Rachunkowość

advertisement
Rachunkowość finansowa wykłady
Dr inż. Karolina Bondarowska
Literatura
Mantura W.: Elementy rachunkowości dla menadżerów,
wyd. Politechniki Poznańskiej, Poznań 2004
Nowak E.: Rachunkowość kurs podstawowy, wydanie IV
zmienione, PWE, Warszawa 2008
Praca zbiorowa pod red. K. Sawickiego, Podstawy
rachunkowości, wydanie VI zmienione, PWE,
Warszawa 2009
Kuczyńska-Cesarz A.: Podręcznik rachunkowości, część 1,
Difin 2005, wydanie II
Małkowska D.: Rachunkowość od podstaw, zbiór zadań,
ODDK Gdańsk 2002
Wykład 1 - Wprowadzenie do rachunkowości
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Zagadnienia ogólne – definicja, zadania i funkcje
rachunkowości
Przedmiot i podmiot rachunkowości
Rachunkowość finansowa a rachunkowość zarządcza
Regulacje prawne rachunkowości
Elementy składowe rachunkowości
Cechy charakterystyczne dla rachunkowości
Podstawowe sprawozdania finansowe
Definicja i budowa bilansu
Definicja rachunkowości
Rachunkowość to system pomiaru i opisu działalności
gospodarczej, którego głównym celem jest dostarczanie
informacji finansowych o działalności przedsiębiorstwa.
Ocena działalności gospodarczej polega na pomiarach
rentowności i sytuacji finansowej jednostki. Pomiar
rentowności sprowadza się do ustalenia wyniku
finansowego a ocena sytuacji finansowej dokonywana jest w
ujęciu bilansowym i prowadzi do ustalenia wartości kapitału
własnego przedsiębiorstwa.
Rachunkowość polega na obserwacji, badaniu, pomiarze,
rejestrowaniu i przedstawianiu w postaci zestawień
liczbowych zjawisk gospodarczych, które wywierają wpływ
na majątek i wynik działalności jednostki gospodarczej.
Zadania rachunkowości
• Identyfikowanie, dokonywanie pomiaru i rejestrowanie
zdarzeń i transakcji.
• Informowanie
właścicieli
jednostki
o
transakcjach
dokonywanych w ciągu okresu sprawozdawczego oraz ich
efektywności z punktu widzenia inwestora i jego kapitału.
• Wspomaganie zarządzania np. przez pomoc w planowaniu
przyszłych zdarzeń, podejmowaniu decyzji, alokacji
zasobów, kontrolowaniu działalności.
• Ciągłe dokonywanie pomiaru majątku i wyniku finansowego
podmiotu.
Podstawowe funkcje rachunkowości
•
Informacyjna – dostarcza informacji do podejmowania
decyzji dotyczących przyszłych zdarzeń.
• Rozliczeniowa – dostarcza informacji uprawnionym
podmiotom zewnętrznym czyli pozwala rozliczyć zarząd z
efektywności zarządzania powierzonym kapitałem.
• Atestacyjna – wiąże się z poświadczeniem wierności
odwzorowania rzeczywistego stanu podmiotu. Dzięki niej
informacje generowane przez rachunkowość uzyskują atest
wiarygodności udzielany przez niezależnych biegłych
rewidentów po przeprowadzeniu badania sprawozdań
finansowych.
Przedmioti ipodmiot
podmiot rachunkowości
Przedmiot
rachunkowości
• Przedmiotem rachunkowości są:
– procesy gospodarcze zachodzące w jednostkach
gospodarczych,
– zasoby firmy biorące udział w procesach
gospodarczych.
• Podmiot rachunkowości stanowią różnorodne pod
wieloma względami (formy własności, formy organizacyjnoprawne, rodzaj działalności, wielkość firmy) jednostki
prowadzące działalność gospodarczą.
Rachunkowość
finansowa
a zarządcza
Przedmiot i podmiot
rachunkowości
• Rachunkowość finansowa to system informacyjny
jednostki generujący dane finansowe dla użytkowników
zewnętrznych. Zasadniczym zadaniem R.F. jest pomiar i
prezentacja sytuacji finansowej jednostki.
• Rachunkowość zarządcza to system pomiaru,
gromadzenia i prezentacji danych finansowych
decydentom w celu wspomagania i koordynowania efektów
podejmowanych działań dla realizacji strategicznych celów
jednostki gospodarczej.
Rachunkowość finansowa a zarządcza
Rachunkowość finansowa
Rachunkowość zarządcza
Odbiory
Użytkownicy zewnętrzni informacje prezentowane głównie
na zewnątrz organizacji
Użytkownicy wewnętrzni – informacje
przeznaczone głównie dla
kierownictwa przedsiębiorstwa
Regulacje
Ustawa o rachunkowości, Kodeks
Spółek Handlowych, prawo
podatkowe, standardy
rachunkowości
Zarządzenia wewnętrzne
kierownictwa przedsiębiorstwa
Charakterystyka
Dokładność, rzetelność,
wiarygodność, sprawdzalność,
ciągłość
Istotność, aktualność, koszt
uzyskania informacji
Efekt
Ujawniane sprawozdania
finansowe
Raporty wewnętrzne dla celów
sterowania, przeznaczone głównie do
użytku wewnętrznego
Przepisy prawne regulujące rachunkowość
•
•
•
•
•
•
ustawa o rachunkowości z dn. 29.09.94, znowelizowana
obowiązuje od 1.01.2002 r.
ustawa o podatku od towarów i usług VAT
ustawa o podatku dochodowym
rozporządzenie Min. Fin. dotyczące amortyzacji
standardy
ustawy i kodeksy związane ze sprawozdawczością finansową
Cechy charakterystyczne dla rachunkowości
1. Wszystkie procesy i operacje gospodarcze wyraża się
w mierniku pieniężnym.
2. Dokonywanie zapisów księgowych odbywa się na
podstawie dokumentów.
3. Do zapisów operacji używa się specyficznych
urządzeń księgowych – kont.
4. Realizuje zasadę podwójnego zapisu.
5. Zachowuje ciągłość ewidencji księgowej.
6. Wykorzystuje inwentaryzację (spis z natury).
Elementy składowe rachunkowości
A
RACHUNKOWOŚĆ
Analiza finansowa
Sprawozdawczość
finansowa
Analiza
Kalkulacja
Rozliczanie
Klasyfikacja i
pomiar
Wycena aktywów i
pasywów
Inwentaryzacja
Zestawienia
obrotów i sald
Księgi rachunkowe
archiwizacja
obieg, wykorzystanie
emisja
Rachunek
finansowy
Rachunek kosztów
Księgowość
dokumentacja
Księgowość
Księgowość jest sformalizowanym systemem ewidencji operacji
gospodarczych danej jednostki i polega na: prowadzeniu ksiąg
rachunkowych, przeprowadzaniu inwentaryzacji, dokonywaniu
wyceny składników bilansu, sporządzaniu dokumentacji
księgowej, ustalaniu wyniku finansowego.
Operacja gospodarcza jest to każda zmiana stanu bilansowego
zachodząca w określonym momencie.
Operacje gospodarcze mają swoje odzwierciedlenie w
odpowiednich dokumentach określających: rodzaj operacji,
rozmiar, miejsce zmian, strony uczestniczące, termin
wystąpienia.
Główne zasady obowiązujące w księgowości
•
•
•
•
Zasada podwójnego zapisu
Zasada ciągłości
Zasada ostrożności
Zasada okresowego sprawdzania zgodności
ewidencji księgowej z rzeczywistością
• Zasada niezmienności reguł księgowania i
sporządzania sprawozdań
Główne zasady obowiązujące w księgowości
• Zasada podwójnego księgowania – każdą operację
gospodarczą wyrażoną wartościowo księguje się
przynajmniej na dwóch kontach, po przeciwnej stronie
kont i w tej samej kwocie.
• Zasada ciągłości – zasada od bilansu do bilansu,
wymaga ciągłego stosowania przyjętych metod
postępowania w wycenie majątku, źródeł jego
finansowania, przychodów i kosztów.
Główne zasady obowiązujące w księgowości
• Zasada memoriałowa - polega na ujęciu w księgach
rachunkowych i sprawozdaniu finansowym ogółu operacji
gospodarczych dotyczących danego okresu,
obejmujących wszystkie osiągnięte przychody i
poniesione koszty niezależnie od terminu ich spłaty.
• Zasada współmierności - polega na tym, że koszty
poniesione w celu osiągnięcia określonych przychodów
muszą być ujęte w księgach rachunkowych w tym samym
okresie rozrachunkowym, co osiągnięte przychody.
Dotyczy to głównie kosztów bezpośrednich (np. kosztów
wytworzenia sprzedanych wyrobów).
Główne zasady obowiązujące w księgowości
Złota reguła bilansowa – zasada polegająca na tym, że
całość posiadanych przez przedsiębiorstwo aktywów
trwałych powinna być finansowana z kapitałów własnych.
Powyższa reguła powinna być stosowana przez
przedsiębiorstwa stosujące konserwatywną, bezpieczną
politykę finansową.
Podstawowe sprawozdania finansowe
Stanowią efekt końcowy systemu rachunkowości
przedstawiając wynik pomiaru działalności gospodarczej.
Najważniejsze sprawozdania, zawierające zbiór informacji o
sytuacji finansowej jednostki, to bilans, rachunek wyników i
przepływy finansowe.
Bilans to odpowiednio uporządkowane rzeczowe i finansowe
zestawienie składników majątku jednostki gospodarczej
(aktywów) ze źródłami ich pochodzenia (pasywami),
sporządzane na konkretny dzień.
Istota i klasyfikacja zasobów majątkowych
Zasoby majątkowe są to kontrolowane przez jednostkę
składniki o wiarygodnie określonej wartości, powstałe
w wyniku przeszłych zdarzeń.
Ponadto muszą spełniać następujące warunki:
• muszą być kontrolowane przez jednostkę,
• powinny spowodować korzyści finansowe,
• muszą podlegać precyzyjnemu pomiarowi wartości.
Zasoby majątkowe mogą mieć postać zasobów
rzeczowych, finansowych, pieniężnych, należności lub
inwestycji.
Bilans
Bilans przedsiębiorstwa XXX sporządzony na dzień XX.YY.ZZ
AKTYWA
PASYWA
A. Aktywa trwałe
A. Kapitał/fundusz własny
I. Wartości niematerialne i prawne
II. Rzeczowe aktywa trwałe
III. Należności długoterminowe
IV. Inwestycje długoterminowe
I. Kapitał zakładowy
II. Należne wpłaty na kapitał zakładowy (-)
III. Akcje własne do sprzedaży (-)
IV. Kapitał zapasowy/rezerwowy
V. Wynik finansowy z lat ubiegłych
VI. Wynik finansowy z roku bieżącego
VII. Kapitał z aktualizacji wyceny
B. Aktywa obrotowe
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania
I. Zapasy
II. Należności krótkoterminowe
III. Inwestycje krótkoterminowe
I. Rezerwy na zobowiązania
II. Zobowiązania długoterminowe
III. Zobowiązania krótkoterminowe
SUMA AKTYWÓW
SUMA PASYWÓW
Wartości niematerialne i prawne
Stanowią je nabyte przez jednostkę prawa majątkowe nadające
się do gospodarczego wykorzystania o przewidywanym okresie
użyteczności dłuższym niż jeden rok. W szczególności są to:
• Autorskie prawa majątkowe (oprogramowania komputerowe),
licencje, koncesje
• Prawa do wynalazków, patentów, znaków towarowych, wzorów
użytkowych oraz zdobniczych
• Know-how, np. wiedza techniczna
• Inne wartości niematerialne i prawne
Rzeczowe aktywa trwałe
Są to kontrolowane przez jednostkę zasoby majątkowe o
wiarygodnie określonej wartości, powstałe w wyniku przeszłych
zdarzeń, które spowodują w przyszłości wpływ do jednostki
korzyści ekonomicznych. Należą do nich:
• Nieruchomości (grunty, budynki i lokale, prawo do użytkowania
lokali)
• Środki trwałe (maszyny, urządzenia, środki transportu,
narzędzia i wyposażenie, aparatura)
Należności długoterminowe
To kontrolowane przez jednostkę zasoby majątkowe o
wiarygodnie określonej wartości, powstałe w wyniku przeszłych
zdarzeń, które spowodują w przyszłości wpływ do jednostki
wartości ekonomicznych.
• Należności od jednostek powiązanych
• Należności od pozostałych jednostek (z wyjątkiem należności
długoterminowych z tytułu dostaw i usług)
Inwestycje długoterminowe
To aktywa nabyte w celu osiągnięcia korzyści ekonomicznych
wynikających z przyrostu wartości tych zasobów, uzyskania z
nich przychodów w postaci odsetek lub dywidend, w
szczególności aktywa finansowe oraz nieruchomości i wartości
niematerialne i prawne, które nie są użytkowane przez
jednostkę, lecz zostały nabyte w celu osiągnięcia wyżej
określonych korzyści.
• Nieruchomości, środki trwałe
• Wartości niematerialne i prawne
• Długoterminowe aktywa finansowe (udziały, akcje i inne
długoterminowe papiery wartościowe, udzielone pożyczki
długoterminowe)
Zapasy
To aktywa obrotowe, które charakteryzuje krótki okres
użytkowania – nie dłuższy niż jeden rok. Podlegają więc one
stałemu procesowi zużywania się i związane są z działalnością
operacyjną jednostki. Należą do nich:
• Materiały (podstawowe, pomocnicze, części zamienne, paliwa,
opakowania)
• Półprodukty i produkty w toku
• Towary
• Wyroby gotowe
Należności krótkoterminowe
Są to kwoty należne z tytułów lub od:
• Dostaw i usług
– o terminie spłaty powyżej 12 miesięcy
– o terminie spłaty do 12 miesięcy
•
•
•
•
Podatków
Ubezpieczeń społecznych
Pracowników
Dochodzonych na drodze sądowej
Inwestycje krótkoterminowe
do których zalicza się:
• Krótkoterminowe aktywa finansowe (udziały, akcje, inne
papiery wartościowe)
• Udzielone pożyczki krótkoterminowe
• Środki pieniężne na rachunkach bankowych
• Środki pieniężne w kasie
Kapitał zakładowy
Wnoszony przez wspólników w momencie zakładania firmy, na
podstawie umowy, w postaci aportów rzeczowych lub środków
finansowych
•
•
•
•
Kapitał akcyjny (spółki akcyjne)
Kapitał udziałowy (spółki z o.o.)
Kapitał właścicieli (spółki jawne)
Fundusz założycielski (przedsiębiorstwa państwowe)
Należne wpłaty na kapitał zakładowy (-)
To wartość zadeklarowana a faktycznie nie wniesiona przez
właściciela w momencie tworzenia bilansu otwarcia. Wyrażana
jest w bilansie jako wartość ujemna pomniejszająca wartość
kapitałów własnych.
Akcje własne do sprzedaży (-)
Wartość akcji do sprzedaży wyrażana jest jako wartość ujemna
pomniejszająca wartość kapitałów własnych.
Kapitał zapasowy
To wartość, której wysokość określa ustawa o rachunkowości
lub umowa spółki lub tworzona jest z częśi wygenerowanego
wcześniej zysku. W ależności od formy prawnej przybiera różne
nazwy:
• Kapitał zapasowy lub rezerwowy (spółki)
• Fundusz przedsiębiorstwa (przedsiębiorstwa państwowe)
Wynik finansowy z lat ubiegłych
To różnica pomiędzy uzyskanymi przychodami a poniesionymi
kosztami w określonym okresie sprawozdawczym.
Wynik dodatni jest zyskiem i powiększa wartość kapitałów
własnych, wynik ujemny jest stratą i pomniejsza wartość tych
kapitałów.
Wyniki finansowy z roku bieżącego
To różnica pomiędzy uzyskanymi w bieżącym roku
przychodami a poniesionymi kosztami.
Wynik dodatni jest zyskiem i powiększa wartość kapitałów
własnych, wynik ujemny jest stratą i pomniejsza wartość tych
kapitałów.
Kapitał z aktualizacji wyceny
To kapitał, który powstaje między innymi z:
• aktualizacji wyceny wartości posiadanych środków trwałych
• tytułu aktualizacji inwestycji długoterminowych
• wyceny aktywów zaklasyfikowanych do kategorii aktywów
finansowych do sprzedaży
Rezerwy na zobowiązania
Najważniejsze z nich to:
• rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego
• rezerwy na świadczenia emerytalne
• pozostałe rezerwy
Zobowiązania długoterminowe
Dzielą się na zobowiązania:
• Wobec jednostek powiązanych
• Wobec pozostałych jednostek (z wyjątkiem zobowiązań z tytułu
dostaw i usług):
– kredyty i pożyczki długoterminowe
– zobowiązania z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych.
Zobowiązania krótkoterminowe
– z tytułu dostaw i usług:
– o terminie spłaty powyżej 12 miesięcy
– o terminie spłaty do 12 miesięcy
–
–
–
–
–
–
z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek krótkoterminowych
z tytułu podatków
z tytułu ubezpieczeń społecznych
z tytułu wynagrodzeń
zobowiązania wekslowe
inne zobowiązania
Klasyfikacja zasobów majątkowych – przykład 1
Założenia:
Przedsiębiorstwo produkcyjne OPAL Spółka z o.o. w Olsztynie
posiadało w dniu 31.12.200_ r. następujące składniki majątku:
Lp.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Wartość
Wyszczególnienie
Samochód dostawczy
Materiały podstawowe
Nabyte prawo do programu komputerowego
Materiały pomocnicze
Budynek administracyjny
Środki pieniężne na rachunku bankowym
Należności od odbiorców produktów
Wyroby gotowe
Paliwo
Hala produkcyjna
Długoterminowe udziały w obcych jednostkach
Środki pieniężne w kasie
Razem
50.000
22.000
18.000
12.000
120.000
42.000
23.000
10.000
5.000
110.000
17.000
8.000
437.000
Klasyfikacja zasobów majątkowych
a
Zestawienie zasobów majątkowych firmy OPAL na dzień 31.12.200_ r.
