Scenariusz lekcji geografii w klasie II

advertisement
Scenariusz lekcji geografii w klasie II
Temat: Japonia kraj kwitnącej gospodarki.
Cele operacyjne:
Uczeń zna:






położenie geograficzne Japonii,
zależność między klimatem a warunkami środowiska przyrodniczego,
terminy: trzęsienie ziemi, wulkany, tsunami, monsuny, tajfuny,
charakterystyczne cechy środowiska geograficznego,
przykłady przystosowania gospodarki japońskiej do niekorzystnych warunków
środowiska.
wyjaśnić przyczyny występowania trzęsień ziemi, wybuchów wulkanów i
tsunami,
Uczeń potrafi:



czytać mapy tematyczne: klimatyczne, geologiczne,
interpretować dane statystyczne,
wyjaśnić przyczyny rozwoju gospodarczego mimo licznych kataklizmów, prawie
całkowitego braku surowców mineralnych, górzystości i przeludnienia Japonii.
Metody pracy:



podająca (pogadanka),
problemowo - aktywizująca (burza mózgów),
poszukująca (praca z mapą, tekstem w podręczniku, stronami WWW, płytami
CD).
Środki dydaktyczne:
mapa fizyczna Azji, atlasy geograficzne, płyty CD do podręcznika, podręcznik, Internet
ORGANIZACJA PROCESU LEKCYJNEGO:
I. Faza wprowadzająca
1. Sprawy organizacyjno-porządkowe:
(nawiązanie do tematu nowej lekcji, praca na dzisiejszej lekcji odbywać się będzie przy
komputerach uczniowie będą korzystać z podanych przez nauczyciela stron WWW oraz
płyt CD zamieszczonych do podręcznika Puls Ziemi 2 wyd. Nowa Era).
II. Faza realizacyjna
2. Określenie położenia Japonii (pomocne są tu płyty CD dołączone do podręcznika).
3. Uczniowie przedstawiają dane dotyczące omawianego państwa, które przygotowali w
domu.
4. Kraj klęsk żywiołowych (trzęsienia Ziemi, tsunami, tajfuny). Nauczyciel na podstawie
map w atlasie geograficznym wyjaśnia przyczyny częstych trzęsień Ziemi w tej części
świata.
5. Uczniowie zostają podzieleni na grupy. Każda grupa na podstawie podanych przez
nauczyciela stron (http://www.japonia.org.pl/ , http://www.gazeta.jp/) oraz na podstawie
płyt CD ma wyszukać informacje jakie ludzie podejmują działania, aby żyć w trudnych
warunkach oraz jak minimalizują skutki kataklizmów.
6. Analiza mapy gospodarczej Japonii (wyjaśnienie dlaczego duże ośrodki przemysłowe
skoncentrowane są na wybrzeżu).
7. Podsumowanie wiadomości.
Download