Rynek żywności organicznej

advertisement
Rynek żywności organicznej
2013-04-24 07:31:08
2
Rynek importowanej żywności organicznej jest warty ok. 150 miliardów jenów. Tak samo duży jest rynek
żywności organicznej produkowanej w Japonii, który jest trzecim największym rynkiem tego rodzaju żywności na
świecie.
Od dnia 1 kwietnia 2013 r. japońskie ministerstwo rolnictwa (MAFF) zmieniło zasady importu żywności
ekologicznej z krajów Unii Europejskiej. W wyniku wprowadzonych zmian, na rynek japoński mogą być
eksportowane ekologiczne produkty pochodzące z UE, w tym te, których składniki zostały wyprodukowane w
krajach trzecich posiadających systemy certyfikacji produktów organicznych zbliżone do systemu japońskiego
(JAS), tj.: USA, Australia, Nowa Zelandia, Szwajcaria, Argentyna.
Dotychczas, w przypadku importu na rynek japoński produktów organicznych certyfikowanych przez
akredytowane jednostki certyfikujące UE, po potwierdzeniu zaświadczenia wydawanego przez organ rządowy
kraju eksportu, importer nadawał produktowi wprowadzanemu na rynek japoński logo "JAS". Japońskie władze
uznawały wyłącznie zaświadczenia wydawane przez organ rządowy kraju eksportu. Najczęściej potwierdzenia
takie wydawane były przez ambasady państw członkowskich w Japonii.
Od momentu wejścia w życie nowych regulacji, zaświadczenia wydawane przez ambasady państw UE w Tokio nie
są wymagane w przypadku, kiedy produkty eksportowane do Japonii posiadają certyfikat wydany przez
akredytowane organy certyfikacyjne w krajach UE, notyfikowane w japońskim ministerstwie rolnictwa (MAFF).
Lista tych jednostek dostępna jest na stronie Ministerstwa Rolnictwa, Leśnictwa i Rybołóstwa
(Ministry of Agriculture, Forestry and Fisheries)
Na świecie zanotowano duży wzrost rynku żywności organicznej. Jest to spowodowane faktem, że ludzie są coraz
bardziej świadomi wpływu na zdrowie chemii wykorzystywanej do hodowania roślin. W większym stopniu
koncentrują się na zdrowym odżywianiu. Regulacje prawne dot. zdrowej żywności zostały w Japonii wprowadzone
w 2001 r. Organiczne produkty odpowiedzialne są za 0,18% rynku żywieniowego.
Rynek importowanej żywności organicznej jest warty ok. 150 miliardów jenów. Tak samo duży jest rynek
żywności organicznej produkowanej w Japonii, który jest trzecim największym rynkiem tego rodzaju żywności na
świecie. Standardy dot. żywności organicznej w Japonii, UE, USA, Australii i innych uprzemysłowionych krajach są
bardzo zbliżone i w podobny sposób określają ograniczenia dot. użycia nawozów, pestycydów itp. substancji przy
hodowaniu roślin.
Różnice pomiędzy regulacjami prawnymi dot. nabiału w UE i Japonii mają związek z masłem i mlekiem,
żelatyny ze świń oraz produktów rolnych i pochodzących z inwentarza. Oznacza to, że nie wszystkie produkty
certyfikowane w Europie mogą uzyskać certyfikat JAS w Japonii.
3
Download