I. Wartości niematerialne i prawne
II. Rzeczowe aktywa trwałe
A
Aktywa
trwałe
III. Należności długoterminowe
IV. Inwestycje długoterminowe
Razem
I. Zapasy
B
Aktywa II. Należności krótkoterminowe
obrotowe III. Inwestycje krótkoterminowe
Razem
Aktywa razem (A+B)
Klasyfikacja źródeł finansowania majątku – przykład 2
Przedsiębiorstwo usługowe ONYX rozpoczęło działalność 1.01.br.
Spółkę utworzyło 2 udziałowców, z których każdy wniósł po
25.000 zł. Na koniec roku firma uzyskała dodatni wynik
finansowy w wysokości 6.200 zł. oraz posiadała następujące
zadłużenia:
Lp.
1
2
3
4
5
Wartość
Wyszczególnienie
Zobowiązanie
bankowego
Zobowiązanie
Zobowiązanie
Zobowiązanie
Zobowiązanie
z tyt. zaciągniętego długoterminowego kredytu
z tyt. otrzymanych dostaw i usług
wobec pracowników
z tyt. podatku
z tyt. nie wypłaconych pracownikom ryczałtów
Razem
18.600
13.000
11.800
1.100
1.500
46.000
Klasyfikacja źródeł finansowania majątku
Zestawienie źródeł finansowania majątku firmy ONYX na dzień
31.12.200_ r.
A
Kapitały
własne
I. Kapitał zakładowy
II. Zysk netto
Razem
I. Rezerwy na zobowiązania
B
Kapitały
obce
II. Zobowiązania długoterminowe
III. Zobowiązania krótkoterminowe
Razem
Pasywa razem (A+B)
Charakterystyka i klasyfikacja operacji gospodarczych
• Działalność gospodarcza charakteryzuje się występowaniem wielu
różnorodnych zjawisk i procesów gospodarczych.
• Jeżeli zmiany dotyczą tylko jednego podmiotu gospodarczego
występuje operacja wewnętrzna, jeżeli zaś występują w składnikach
bilansu co najmniej dwóch jednostek mówi się o operacji
zewnętrznej.
• W zależności od charakteru można wyróżnić operacje bilansowe i
wynikowe.
Operacje bilansowe wywołują określone zmiany w poszczególnych
pozycjach bilansu.
Efektem operacji wynikowych jest osiąganie zysku lub straty.
• Operacje gospodarcze mogą dotyczyć zarówno składników
rzeczowych majątku, jak i źródeł jego finansowania.
Typy bilansowych operacji gospodarczych
W zależności od przedmiotu zmian operacje gospodarcze można podzielić na
cztery typy:
Operacje gospodarcze I typu wywołują zmiany jedynie w składnikach majątkowych
jednostki. Wzrost jednego składnika aktywów powoduje zmniejszenie innego o tę
samą kwotę:
A1 + (A2+O) + A3 + ... + (An-O) = P
Operacje gospodarcze typu II wywołują zmiany jedynie w źródłach
finansowania majątku. Zwiększenie jednej pozycji pasywów powoduje
zmniejszenie innej o tę samą kwotę:
A = P1 + (P2-O) + P3 + (P4+O) + ... + Pn
Operacje gospodarcze III typu powodują zmiany podwyższające wartość
składników majątku, jak i źródeł jego finansowania:
A1 + (A2+O) + A3 + ... + An = P1 + P2 + P3 + ... + (Pn+O)
Operacje gospodarcze IV typu wpływają na równoczesne zmniejszenie
pozycji w aktywach, jak i pasywach:
(A1-O) + A2 +A3 + ... + An = P1 + (P2-O) +P3 + ... + Pn
Operacje gospodarcze i ich wpływ na składniki bilansu
Polecenie: Określić rodzaj operacji gospodarczych, wskazać składniki
bilansu, które ulegną zmianie po ich wystąpieniu, określić rodzaj
zmiany:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Zakupiono za gotówkę i przyjęto do magazynu towary – 350,Środki pieniężne z kasy wpłacono na rachunek bankowy – 1232,Przyjęto do magazynu materiały kupione u dostawcy o wartości
1400,- (termin płatności 7 dni)
Otrzymano wyciąg bankowy informujący o spłacie zobowiązania
wobec dostawcy – 200,Wypłacono z kasy zaliczkę dla pracownika na zakup materiałów –
300,Zaciągnięto kredyt bankowy i spłacono zobowiązanie wobec
dostawców – 2500,Część zysku finansowego z roku ubiegłego przekazano na
zwiększenie kapitału zapasowego – 23650 ,-
Konto księgowe
• Konto – urządzenie księgowe służące do grupowania
jednorodnych operacji gospodarczych w celu odzwierciedlenia
stanu i zmian określonego składnika aktywów, pasywów lub
wyników (kosztów, przychodów, strat i zysków
nadzwyczajnych).
• Konto posiada swoją nazwę, dostosowaną do istoty
ujmowanych na nim składników lub zjawisk gospodarczych.
• Konto otrzymuje też symbol, który związany jest z miejscem,
jakie dane konto zajmuje w zakładowym planie kont.
• Zapisy na kontach dokonywane są w mierniku pieniężnym.
Etapy funkcjonowania konta księgowego
1.
Założenie konta – wpisanie nazwy, numeru z planu kont.
2.
Otwarcie konta – zaksięgowanie stanu początkowego
(Sp.) z bilansu otwarcia lub jeśli dany składnik w bilansie
nie istnieje (jego wartość wynosi zero), to zaksięgowanie
pierwszej związanej z nim operacji gospodarczej.
3.
Księgowanie operacji gospodarczych – dokonywanie
zapisów operacji gospodarczych, na podstawie dowodów
księgowych zawierających datę wystąpienia operacji,
numer i symbol dowodu księgowego, krótką treść
charakteryzującą daną operację, wartość operacji.
4.
Zamknięcie konta – podsumowanie stron konta i
ustalenie salda końcowego (Sk.)
Układ graficzny – teowy konta księgowego
Układ graficzny konta księgowego zawiera elementy:
Nazwę i numer z zakładowego planu kont
Dwóch przeciwstawnych stron:
- lewej zwanej – „Winien” (skrót Wn) lub Debet (skrót Dt)
- prawej zwanej – „Ma” lub „Credit” (skrót Ct)
3. Obrotów:
– debetowych – suma operacji gospodarczych
zaksięgowanych po stronie Debet
– kredytowych - suma operacji gospodarczych
zaksięgowanych po stronie Credit
1.
2.
Układ graficzny teowy konta
a
Nazwa konta
Wn/Dt Numer z Zakładowego Planu Kont
Część konta służąca do zapisów
debetowych
Ma/Ct
Część konta służąca do zapisów
kredytowych
Księgowanie po tej stronie określa się:
Księgowanie po tej stronie określa się:
• obciążeniem konta
• uznaniem konta
• zapisywaniem w ciężar konta
• zapisywaniem na dobro konta
• zapisywaniem po stronie debetowej/
winien
• zapisywaniem po stronie
ma/kredytowej
Zasada funkcjonowania kont aktywnych
Nazwa konta aktywnego
Wn/Dt
Sp. Dt ...........
Ma/Ct
obroty Ct –
obroty Dt +
Σ (Sp.+obroty Dt +)
Σ obrotów Ct –
……….. Sk. Dt
Zasada funkcjonowania kont pasywnych
a
Nazwa konta pasywnego
Wn/Dt
obroty Dt –
Σ obrotów Dt –
Sk. Ct …………..
Ma/Ct
...........
Sp. Ct
obroty Ct +
Σ (Sp.+obroty Ct +)
Zamykanie konta
Następuje na koniec okresu sprawozdawczego przez:
1. Ustalenie obrotów konta (podsumowanie obu stron konta)
2. Ustalenie salda końcowego (różnica pomiędzy obrotami)
a) debetowego, jeżeli większa jest wartość obrotów strony
debetowej,
b) kredytowego, jeżeli większa jest wartość obrotów
strony kredytowej
Powiązanie sald początkowych kont bilansowych z bilansem
otwarcia
AKTYWA
Suma
Środki trwałe
Materiały
Rachunek bankowy
Kasa
Suma
Środki trwałe
Sp.
300
200
90
60
650
PASYWA
Kapitały zasadnicze
Zobowiązania wobec
dostawców
Kredyt bankowy
Suma
Kapitały zasadnicze
300
300
Suma
450 Sp.
-
300 Sk.
Sk.
450
450
70
130
650
Powiązanie sald końcowych kont bilansowych z bilansem
zamknięcia
Zobowiązania wobec
dostawców
70 70 Sp.
Rachunek bankowy
Sp. 300 270
300
270
30 Sk.
Sk.
AKTYWA
Suma
30
40
100
110
10
PASYWA
Środki trwałe
Materiały
Rachunek bankowy
Kasa
300
200
30
60
Kapitały zasadnicze
Zobowiązania wobec
dostawców
Kredyt bankowy
Suma
590 Suma
Suma
450
10
130
590
Zakładowy plan kont
Zakładowy plan kont to formalny dokument, będący
częścią systemu księgowego, który ma obowiązek posiadać
i stosować każda osoba prawna oraz inne podmioty
gospodarcze, które zgodnie z Ustawą o rachunkowości
muszą prowadzić pełną księgowość finansową.
Zakładowy plan kont zawiera spis wewnętrznych
numerów kont przedsiębiorstwa i ustala zasady księgowania
na tych kontach wszelkich operacji finansowych, które mogą
wydarzyć się w wyniku jego działalności.
Zestawienie obrotów i sald
Zestawienie obrotów i sald sporządza się na dzień bilansowy.
Stanowi ono punkt wyjścia do sporządzenia bilansu oraz
rachunku zysków i strat. Salda debetowe kont bilansowych
zestawienia obrotów i sald stanowią aktywa bilansu, a salda
kredytowe kont bilansowych pasywa bilansu.
Obroty kont przychodów i kosztów stanowią podstawę
sporządzenia rachunku zysków i strat.
Zestawienie obrotów i sald pozwala także na ujawnienie
błędów, które powstają, gdy nie jest stosowana zasada
podwójnego księgowania a także ułatwia znalezienie błędów
rachunkowych.
Najczęstsze przyczyny błędów księgowych
• Dokonanie księgowania w niewłaściwy sposób – inna kwota,
nieodpowiednie konto lub strona konta, naruszenie zasady
podwójnego zapisu
• Dwukrotne ujęcie tej samej operacji
• Pominięcie operacji gospodarczej w księgach rachunkowych
Wykrycie błędów księgowych następuje najczęściej:
• w wyniku inwentaryzacji
• w rezultacie uzgodnienia zapisów na kontach
• podczas sporządzania zestawień kontrolnych lub zestawienia
obrotów i sald.
Poprawianie błędów księgowych – storno czarne
Do likwidacji błędnych zapisów księgowych stosuje się
STORNO. Polega ono na usunięciu przez odpowiedni zapis
wpływu niewłaściwego zapisu na saldo końcowe konta lub na
obroty i saldo końcowe jednocześnie.
Storno czarne występuje w dwóch postaciach – storna
całkowitego i częściowego.
Storno czarne całkowite polega na dokonaniu zapisu
przeciwstawnego (po przeciwnej stronie konta) w stosunku do
zapisu błędnego, przez co anulowany zostaje błąd.
Storno czarne częściowe polega na anulowaniu błędnego zapisu
jedynie na koncie, na którym ten zapis wystąpił przez
zastosowanie zapisu przeciwstawnego.
Storno czarne całkowite
A Zakupiono materiały od dostawcy w kwocie 46 500 (termin płatności 7 dni), co
błędnie zaksięgowano na kontach Środki trwałe i Zobowiązania wobec
pracowników.
Zobowiązania wobec
pracowników
(2) 46 500
46 500
Środki trwałe
46 500 (1)
(1) 46 500
46 500 (3)
46 500
46 500
Zobowiązania wobec
dostawców
46 500 (3)
46 500 (2)
46 500
Materiały
(3) 46 500
46 500
Storno czarne częściowe
Otrzymano materiały od dostawcy w kwocie 46 500 (termin
płatności 7 dni), co błędnie zaksięgowano na koncie Środki
trwałe.
Zobowiązania wobec
dostawców
46 500 (1)
Środki trwałe
(1) 46 500
46 500
46 500 (2)
46 500
Materiały
(2) 46 500
46 500
Wpływ storna czarnego na obroty i salda końcowe
Zastosowanie strona czarnego gwarantuje uzyskanie
prawidłowych sald końcowych na kontach, ale jednocześnie
przyczynia się do sztucznego zawyżenia obrotów o kwoty
błędnych zapisów i zapis storna.
Poprawianie błędów księgowych – storno czerwone
Istota storna czerwonego polega na wykorzystaniu zapisu
ujemnego. Zapis stornujący jest dokonywany identycznie jak
zapis błędny. Przy sumowaniu obrotów traktowany jest jako
wartość ujemna i podlega odejmowaniu, dlatego nie wpływa na
wartość obrotów i sald.
Dla oznaczenia ujemnego charakteru zapisu stornującego
stosuje się kolor czerwony lub zapis w ramce.
Poprawianie błędów księgowych – storno czerwone
a
Operację zakupu materiałów za gotówkę błędnie
zaksięgowano na koncie rachunek bankowy
Rachunek bankowy
Sp. 50 500
Materiały
15 000 (1)
(1) 15 000
15 000 (2)
(2) 15 000
Kasa
Sp. 43 500
15 000 (3)
(3) 15 000
Poprawianie błędów księgowych – przykład
Salda wybranych kont w przedsiębiorstwie X wynosiły:
Rachunek bankowy – 50 000, Kredyt bankowy – 50 000.
Operację gospodarczą podjęcia gotówki w wysokości 12 500
z banku do kasy błędnie zaksięgowano na kontach: Kasa (Wn)
i Kredyt bankowy (Ma)
a) poprawić błędnie zaksięgowaną operację stornem czarnym
i sporządzić zestawienie obrotów i sald,
b) poprawić błędnie zaksięgowaną operację stornem czerwonym
i sporządzić zestawienie obrotów i sald.
Poprawianie błędów księgowych – storno czarne
a
Rachunek bankowy
Sp. 50 000
50 000
a
12 500 (3)
(2) 12 500
12 500
37 500 Sk.
50 000
Kredyt bankowy
50 000
12 500
50 000 Sp.
(1) 12 500
12 500 (1)
(3) 12 500
62 500
25 000
Sk. 50 000
62 500
Konto
Kasa
12 500 (2)
12 500
12 500 Sk.
62 500
25 000
Obroty
25 000
Salda
Wn
Ma
Wn
Rachunek bankowy
50 000
12 500
37 500
Kredyt bankowy
12 500
62 500
Kasa
25 000
12 500
12 500
Razem
87 500
87 500
50 000
Ma
50 000
50 000
Poprawianie błędów księgowych – storno czerwone
Rachunek bankowy
Sp. 50 000
50 000
50 000
Kredyt bankowy
Kasa
12 500 (3)
50 000 Sp.
(1) 12 500
12 500
12 500 (1)
(2) 12 500
37 500 Sk.
12 500 (2)
(3) 12 500
50 000
Sk. 50 000
50 000
12 500 Sk.
___
50 000
Konto
50 000
12 500
Obroty
Ma
Wn
50 000
12 500
37 500
-
50 000
Kasa
12 500
-
12 500
Razem
62 500
62 500
50 000
Kredyt bankowy
12 500
Salda
Wn
Rachunek bankowy
__
12 500
Ma
50 000
50 000
Podstawowe kryteria klasyfikacji kont księgowych
• Przedmiot ewidencji
– składniki bilansu: konta aktywne, konta pasywne, konta
aktywno-pasywne
– konta przychodów, konta kosztów, konta strat i zysków
nadzwyczajnych
• Poziom szczegółowości
– konta syntetyczne (ogólne)
– konta analityczne (szczegółowe)
• Funkcje zapisów
– konta bilansowe, których salda na koniec okresu przenosi się
do bilansu
– konta wynikowe, ewidencjonujące wyniki procesów
gospodarczych związanych z osiąganiem zysku lub
ponoszeniem straty
– konta rozliczeniowe
– konta korygujące
Konta aktywno-pasywne
• Konta aktywno-pasywne, to konta o dwoistym
charakterze, prowadzone dla połączonych składników
aktywów i pasywów.
• Do grupy kont aktywno-pasywnych należą konta
rozrachunkowe, ewidencjonujące należności i
zobowiązania wobec tych samych grup składników
bilansu.
Np. Rozrachunki z pracownikami, Rozrachunki z
budżetem, Rozrachunki z odbiorcami i dostawcami.
• Funkcjonowanie takiego konta opiera się na zastosowaniu
przeciwstawnych zasad prowadzenia kont aktywnych i
pasywnych.
Funkcjonowanie konta aktywno-pasywnego
• Saldo początkowe na koncie A-P może wystąpić po stronie
debetowej (Wn) lub kredytowej (Ma) albo po obu stronach
równocześnie.
