WYDZIAŁ LEKARSKI II

advertisement
WYDZIAŁ LEKARSKI II
Nazwa
kierunku
Nazwa
przedmiotu
Biotechnologia, specjalność
Biotechnologia Medyczna
Poziom i forma
studiów
CHEMIAII
Punkty ECTS
Jednostka
realizująca
Katedra i Zakład Chemii
Organicznej
Rodzaj
przedmiotu
Obszar
nauczania
Cel kształcenia
obowiązkowy
semestr
II
I stopnia
Osoba odpowiedzialna
(imię, nazwisko, email, nr tel.
służbowego)
wykłady
Rodzaj zajęć
30
i liczba godzin
stacjonarne
5
Dr hab. Andrzej Gzella
[email protected]
tel. 61 854 66 79
ćwiczenia
seminaria
30
-
Zapoznanie studentów z podstawami chemii organicznej, niezbędnymi dla rozumienia procesów
biochemicznych w układach biologicznych.
Opanowanie podstawowych czynności manualnych w zakresie preparatyki organicznej
i analizy chemicznej.
Wykłady
1. Wprowadzenie.
2. Klasyczna teoria wiązań chemicznych.
3. Teoria kwantowa wiązań chemicznych.
4. Alkany, cykloalkany, alkeny i alkiny.
5. Benzen i chemia związków aromatycznych.
6. Rodzaje izomerii przestrzennej. Halogenki alkilowe.
7. Alkohole i fenole.
8. Etery i sylfidy.
9. Aldehydy i ketony.
10. Mechanizmy reakcji chemicznych
11. Kwasy karboksylowe i ich pochodne funkcyjne
12. Związki heterocykliczne
13. Węglowodany
14. Aminy, aminokwasy, peptydy i białka
15. Kwasy nukleinowe
Treści
programowe
Ćwiczenia
1. Regulamin pracowni i zasady udzielania pierwszej pomocy w nagłych wypadkach,
wykład nt. sprzętu laboratoryjnego i podstawowych czynności laboratoryjnych,
oznaczanie temperatury topnienia i wrzenia dla wybranych związków organicznych,
pokaz chromatografii cienkowarstwowej.
2. Destylacja (zwykła, frakcyjna, rozpuszczalników łatwopalnych, z parą wodną,
krystalizacja (z wody, alkoholu).
3. Synteza preparatu organicznego wybranego ze skryptu dla studentów II Roku Wydziału
Farmaceutycznego pt. Ćwiczenia z chemii organicznej, Część I,
Preparatyka organiczna wybranych.
4. Otrzymywanie biopreparatów (eugenol z goździków, limonen z pomarańczy,
zmydlanie lecytyn z żółtka jaja kurzego, kofeina z kawy) oraz synteza jodoformu
i 4-(4’-nitrofenylo-azo)-1-naftolu.
5. Jakościowa analiza związków organicznych:
jakościowa analiza pierwiastkowa (N, O, S, X = Cl, Br, I), określanie grupy rozpuszczalności.
6. Jakościowa analiza związków organicznych:
określanie grup funkcyjnych dla klas połączeń wybranych ze skryptu dla studentów
II Roku Wydziału Farmaceutycznego pt. Ćwiczenia z chemii organicznej, Część II,
Jakościowa analiza związków organicznych.
Seminaria
-
nie przewiduje się
Inne
Formy
i metody
dydaktyczne
Forma
i warunki
zaliczenia
Wykład – forma tradycyjna z wykorzystaniem technik audiowizualnych
Ćwiczenia laboratoryjne – wykonanie zadań przewidzianych planem ćwiczeń
i sporządzenie protokołu.
Wykłady
egzamin ustny.
Ćwiczenia laboratoryjne
zaliczenie na podstawie oceny z części praktycznej
ćwiczeń oraz pięciu sprawdzianów pisemnych.
Skala ocen: bardzo dobry, ponad dobry, dobry, dość dobry, dostateczny, niedostateczny.
Literatura
podstawowa
(nie więcej niż 3
pozycje)
Literatura
uzupełniająca
Przedmiotowe
efekty
kształcenia
E_W01
E_W02
E_U01
E_U03
E_U04
E_U05
1.
2.
3.
4.
5.
J. Bojarski, Chemia organiczna
J. McMurry, Chemia organiczna, tłumaczenie z j. angielskiego
