Egzamin z odpowiedziami - biochemia - mateusz11282

advertisement
Egzamin z odpowiedziami.doc
(686 KB) Pobierz
II EGZAMIN POPRAWKOWY Z BIOCHEMII WNoZ 15.03.2006
1.Napisz peptyd o strukturze: Ala-Cys-Phe-Gly-Cys-Ser. Zaznacz C i N koniec
białka. Jakie peptydazy i w których miejscach mogą hydrolizować ten peptyd.
Omów, jakie oddziaływania decydują o przestrzennej architekturze białek.
Uzasadnij, że sekwencja aminokwasów determinuje strukturę przestrzenną
białka.
N-koniec
C-koniec
Peptyd mogą hydrolizować:
 Egzopeptydazy: serynowa (między Cys a Ser), alaninowa (między Ala a Cys)
 Endopeptydazy: glicynowa, cysternowa, fenyloalaninowa
Oddziaływania niekowalencyjne:
-hydrofobowe
-wiązania wodorowe
-siły elektrostatyczne
Oddziaływania kowalencyjne:
-wiązania dwusiarczkowe
-wiązanie peptydowe
Sekwencja aminokwasów wywiera największy wpływ na strukturę przestrzenną
białka, gdyż determinuje, jakim białkiem ono jest i jakie ma właściwości.
2.Wykaż podobieństwa i różnice pomiędzy syntezą DNA i RNA. Na przykładzie
polimerazy DNA, przedstaw ogólne reguły działania polimeraz DNA.
Reguły działania polimeraz:
 Katalizują dołączanie kolejnych deoksyrybonukleotydów, potrzebują do tego
-wszystkich dNTP (dATP, dGTP, dTTP i DTP) czyli aktywnych prekursorów 5’trifosforanów deoksyrybonukleozydów
-jonów Mg2+
-matrycy DNA, która będzie kopiowana przez polimerazę
-starter z wolną gr. 3’-OH
 Dokonują korekcji błędów DNA (usuwają niepoprawnie dobrane nukleotydy)
Różnice:
 Synteza RNA na matrycy DNA jest w pełni konserwatywna, a synteza DNA
semikonserwatywna
 Synteza RNA nie wymaga primera (startera)
 Polimeraza RNA nie przejawia aktywności nukleazowej, którą polimeraza DNA
wykorzystuje do usuwania błędów
Podobieństwa:
 Potrzebne są wszystkie dNTP
 Potrzebna jest matryca
3.Podaj przykłady enzymów i innych białek ulegających aktywacji w wyniku
specyficznej proteolizy. Jakie inne czynniki regulują aktywność enzymów?
Przykłady enzymów: trypsyna, chymotrypsyna i elastaza powstają w trzustce jako
zymogeny (trypsynogen, chymotrypsynogen, proelastaza) następnie zostają
przetransportowane do jelita cienkiego gdzie następuje ich aktywacja przez
rozszczepienie specyficznych wiązań peptydowych.
Czynniki regulujące aktywność enzymów:
-sprzężenie zwrotne
-białka regulatorowe
-nieodwracalna modyfikacja kowalencyjna
-kontrola allosteryczna
4.Napisz sumaryczną reakcję przekształcania glukozy w pirogronian oraz
reakcje przeniesienia fosforanu występujące podczas tych przemian. Zaznacz
enzym ją katalizujący. Które z tych reakcji są nieodwracalne? Napisz reakcje
łączącą glikolize z CKT.
Glukoza + 2Pi + 2ADP +2NAD+  2Pirogronian + 2ATP + 2NADPH+ + 2H+ +
2H2O
Reakcja przesunięcia fosforanu:
7. 3-fosfoglicerynian ↔ 2-fosfoglicerynian
Enzym: fosfogliceromutaza
Reakcje przeniesienia fosforanu:
1. Glukoza + ATP  glukozo-6-fosforan + ADP +H+
Enzym: heksokinaza
3. Fruktozo-6-fosforan  fruktozo-1,6-bisfosforan
Enzym: fosfofruktokinaza PFK
6. 1,3-bisfosfoglicerynian + ADP ↔ 3-fosfoglicerynian + ATP
Enzym: kinaza fosfoglicerynianowa
9. Fosfoenolopirogronian + ADP + H+  pirogronian
Enzym: kinaza pirogronianowa
Reakcja łącząca glikolizę z CKC:
Pirogronian + CoA + NAD+  acetylo-CoA + NADH + CO2
Acetylo-CoA + szczawiooctan + H2O  cytrynian + CoA + H+
6.Napisz reakcję fosforolitycznego rozszczepienia glikogenu. Dlaczego reakcja ta
jest korzystna energetycznie?
Fosforylaza glikogenowa rozbija wiązania α-1,4-glikozydowe i usuwa kolejno reszty
glukozy z nieredukującego końca cząsteczki glikogenu