• Zapisy operacji zależą za każdym razem od jej istoty i
charakteru w jakim występuje konto (aktywny, pasywny).
• Ustalenie sald końcowych konta A-P wymaga odrębnej
analizy każdej operacji zapisanej na koncie i ich
rozgraniczeniu wpływającym na saldo końcowe debetowe i
saldo końcowe kredytowe.
Funkcjonowanie konta aktywno-pasywnego
a
Dt
Konto aktywno-pasywne
Sp. Dt ...........
..........
Ct
Sp. Ct.
obroty Dt +
obroty Ct +
obroty Dt –
obroty Ct –
Sp. Dt + obroty Dt
Sk. Ct
obroty konta =
Sp. Ct + obroty Ct
Sk. Dt
obroty konta
Funkcjonowanie konta aktywno-pasywnego
Dt
• a
Konto aktywno-pasywne
Sp. Dt
3 200
(P) 8 600
(A)
9 500
Ct
Sp. Ct.
13 700 (Z)
700
4 100 (A)
(A) 4 900
1 200 (A)
(P) 9 100
Sk. Ct
26 500
28 500
5 500
3 500
32 000
32 000
Sk. Dt
Konta przychodów
• Służą do ewidencji efektów działalności gospodarczej w
postaci przychodów uzyskiwanych głównie ze sprzedaży
własnych produktów (wyrobów, usług) oraz towarów.
• Funkcjonują według schematu analogicznego do zasady
funkcjonowania kont pasywnych:
Wn Konto składnika przychodów Ma
Zapisy zmniejszające stan
przychodu
(reklamacje/fa korygująca)
Obroty Dt
Sk. Ct
Zapisy
zwiększające stan
przychodów
Obroty Ct
Konta kosztów
• Służą do ewidencji odpowiednio usystematyzowanych
składników kosztów ponoszonych w związku z prowadzoną
działalnością gospodarczą w danym czasie.
• Konta kosztów funkcjonują według schematu analogicznego
do zasady funkcjonowania kont aktywnych:
Wn Konto składnika kosztów Ma
Zapisy
zwiększające stan
kosztu
Obroty Dt
Zapisy
zmniejszające stan
kosztu
Obroty Ct
Sk. Dt
Konta strat nadzwyczajnych
Straty nadzwyczajne nie mieszczą się w ramach ogólnego ryzyka
prowadzenia działalności gospodarczej. Powstają głównie w wyniku
zdarzeń losowych (pożar, zalanie, powódź, kradzież), w wyniku
których utracone zostają środki trwałe, materiały, wyroby gotowe,
towary itd.
Konta funkcjonują według schematu analogicznego do zasady
funkcjonowania kont aktywnych:
Środki trwałe/Materiały,
Towary/Wyroby gotowe
Straty nadzwyczajne
Straty poniesione wskutek
zdarzeń losowych
Konta zysków nadzwyczajnych
Zyski nadzwyczajne powstają w sytuacji, gdy jednostka otrzyma:
1. odszkodowanie od ubezpieczyciela za utracone w wyniku zdarzeń losowych
składniki majątku,
2. dotację lub dofinansowanie na pokrycie strat nadzwyczajnych.
Zarówno straty, jak i zyski nadzwyczajne charakteryzuje nieprzewidywalność
i niepowtarzalność.
Konta zysków nadzwyczajnych funkcjonują według schematu analogicznego
do zasady funkcjonowania kont pasywnych:
Zyski nadzwyczajne
Rachunek bankowy
Otrzymane odszkodowania lub
dotacje za straty nadzwyczajne
Konto wynikowe
• Na koniec okresu obrachunkowego ustala się wynik
finansowy osiągnięty z działalności operacyjnej poprzez
przeniesienie sald końcowych z kont przychodów i kont
kosztów na konto Wynik finansowy i ustalenie jego salda.
• Jeżeli suma zapisów kredytowych na tym koncie
przewyższa sumę zapisów debetowych, to jednostka w
danym okresie obrachunkowym osiągnęła zysk, jeśli
relacja jest odwrotna, to poniosła stratę.
Uproszczony schemat konta wynikowego
a
Dt
Wynik finansowy
Kwota łącznych kosztów
Kwota łącznych strat
nadzwyczajnych
Obroty Dt
Sk. Ct (zysk)
Ct
Kwota łącznych
przychodów
Kwota łącznych zysków
nadzwyczajnych
Obroty Ct
Sk. Dt (strata)
Konto wynik finansowy
Dt
Wynik finansowy
Ct
a z podst. działalności operacyjnej Przychody z podst. działalności operacyjnej
Koszty
Koszt wytworzenia wyrobów gotowych
Wartość sprzedaży wg cen zakupu
Koszt wytworzenia usługi
Przychód ze sprzedaży wyrobów gotowych
Przychód ze sprzedaży towarów
Przychód ze sprzedaży usług
Koszty rodzajowe
Koszty pozostałej działalności operacyjnej Przychody z pozost. działalności operacyjnej
Koszt sprzedaży niefinansowych aktywów trwałych
Przekazane nieodpłatnie aktywa, naliczone odszkodowania
Koszty prowadzenia działalności socjalnej
Przychód ze sprzedaży niefinansowych aktywów trwałych
Otrzymane dotacje, odszkodowania, grzywny
Otrzymane nieodpłatnie aktywa
Koszty finansowe Przychody finansowe
Koszt sprzedaży aktywów finansowych
Naliczone odsetki od zobowiązań finansowych
Przychód ze sprzedaży aktywów finansowych
Naliczone odsetki od aktywów finansowych
Straty nadzwyczajne Zyski nadzwyczajne
Obroty Dt Obroty Ct
Sk. Ct (zysk) Sk. Dt (strata)
Podzielność kont
• Podzielność kont polega na zwiększaniu liczby kont w celu
uzyskania bardziej szczegółowych informacji dotyczących
zasobów, źródeł ich finansowania oraz procesów
zachodzących w przedsiębiorstwie.
• Wyróżnia się dwa kierunki podziału kont:
– Podział poziomy, w którym konta po podziale przyjmują
wszystkie funkcje konta dzielonego
– Podział pionowy, w którym konta po podziale przyjmują
wyróżnione funkcje konta dzielonego
Konta syntetyczne
• Służą do księgowej ewidencji operacji gospodarczych w
sposób zapewniający zbilansowanie danych
zaksięgowanych na wszystkich kontach syntetycznych,
prowadzonych w danej jednostce.
Jest to możliwe dzięki stosowaniu zasady podwójnego
zapisu.
• Konta syntetyczne charakteryzują się określonym stopniem
uogólnienia. Uszczegółowienie zapisów na tych kontach
wymaga zastosowania podziału poziomego i
przyporządkowania do nich właściwego zbioru kont
analitycznych.
Konta analityczne
To urządzenia księgowe służące do szczegółowej ewidencji
danych ujętych na kontach syntetycznych.
Operacje gospodarcze na kontach analitycznych księguje
się na zasadzie powtarzanego zapisu tzn.:
• jeśli dana operacja dotyczy konta syntetycznego z
rozwinięciem analitycznym, to należy ustalić zbiór kont
analitycznych, na których będzie księgowana,
• zapis dokonany na koncie syntetycznym należy powtórzyć
po tej samej stronie zbioru kont analitycznych,
• zapisy na kontach analitycznych są zawsze jednostronne
(stanowią powtórzenie zapisu) i spełniają warunek równości
sumy kwot zaewidencjonowanych na tych kontach z kwotą
zaksięgowaną na odpowiednim koncie syntetycznym.
Zależności między kontami syntetycznymi a analitycznymi
• Debetowe (kredytowe) saldo konta syntetycznego musi być
równe sumie debetowych (kredytowych) sald zbioru kont
analitycznych danego konta syntetycznego.
• Obroty debetowa (kredytowe) konta syntetycznego w danym
okresie sprawozdawczym muszą być równe sumom
obrotów debetowych (kredytowych) określonego zbioru kont
analitycznych.
Podział poziomy kont
Konta analityczne prowadzi się najczęściej dla:
• Środków trwałych
• Wartości niematerialnych i prawnych
• Rozrachunków (należności i zobowiązań) z kontrahentami
• Rozrachunków z pracownikami
• Innych rozrachunków
• Ewidencji sprzedaży
Podział poziomy kont
• Polega na wprowadzeniu do ewidencji określonego
przedmiotu, w miejsce stosowanego dotychczas jednego
konta syntetycznego, dwóch lub więcej kont bardziej
szczegółowych (analitycznych).
Przykład - Konto syntetyczne (przed podziałem):
Środki trwałe
Sp.
98 300
Konta po podziale:
Środki transportu
Sp. 67 100
Wyposażenie
Sp.16 800
Maszyny produkc.
Sp. 14 400
Dokumentacja księgowa
Dokumentacja księgowa to zestaw odpowiednio
sporządzonych dokumentów, określających przebieg lub
skutek wykonywanych operacji gospodarczych.
Dowody księgowe stwierdzają wystąpienie operacji
gospodarczej i stanowią podstawę zapisów w księgach
rachunkowych
Staranność sporządzenia dokumentów (prawidłowość,
wiarygodność), wpływa na jakość informacji
wykorzystywanych w rachunkowości do zapisów księgowych.
Dokumenty księgowe odgrywają istotną rolę podczas
dokonywanej kontroli sprawozdań finansowych oraz jako
źródło analizy ekonomicznej.
Dowody księgowe
Ustawa o rachunkowości wymaga, aby dowód księgowy
zawierał:
–
–
–
–
–
określenie rodzaju dowodu i numer identyfikacyjny,
nazwy, adresy stron uczestniczących
opis operacji gospodarczej wraz z jej wartością
daty: wystąpienia operacji i sporządzenia dokumentu
podpis osoby wystawiającej dokument
Podział dokumentów księgowych ze wzg. na stronę wystawiającą
Dowody obce
- otrzymywane od zewnętrznych kontrahentów, banków,
urzędów i instytucji oraz osób prawnych i fizycznych, z którymi
zawiązane zostały odpowiednie umowy (zakup materiałów,
dzierżawa, umowa leasingowa, wyciąg bankowy)
Podział dokumentów księgowych ze wzg. na stronę wystawiającą
Dowody własne – wszelkie dowody sporządzane przez
jednostkę, w której podlegają ewidencjonowaniu bez względu
na ich przeznaczenie.
Dzielą się na:
– dowody wewnętrzne – dokumentują operacje wewnątrz
jednostki (wydanie materiału – Rw)
– dowody zewnętrzne – dokumentują operacje wynikające z
transakcji zawieranych z kontrahentami zewnętrznymi lub z
rozrachunków o charakterze publicznoprawnym (ZUS ZUA,
PIT)
Podział dokumentów księgowych ze wzg. na przeznaczenie
• Dowody zewnętrzne – wystawiane przez jednostkę z
przeznaczeniem dla kontrahentów i im przekazywane w
oryginale
• Dowody wewnętrzne – sporządzane przez jednostkę na
własne potrzeby
Podział dowodów księgowych ze wzg. na etap sporządzenia
• Dowody źródłowe – zwane pierwotnymi;
są to dowody księgowe, które po raz pierwszy pisemnie
stwierdzają fakt wystąpienia określonej operacji gospodarczej
(asygnaty kasowe)
• Dowody wtórne – sporządzane na podstawie kilku
źródłowych dowodów księgowych (raport kasowy, rozdzielniki
zużytych materiałów)
Dowody księgowe rejestrujące obrót zapasami
• Faktura (Fa) – dowód zakupu, sprzedaży materiałów,
towarów, wyrobów gotowych, środków trwałych
• Przyjęcie z zewnątrz (Pz) – dowód przyjęcia zakupionych
materiałów i towarów do magazynu
• Rozchód wewnętrzny (Rw) – pobranie materiałów z
magazynu do produkcji i zużycia
• Zwrot wewnętrzny (Zw) – zwrot nie zużytych w produkcji
materiałów
• Przyjęcie wewnętrzne (Pw)
• Wydanie na zewnątrz (Wz) – wydanie sprzedanych
materiałów, towarów, wyrobów gotowych
Faktura VAT
• Podatnicy VAT mają obowiązek wystawiania faktur przy sprzedaży
towarów lub usług. Mogą sporządzać je w wersji papierowej lub
elektronicznej. Nie muszą jednak ich podpisywać.
• Na fakturze VAT powinny się znaleźć dane określone w par. 5
rozporządzenia m.in. w sprawie faktur, takie jak: data wystawienia,
numer dokumentu, imiona i nazwiska lub nazwy podatnika i
nabywcy towarów lub usług oraz ich adresy.
• Wystawca, ani odbiorca nie mają obowiązku podpisywania faktur.
Nie ma też potrzeby stosowania pieczątek.
e-faktura VAT
• Od 1 stycznia 2013 r. faktury elektroniczne zostały zrównane z
papierowymi, w rezultacie to one powinny dominować w obrocie
między firmami.
• Należy zapewnić autentyczność ich pochodzenia i integralność treści.
Jak wynika z par. 4 rozporządzenia w sprawie e-faktur, to podatnik
określa, w jaki sposób spełni ten wymóg.
• Może to zrobić w dowolny sposób. Jeśli chce wysłać fakturę w
formie tekstu e-mailem i np. zabezpieczy go podpisem
elektronicznym z kwalifikowanym certyfikatem, to powyższe
wymogi zostaną spełnione. Musi oczywiście pamiętać o tym, aby
dokument zawierał wszystkie elementy konieczne na fakturze.
Dowód zakupu
Dowód przyjęcia kupionych produktów z zewnątrz
Dowód wydania materiału do zużycia w produkcji
Dowód wydania sprzedanych produktów na zewnątrz
Dowody księgowe rejestrujące obrót gotówkowy
• Dowód wpłaty (KP) – przyjęcie gotówki do kasy
• Dowód wypłaty (KW) – wydanie (rozchód) gotówki z kasy
• Raport kasowy (RK) – dokument zbiorczy operacji kasowych
określonego okresu
Dowody księgowe rejestrujące obrót bezgotówkowy
• Wyciąg bankowy (WB) – wyciąg stwierdzający dokonanie
operacji dotyczących przelewu środków pieniężnych z i na
konto jednostki
• Polecenie przelewu – polecenie bankowi dokonania
określonych przelewów na inny rachunek bankowy
• Dowód wpłaty – dowód wpłaty gotówki do banku
Dowody księgowe rejestrujące obrót środkami trwałymi
• OT – przyjęcie zakupionego środka trwałego na stan
ewidencyjny
• PT – przyjęcie/przekazanie środka trwałego do użytkowania
• LT – likwidacja środka trwałego
Dowody księgowe rejestrujące rozrachunki z
pracownikami
• Lista płac (LP)– dokument ustalający wysokość
wynagrodzenia za pracę wszystkich pracowników
• Wniosek o zaliczkę – dokument wypłaty zaliczki np. na zakup
materiałów, podróż służbową itp.
• Polecenie wyjazdu służbowego – dokument określający
termin i cel podróży służbowej oraz stanowiący podstawę do jej
rozliczenia
Zasady sporządzania dowodów księgowych
• Dowody księgowe powinny być wystawiane w sposób staranny,
i trwały. Podpisy na dowodach księgowych składa się
odręcznie.
• Treść i dane liczbowe muszą być czytelne.
• Ewentualne błędy powstałe przy odręcznym wypisywaniu
dowodu własnego muszą być skreślone w sposób pozwalający
odczytać pierwotną treść, poprawka powinna być
zaparafowana przez osobę dokonującą korekty
Zasady przechowywania dowodów księgowych
• Dowody księgowe powinny być przechowywane w siedzibie
podmiotu gospodarczego. Przejściowo mogą się znajdować w
jednostce, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych.
• Wszelkie dowody i ich zestawienia należy układać w porządku i
ustalonej kolejności zapewniającej nienaruszalność i łatwe
odszukanie.
• Listy płac i inne dowody potrzebne do ustalenia rent i emerytur
powinny być przechowywane przez okres ustalony w
odpowiednich przepisach – nie krócej niż 50 lat.
• Dowody księgowe, dokumenty inwentaryzacyjne, księgi
rachunkowe, sprawozdania rachunkowe, sprawozdania
finansowe powinny być przechowywane przez okres 5 lat
począwszy od roku kończącego okres sprawozdawczy.
Ewidencja zakupu rzeczowych aktywów obrotowych
• Dokumentem potwierdzającym wystąpienie operacji zakupu
materiałów (podstawowych, pomocniczych, surowców, części
zamiennych, opakowań itd.) lub towarów jest dokument
zewnętrzny – faktura zakupu (oryginał)/paragon
• Dokumentem potwierdzającym przyjęcie do magazynu
kupionych materiałów/towarów jest dokument Pz
• Cena nabycia, to cena zakupu oraz ewentualne
koszty zakupu (załadunek, wyładunek, transport,
ubezpieczenie na czas transportu)
Ustalanie ceny zakupu towarów
Faktura za zakupione towary zawiera:
• wartość towarów: 100 szt.x10 zł/szt.