G. Kupryszewski, Chemia organiczna
U. Wrzeciono, Ćwiczenia z chemii organicznej, Część I, Preparatyka organiczna
U. Wrzeciono, Ćwiczenia z chemii organicznej, Część II, Jakościowa analiza
związków organicznych
1.
2.
3.
4.
H. Hart, L. Craine, D. Hart, Chemia organiczna
P. Mastalerz, Chemia organiczna
J. March, Chemia organiczna
R. Morrison, R. Boyd, Chemia organiczna
Efekty kształcenia
Przedstawić w formie operatorowej:
- zna
- potrafi
- rozumie
- wykazuje umiejętności…..
Ma podstawową wiedzę w zakresie chemii organicznej, w tym
– potrafi dokonać klasyfikacji i nazwać związki organiczne omawiane
na wykładzie,
– zna ich właściwości fizyczne i chemiczne,
– potrafi napisać równania reakcji charakterystycznych dla
omawianych podczas wykładu klas związków,
– zna podstawowe mechanizmy reakcji chemicznych,
– zna rodzaje izomerii strukturalnej (łańcuchowa, grup funkcyjnych,
położenia) i przestrzennej (cis – trans, izomeria optyczna,
konformacyjna).
Zna podstawowe zagadnienia związane z syntezą, izolacją
i oczyszczaniem preparatów chemicznych.
Potrafi posługiwać się takimi technikami chemii organicznej, jak
destylacja, krystalizacja, ogrzewanie pod chłodnicą zwrotną, ekstrakcja,
sączenie pod zmniejszonym ciśnieniem, badanie temperatury topnienia i
wrzenia również w skali mikro (metoda Siwolobowa).
Potrafi montować podstawowe zestawy aparaturowe stosowane w
syntezie organicznej
Potrafi przeprowadzić prostą reakcję chemiczną opisaną w przepisie
oraz wyliczyć jej wydajność.
Potrafi opisać przeprowadzoną syntezę organiczną oraz wyjaśnić
Odniesienie do
kierunkowych
efektów kształcenia
K_W01
K_W04
K_U01
K_U03
K_U06
K_U07
E_K04
Bilans nakładu
pracy studenta
podstawowe zagadnienia związane z otrzymaniem preparatu
organicznego, jego izolacją i oczyszczaniem.
Posiada umiejętność pracy w zespole.
K_K04
Godziny kontaktowe z nauczycielem akademickim
udział w wykładach
udział w ćwiczeniach
udział w konsultacjach związanych z zajęciami
Samodzielna praca studenta
przygotowanie do ćwiczeń
przygotowanie do seminariów
przygotowanie do kolokwiów
przygotowanie do egzaminu
15 x 2
6x5
3x2
Razem
30
30
6
66
6x3
18
5x5
1 x 20
Razem
25
20
63
Liczba
ECTS
Liczba
godzin
Wskaźniki
ilościowe
Nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi
bezpośredniego udziału nauczyciela
66
2
Nakład pracy studenta związany z zajęciami o charakterze praktycznym
Łącznie
48
129
2
5
Metody weryfikacji efektu kształcenia
Nr efektu
kształcenia
E_W01-05
E_U01-02
E_K01-02
Data
opracowania
programu
Formujące
(np. wejściówka, obserwacja pracy studenta
w trakcie zajęć, ocena zdolności
do samodzielnej pracy….)
Obserwacja pracy studenta w trakcie zajęć
laboratoryjnych, wejściówki
Obserwacja pracy studenta w trakcie zajęć
laboratoryjnych, wejściówki
Obserwacja pracy studenta w trakcie zajęć
laboratoryjnych
15.02.2013r.
Program opracował
Podsumowujące
(np. egzamin praktyczny, teoretyczny,
kolokwium…)
Egzamin teoretyczny
Dr hab. Andrzej Gzella
Download
Random flashcards
ALICJA

4 Cards oauth2_google_3d22cb2e-d639-45de-a1f9-1584cfd7eea2

bvbzbx

2 Cards oauth2_google_e1804830-50f6-410f-8885-745c7a100970

Motywacja w zzl

3 Cards ypy

słowka

2 Cards kksenia.kot1997

Create flashcards