Glikogen (n reszt) + Pi ↔ glikogen (n-1 reszt) + glukozo-1-fosforan
Następnie fosfoglukomutaza przekształca glukozo-1-fosforan w glukozo-6-fosforan.
Reakcja fosforolitycznego rozszczepienia glikogenu jest korzystna energetycznie
gdyż powstający w niej cukier jest już ufosforylowany.
EGZAMIN POPRAWKOWY Z BIOCHEMII WNoZ 2006 Poprawka 1
1.Omów losy metaboliczne pirogronianu w organizmach ssaków. Z jakich
substratów on powstaje? Napisz odpowiednie reakcje łaczące metabolizm
aminokwasów z metabolizmem węglowodanów. Scharakteryzuj enzymy
katalizujące te reakcje. Przedstaw enzymy, dzięki którym możliwa jest synteza
glukozy z pirogronianu.
Losy pirogronianu:
 Wejście do Cyklu Kwasu Cytrynowego – przekształcenie pirogronianu w acetyloCoA przez dehydrogenazę pirogronianową
Pirogronian + NAD+ + CoA  acetylo-CoA + CO2 + NADH
 Przemiana w kwasy tłuszczowe lub ciała ketonowe – gdy jest nadmiar ATP,
acetylo-CoA jest kumulowany i może być użyty do syntezy kw.tłuszczowych lub ciał
ketonowych
 Przemiana w mleczan – regeneracja NAD+ przy ograniczonej ilości tlenu na
skutek przemiany pirogronianu w mleczan katalizowanej przez dehydrogenazę
mleczanową
Pirogronian + NADH + H+ ↔ mleczan + NAD+
 Przemiana w etanol – w warunkach beztlenowych następuje fermentacja
alkoholowa – pirogronian zostaje przekształcony w aldehyd octowy przez
dekarboksylazę pirogronianową, a następnie w etanol przez dehydrogenazę
alkoholową
Pirogronian + H+aldehyd octowy + CO2
Aldehyd octowy + NADH + H+ ↔ etanol + NAD+
Substraty:
Glukozo-6-fosforan, Szczawiooctan, Mleczan, Alanina
Reakcja transaminacji alaniny:
Alanina + alfa-ketoglutaran↔Pirogronian + glutaminian
Enzym: Aminotransferaza alaninowa (transferazy)
Enzymy glikolizy:
heksokinaza, izomeraza glukozofosforanowa, fosfofruktokinaza, aldolaza
fruktozobisfosforanowa, dehydrogenaza aldehydu 3-fosfoglicerynowego, kinaza
fosfoglicerynianowa, fosfogliceromutaza, enolaza, kinaza pirogronianowa
2.Omów drogę elektronów z NADH do O2. Który z kompleksów transportu
elektronów nie jest pompą protonową? (15 pkt.)
Łańcuch oddechowy jest to zespół związków chemicznych uszeregowanych według
wzrastających potencjałów oksydoredukcyjnych. Proces polega na przekazywaniu
elektronów między poszczególnymi kompleksami znajdującymi się w wewnętrznej
błonie mitochondrialnej (u eukariontów) lub w błonie komórkowej (u prekariontów)
przez co NADH zostaje utlenione, wodór trafia na cząsteczkę tlenu (tworząc H2O), a
energia zostaje zmagazynowana w ATP. Reduktaza bursztynian-CoQ (kompleks II)
NIE JEST pompą H+ ponieważ zmiana energii swobodnej całkowitej rekcji
katalizowanej przez nią jest zbyt mała.
3.Podaj sumaryczna reakcję cyklu Krebsa oraz dwie funkcje tego cyklu. Napisz
jedną z reakcji tego cyklu katalizowaną przez dehydrogenazę.
Równanie:
Acetylo-CoA + 3NAD+ + FAD + GDP + Pi + 2H2O  2CO2 + 3NADH + FADH2
+ GTP + 2H+ + CoA
Funkcje:
- wytwarzanie m.in. FADH2 i NADH będących reduktorami w innych cyklach
- wytwarzanie związków będących prekursorami w szlakach biosyntez
Dehydrogenaza (oksydoreduktaza) katalizuje reakcję utleniania, albo dekarboksylacji
i utleniania, np.
Jabłczan + NAD+  Szczawiooctan + NADH + H+
4.Wymień α-ketokwasy powstające w rezultacie transaminacji aminokwasów:
glutamina, alanina, asparaginian
Glutamina  alfa-ketoglutaran
alanina  pirogronian
asparaginian  szczawiooctan
5.Podaj wzór i pełną nazwę ATP. Opisz drogi powstawania ATP w organizmach
żywych.
Adenozynotrifosforan
Powstawanie ATP:
 Fosforylacja substratowa polegająca na syntezie ATP na skutek bezpośredniego