• wartość opakowania:
• koszt transportu:
• ubezpieczenie dostawy:
Stąd:
wartość netto towarów w cenie nabycia
• VAT naliczony 23%
• wartość brutto faktury
= 1.000,50,100,40,= 1.190,= 273,70,= 1.463,70,-
Ewidencja zakupu towarów przyjętych do magazynu
a
Rozrachunki z
dostawcami
Rozliczenie zakupów
Fa brutto płatna
w terminie …
Towary
Pz – cena ewidenc. netto
Rozrachunki z tyt. VAT
VAT naliczony
Usługi obce
Koszt transportu
Cena netto
Ewidencja zakupu towarów - przykład
• Dział księgowości otrzymał i rozliczył fakturę VAT za zakupione
towary (termin płatności 7 dni):
10 szt. w cenie jednostkowej netto 80 PLN +VAT 23%
• Do faktury dostawca doliczył koszt wysyłki:
20 PLN + VAT 23%
• Towary przyjęto do magazynu na podstawie dokumentu Pz
Ewidencja zakupu towarów – przykład
a
Rozrachunki z
dostawcami
1 008,60
Rozliczenie zakupów
1 008, 60
800
Towary
800
Rozrachunki z tyt. VAT
188,60
188,60
Usługi obce
20
1 008, 60 1 008,60
20
Ewidencja zakupu materiałów przyjętych do magazynu
a
Rozrachunki z
dostawcami
Rozliczenie zakupów
Fa brutto płatna
w terminie …
Materiały
Pz – cena ewidenc. netto
Rozrachunki z tyt. VAT
VAT naliczony
Usługi obce
Koszt transportu
Cena netto
Ewidencja zakupu materiałów oddanych bezpośrednio
do użytkowania
a
Rozrachunki z
dostawcami
Rozliczenie zakupów
Fa brutto płatna
w terminie …
Zużycie materiałów i energii
Cena ewidenc. netto
Rozrachunki z tyt. VAT
VAT naliczony
Wycena przychodu materiałów/towarów/wyrobów
gotowych
Podstawą wyceny mogą być rzeczywiste ceny zakupu, ceny nabycia lub
koszt wytworzenia we własnym zakresie.
Cena zakupu – to cena do zapłaty (zapłacona) za zakupione składniki
majątku, pomniejszona o naliczony podatek VAT, a w imporcie
powiększona o obciążenia o charakterze publiczno prawnym, np. cło,
podatek akcyzowy.
Cena nabycia – to cena zakupu powiększona o koszty bezpośrednio
związane z zakupem.
Koszt wytworzenia składnika we własnym zakresie obejmuje
bezpośrednie koszty produkcji (koszt zużytego materiału), oraz
przypadającą na okres wytwarzania proporcjonalną część kosztów
pośrednich produkcji (zużyta energia, woda, ogrzewanie itp.).
Wycena rozchodu materiałów/towarów
Podstawą wyceny może być system zmiennych lub stałych cen
ewidencyjnych.
W systemie zmiennych cen ewidencyjnych stosuje się następujące metody
wyceny rozchodu materiałów/towarów:
• Metodę kosztu przeciętnego (średnia ważona) –ustala się jednostkowy
koszt przeciętny dla danego okresu sprawozdawczego i wg niego dokonuje się
wyceny kolejnych rozchodów w tym okresie.
• Wg ceny najwcześniejszej FIFO (first in – first out) – wycenę rozchodu
rozpoczyna się od cen najwcześniejszych (pierwszych) chronologicznie
dostaw.
• Wg ceny najpóźniejszej LIFO (last in – first out) – wycenę rozchodu
rozpoczyna się od cen najpóźniejszych (ostatnich) chronologicznie dostaw.
• Wg ceny najwyższej HIFO (higest in – first out) – rozchodowi w pierwszej
kolejności, bez względu na chronologię dostaw, podlegają materiały/towary o
najwyższych cenach.
• Wg ceny najniższej LOFO (lowest in – first out) - rozchodowi w pierwszej
kolejności, bez względu na chronologię dostaw, podlegają materiały/towary o
najniższych cenach.
Koszt zakupu lub wytworzenia sprzedanych produktów
Przykład:
Firma X w miesiącu …. sprzedała 4.000 szt. produktów.
Na początku miesiąca …. zapas produktów wynosił
1.000 szt.
Na koniec miesiąca …. stan zapasów nie zmienił się.
W ciągu miesiąca …. dokonano zakupu czterokrotnie.
Wielkość każdej partii zakupu wyniosła 1.000 szt.
Zmianie ulegała cena zakupu.
Określenie kosztu sprzedanych produktów
metodą kosztu przeciętnego
Polega na ustaleniu przeciętnego kosztu na jedną sztukę produktu.
W tym przypadku: 55.000 PLN / 5.000 szt. = 11 PLN
4.000 szt. x 11 PLN = 44.000 PLN a 1000 szt. x 11 PLN = 1.100 PLN
Ilość w szt.
Koszt
Stan początkowy
Zakup I
Zakup II
Zakup III
Zakup IV
Razem
Towary sprzedane
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
5.000
4.000
10.000
10.500
11.000
11.500
12.000
55.000
44.000
Stan końcowy
1.000
11.000
Partia
Określenie kosztu sprzedanych produktów
metodą LIFO (last-in, first-out)
Polega na zsumowaniu kosztów zakupu sprzedanej ilości sztuk produktów
począwszy od kosztów ostatniej dostawy.
W tym przypadku: 45.000 PLN
4.000 szt. x 11 PLN = 44.000 PLN a 1000 szt. x 11 PLN = 1.100 PLN
Ilość w szt.
Koszt
Stan początkowy
Zakup I
Zakup II
Zakup III
Zakup IV
Razem
Towary sprzedane
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
5.000
4.000
10.000
10.500
11.000
11.500
12.000
55.000
45.000
Stan końcowy
1.000
10.000
Partia
Określenie kosztu sprzedanych produktów
metodą FIFO (first-in, first-out)
Polega na zsumowaniu kosztów zakupu sprzedanej ilości sztuk produktów
począwszy od kosztów pierwszej dostawy.
W tym przypadku: 43.000 PLN
4.000 szt. x 11 PLN = 44.000 PLN a 1000 szt. x 11 PLN = 1.100 PLN
Ilość w szt.
Koszt
Stan początkowy
Zakup I
Zakup II
Zakup III
Zakup IV
Razem
Towary sprzedane
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
5.000
4.000
10.000
10.500
11.000
11.500
12.000
55.000
43.000
Stan końcowy
1.000
12.000
Partia
Porównanie metod ustalania kosztu
sprzedanych produktów
1. Oszacowanie wyniku finansowego
Dla omawianego przykładu przyjęto jednostkową cenę sprzedaży produktu:
15 PLN
Metoda
przeciętnego
kosztu
Metoda
LIFO
Metoda
FIFO
Wartość sprzedaży
60.000
60.000
60.000
Koszt sprzedanych
produktów
44.000
45.000
43.000
Wynik finansowy
16.000
15.000
17.000
10.000
12.000
2. Określenie wartości zapasów
Zapas produktów
11.000
Zalety i wady metod ustalania kosztu
sprzedanych produktów
Metoda
przeciętnego
kosztu
Zalety
Wady
Metoda
LIFO
Metoda
FIFO
(przy rosnącej inflacji)
Łatwa
Minimalizuje zysk do
podziału lub premie
Uzasadnia wzrost cen
Zmniejsza kwotę
podatku dochodowego
Maksymalizuje zysk
Najmniej popularna
Zaniża zysk
Obniża wartość
zapasów
Pogarsza wskaźnik
płynności
Zapewnia najwyższy
poziom wartości
zapasów
Ustalanie kosztu zakupu sprzedanych towarów –
przykład 2
W danym okresie zapas towarów w P.H. Alfa wynosił 60 szt. zakupionych w
cenie 14,90,-/szt. Zakupiono także towary w 4 partiach w cenach podanych w
tabeli i sprzedano 627 szt. towarów w cenie jednostkowej 17,00,-
Partia
Ilość w
szt.
Koszt jednostkowy
PLN
Stan początkowy
Zakup I
Zakup II
Zakup III
Zakup IV
60
150
250
100
200
14,90
14,80
14,20
15,00
14,50
Razem
Towary sprzedane
Stan końcowy
760
627
Wartość
PLN
Ustalanie kosztu zakupu sprzedanych towarów –
przykład 2
Metoda LIFO
Partia
Ilość w
szt.
Koszt jednostkowy
PLN
Stan początkowy
Zakup I
Zakup II
Zakup III
Zakup IV
60
150
250
100
200
14,90
14,80
14,20
15,00
14,50
Razem
Towary sprzedane
760
627
Stan końcowy
Wartość
PLN
Ustalanie kosztu zakupu sprzedanych towarów –
przykład 2
Metoda FIFO
Partia
Ilość w
szt.
Koszt jednostkowy
PLN
Stan początkowy
Zakup I
Zakup II
Zakup III
Zakup IV
60
150
250
100
200
14,90
14,80
14,20
15,00
14,50
Razem
Towary sprzedane
760
627
Stan końcowy
Wartość
PLN
Ustalanie kosztu zakupu sprzedanych towarów –
przykład 2
Metoda HIFO
Partia
Ilość w
szt.
Koszt jednostkowy
PLN
Stan początkowy
Zakup I
Zakup II
Zakup III
Zakup IV
60
150
250
100
200
14,90
14,80
14,20
15,00
14,50
Razem
Towary sprzedane
760
627
Stan końcowy
Wartość
PLN
Ustalanie kosztu zakupu sprzedanych towarów –
przykład 2
Metoda LOFO
Partia
Ilość w
szt.
Koszt jednostkowy
PLN
Stan początkowy
Zakup I
Zakup II
Zakup III
Zakup IV
60
150
250
100
200
14,90
14,80
14,20
15,00
14,50
Razem
Towary sprzedane
760
627
Stan końcowy
Wartość
PLN
Porównanie wyników finansowych
Metoda
kosztu
przeciętnego
Wartość
sprzedaży
Koszt
sprzedanych
produktów
Wynik
finansowy
Metoda
LIFO
Metoda
FIFO
Metoda
HIFO
Metoda
LOFO
Odchylenia od cen ewidencyjnych zapasów
1. W praktyce występują odchylenia dwojakiego rodzaju:
- kredytowe – gdy przyjęta cena ewidenc. jest wyższa od
rzeczywistej ceny zakupu lub kosztu wytworzenia,
- debetowe – gdy przyjęta cena ewidenc. jest niższa od
rzeczywistej ceny zakupu lub kosztu wytworzenia.
2. Ewidencję odchyleń prowadzi się na koncie syntetycznym
„Odchylenia od cen ewidencyjnych …”
3. W przedsiębiorstwach stosuje się dwa rodzaje rozliczania
odchyleń:
- w drodze inwentaryzacji odchyleń,
- za pomocą wskaźnika odchyleń przeciętnych.
Rozliczanie odchyleń w drodze inwentaryzacji
odchyleń
Polega na ustaleniu na koniec okresu sprawozdawczego
odchyleń w wielkości rzeczywistej różnicy między ceną ewidenc.
a rzeczywistą ceną zakupu (kosztu wytworzenia) w odniesieniu do
poszczególnych składników zapasów i w tej wielkości
wyksięgowuje się je z kont odchyleń w miarę ich rozchodu.
Na koniec okresu pozostawia się jedynie rzeczywiste odchylenia
przypadające na zapasy.
Korygują one wartość zapasów wykazywanych w bilansie.
Rozliczanie odchyleń za pomocą wskaźnika
odchyleń przeciętnych
Polega na obliczeniu wskaźnika odchyleń przeciętnych i za
jego pomocą rozliczenia na koniec okresu sprawozdawczego,
odchyleń przypadających na rozchodowane składniki zapasów i
część zapasów pozostającą w magazynie.
Ewidencja sprzedaży towarów/wyrobów gotowych
• Dokumentem potwierdzającym wystąpienie operacji sprzedaży
towarów (wyrobów gotowych) jest dokument własny – faktura
sprzedaży (kopia)
• Dokumentem potwierdzającym wydanie odbiorcy sprzedanych
produktów z magazynu jest dokument Wz
• Sprzedaż = przychody ze sprzedaży
• Przychody ze sprzedaży to wartość sprzedaży netto (bez
podatku VAT) obliczona jako suma iloczynów ilości
sprzedanych produktów (wyrobów gotowych, towarów, usług,
materiałów) x jednostkowa cena sprzedaży netto.
• Cena sprzedaży może być pomniejszona o udzielone rabaty,
upusty. Przychód ze sprzedaży często nie jest jednoznaczny z
wpływem środków pieniężnych.
Ewidencja sprzedaży towarów na odroczony termin płatności
a
Przychody ze
sprzedaży
towarów
Fa
netto
Rozrachunki z
odbiorcami
Fa
brutto
Rozrachunki z tyt. VAT
VAT należny
Towary
Sp….
Wartość sprzedaży wg cen
zakupu
Wz – cena ewidenc.
netto
Ewidencja sprzedaży towarów - przykład
• Wystawiono fakturę VAT za sprzedane za gotówkę towary:
Wartość netto towarów 415,80 zł. + VAT 23%
• Wydano odbiorcy z magazynu sprzedane towary w cenie
zakupu:
Wz - 329,80 zł.
• Sp. konta Towary 1.000 zł.
Ewidencja sprzedaży towarów
a
Przychody ze
sprzedaży
towarów
415,80
Kasa
511,43
Rozrachunki z tyt. VAT
95,63
Towary
SP. 1 000
329,80
Wartość sprzedaży wg cen
zakupu
329,80
Ewidencja sprzedaży wyrobów gotowych na odroczony
termin płatności
a
Przychody ze
sprzedaży wyrobów
gotowych
Fa netto
Rozrachunki z
odbiorcami
Fa
brutto
Rozrachunki z tyt. VAT
VAT należny
Wyroby gotowe
Sp. ….
Koszt wytworzenia wyrobów
gotowych
Wz – cena ewidenc. netto
Ewidencja sprzedaży wyrobów gotowych - przykład
• Wystawiono fakturę VAT za sprzedany na odroczony termin
płatności wyrób gotowy:
236,14 zł. +VAT 23%
• Wydano odbiorcy z magazynu sprzedany wyrób gotowy wg
kosztu wytworzenia:
Wz - 163,14 zł.
• Sp. konta Wyroby gotowe 1.000 zł.
Ewidencja sprzedaży wyrobów gotowych
a
Przychody ze
sprzedaży wyrob.
gotowych
236,14
Rozrachunki z
odbiorcami
290,45
Rozrachunki z tyt. VAT
54,31
Wyroby gotowe
Sp. 1 000
163,14
Koszt wytworzenia wyrobów
gotowych
163,14
Ustalenie rentowności sprzedaży
P.P.H. „X” posiada w swojej ofercie handlowej:
• Wyrób A, w cenie jednostkowej 24,19 zł., którego jednostkowy koszt
wytworzenia wynosi 17,28 zł.
• Wyrób B, którego jednostkowy koszt wytworzenia wynosi 3,25 zł., a
jednostkowa cena sprzedaży obliczana jest jako 18% narzut na koszt
wytworzenia
• Towar A, w cenie jednostkowej 158 zł., którego koszt zakupu
wynosi 129,90 zł.
• Towar B, którego jednostkowy koszt zakupu wynosi 74,99 zł., a cena
sprzedaży stanowi 20% narzut na koszt zakupu
• Towar C, którego cena sprzedaży wynosi 43,20 zł., a jednostkowy koszt
zakupu 27,90 zł.
Ustalenie rentowności sprzedaży
Polecenie:
1. Ustalić rentowność sprzedaży poszczególnych produktów
1. Ustalić rentowność sprzedaży wiedząc, że miesięczna wielkość sprzedaży
poszczególnych produktów odpowiednio wynosi:
wyrób A – 240 szt.
wyrób B – 650 szt.
towar A – 100 szt.
towar B – 180 szt.
towar C – 210 szt.
Ustalenie rentowności sprzedaży
Polecenie:
1. Ustalić rentowność sprzedaży poszczególnych produktów
1. Ustalić rentowność sprzedaży wiedząc, że miesięczna wielkość sprzedaży
poszczególnych produktów odpowiednio wynosi:
wyrób A – 240 szt.
wyrób B – 650 szt.
towar A – 100 szt.
towar B – 180 szt.
towar C – 210 szt.
Ewidencja
Ewidencja środków
środkówtrwałych
trwałych
W księgach rachunkowych ewidencję środków
trwałych prowadzi się wg wartości początkowej,
którą może stanowić:
1. Koszt zakupu środka trwałego (cena + koszty
związane z zakupem i przystosowaniem środka do
użytkowania
2. Koszt wytworzenia
3. Wartość rynkowa z dnia otrzymania środka trwałego
Ewidencja zakupu środków trwałych
a
Rozrachunki z dostawcami
(1) Fa brutto
Rozliczenie zakupu
Środki trwałe
(2) OT
Rozr. z tyt. VAT
(3)*VAT naliczony
* Dotyczy płatników podatku VAT
Wniesienie środka trwałego w postaci aportu
a
Kapitały/fundusze własne
(1) Deklaracja
Rozrachunki z
udziałowcami
Środki trwałe
(2) OT
Ewidencja likwidacji środka trwałego
Środki trwałe
Umorzenie
c
(1)
Pozostałe koszty operacyjne
(2)
(3)
Straty nadzwyczajne
Likwidacja środka trwałego częściowo umorzonego
Wp – 95 000,- (wszystkich środków trwałych)
Wp – 24 000,- (likwidowanego środka), dotychczasowe umorzenie 22 500,Środki trwałe
95 000 24 000
Umorzenie
22 500
Pozostałe koszty operacyjne
1 500
Ewidencja sprzedaży środka trwałego
a
Przychody ze
sprzedaży śr. trw.
