energetycznych, czyli anten
wychwytujących energię promienistą.
- W centrum reakcji fotosystemu PS I działają chlorofile a, których maksimum
absorpcji odpowiada fali długości 700 nm (chlorofil P700), oraz karoteny. W centrum
reakcji fotosystemu PS II znajdują się chlorofile a, absorbujące promieniowanie o
długości fali 680 nm (chlorofil P680), oraz chlorofil b i ksantofile.
- W przebiegu fotosyntezy wyróżnia się dwa etapy: fazę zależną od światła – fazę
jasną oraz fazę niezależną od światła – fazę ciemną (ciemnościową). Obie fazy są ze
sobą ściśle powiązane, istnieje równowaga między intensywnością jednej i drugiej.
Fotosynteza u roślin typu C4
Niektóre rośliny lądowe, w szczególności żyjące w środowiskach suchych i gorących –
kserofity, musiały wykształcić przystosowania zmniejszające utratę wody w komórkach
(utrata wody jest nieunikniona podczas fotosyntezy). Odkryto istnienie roślin
przeprowadzających fotosyntezę typu C4 oraz roślin, u których występują szczególne
szlaki fotosyntetyczne, zwane w skrócie CAM – metabolizm roślin kwasowych typu
CAM lub gospodarka kwasowa sukulentów (są to rośliny przystosowane do przeżycia
suszy, np. agawy, kaktusy, grubosze, ananasy, wilczomlecze, lilie, orchidee,
winorośla).
Do roślin typu C4 zaliczamy: trawy (np. kukurydzę, trzcinę cukrową, sorgo),
wilczomlecze, astry, stokrotki, szarłaty i wiele innych.
Rośliny żyjące w środowiskach suchych dzięki szczególnym szlakom metabolicznym
rozwiązały problem swobodnej dyfuzji CO2, bez nadmiernej utraty wody.
Ograniczyły konieczność otwierania aparatów szparkowych w ciągu dnia, gdy
temperatura jest wysoka. Plony roślin uprawnych typu C4 są 2- lub 3-krotnie większe
niż roślin C3; rośliny te szybko rosną i są bardzo ekspansywne.
Rośliny typu C4 mają inną budowę liścia. Miękisz asymilacyjny nie jest zróżnicowany
na palisadowy i gąbczasty, lecz tworzą go komórki różnokształtne, luźno ułożone,
wypełniające przestrzeń między skórką górną i dolną, tzw. mezofil C4 , obok nich
występują szczególnie zbudowane komórki pochwy wokółwiązkowej (otaczają nerwy
liściowe), tzw. pierścień komórek okołowieńcowych. W mezofilu C4 zachodzi
wiązanie i magazynowanie CO2 oraz etap wstępny szlaku fotosyntezy roślin C4,
natomiast w komórkach pochwy okołowiązkowej zachodzi cykl Calvina.
Rys. Porównanie budowy liścia u roślin typu C3 i C4.
Rośliny te dysponują większymi możliwościami asymilacji dwutlenku węgla (stężenie
CO2 wzrasta 10–60-krotnie w porównaniu z roślinami typu C3), posiadają także oprócz
rybulozo-1,5-bisfosforanu drugi akceptor CO2 – fosfoenolopirogronian.
W szlaku C4, zwanym szlakiem Hatcha/Slacka, pierwszym produktem wiązania CO2
jest związek 4-węglowy – kwas szczawiooctowy (dwutlenek węgla przyłącza się do
akceptora – fosfoenolopirogronianu). Szczawiooctan przekształcany jest w jabłczan.
Jabłczan przenika do komórek pochwy okołowiązkowej, gdzie następuje jego
dekarboksylacja i powstaje pirogronian (związek trójwęglowy) i CO2. Dwutlenek węgla
jest wiązany w cyklu Calvina, a pirogronian wraca do komórek mezofilu, gdzie
następuje jego regeneracja do fosfoenolopirogronianu, i ponownie stanowi pierwotny
akceptor dwutlenku węgla.
Szlak CAM występuje głównie u roślin okrytonasiennych (dwuliściennych), ale
również wykryty został u rośliny nagonasiennej – welwitschia – i pewnych paproci.
Rośliny CAM wiążą CO2 nocą (aparaty szparowe mogą być wówczas otwarte),
wbudowują go w kwas jabłkowy przechowywany w wakuolach komórek liścia; w
ciągu dnia, gdy nie ma wymiany gazowej, następuje dekarboksylacja jabłczanu i
uwolnienie dwutlenku węgla. Cykl Calvina może odbywać się przy zamkniętych
aparatach szparkowych.
Podsumowując, szlaki fotosyntetyczne roślin C4 i roślin CAM biochemicznie nie różnią
się między sobą, ale u pierwszych odbywają się w różnych miejscach (mezofil i
pochwa okołowiązkowa), natomiast u roślin CAM przebiegają w różnym czasie (noc i
dzień).
Rys. Fotosynteza u roślin typu C4
Rys. Fotosynteza roślin CAM
Copyright 1996-2009 Grupa Onet.pl SA
Plik z chomika:
Rainhardt
Inne pliki z tego folderu:

!!!czynniki denaturacji.pdf (91 KB)
 1.JPG (939 KB)
 10.JPG (1278 KB)
 11.JPG (1204 KB)
 12.JPG (1082 KB)
Inne foldery tego chomika:


Zgłoś jeśli naruszono regulamin





Strona główna
Aktualności
Kontakt
Dział Pomocy
Opinie


Regulamin serwisu
Polityka prywatności
Copyright © 2012 Chomikuj.pl
BIOCHEMIA
PREZENTACJE
Download