utleniania wysokoenergetycznego substratu.
 Chemiosmoza polegająca na przemieszczaniu protonów przez błony białkowolipidowe z wytworzeniem ATP
6.Aktywne przenośniki w metabolizmie: grupy fosforytowej, elektronów i grupy
arylowej. Napisz wzór jednego z nich i zaznacz miejsce reagujące.
ATP – przenośnik grupy fosforytowej
NADH, NADPH, FADH2, FMNH2 – przenośniki elektronów
Koenzym A – przenośnik grupy acylowej (arylowej?)
7.Napisz reakcje prowadzące do wydalenia nadmiaru grup NH4+ z organizmu
kręgowców lądowych. W jakich przedziałach komórki zachodzą poszczególne
reakcje? W jakim organie przebiega synteza mocznika
Cykl mocznikowy, mający na celu przekształcenie NH4+ w mocznik, który jest
następnie wydalany, zachodzi w cytozolu i w matriks mitochondrialnym. Mocznik
jest syntezowany w wątrobie.
Reakcje:
 Mitochondriom: aktywacja i kondensacja amoniaku
2ATP + HCO3- + NH3  karbamoilofosforan + 2ADP + Pi
 Mitochondrium: ornityna + karbamoilofosforan  cytrulina
enzym: karbamoilotransferaza ornitynowa
 Cytozol: cytrulina + asparaginian  arininobursztynian
enzym: syntetaza argininobursztynianowa
 Cytozol: argininobursztynian  arginina + fumaran
enzym: liaza argininobursztynianowa
 Cytozol: arginina + H2O  mocznik + ornityna
enzym: arginaza
EGZAMIN POPRAWKOWY Z BIOCHEMII DLA STUDENTÓW WnoZ zes1
1.Napisz wzór trójpeptydu treonylo-cysteilo-fenylo alaniny z cysteilo-seryną.
Wskaż aminokwas N- i C-końcowy oraz zaznacz wiązanie peptydowe. Wskaż w
nim reszty aminokwasowe mogące pełnić funkcje w centrum aktywnym
enzymów.
Aminokwasy biorące udział w centrum aktywnym:
 asparaginian
 glutaminian
 lizyna
 histydyna
 seryna
 treonina
 tyrozyna
 cysteina
2.Uzasadnij na wybranych przykładach, że szeroki zakres funkcji białek jest
wynikiem ich różnorodnych struktur przestrzennych.
Funkcje białek:
 kataliza enzymatyczna
 transport i magazynowanie np. przenoszenie tlenu przez hemoglobinę
 ruch uporządkowany np. białkowe układy kurczliwe
 funkcje mechaniczno-strukturalne np. zapewnianie elastyczności tkanek
 ochrona immunologiczna
 wytwarzanie i przekazywanie impulsów nerwowych
 kontrola wzrostu i różniciwania komórek
Mioglobina – zbudowana z pojedynczego łańcucja polipeptydowego, jest to białko
globularne, w którym występuje osiem αhelis oraz prostetyczna grupa hemowa która
odgrywa kluczową rolę w wiązaniu tlenu.
Hemoglobina – zbudowana z czterech łańcuchów polipeptydowych, każdy z nich
tworzy osiem αhelis i zawiera prostetyczna grupa hemowa.
Kolagen – każdy rodzaj kolagenu zbudowany jest z trzech łańcuchów
polipeptydowych skręconych w helisy kolagenowe. Trzy łańcuchy są ułożone
równolegle i skręcają się wokół siebie. Dzięki takiej budowie kolagen jest bardzo
odporny na rozciąganie przez co buduje ścięgna, skórę, rogówkę oka, ściany tętnic i
wiele wiele innych organów ciała.
3.Omów hormonalną regulację metabolizmu.
Insulina
 ...
Plik z chomika:
mateusz11282
Inne pliki z tego folderu:


suplement biochemia.DOC (754 KB)
 biochemia OPR.odt (424 KB)
Biochemia - pytania i odpowiedzi sciąga.doc (18 KB)
 '0',egz.doc (40 KB)
 zagadnienia.docx (366 KB)
Inne foldery tego chomika:
analiza żywności
 bhp
 chemia żywności
 podstawy markeningu
 prawo żywnościowe

Zgłoś jeśli naruszono regulamin





Strona główna
Aktualności
Kontakt
Dział Pomocy
Opinie


Regulamin serwisu
Polityka prywatności
Copyright © 2012 Chomikuj.pl
Download
Random flashcards
ALICJA

4 Cards oauth2_google_3d22cb2e-d639-45de-a1f9-1584cfd7eea2

Motywacja w zzl

3 Cards ypy

Create flashcards