(1) Fa
Rozrachunki z
odbiorcami
Środki trwałe
Umorzenie
(2) PT
Rozr. z tyt. VAT
Pozostałe koszty
operacyjne
Ewidencja sprzedaży środka trwałego - przykład
Wp – 95 000,- (wszystkich środków trwałych)
Cena sprzedaży netto – 32 000,- VAT 22 %
Wp – 68 000,- (sprzedawanego środka), dotychczasowe umorzenie 40 000,Przychody ze
sprzedaży śr. trw.
32 000
Rozr. z tyt. VAT
7 040
Rozrachunki z
odbiorcami
Umorzenie
39 040
Środki trwałe
Sp. 95 000 68 000
40 000
Pozostałe koszty
operacyjne
28 000
Rachunek kosztów (RK)
a
Ogół czynności zmierzających do ustalenia i zinterpretowania
wyrażonej w pieniądzu wartości zużycia czynników produkcji,
ponoszonych przez jednostkę gospodarczą w określonym
czasie i w określonym celu.
Zadania, rola i zakres RK zależą od potrzeb
informacyjnych odbiorców wewnętrznych (właściciele,
zarząd, kierownictwo, pracownicy) i zewnętrznych (banki,
pożyczkodawcy, inwestorzy, klienci).
Miejsce rachunku kosztów w rachunkowości
Rachunkowość przedsiębiorstwa
Księgowość
Rachunek kosztów
Rachunek
finansowy
Księgi rachunkowe
Zestawienie obrotów i
sald
Bilansowanie
Inwentaryzacja
Wycena aktywów i
pasywów
Klasyfikacja i pomiar
kosztów
Rozliczanie kosztów
Kalkulacja kosztów
Analiza kosztów
Sprawozdawczość
finansowa
Analiza finansowa
Zadania rachunku kosztów
• Dostarczanie wiarygodnych danych dotyczących przedmiotu
sprzedaży i wyceny zapasów, które służą do obliczenia wyniku
finansowego firmy.
• Ustalanie rentowności poszczególnych produktów.
• Optymalizacja poziomu kosztów i strat w relacji z celami oraz
maksymalizacja wyniku finansowego.
• Wykazanie miejsc i przyczyn powstawania kosztów oraz
odchyleń pomiędzy kosztami rzeczywistymi a planowanymi.
• Ustalenie wielkości kosztów ponoszonych przez poszczególne
komórki organizacyjne firmy, umożliwiające ocenę efektywności
ich pracy.
• Dostarczanie danych do optymalizowania polityki w zakresie
cen, marketingu, rozwoju, zakupów, przepływów pieniężnych
itp.
Definicja kosztu
Wartość wyrażonych w mierniku pieniężnym (zużytych
podczas prowadzenia działalności gospodarczej) zasobów
majątkowych takich jak:
• materiały, paliwa, surowce,
• środki trwałe,
• a także wartość pracy ludzkiej, środków finansowych, usług
obcych, itd. mierzonych w jednostkach naturalnych (kg,
mb, szt., godzina pracy)
Charakterystyka kosztów
• Zużycie czynników produkcji musi być celowe, tzn. musi się
wiązać z realizacją zadań, do których przedsiębiorstwo
zostało powołane, każde zużycie niecelowe nie jest
kosztem, lecz stratą.
• Wszystkie koszty wyrażone są w mierniku pieniężnym, co
umożliwia porównywanie poszczególnych elementów
kosztów oraz porównanie ich z przychodami.
• Koszty odnoszą się do pewnego okresu (miesiąc, kwartał,
roku).
Podział kosztów
Kryteria podziału kosztów
• Wartość kosztu a rozmiar
działalności
• Częstotliwość występowania
• Złożoność kosztów
• Miejsce powstawania (funkcje)
• Możliwość doliczenia kosztów do
nośników
• Rodzaj wydarzenia
Rodzaje kosztów
Koszty stałe, koszty zmienne
Koszty jednorazowe, koszty bieżące
Koszty proste, złożone, bezpośrednie i
pośrednie
Koszty zakupu, produkcji, sprzedaży
Koszty jednostkowe, koszty ogólne
Koszty rzeczywiste, planowane
Koszty stałe, koszty zmienne
Podział kosztów na stałe i zmienne jest umowny i
ogranicza się do uwzględnienia tylko jednego czynnika
zmienności – rozmiaru działalności, mierzonego najczęściej
wielkością produkcji i świadczonych usług lub efektywnością
czasu pracy.
Ks
Ks3
Ks2
Ks1
Rd
Kz
Kz3
Kz2
Kz1
Rd
Koszty stałe
• To koszty, których funkcja względem rozmiaru
działalności jest stała dla przyjętego okresu. Koszty stałe
nie reagują na zmiany rozmiaru działalności w danym
okresie. Jednak ze względu na złożony charakter
zależności pomiędzy kosztami a rozmiarem działalności
należy ustalić zasady wg jakich koszty będą traktowane
jako stałe.
• Koszty stałe nie reagują na zmiany rozmiaru działalności
tylko w pewnych jego zakresach, właściwych dla
poszczególnych składników tych kosztów.
Koszty zmienne
• To koszty, których funkcja względem rozmiaru działalności
danego okresu jest rosnąca.
• Wyróżnia się cztery dominujące ich typy:
– koszty rosnące proporcjonalnie do rozmiaru działalności,
– koszty rosnące progresywnie do rozmiaru działalności,
– koszty rosnące degresywnie do rozmiaru działalności,
– koszty rosnące najpierw proporcjonalnie, później
degresywnie, a następnie progresywnie do rozmiaru
działalności.
Klasyfikacja kosztów
•
•
•
•
Klasyfikacja kosztów w różnych przekrojach jest
źródłem informacji o:
Kosztach uzyskania poszczególnych wyników
działalności gospodarczej.
Składnikach tych kosztów i przyczynach ich
powstania.
Miejscu powstawania kosztu.
Osobach odpowiedzialnych za wysokość kosztów
Podstawowe układy klasyfikacji kosztów
•
•
•
•
•
Wg typów działalności jednostki gospodarczej
Wg rodzaju zużytych czynników produkcji
Wg możliwości kalkulacji kosztów do jednostki
Wg miejsc powstawania kosztów
Wg funkcji
Koszty wg typów działalności -1
W każdej jednostce mogą być wydzielone trzy typy jej
działalności: operacyjna, inwestycyjna i finansowo
wyodrębniona. Zasady ewidencji kosztów przewidują
odrębne ujmowanie kosztów działalności operacyjnej,
inwestycyjnej i finansowo wyodrębnionej.
Koszty działalności operacyjnej -2
Dzielą się na:
• Koszty zwykłej działalności operacyjnej - koszty
działalności produkcyjnej, usługowej, handlowej.
• Pozostałe koszty operacyjne – koszty zaniechanej
produkcji, koszty likwidacji środków trwałych, kary, grzywny,
przedawnione roszczenia i należności itd.
Koszty działalności inwestycyjnej i finansowo
wyodrębnionej -3
• Koszty inwestycyjne to koszty, jakie wiążą się z
tworzeniem i powiększaniem potencjału
produkcyjnego.
• Koszt działalności finansowo wyodrębnionej to na
przykład koszty związane z działalnością socjalno –
bytową prowadzoną przez jednostkę gospodarczą.
Układ rodzajowy kosztów
Obejmuje wszystkie koszty przedsiębiorstwa.
Składniki tego układu informują o rodzajach i
wartościach zasobów zużywanych w działalności.
Analiza kosztów w tym układzie dostarcza informacji
do racjonalizowania zużycia i planowania struktury
zasobów potrzebnych w realizowanej działalności.
Koszty rodzajowe
1.
2.
3.
4.
5.
Amortyzacja
Zużycie materiałów i energii
Usługi obce
Wynagrodzenia
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia na
rzecz pracowników
6. Podatki i opłaty
7. Pozostałe koszty
1. Amortyzacja
Jest to wyrażona w mierniku pieniężnym wartość
zużycia środka trwałego lub wartości niematerialnej lub
prawnej w danym przedziale czasu, na skutek ich
eksploatacji
lub
wykorzystania
w
działalności
gospodarczej.
Odpisy amortyzacyjne powodują systematyczne
zmniejszanie się wartości obiektów amortyzowanych
zwane umorzeniem.
Amortyzacja i umorzenie są przedmiotami ewidencji
księgowej.
Środki trwałe
To wszystkie składniki majątku o okresie użytkowania
dłuższym niż 1 rok.
Zalicza się do nich własne i stanowiące współwłasność,
kompletne i zdatne do użytku w dniu przyjęcia do
eksploatacji przedmioty majątkowe tj. budynki, budowle,
lokale, urządzenia, maszyny, środki transportu i inne.
Wartość początkowa środków trwałych
a)
b)
c)
W księgach rachunkowych ewidencję środków trwałych
prowadzi się wg wartości początkowej, którą może stanowić:
w przypadku kupna – cena nabycia środka trwałego
powiększona o ewentualne koszt zakupu (koszty związane z
zakupem i przystosowaniem środka do użytkowania tj.
załadunek, transport, wyładunek, ubezpieczenie, montaż,
instalacja itp.)
w przypadku uzyskania w drodze darowizny lub inny
nieodpłatny sposób – wartość rynkowa środka na dzień
nabycia lub wartość wynikająca z umowy
w przypadku wytworzenia ŚT we własnym zakresie - koszt
wytworzenia (wartość zużytych: materiałów, usług obcych,
wynagrodzeń wraz z narzutami)
Ewidencja amortyzacji
Wpisywanie w koszty odpisów amortyzacyjnych
rozpoczyna się w miesiącu następującym po miesiącu
oddania kompletnego i zdatnego do użycia ŚT do
użytkowania.
Amortyzowanie ŚT kończy się z ostatnim dniem
miesiąca, w którym ŚT zostanie zlikwidowany, sprzedany
lub utracony w wyniku zdarzeń losowych lub, w którym
wartość odpisów amortyzacyjnych zrówna się z wartością
początkową ŚT.
Odpisów amortyzacyjnych można dokonywać w równych
ratach co miesiąc, kwartalnie lub raz na rok (dotyczy to ŚT o
niskiej wartości początkowej).
Czynniki wpływające na wielkość amortyzacji
• Wartość początkowa składająca się z ceny i kosztów
zakupu, kosztów instalacji, modernizacji i
przeszacowania wartości
• Przewidywana wartość odzysku
• Przewidywany czas eksploatacji lub całkowita
wydajność środka trwałego
• Zastosowana metoda amortyzacji
Metody amortyzowania środków trwałych
Amortyzacja
równomierna
Amortyzacja
nierównomierna
Metoda amortyzacji liniowej
Metoda amortyzacji degresywnej
(przyspieszonej)
Metoda amortyzacji progresywnej
Metoda amortyzacji naturalnej
Amortyzacja liniowa
To najłatwiejsza i najczęściej stosowana metoda amortyzowania.
Zakłada, że użytkowany obiekt zużywa się równomiernie przez cały
czas jego eksploatacji - powoduje to, że stawka amortyzacyjna jest
stała i wynika ze wzoru:
100 %
roczna stopa amortyzacji [%] =
okres amortyzacji w latach
wartość początkowa – wartość odzysku
roczna stawka amortyzacyjna =
okres amortyzacji w latach
Amortyzacja liniowa – przykład 1
Wp ŚT = 46 200
t = 5 lat
ŚT oddano do użytkowania w kwietniu 2011 r.
W którym miesiącu, którego roku nastąpi całkowite umorzenie ŚT?
Data
31.XII.2011
31.XII.2012
31.XII.2013
31.XII.2014
31.XII.2015
30.IV.2016
Amortyzacja roczna
6 160
9 240
9 240
9 240
9 240
3 080
Amortyzacja
skumulowana
6 160
15 400
24 640
33 880
43 120
46 200
Wartość
zaktualizowana ŚT
40 040
30 800
21 560
12 320
3 080
0
Amortyzacja degresywna
Wg tej metody przydatność ekonomiczna środka
trwałego maleje w miarę jego użytkowania, a rosną koszty jego
eksploatacji. Dlatego w początkowych latach użytkowania
stosuje się współczynnik podwyższający podstawową stopę
amortyzacyjną.
Amortyzację degresywną oblicza się od wartości
zaktualizowanej ŚT, czyli pomniejszonej o dotychczasowe
odpisy.
Metodę degresywną można stosować tak długo, dopóki
odpis degresywny jest wyższy niż obliczony metodą liniową, w
przeciwnym przypadku przechodzi się i do końca amortyzuje
składnik metodę liniową.
Amortyzacja naturalna
Zakłada, że zużycie obiektu jest jednakowe na każdą jednostkę
pracy (np. sztukę, kilogram, godzinę itp.).
Kwota amortyzacji zależy więc od ilości pracy wykonanej w
danym okresie czasu. Wylicza się ją z formuły:
amortyzacja naturalna =
wartość początkowa ŚT
praca planowana w całym okresie użytkowania
2. Zużycie materiałów i energii:
• materiałów podstawowych i pomocniczych (np.
biurowych, gospodarczych, reklamowych)
• opakowań
• energii elektrycznej i cieplnej
• ciepłej i zimnej wody
• gazów
• półfabrykatów, artykułów handlowych
• części zapasowych maszyn, urządzeń itp.
3. Usługi obce
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
transportowe
budowlane
remontowe
czynsz, dzierżawa
składowania
łączności (telekomunikacyjne, pocztowe itp.)
poligraficzne
informatyczne
bankowe
przeprowadzenie ekspertyz i badań
tłumaczenie tekstu
pranie odzieży, utrzymanie czystości
dozór mienia
4. Wynagrodzenia
Obejmują wartość wynagrodzeń brutto wypłacanych
w formie pieniężnej i w naturze, należnych za pracę na
rzecz przedsiębiorstwa, niezależnie od formy stosunku
pracy. W skład wynagrodzeń wchodzą:
– płaca zasadnicza
– dodatki do płacy stażowy, funkcyjny
– dopłaty (np. za nadliczbowe godziny pracy,
szkodliwe warunki pracy, pracę na nocną zmianę)
– płace dodatkowe (premie, nagrody)
5. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia
• składki z tytułu ubezpieczeń społecznych opłacanych przez
pracodawcę
• składki na fundusz pracy
• składki na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
• odzież ochronna i robocza
• świadczenia rzeczowe związane z bezpieczeństwem
i higieną pracy
• szkolenie pracowników
Wysokość składek ubezpieczeń społecznych
pracowników w 2016 r. obowiązujące od lutego
Rodzaj ubezpieczenia
Płatnik
Ubezpieczony
Razem
9,76 %
6,5 %
-
9,76 %
1,5 %
2,45 %
19,52 %
8,00 %
2,45 %
0,67-3,86 %
2,45 %
9%
-
9%
2,45%
FGŚP
0,10 %
-
0,10%
Razem
~19,74 %
22,71 %
Emerytalne
Rentowe
Chorobowe
Wypadkowe
Zdrowotne
Fundusz Pracy
Kwota wolna od podatku
To poziom dochodów, do którego nie ma obowiązku
odprowadzania podatku dochodowego. W 2016 r. kwota
ta wynosi 3.091 zł w skali roku.
W praktyce odlicza się od obliczonego podatku
dochodowego 556,02 zł./rok, co daje kwotę 46,33 zł./m-c.
Koszty uzyskania przychodu w 2016 r.
Przy zatrudnieniu na jednym
etacie w miejscu zamieszkania
111,25 zł. miesięcznie
111,25 zł x 12 miesięcy = 1 335 rocznie
Przy zatrudnieniu na jednym
etacie poza miejscem
zamieszkania
111,25 zł + 25%=139,06 zł miesięcznie
139,06 zł x 12 miesięcy = 1 668,72 rocznie
Obliczenie wynagrodzenia netto
1. Obliczenie składek na ubezpieczenia społeczne
emerytalna (wynagrodzenie brutto x 9,76 %)
rentowa (wynagrodzenie brutto x 1,50 %)
chorobowa (wynagrodzenie brutto x 2,45 %)
2. Obliczenie składki zdrowotnej
a) podstawa naliczenia składki zdrowotnej:
(wynagrodzenie brutto – składki na ubezpieczenia społeczne)
b) składka: (podstawa x 9 %)
Obliczenie wynagrodzenia netto
3. Zaliczka na podatek dochodowy
a) wyznaczenie podstawy zaliczki (zaokrągla się w górę do pełnej
złotówki):
(wynagrodzenie brutto – składki na ubezpieczenia społecznekoszty uzyskania przychodu)
b) zaliczka (zaokrągla się zgodnie z zasadami arytmetyki do pełnej
złotówki):
(podstawa x 18 %) – kwota wolna od podatku – (7,75 %
podstawy składki zdrowotnej)
4. Wynagrodzenie netto
wynagrodzenie brutto – składki na ubezpieczenia społeczne –
składka zdrowotna – zaliczka na podatek dochodowy –
potrącenia dobrowolne – potrącenia zasądzone + zasiłek
rodzinny
Obliczenie całkowitego kosztu zatrudnienia
pracownika dla pracodawcy
1. Składki na ubezpieczenia społeczne
emerytalna (wynagrodzenie brutto x 9,76 %)
rentowa (wynagrodzenie brutto x 6,50 %)
2. Ubezpieczenie wypadkowe
wynagrodzenie brutto x 0,93 %
3. Fundusz pracy (FP)
wynagrodzenie brutto x 2,45 %
4. Fundusz gwarantowanych świadczeń pracowniczych (FGŚP)
wynagrodzenie brutto x 0,10 %
5. Całkowity koszt zatrudnienia
wynagrodzenie brutto + 1. + 2. + 3. + 4.
6. Podatki i opłaty
•
•
•
•
•
•
podatek od nieruchomości
podatek od środków transportu
podatek akcyzowy
opłaty skarbowe
opłaty sądowe i notarialne
roczne opłaty licencyjne uprawniające do
wykonywania działalności
7. Pozostałe koszty
•
•
•
•
•
•
•
•
koszty krajowych i zagranicznych podróży służbowych
koszty prenumerat czasopism branżowych
koszty reprezentacji i reklamy
koszt zw. z udziałem w targach krajowych
i zagranicznych
koszty składek na rzecz organizacji, do których
przynależność jest obowiązkowa
ubezpieczenia majątkowe
odszkodowania dla pracowników
wypłaty ryczałtów za używanie przez pracowników
własnych samochodów dla celów służbowych
Koszty rodzajowe w rachunku zysków i strat
Pozycja
A. Przychody netto ze sprzedaży
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów
II. Przychody netto ze sprzedaży materiałów i towarów
B. Koszty działalności operacyjnej
I. Amortyzacja
II. Zużycie materiałów i energii
III. Usługi obce
IV. Podatki i opłaty
V. Wynagrodzenia
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia
VII. Pozostałe koszty rodzajowe
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów
C. ZYSK (strata) ZE SPRZEDAŻY (A-B)
D. POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACJNE
I. Dotacje
II. Pozostałe przychody operacyjne
E. POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE
F. ZYSK (strata) Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (C+D-E)
G. PRZYCHODY FINANSOWE
H. KOSZTY FINANSOWE
I. ZYSK (strata) BRUTTO (F+G – H)
J. PODATEK DOCHODOWY
K. POZOSTALE OBOWIĄZKOWE ZMNIEJSZENIA ZYSKU (ZWIĘKSZENIA STRATY)
L. ZYSK (STRATA) NETTO (I – J – K)
1 rok .... 2 rok .... 3 rok .... 4 rok .... 5 rok ....
Cechy charakterystyczne układu rodzajowego
• Gromadzi koszty proste (nie podlegające dalszemu
podziałowi).
• Daje informację o wielkości i strukturze poniesionych kosztów,
co pozwala na ocenę materiałochłonności i pracochłonności.
• Ma charakter uniwersalny.
• Przydatność układu rodzajowego z punktu widzenia potrzeb
zarządzania jest ograniczona, ponieważ nie daje on podstaw
do ustalenia kosztu jednostkowego produkowanego wyrobu,
czy usługi.
Rachunek zysków i strat
jako podstawa oceny wyniku finansowego
a
Wynik finansowy to:
1. Rezultat działalności jednostki gospodarczej
2. Różnica między przychodami a kosztami związanymi z ich
osiągnięciem
3. Dodatni wynik finansowy (zysk) oznacza rentowność, ujemny
wynik finansowy (strata) oznacza deficyt
4. Wynik finansowy ustala się za określony okres (miesiąc, rok),
co wymaga porównywania przychodów z kosztami tego
samego okresu.
5. Wynik finansowy brutto – wynik przed potrąceniem
obowiązkowych obciążeń z tytułu podatku dochodowego
6. Wynik finansowy netto – wynik otrzymany po odliczeniu
podatku dochodowego
Konto wynikowe
Dt
Wynik finansowy
Ct
a z podst. działalności operacyjnej Przychody z podst. działalności operacyjnej
Koszty
Koszt wytworzenia wyrobów gotowych
Wartość sprzedaży wg cen zakupu
Koszt wytworzenia usługi
Przychód ze sprzedaży wyrobów gotowych
Przychód ze sprzedaży towarów
Przychód ze sprzedaży usług
Koszty rodzajowe
Koszty pozostałej działalności operacyjnej Przychody z pozost. działalności operacyjnej
Koszt sprzedaży niefinansowych aktywów trwałych
Przekazane nieodpłatnie aktywa, naliczone odszkodowania
Koszty prowadzenia działalności socjalnej
Przychód ze sprzedaży niefinansowych aktywów trwałych
Otrzymane dotacje, odszkodowania, grzywny
Otrzymane nieodpłatnie aktywa
Koszty finansowe Przychody finansowe
Koszt sprzedaży aktywów finansowych
Naliczone odsetki od zobowiązań finansowych
Przychód ze sprzedaży aktywów finansowych
Naliczone odsetki od aktywów finansowych
Straty nadzwyczajne Zyski nadzwyczajne
Obroty Dt Obroty Ct
Sk. Ct (zysk) Sk. Dt (strata)
Próg rentowności
• Wyznaczenie progu rentowności pozwala na uzyskanie
odpowiedzi na pytanie: kiedy sprzedaż produktów zacznie
przynosić zysk?
• Istota analizy progu rentowności sprowadza się do
wyznaczenia takiego poziomu wielkości produkcji, przy
którym przychody ze sprzedaży pokrywają dokładnie
poniesione koszty.
Próg rentowności – główne założenia
• wielkość produkcji w badanym okresie jest równa wielkości
sprzedaży,
• koszty zmienne zmieniają się wprost proporcjonalnie wraz
ze zmianą wielkości produkcji,
• jednostkowa cena sprzedaży wyrobu nie ulega zmianie z
upływem czasu.
Ilościowy próg rentowności
Wartościowy próg rentowności
Próg rentowności - zadanie
Koszt wykonania 1 regału = koszt materiałów +
lakierowanie
Podzielić koszty na stałe i zmienne i wyznaczyć
ilościowy i wartościowy próg rentowności dla 3
różnych jednostkowych cen sprzedaży.
Rachunek kosztów w wieloasortymentowej
analizie progu rentowności
I. Łączne marże brutto wszystkich asortymentów
II. Koszty stałe produkcji wszystkich asortymentów
III. Wynik ze sprzedaży (I-II)
Formuła progu rentowności w ujęciu wartościowym:
Koszty stałe (Ks)
PR wart =
Przeciętny wskaźnik marży brutto
gdzie,
Łączne marże brutto asortymentów
Przeciętny wskaźnik marży brutto =
Łączne przychody z sprzedaży asortymentów
Przykład 1.
Spółka „XYZ” produkuje 3 rodzaje krzeseł: z drewna sosnowego (Sosna), z drewna
akacjowego (Akacja) i z rattanu (Rattan).
Na łączne kwartalne koszty stałe s-ki składają się:
• koszty wydziałowe 72.000 zł.
• koszty administracji 56.000 zł.
• koszty promocji 5.500 zł.
W I kwartale 2016 r. dane dot. kosztów produkcji i sprzedaży były następujące:
Typ krzesła
Sosna
Akacja
Rattan
Jednostkowa cena
sprzedaży (jcs) zł./szt.
80
90
120
Jednostkowy koszt
zmienny (jkz) zł./szt.
50
55
70
55
33
12
5.060
3.036
1.104
Dane ex post
Jednostkowa marża brutto
(jmb=jcs-jkz)
Struktura sprzedaży %
Wielkość sprzedaży w szt.
Łączna marża brutto
Polecenia:
1.
2.
3.
4.
Obliczyć przeciętny wskaźnik marży brutto.
Obliczyć próg rentowności w ujęciu wartościowym.
Ustalić uzyskany wynik na sprzedaży.
Przeanalizować pięć wariantów dalszego działania
zmierzającego do zwiększenia wyniku na sprzedaży.
Wskazać, który z nich jest najbardziej optymalny.
Obliczenia:
1. Przeciętny wskaźnik marży brutto:
2. Wartościowy próg rentowności:
3.
Uzyskany wynik na sprzedaży:
Wariant 1.
W drugim kwartale Spółka „XYZ” zamierza przeprowadzić kampanię promocyjną
polegającą na dodaniu do krzeseł Sosna i Akacja pokrowca z lnu. Koszt jednostkowy
pokrycia wynosi 15 zł. Przewiduje się także dodatkową kampanię promocyjną, której
koszt wyniesie 3.000 zł. Wg szacunków powinno to doprowadzić do wzrostu wielkości
sprzedaży z 9.200 szt. do 11.000 szt. z zachowaniem struktury sprzedaży. Planowane
wielkości zmienne wynoszą:
Typ krzesła
Wielkości planowane
Jednostkowa cena
sprzedaży (jcs) zł./szt.
Sosna
Akacja
Rattan
80
90
120
Jednostkowy koszt
zmienny (jkz) zł./szt.
70
Jednostkowa marża brutto
(jmb=jcs-jkz)
Struktura sprzedaży %
Planowana wielkość
sprzedaży w szt.
Łączna marża brutto
zł./szt.
55
33
12
Wariant 2.
Z uwagi na to, że krzesło Rattan daje najwyższą marżę brutto zaproponowano
obniżenie ceny tego krzesła o 15% oraz zmianę struktury sprzedaży w następujący
sposób: Sosna 42%, Akacja 40% i Rattan 18%. Planowane wielkości zmienne wynoszą:
Typ krzesła
Wielkości planowane
Sosna
Akacja
Jednostkowa cena
sprzedaży (jcs) zł./szt.
80
90
Jednostkowy koszt
zmienny (jkz) zł./szt.
50
55
Jednostkowa marża brutto
(jmb=jcs-jkz)
30
35
32
Struktura sprzedaży %
42
40
18
Planowana wielkość
sprzedaży w szt.
Łączna marża brutto
zł./szt.
Rattan
Wariant 3.
Przewiduje się zmiany technologiczne polegające na modernizacji hali produkcyjnej
i zakupie nowych maszyn. Wymaga to zaciągnięcia długoterminowego kredytu
bankowego. Odsetki od kredytu opłacane kwartalnie wynoszą 9.600 zł., a amortyzacja
maszyn 10.700 zł. Takie zmiany mają doprowadzić do obniżenia kosztów produkcji o
13%. Planowane wielkości zmienne wynoszą:
Typ krzesła
Wielkości planowane
Jednostkowa cena
sprzedaży (jcs) zł./szt.
Sosna
Akacja
Rattan
80
90
120
55
33
12
5.060
3.036
1.104
Jednostkowy koszt
zmienny (jkz) zł./szt.
Jednostkowa marża brutto
(jmb=jcs-jkz)
Struktura sprzedaży %
Planowana wielkość
sprzedaży w szt.
Łączna marża brutto
zł./szt.
Rachunek kosztów zmiennych w wieloasortymentowej
analizie progu rentowności
Łączne roczne koszty stałe w Spółce „Fiat” Auto Poland S.A.
wynoszą:
-
Koszty wydziałowe 7.200.000 zł
Koszty reklamy
150.000 zł
Koszty administracji 6.000.000 zł
Polecenia:
1. Oblicz wynik na sprzedaży całego asortymentu na podstawie
danych planowanych.
2. Oblicz próg rentowności w ujęciu wartościowym.
3. Przedsiębiorstwo rozważa pięć wariantów dalszego działania
zmierzającego do zwiększenia wyniku na sprzedaży. Wskaż,
który z nich jest optymalny.
Rachunek kosztów zmiennych w wieloasortymentowej
analizie progu rentowności
1. Obliczenie wyniku na sprzedaży całego asortymentu na
podstawie danych wejściowych:
Koszty stałe:
Łączna marża brutto:
Wynik na sprzedaży:
2. Obliczenie progu rentowności w ujęciu wartościowym:
Łączne marże asortymentów:
Łączny przychód ze sprzedaży asortymentów:
Przeciętny wskaźnik marży brutto:
Interpretacja wyniku:
Rachunek kosztów zmiennych w wieloasortymentowej
analizie progu rentowności
Wariant „A”
Akcja promocyjna polegająca na montażu klimatyzacji w
samochodach wszystkich typów.
Koszt jednostkowy urządzenia klimatyzacyjnego wraz z
montażem wynosi 1.400 zł.
Przewiduje się także kampanię reklamową, co wiąże się z
kosztem 20.000 zł. Według szacunków akcja ta doprowadzi
do wzrostu wielkości sprzedaży z 8000 szt. do 9000 szt.
Rachunek kosztów zmiennych w wieloasortymentowej
analizie progu rentowności
Obliczenia do wariantu „A”
Koszty stałe:
Wersja auta
Young
Happy
Sporting
15.000
20.000
29.000
55
40
5
Wielkości planowane
Jedn. cena sprzedaży (jcs)
Jednostkowy koszt zmienny (jkz)
Jednostkowa marża brutto (jcs-jkz)
Planowana wielkość sprzedaży
Struktura sprzedaży w %
Łączna marża brutto
Wynik na sprzedaży:
Rachunek kosztów zmiennych w wieloasortymentowej
analizie progu rentowności
Wariant „B”
Z uwagi na fakt, że Seicento Sporting daje najwyższą marżę
brutto zaproponowano zmianę struktury sprzedaży w
następujący sposób:
Young 40%, Happy 50% i Sporting 10%.
Przewiduje się też akcję promocyjną dla Seicento Sporting
polegającą na obniżce ceny o 5%.
Ponadto reklama produktu wiąże się z kosztami 12.000 zł.
Rachunek kosztów zmiennych w wieloasortymentowej
analizie progu rentowności
Obliczenia do wariantu „B”
Koszty stałe:
Wersja auta
Young
Happy
Jedn. cena sprzedaży (jcs)
15.000
20.000
Jednostkowy koszt zmienny (jks)
13.500
18.000
Jednostkowa marża brutto (jcs-jks)
1.500
2.000
Sporting
Wielkości planowane
Planowana wielkość sprzedaży
Struktura sprzedaży w %
Łączna marża brutto
Wynik na sprzedaży:
25.000
Rachunek kosztów zmiennych w wieloasortymentowej
analizie progu rentowności
Wariant „C”
Zmiany technologiczne polegające na modernizacji hali
produkcyjnej i zakupie nowoczesnych maszyn.
Amortyzacja maszyn w skali roku wyniesie 3.000.000 zł, co
jednocześnie doprowadzi do obniżki kosztów zmiennych o
15%.
Powyższe zmiany sfinansowane mają być kredytem, którego
odsetki w bieżącym roku wyniosą 2.000.000 zł.
Rachunek kosztów zmiennych w wieloasortymentowej
analizie progu rentowności
Obliczenia do wariantu „C”
Koszty stałe:
Wersja auta
Young
Happy
Sporting
15.000
20.000
29.000
4.400
3.200
400
55
40
5
Wielkości planowane
Jedn. cena sprzedaży (jcs)
Jednostkowy koszt zmienny (jkz)
Jednostkowa marża brutto (jcs-jkz)
Planowana wielkość sprzedaży
Struktura sprzedaży w %
Łączna marża brutto
Wynik na sprzedaży:
Rachunek kosztów zmiennych w wieloasortymentowej
analizie progu rentowności
Wariant „D”
Ustanowienie prowizji dla pracowników w wysokości 2%
wartości od sprzedanego samochodu. Aktywizacja
pracowników ma doprowadzić do wzrostu sprzedaży: Young o
200 szt., Happy o 150 szt., Sporting o 50 szt.
Rachunek kosztów zmiennych w wieloasortymentowej
analizie progu rentowności
Obliczenia do wariantu „D”
Koszty stałe:
Wersja auta
Young
Happy
Sporting
15.000
20.000
29.000
Wielkości planowane
Jedn. cena sprzedaży (jcs)
Jednostkowy koszt zmienny (jkz)
Jednostkowa marża brutto (jcs-jkz)
Planowana wielkość sprzedaży
Struktura sprzedaży w %
Łączna marża brutto
Wynik na sprzedaży:
Rachunek kosztów zmiennych w wieloasortymentowej
analizie progu rentowności
Wariant „E”
Stworzenie dogodnego systemu spłaty: 60% wartości pojazdu
jest opłacana przy zakupie, a 40% stanowi nieoprocentowany
kredyt.
System ten ma dać według szacunków wzrost łącznej
sprzedaży o 600 szt. rocznie.
Z uwagi na zagrożenie płynności finansowej Spółka „Fiat”
musi zaciągnąć kredyt w wysokości 12.000.000 zł.
Oprocentowanie roczne kredytu wynosi 20%.
Rachunek kosztów zmiennych w wieloasortymentowej
analizie progu rentowności
Obliczenia do wariantu „E”
Koszty stałe:
Wersja auta
Young
Happy
Sporting
Jedn. cena sprzedaży (jcs)
15.000
20.000
29.000
Jednostkowy koszt zmienny (jkz)
13.500
18.000
25.000
Jednostkowa marża brutto (jcs-jkz)
1.500
2.000
4.000
55
40
5
Wielkości planowane
Planowana wielkość sprzedaży
Struktura sprzedaży w %
Łączna marża brutto
Wynik na sprzedaży:
Rachunek kosztów zmiennych w wieloasortymentowej
analizie progu rentowności
Zestawienie wyników obliczeń:
Wynik na sprzedaży w zł
Wyniki obliczeń
Wariant wyjściowy
Wariant „A”
Wariant „B”
Wariant „C”
Wariant „D”
Wariant „E”
Rachunek kosztów zmiennych w podejmowaniu decyzji
Koszty utraconych możliwości powstają w sytuacji, gdy
menedżerowie decydując się na jedno rozwiązanie, rezygnują z
innego.
Koszty te obrazują zmniejszenie dotychczasowych lub brak
potencjalnych przychodów, będących skutkiem zaniechania
określonego działania na rzecz innego.
Określenie kosztów utraconych możliwości wymaga
przeanalizowania wszystkich możliwości wyboru i oszacowania
korzyści i kosztów z nimi związanych.
Rachunek kosztów zmiennych w podejmowaniu decyzji
Koszty utraconych możliwości
Przedsiębiorstwo „ABC” sprzedaje towar X i wyrób Y, składający się z
podzespołów tworzących towar X (cena zakupu 40 zł/szt.).
Czy przedsiębiorstwo powinno we własnym zakresie wytworzyć 1000 szt.
podzespołu X?
Planowane koszty jednostkowe wytworzenia 1 szt. podzespołu X
wynosiłyby:
- Materiały bezpośrednie
15 zł/szt.
- Płace bezpośrednie
12 zł/szt.
- Koszty zmienne podziałowe
8 zł/szt.
- Koszty stałe wydziałowe
10 zł/szt.
Które koszty są istotne dla podjęcia decyzji o produkcji?
Koszty istotne to:
Rachunek kosztów zmiennych w podejmowaniu decyzji
Co zrobić w sytuacji kiedy przedsiębiorstwo nie posiada wystarczających mocy
produkcyjnych i musiałoby przesunąć część pracowników wytwarzających
wyrób B, co spowoduje zmniejszenie potencjału czasu pracy o 5.000 godzin po
3 zł/godz.?
Planowane koszty jednostkowe wytworzenia 1 szt. podzespołu X wynosiłyby:
- Materiały bezpośrednie
15 zł/szt.
- Płace bezpośrednie
12 zł/szt.
- Koszty wydziałowe zmienne
8 zł/szt.
- Koszty utraconych korzyści
zł/szt.
Rachunek kosztów zmiennych w podejmowaniu decyzji
Czy sprzedać partię produktów po niższej cenie?
Przedsiębiorstwo X pozyskało nabywców na 80.000 szt. wyrobu Z w cenie
18,50 zł/szt. Nie uzyskało jednak zamówienia na pozostałe 20.000 szt.
Jedynie kontrahent A proponuje cenę 11,50 zł/szt.
Czy przedsiębiorstwo powinno przyjąć, czy odrzucić ofertę?
Cena zaproponowana przez kontrahenta A jest niższa niż koszt wytworzenia.
Dane dodatkowe:
- Materiały bezpośrednie
- Płace bezpośrednie
- Koszty wydziałowe zmienne
- Koszty wydziałowe stałe
200.000 zł/100.000 szt.
600.000 zł/100.000 szt.
200.000 zł/100.000 szt.
400.000 zł/100.000 szt.
Koszty w układzie kalkulacyjnym
Głównym zadaniem układu kalkulacyjnego jest
dostarczenie informacji do kalkulacji kosztów
jednostkowych wyrobu czy usługi. Koszty w układzie
kalkulacyjnym ze względu na sposób odnoszenia do
jednostki kalkulacyjnej dzieli się na:
a) koszty bezpośrednie
b) koszty pośrednie.
Koszty w układzie kalkulacyjnym - 2
Do kosztów bezpośrednich zalicza się koszty, które
wykazują ścisły związek z produkowanym wyrobem, czy
usługą. Są to koszty, które na podstawie dokumentów
źródłowych można odnieść wprost na jednostkę
kalkulacyjną.
Koszty pośrednie nie wykazują ścisłego związku z
produkcją konkretnego wyrobu (usługi), lecz są wspólne dla
kilku wyrobów (usług), w związku z czym nie można ich
przyporządkować jednostce kalkulacyjnej na podstawie
dokumentacji źródłowej, lecz przy pomocy tzw. kluczy
rozliczeniowych.
Konta syntetyczne wzorcowego planu kont
Zespół „0” – Aktywa trwałe
Zespół „1” – Środki pieniężne, rachunki bankowe oraz inne
krótkoterminowe aktywa finansowe
Zespół „2” – Rozrachunki i roszczenia
Zespół „3” – Materiały i towary
Zespół „4” – Koszty według rodzajów i ich rozliczenie
Zespół „5” – koszty według typów działalności i ich rozliczenie
Zespół „6” – Produkty i rozliczenia międzyokresowe
Zespół „7” – Przychody i koszty związane z ich osiągnięciem
Zespół „8” – Kapitały/fundusze własne, fundusze specjalne i wynik
finansowy
Opracować cd. na podst. (Mantura, s. 63-70)
Rachunkowość / potrzeby informacyjne
Sprawozdania finansowe
Bilans
Rachunek
zysków i strat
Operacje
bilansowe
Operacje
wynikowe
Rachunek
przepływów
finansowych
Ocena sytuacji majątkowej na podstawie bilansu
a
Bilans jest najstarszym i głównym elementem
sprawozdawczości finansowej.
Podstawą sporządzenia bilansu jest zweryfikowana
ewidencja księgowa.
W bilansie wykazuje się stany wszystkich kont bilansowych
na dzień bilansowy z zachowaniem zasad równowagi
bilansowej, zgodnie z którą każda pozycja aktywów musi
mieć źródło pochodzenia w pasywach bilansu.
Ocena sytuacji majątkowej na podstawie bilansu
a
W bilansie zamieszcza się wartości aktywów i pasywów
zarówno na dzień zamknięcia ksiąg rachunkowych w danym
roku, jak i z roku poprzedniego.
Bilans sporządza się wg zasady netto, co wymaga:
- pomniejszenia wartości początkowej środków trwałych oraz
wartości niematerialnych i prawnych o dotychczasowe
amortyzacje
- skorygowania materiałów, towarów o odchylenia od ceny
nabycia /zakupu/
Analiza wskaźnikowa
a
Jest częścią analizy finansowej.
Dostarcza informacji o kondycji finansowej i rentowności
jednostki gospodarczej przede wszystkim dla:
- kierownictwa
- kredytodawców
- kontrahentów
- inwestorów
- audytorów
Wskaźniki obrazują relacje określonych wielkości finansowych.
Wykonywana jest w oparciu o podstawowe sprawozdania
finansowe.
Obszary analizy wskaźnikowej
Zdolność do
regulowania
zobowiązań
a
• płynność
• aktywa
bieżące
Poziom
zadłużenia
Wyniki
finansowe
• zadłużenie
• zyskowność
• wspomaganie • rentowność
kapitałowe
• efektywność
Sprawność
działania na
rynku
• sprawność
zarządzania
• aktywność
Wartość
rynkowa
• wartość
rynkowa akcji
i kapitału
• pozycja firmy
na rynku
kapitałowym
Ocena sytuacji majątkowej na podstawie bilansu
a
Ocenę jednostki na podstawie bilansu określa się czytaniem
bilansu, które odbywa się w dwóch płaszczyznach:
- pionowej, która polega na badaniu struktury aktywów /sytuacji
majątkowej/ i struktury pasywów /sytuacji finansowej/
- poziomej, która obejmuje ustalenie relacji między składnikami
majątku a źródłami ich finansowania /płynność finansowa/,
poprzez ustalenie wskaźników dynamiki i tempa zmian oraz
wskaźnika pokrycia aktywów obrotowych kapitałem obcym
Pionowe czytanie bilansu – ocena elastyczności
majątku
Wskaźnik unieruchomienia (Wu) majątku:
a
Wu 
AT
AO
100%
gdzie:
AT – aktywa trwałe,
AO – aktywa obrotowe.
Wysoki wskaźnik informuje o dużym udziale AT, które cechuje
mała płynność i mała elastyczność.
Pionowe czytanie bilansu – ocena elastyczności
majątku
Wskaźnik stopnia wyposażenia (Wi) w majątek:
a
Wi 
AT
A
100%
Wi 
AO
A
100%
gdzie:
A – łączna suma aktywów
Wskaźniki te informują o udziale aktywów trwałych i obrotowych w
łącznym majątku firmy.
Pionowe czytanie bilansu – ocena struktury aktywów
trwałych
a
Wskaźniki służą do analizy wew. struktury AT i AO. Oblicza się
wówczas procentowy udział poszczególnych składników aktywów
trwałych (obrotowych) w łącznej ich kwocie.
Wskaźnik udziału środków trwałych w aktywach trwałych (Wśt):
Wś 
gdzie:
ŚT – środki trwałe,
ŚT
AT
100%
Pionowe czytanie bilansu – ocena struktury majątku
produkcyjnego i finansowego
Wskaźniki dla aktywów trwałych:
- Udział produkcyjnych AT
ATpr
AT
100%
- Udział finansowych AT
ATf
AT
100%
Pionowe czytanie bilansu – ocena struktury majątku
produkcyjnego i finansowego
Wskaźniki dla aktywów obrotowych:
- Udział produkcyjnych AO
- Udział finansowych AO
AOpr
AO
AOf
AO
 100%
 100%
Pionowe czytanie bilansu – ocena udziału
poszczególnych aktywów w ogólnej sumie bilansowej
1. Udział rzeczowych AT w ogólnej sumie bilansowej
rzeczoweAT
A
100%
2. Udział środków trwałych w ogólnej sumie bilansowej
3. Udział finansowego majątku trwałego w ogólnej sumie bilansowej
4. Udział zapasów o w ogólnej sumie bilansowej
5. Udział należności w ogólnej sumie bilansowej
6. Udział krótkoterminowych aktywów finans. w ogólnej sumie bilansowej
Pionowe czytanie bilansu – przykład
Bilans przedsiębiorstwa Sigma na dn. 31.XII.20XX
Aktywa
A. Aktywa trwałe
II. Rzeczowe aktywa trwałe
1. Środki trwałe
•
Budynki
•
Maszyny i urządzenia
•
Środek transportu
2. Środki trwałe w budowie
•
Hala produkcyjna
IV. Inwestycje długoterminowe
•
Papiery wartościowe
B. Aktywa obrotowe
I.
Zapasy
•
Materiały
•
Produkcja w toku
•
Wyroby gotowe
II. Należności krótkoterminowe
III. Inwestycje krótkoterminowe
•
Środki pieniężne
Aktywa razem
Kwota w zł.
Pasywa
1 100 000 A. Kapitały własne
1 000 000 I. Kapitał podstawowy
800 000 II. Zysk netto
400 000
200 000
200 000
200 000
200 000
100 000
100 000
270 000
100 000
40 000
40 000
20 000
80 000
90 000
90 000
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiąz.
II. Zobowiązania długoterminowe
• Kredyt bankowy długoterminowy
III. Zobowiązania krótkoterminowe
• Kredyty i pożyczki
• Zobowiązania wob. dostawców
• Zobowiązania wob. budżetu
• Zobowiązania wob. pracowników
1 370 000 Pasywa razem
Kwota w zł.
900 000
700 000
200 000
470 000
350 000
350 000
120 000
50 000
30 000
6 000
34 000
1 370 000
Pionowe czytanie bilansu – ocena relacji między kapitałami
Polega na określeniu udziału kapitałów własnych i obcych w finansowaniu
majątku jednostki
1. Wskaźnik zadłużenia
KW
 100%
KO
KW – kapitał własny
KO – Kapitał obcy
Wysoki wskaźnik świadczy o ostrożnym podejściu do zaciągania
zobowiązań i stabilnej sytuacji finansowej.
Niski wskaźnik oznacza zadłużenie i nasilone ryzyko finansowe.
2. Wskaźnik zaangażowania kapitału własnego KW  100%
P – pasywa ogółem
P
Wysoki wskaźnik świadczy o bezpieczeństwie i swobodzie decyzyjnej.
Wskaźnik niższy od 25 % świadczy o zagrożeniu funkcjonowania jednostki.
Pionowe czytanie bilansu – ocena relacji między kapitałami
3. Wskaźnik zaangażowania kapitału obcego pozostającego w dyspozycji
jednostki
KO
 100%
P
Pionowe czytanie bilansu – ocena czasowej struktury
kapitałów obcych
1. Wskaźnik zaangażowania kapitału długoterminowego KOd 100%
KO
KOd – kapitał obcy długoterminowy
2. Wskaźnik zaangażowania kapitału krótkoterminowego
KOk
 100%
KO
KOk – kapitał obcy krótkoterminowy
Kapitały długoterminowe są względnie stabilnym źródłem finansowania z
uwagi na odległe terminy wymagalności. Dlatego wraz z kapitałem własnym
są określana jako kapitał stały.
3. Wskaźnik terminowości kapitału
KOd
 100%
KOk
Określa, czy struktura kapitału obcego jest dostosowana do struktury
majątku. Wysokiemu udziałowi aktywów trwałych w majątku ogółem
powinien odpowiadać wysoki wskaźnik terminowości kapitału obcego, czyli
kapitałów długoterminowych, wymagających spłaty w późniejszym okresie.
Ocena sytuacji majątkowej na podstawie bilansu
a
Ocenę jednostki na podstawie bilansu określa się czytaniem
bilansu, które odbywa się w dwóch płaszczyznach:
- pionowej, która polega na badaniu struktury aktywów (sytuacji
majątkowej) i struktury pasywów (sytuacji finansowej)
- poziomej, która obejmuje ustalenie relacji między składnikami
majątku a źródłami ich finansowania /płynność finansowa/,
poprzez ustalenie wskaźników dynamiki i tempa zmian oraz
wskaźnika pokrycia aktywów obrotowych kapitałem obcym
Pionowe czytanie bilansu – ocena udziału
poszczególnych aktywów w ogólnej sumie bilansowej
1. Udział rzeczowych AT w ogólnej sumie bilansowej
rzeczoweAT
A
100%
2. Udział środków trwałych w ogólnej sumie bilansowej
3. Udział finansowego majątku trwałego w ogólnej sumie bilansowej
4. Udział zapasów o w ogólnej sumie bilansowej
5. Udział należności w ogólnej sumie bilansowej
6. Udział krótkoterminowych aktywów finans. w ogólnej sumie bilansowej
Poziome czytanie bilansu
Pozwala określić relacje między składnikami aktywów a źródłami ich
pochodzenia. Relacje te informują, czy w jednostce zaangażowanie
poszczególnych kapitałów w finansowanie określonych aktywów sprzyja
zachowaniu płynności finansowej. W tym celu bada się zgodność ze:
1. Złotą regułą bilansową, wg której AT powinny być finansowane głównie
kapitałem własnym, a w razie potrzeby – długoterminowym kapitałem
obcym. Aktywa obrotowe natomiast – krótkoterminowym kapitałem
obcym, a także częściowo kapitałem własnym i długoterminowym
kapitałem obcym.
2. Złotą regułą finansowania, wg której określony składnik aktywów
powinien być związany z tą częścią kapitału, który pozostaje w
dyspozycji jednostki nie krócej niż wymaga tego płynność danego
składnika.
W celu oceny tych zgodności oblicza się wskaźniki płynności
finansowej.
Poziome czytanie bilansu - analiza płynności finansowej
1. Wskaźnik płynności bieżącej
AO
KOk
określa, ile razy aktywa bieżące pokrywają bieżące zobowiązania
wobec: dostawców, pracowników, budżetu, instytucji, a także kredyty
bankowe.
Wskaźnik poniżej 1,2 wskazuje na zagrożenie zdolności do regulowania
zobowiązań.
Wskaźnik wyższy niż 2 świadczy o nadpłynności przedsiębiorstwa i
niegospodarności.
2. Wskaźnik płynności szybkiej
AO  Z
KOk
Z - zapasy
określa, ile razy aktywa bieżące o wysokim stopniu płynności pokrywają
bieżące zobowiązania.
Optymalna wartość wskaźnika wynosi 1,0. Niska wartość wskaźnika
(poniżej 0,7) świadczy o kłopotach w zakresie płynności.
Poziome czytanie bilansu - analiza płynności finansowej
3. Wskaźnik płynności natychmiastowej
AP
KOk
AP – aktywa pieniężne
określa zdolność jednostki do natychmiastowej spłaty zobowiązań
krótkookresowych.
Wzorcowa wielkość wskaźnika jest określana na poziomie 0,2, co
oznacza, że aktywa pieniężne powinny stanowić co najmniej 20%
równowartości krótkoterminowych kapitałów obcych.
Ogólne zasady właściwego finansowania majątku
Składnik majątku
Aktywa trwałe
Aktywa obrotowe
Źródła finansowania
min. 70%
50%
Kapitał własny
Kapitał stały
Krótkoterminowy kapitał obcy
30%
Kapitał własny
20%
Długoterminowy kapitał obcy
Rachunek zysków i strat
jako podstawa oceny wyniku finansowego
a
Wynik finansowy to:
1. Rezultat działalności jednostki gospodarczej
2. Różnica między przychodami a kosztami związanymi z ich
osiągnięciem
3. Dodatni wynik finansowy (zysk) oznacza rentowność, ujemny
wynik finansowy to strata
4. Wynik finansowy ustala się za określony okres (miesiąc, rok),
co wymaga porównywania przychodów z kosztami tego
samego okresu.
5. Wynik finansowy brutto – wynik przed potrąceniem
obowiązkowych obciążeń z tytułu podatku dochodowego
6. Wynik finansowy netto – wynik otrzymany po odliczeniu
podatku dochodowego
Przychody
a
Przychody w rozumieniu ustawy o rachunkowości,
oznaczają wiarygodnie określone korzyści ekonomiczne
wyrażane w wartości netto.
Źródłem przychodów mogą być:
- podstawowa działalność operacyjna,
- pozostała działalność operacyjna,
- działalność finansowa.
Przychody z podstawowej działalności operacyjnej
a
Przychody ze sprzedaży produktów wyrażane są w wartościach
netto, nie obejmują podatku VAT.
W przypadku sprzedaży gotówkowej (np. jednostki handlu
detalicznego) – momentem powstania przychodu jest dzień
otrzymania zapłaty za sprzedane produkty (kasa fiskalna).
W przypadku sprzedaż bezgotówkowej - momentem powstania
przychodu jest data wystawienia faktury sprzedaży, z której
wynika należność od odbiorcy.
Koszty
a
Koszty i straty są definiowane jako uprawdopodobnione
zmniejszenia w okresie porównawczym korzyści
ekonomicznych, o wiarygodnie określonej wartości, w formie
pomniejszenia wartości aktywów lub zwiększenia wartości
zobowiązań, w inny sposób niż wycofanie środków przez
udziałowców lub właścicieli
Ogólna procedura obliczeń w rachunku zysków i strat
(+/-) wynik ze sprzedaży (zysk/strata)
(+/-) wynik z pozostałej działalności operacyjnej (zysk/strata)
(+/-) wynik z działalności operacyjnej (zysk/strata)
(+/-) wynik z działalności finansowej (zysk/strata)
(+/-) wynik z działalności gospodarczej (zysk/strata)
(+/-) wynik z działalności nadzwyczajnej (zysk/strata)
(+/-) wynik finansowy brutto (zysk/strata brutto)
(-) obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego
(+/-) wynik finansowy netto (zysk/strata netto)
Podstawowa działalność operacyjna
a
Jest związana ze statutową działalnością jednostki gospodarczej,
będącej celem jej powołania.
Przychody związane z tym rodzajem działalności wynikają ze
sprzedaży:
- wyrobów gotowych (w jednostkach wytwórczych)
- usług (w jednostkach świadczących odpłatnie swoje usługi),
- towarów (w jednostkach handlowych),
- materiałów (w jednostkach posiadających zbędne lub
nadmierne stany zapasów materiałów, w tym opakowań i
odpadów).
Koszty podstawowej działalności operacyjnej
a
Koszt wytworzenia wyrobów gotowych/usług
Wartość sprzedaży wg cen zakupu
Pozostała działalność operacyjna
a
Do pozostałej działalności operacyjnej zalicza się przychody i
koszty pośrednio związane z działalnością jednostki, w
szczególności:
•
•
•
•
•
•
z działalnością socjalną,
ze zbyciem środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, a
także z utrzymywaniem i zbyciem nieruchomości oraz wartości
niematerialnych i prawnych, zaliczanych do inwestycji,
z odpisaniem należności i zobowiązań przedawnionych, umorzonych,
nieściągalnych,
z odpisami aktualizującymi wartość aktywów, koszty sprzedaży lub
koszty finansowe,
z odszkodowaniami, karami i grzywnami,
z przekazaniem lub otrzymaniem nieodpłatnie, w tym w drodze
darowizny aktywów, w tym także środków pieniężnych na inne cele niż
nabycie lub wytworzenie środków trwałych albo wartości
niematerialnych i prawnych.
Główne przychody z pozostałej działalności operacyjnej
• przychody ze sprzedaży środków trwałych i wartości
niematerialnych i prawnych,
• przychody związane z likwidacją środków trwałych,
• otrzymane kary, grzywny i odszkodowania,
• otrzymane subwencje, dopłaty, darowizny,
• zweryfikowane nadwyżki inwentaryzacyjne.
Główne koszty pozostałej działalności operacyjnej
• wartość netto zakupu sprzedanych środków trwałych i wartości
niematerialnych i prawnych,
• wartość netto oraz koszty likwidacji środków trwałych,
• odpisane, przedawnione i umorzone należności,
• wartość tworzonych rezerw,
• zapłacone kary, grzywny i odszkodowania,
• wartość netto aktywów przekazywanych nieodpłatnie,
• niezawinione szkody, niedobory,
• koszty postępowanie sądowego, egzekucyjnego,
Wynik z działalności finansowej
to rezultat operacji finansowych.
Do przychodów finansowych zalicza się m. in.:
• dywidendy od udziałów w innych jednostkach, od akcji i innych
papierów wartościowych,
• przychody ze sprzedaży akcji i innych papierów wartościowych,
• odsetki od udzielonych pożyczek,
• odsetki od środków na rachunkach bankowych.
Do kosztów finansowych zalicza się m. in.:
• wartość nabycia sprzedanych papierów wartościowych,
• odsetki od zaciągniętych pożyczek,
• odsetki od kredytów bankowych i innych zobowiązań,
Wynik z działalności nadzwyczajnej
•
•
•
•
•
Straty nadzwyczajne są skutkiem zdarzeń trudnych do
przewidzenia, niewynikających z ogólnego ryzyka prowadzonej
działalności. Zalicza się do nich:
skutki zdarzeń losowych powodujących zmniejszenia stanu
aktywów,
koszty likwidacji zaniechanej działalności,
przyjęcie fałszywych środków płatniczych.
Zyski nadzwyczajne są trudne do przewidzenia i incydentalne.
Należą do nich np.:
odszkodowania otrzymane tytułem zdarzeń losowych,
dotacje otrzymane na odtworzenie utraconych aktywów i
pokrycie strat nadzwyczajnych.
Rachunek zysków i strat
Sprawozdanie finansowe – Rachunek zysków i strat ukazuje:
•
•
•
•
wynik finansowy brutto
wynik finansowy netto
wyniki cząstkowe, które złożyły się na wynik końcowy.
czynniki, które kształtują ostateczny wynik finansowy.
Warianty rachunku zysków i strat
W zależności od sposobu grupowania kosztów zwykłej
działalności operacyjnej wyróżnia się:
• wariant kalkulacyjny, wyróżniający koszty: wytworzenia
poszczególnych produktów i zakupu sprzedanych towarów,
koszty ogólnego zarządu, koszty sprzedaży.
• wariant porównawczy, w którym koszty prezentowane są w
układzie rodzajowym.
Inne elementy są identyczne dla obu wariantów
Warianty rachunku zysków i strat
Wariant kalkulacyjny
A. Przychody ze sprzed. produktów, towarów, materiałów
B. Koszty sprzedanych produktów, towarów, materiałów
C. Zysk/strata brutto ze sprzedaży (A-B)
D. Koszty sprzedaży
E. Koszty ogólnego zarządu
F. Zysk/strata ze sprzedaży (C-D-E)
G.
H.
Wariant porównawczy
A.
Przychody netto ze sprzedaży:
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów
II. Zmiana stanu produktów
III. Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów
B. Koszty działalności operacyjnej
I-VII Koszty według rodzajów
VIII Wartość sprzedanych towarów i materiałów
C.
Zysk/strata ze sprzedaży (A-B)
Pozostałe przychody operacyjne
D
Pozostałe koszty operacyjne
E.
I. (F+G-H)
Zysk/strata z działalności operacyjnej
F. (C+D-E)
J.
Przychody finansowe
G.
K.
Koszty finansowe
H.
L. (I+J-K)
Zysk/strata z działalności gospodarczej
I. (F+G-H)
M.
Wynik zdarzeń nadzwyczajnych
J.
N. (L+/-M)
Zysk/strata brutto
K. (I +- J)
O.
Podatek dochodowy
L.
P.
Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku
M.
R. (N-O-P)
Zysk/strata netto
N ( K-L-M)
Podstawowe sprawozdania finansowe
1. Bilans – wartościowe zestawienie majątku (aktywów) firmy
ze źródłami ich finansowania (pasywami) na konkretny dzień.
Na podstawie porównania z wcześniejszymi bilansami i
analizie wskaźnikowej daje możliwość oceny:
- zyskowności,
- rentowności,
- rozwoju, stagnacji lub recesji.
Podstawowe sprawozdania finansowe
2. Rachunek wyników (zysków i strat) – wartościowe porównanie
osiągniętych (planowanych) przychodów ze sprzedaży z
poniesionymi (planowanymi) kosztami w danym okresie.
Analiza rachunku wyników pozwala monitorować
zyskowność firmy i wskazać te obszary działania, które wymagają
skorygowania.
Koszty rodzajowe w rachunku zysków i strat
Pozycja
A. Przychody netto ze sprzedaży
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów
II. Przychody netto ze sprzedaży materiałów i towarów
B. Koszty działalności operacyjnej
I. Amortyzacja
II. Zużycie materiałów i energii
III. Usługi obce
IV. Podatki i opłaty
V. Wynagrodzenia
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia
VII. Pozostałe koszty rodzajowe
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów
C. ZYSK (strata) ZE SPRZEDAŻY (A-B)
D. POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACJNE
I. Dotacje
II. Pozostałe przychody operacyjne
E. POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE
F. ZYSK (strata) Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (C+D-E)
G. PRZYCHODY FINANSOWE
H. KOSZTY FINANSOWE
I. ZYSK (strata) BRUTTO (F+G – H)
J. PODATEK DOCHODOWY
K. POZOSTALE OBOWIĄZKOWE ZMNIEJSZENIA ZYSKU (ZWIĘKSZENIA STRATY)
L. ZYSK (STRATA) NETTO (I – J – K)
1 rok .... 2 rok .... 3 rok .... 4 rok .... 5 rok ....
Rachunek wyników
Dt
Wynik finansowy
Ct
a z podst. działalności operacyjnej Przychody z podst. działalności operacyjnej
Koszty
Koszt wytworzenia wyrobów gotowych
Wartość sprzedaży wg cen zakupu
Koszt wytworzenia usługi
Przychód ze sprzedaży wyrobów gotowych
Przychód ze sprzedaży towarów
Przychód ze sprzedaży usług
Koszty rodzajowe
Koszty pozostałej działalności operacyjnej Przychody z pozost. działalności operacyjnej
Koszt sprzedaży niefinansowych aktywów trwałych
Przekazane nieodpłatnie aktywa, naliczone odszkodowania
Koszty prowadzenia działalności socjalnej
Przychód ze sprzedaży niefinansowych aktywów trwałych
Otrzymane dotacje, odszkodowania, grzywny
Otrzymane nieodpłatnie aktywa
Koszty finansowe Przychody finansowe
Koszt sprzedaży aktywów finansowych
Naliczone odsetki od zobowiązań finansowych
Przychód ze sprzedaży aktywów finansowych
Naliczone odsetki od aktywów finansowych
Straty nadzwyczajne Zyski nadzwyczajne
Obroty Dt Obroty Ct
Sk. Ct (zysk) Sk. Dt (strata)
Powiązania między sprawozdaniami finansowymi
Bilans
Aktywa
A.
B.
Pasywa
Aktywa trwałe
Aktywa obrotowe w tym:
....
B.III. Środki pieniężne
A. Kapitał własny w tym: ...
A.VII. Wynik finansowy netto
B. Zobowiązania i rezerwy na
zobowiązania
Rachunek przepływów
pieniężnych
Rachunek zysków
i strat
Podstawowe sprawozdania finansowe
3. Przepływy pieniężne – cash flow
wpływy gotówkowe – wydatki = przepływ gotówki
Firma może funkcjonować jeśli ma zapas gotówki nawet
wtedy, gdy ponosi straty, lecz nie może działać bez gotówki
nawet wtedy, gdy wykazuje zysk!
Podstawowe sprawozdania finansowe
4. Próg rentowności (BEP – Break Even Point)
Punkt, który wskazuje ile sztuk produktów lub za jaką
wartość trzeba je sprzedać, żeby przy założonej marży, przychody
ze sprzedaży pozwoliły pokryć wszystkie koszty ponoszone przez
firmę.
W punkcie rentowności wynik finansowy wynosi ZERO!
Podstawowe sprawozdania finansowe
5. Analiza wskaźnikowa
Obejmuje głównie bilans i rachunek zysków i strat. Pozwala
na ocenę poszczególnych obszarów działalności firmy, w
szczególności:
• płynność finansową (wypłacalność),
• sprawność (aktywność) działania,
• rentowność (zyskowność),
• zadłużenie.
Przepływy finansowe
• to sprawozdanie pokazujące przepływy środków pieniężnych w danej firmie
w ujęciu dynamicznym. Uwzględnia źródła wpływów gotówki i jej
wykorzystanie.
• Pokazuje zmiany wywołane przez przepływy środków pieniężnych w
poszczególnych pozycjach aktywów i pasywów.
• Przedstawia informacje umożliwiające ocenę stopnia płynności finansowej,
skuteczności ściągania należności i zdolności do regulowania zobowiązań.
• W Polsce zasady sporządzania oraz wzór rachunku przepływów
pieniężnych określa Ustawa o rachunkowości.
Sprawozdanie to dzieli się na trzy części ukazujące 3 aspekty
działalności przedsiębiorstwa:
• przepływy z działalności operacyjnej,
• przepływy z działalności inwestycyjnej,
• Przepływy z działalności finansowej.
Przepływy z działalności operacyjnej
WPŁYWY
• ze sprzedaży wyrobów
gotowych, towarów, usług,
• z tytułu najmu i dzierżawy
środków trwałych obcym
jednostkom
WYDATKI
• na zakup materiałów, surowców,
opakowań, części zamiennych,
• wypłaty wynagrodzeń,
• zapłata składek ZUS,
• zapłaty za usługi obce, podatki,
inne koszty,
• opłaty skarbowe, notarialne,
• spłata zobowiązań
Przepływy z działalności inwestycyjnej
WPŁYWY
• ze sprzedaży środków trwałych,
• ze sprzedaży akcji i obligacji
obcych spółek,
• spłaty udzielonych pożyczek
WYDATKI
• na powiększenie zasobów
majątkowych, które umożliwią
generowanie w przyszłości
zysków,
• na nabycie udziałów i akcji
obcych spółek,
• udzielonych pożyczek
Przepływy z działalności finansowej
WPŁYWY
• z dopłaty do kapitału własnego,
• z emisji akcji i obligacji własnych
na sprzedaż,
• zaciągniętych kredytów i
pożyczek,
• z otrzymanych odsetek od lokat
bankowych
WYDATKI
• na wypłaty dywidend,
• na spłatę rat leasingowych,
• na zapłatę odsetek od
zaciągniętych kredytów i
pożyczek
Przepływy pieniężne
+/+/+/=
gotówka z działalności operacyjnej
gotówka z działalności inwestycyjnej
gotówka z działalności finansowej
zmiana stanu gotówki (+/-)
Schemat zarzadzania cash flow
Zebrana gotówka z
działalności operacyjnej
Wypłacona gotówka na
pokrycie bieżących
zobowiązań
Wpływ netto z
działalności operacyjnej
GOTÓWKA
sprzedaż środków trwałych
zakup środków trwałych
zaciągnięte kredyty
spłata kredytu, pożyczki
dokapitalizowanie
wypłata dywidend
Bilans zmian
Aktywa
2014
2015
Pasywa
2014
2015
A.
I.
II.
III.
IV.
Aktywa trwałe
Wart. niemater. i prawne
Środki trwałe
Należności długoter.
Inwestycje długotermin.
49.000
2.000
40.000
4.000
3.000
61.000
1.000
50.000
6.000
4.000
A. Kapitały własne
I. Kapitał założycielski
II. Zysk netto
III. Kapitał zapasowy
44.000
20.000
6.000
18.000
56.000
20.000
10.000
26.000
B.
I.
II.
III.
•
•
Aktywa obrotowe
Zapasy
Należności krótkoter.
Inwestycje krótkoter.
Akcje
Środki pieniężne
48.000
20.000
15.000
56.000 B. Zobowiąz. i rezerwy
12.000 I. Rezerwy
20.000 II. Zobowiąz. długoter.
III. Zobowiąz. krótkoter
6.000 IV. Rozliczenia
18.000
międzyokres.
53.000
2.000
30.000
17.000
4.000
61.000
4.000
25.000
30.000
2.000
Suma aktywów
3.000
10.000
97.000 117.000
Suma pasywów
97.000 117.000
Bilans zmian
Zmiany „+”
Zmiany „-”
I.
Spadek aktywów:
I.
II.
Wzrost pasywów
II. Spadek pasywów:
Suma
Wzrost aktywów:
Suma
Przepływy finansowe z działalności operacyjnej
Miesiąc
Styczeń
Luty
Marzec
Kwiecień
Maj
Czerwiec
Przychody ze
sprzedaży
100 %
20.000
30.000
40.000
50.000
60.000
70.000
Wpływy
gotówkowe
60 %
12.000
18.000
24.000
30.000
36.000
42.000
0
8.000
12.000
16.000
20.000
24.000
Wpływy
gotówkowe
12.000
26.000
36.000
46.000
56.000
66.000
Wpływy przychody
- 8.000
- 4.000
- 4.000
- 4.000
- 4.000
- 4.000
Skumulowane
- 8.000
- 12.000
- 16.000
- 20.000
- 24.000
- 28.000
O terminie
zapłaty 30 dni
40 %
WAŻNE
Problem niedostatku gotówki zaczyna się, gdy trzeba
uregulować zobowiązania, a nie ma środków pieniężnych
na rachunku i w kasie!
Osiągnięcie nawet wysokiego zysku netto nie musi
oznaczać, że środki gotówkowe za sprzedane produkty są
osiągalne.
Przychody ze sprzedaży najczęściej nie są równe
wpływom.
Koszty zazwyczaj nie sią równe wydatkom (np.
amortyzacja jest kosztem, który nie jest wydatkiem).
• Pojęcie należności i zobowiązań.
• Polityka należności (optymalna - ściągać jak najszybciej,
max. 7-14 dni).
• Polityka zobowiązań (optymalna – płacić jak najpóźniej).
Za gotówkę
50 %
Sprzedaż
100 %
Termin płatności
do 30 dni
40 %
Termin płatności
do 60 dni
10 %
Gotówka a kapitał obrotowy
Aktywa obrotowe
• zapasy
• należności
• gotówka
Zobowiązania bieżące
Kapitał obrotowy
Kapitał obrotowy = aktywa obrotowe – zobowiązania bieżące
Download